Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oppervlakteaangifte akkerbouw - campagne 2001-2002

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

27/03/2001

PERSBERICHT

OPPERVLAKTEAANGIFTE AKKERBOUW - CAMPAGNE 2001-2002 (OOGST 2001)

De Minister van Landbouw en Middenstand vestigt de aandacht op een aantal punten van de reglementering inzake de oppervlakteaangifte voor de campagne 2001-2002 (oogst 2001).


1. Indieningsdatum en verzending van de documenten
+ De aanvragen moeten worden ingediend ten laatste op maandag 30 april 2001. Evenwel is voor de dossiers ingediend op informatiedrager, deze datum vastgesteld op dinsdag 15 mei 2001.

+ De formulieren en bijhorende fotoplannen zijn eind maart 2001 verstuurd aan alle producenten. In principe zullen de reeds vroeger aangegeven percelen aangeduid zijn op de voornoemde fotoplannen. Indien de producent geen fotoplannen heeft ontvangen of indien een bepaald perceel dat door hem wordt gebruikt, niet op de ontvangen fotoplannen staat, moet hij, zoals de vorige jaren, de ontbrekende percelen aanduiden op topografische kaarten (NGI-kaart).

+ De nieuwe producenten en diegenen die om één of andere reden toch geen formulier zouden hebben ontvangen, dienen zelf een formulier aan te vragen op de provinciale bureaus van het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer (DG 3). De producent wordt eraan herinnerd dat hij alle wijzigingen i.v.m. zijn identificatiegegevens aan het provinciaal bureau moet mededelen.
Het feit geen oppervlakteaangifteformulier of fotoplan op tijd te hebben ontvangen kan nooit ingeroepen worden als excuus voor laattijdige indiening.

2. Presentatie van het formulier en de reeds ingevulde gegevens Om het de producenten gemakkelijker te maken de percelen aan te geven zijn de aangegeven percelen van 2000 reeds in rubriek 2 van het oppervlakteaangifteformulier 2001 weergegeven alsook bepaalde erbij horende gegevens : perceelnummer, nummer fotoplan of kaart, code landbouwstreek, grafische oppervlakte en aangegeven (gemeten) oppervlakte.
De grafische oppervlakte is de geregistreerde oppervlakte op basis van de ingetekende (gecodeerde) percelen. De aangegeven oppervlakte is de oppervlakte die u in 2000 hebt aangegeven. Ingeval het perceel bij een controle is opgemeten is deze gemeten oppervlakte in het vet weergegeven.
Als het perceel aangeduid met het overeenkomstig nummer van 2000 identiek blijft in 2001 dienen de producenten enkel de laatste 3 kolommen van rubriek 2 in te vullen (gewas 2001, code gewas en perceelbestemming 2001).
De producenten worden gevraagd zich ervan te verzekeren in 2001 de juiste oppervlakte aan te geven. Dit betekent het herzien van alle documenten die hen tot hiertoe hebben toegelaten om een oppervlakte aan te geven zoals die vermeld is in hun aangifte, zeker bij merkbare verschillen tussen grafische en aangegeven oppervlakte 2000. Zij wijzigen zo nodig de aangegeven oppervlakte voor 2001.
Percelen die niet meer identiek worden aangegeven zoals in 2000, moeten geschrapt worden in de voorgedrukte lijst van de aangifte 2001.
De aangifte van 2001 moet verder aangevuld worden met de "nieuwe" percelen van 2001 (andere dan identieke percelen). Het kan immers niet zo zijn dat als uw aangegeven oppervlakte van 2000 gedrukt is op het formulier 2001 dat het ministerie van Middenstand en Landbouw kan verantwoordelijk worden gesteld indien bij een controle dit jaar zou blijken dat de aangegeven oppervlakte groter is dan de geconstateerde oppervlakte. De producent wordt verzocht met alle middelen die hij te zijner beschikking heeft na te gaan of deze gedrukte gegevens op het formulier 2001 overeenkomen met de werkelijk ingezaaide oppervlakte voor 2001.
De producenten worden uitdrukkelijk verzocht hieromtrent aandachtig het gedeelte van de toelichting betreffende de rubriek 2 van het oppervlakteaangifteformulier, waarbij concrete voorbeelden zijn gegeven, te lezen. In geval van twijfel worden zij verzocht contact op te nemen met het provinciaal bureau.
3. Toelichting
Zoals hierboven gemeld wordt bij de verzending van de oppervlakteaangifteformulieren een uitgebreide toelichting meegestuurd.
De producenten worden verzocht eerst aandachtig deze toelichting te lezen vooraleer hun oppervlakteaangifte in te vullen en zo nodig bijkomende inlichtingen in te winnen op het provinciaal bureau.

4. Braakpercentage
De braakverplichting blijft voor het jaar 2001 behouden op 10% van de oppervlakte akkerbouwteelten (braak inbegrepen) waarvoor steun wordt gevraagd indien de producent een aanvraag indient voor een oppervlakte die groter is dan de oppervlakte nodig voor een opbrengst van 92T.
Gezien dit lage braakpercentage kan het niet-naleven van de verplichte braakverbintenissen op een relatief kleine oppervlakte braak een grote weerslag hebben op de compensatiebedragen die uitbetaald worden voor de akkerbouwgewassen. Dit betekent dat als voor 1 ha verplichte braak niet voldaan is aan de verplichtingen voor de aan de productie onttrokken oppervlakte, 9 ha oppervlaktesteun voor de akkerbouwgewassen (1x90/10 = 9) niet zal kunnen betaald worden. Bij twijfel of bepaalde oppervlakten wel in aanmerking zouden kunnen komen als braak, worden de producenten verzocht voorafgaandelijk contact op te nemen met de provinciale bureaus.
5. Gewassen toegelaten op braak
Wat betreft de lijsten met de gewassen toegelaten op braakgelegde gronden, zullen de producenten geen wijziging ten opzichte van de vorige jaren moeten noteren. Deze lijsten zijn opgenomen in de bijlagen bij de toelichting die gevoegd wordt bij het oppervlakteaangifteformulier.
Op de faunabraak moet de bodembedekking verplicht gezaaid worden vertrekkende van een gecertificeerd zaaizaadmengsel van ten minste twee verschillende families (vermeld in de lijsten 1 en 2 die voorkomen in bijlage 3 van de toelichting van de oppervlakteaangifte) en moet het mengsel ten minste 20% van elke familie bevatten.

6. Verlenging van de afwijking voor 2001 i.v.m. verplichting van maaien (braak)
Voor soorten voorkomend op lijst 1 (gewassen toegelaten op braakgelegde grond met verplichting van maaien vóór de zaadvorming) van de voornoemde toelichting mag afgeweken worden van de verplichting van maaien vóór de zaadvorming als deze soorten uitgezaaid werden als een gecertificeerd zaaizaadmengsel van soorten van verschillende families voorkomend op lijst 1 of 1 en 2 met minstens 20 % van elke familie.
In dit geval moeten de producenten met het oog op eventuele controle de aankoopbewijzen en de certificeringsetiketten van de gezaaide mengsels bijhouden.
Opgelet, de verplichting op het einde van de braakperiode tussen 15 en 31 augustus te maaien, blijft voor elke bodembedekking van de braak een absolute verplichting (wetende dat voor de meerjarige braak het 31 augustus betreft van het laatste jaar van de verbintenis). Het maaien moet dusdanig gebeuren dat de begroeiing tot tegen de bodem wordt weggenomen. Het maaisel moet ter plaatse blijven liggen. Voor alle duidelijkheid, gaat het hier niet om het stockeren van het maaisel (onder vorm van balen, inkuiling of andere) op het veld.
De voornoemde verplichting heeft geen betrekking op de faunabraak voor dewelke de producent geniet van een afwijking. Hij is enkel verplicht om de bodembedekking te vernietigen op het einde van de periode van de verbintenis (duur één of meerdere jaren), gespecifieerd in het contract dat afgesloten is met een jager of met een vertegenwoordiger van een vereniging voor het behoud van de natuur of een wildbeheerseenheid (tussen 1 november ten vroegste en 15 december ten laatste).

7. Aangifte van niet voor voeding of voor vervoedering bestemde teelten op braak
De producenten van sommige toegelaten teelten op braak worden uitgenodigd om aan het provinciaal bureau een specifiek formulier voor de aangifte van niet voor voeding of voor vervoedering bestemde teelten te vragen.
Model 1 betreft teelten waarvoor een contract moet afgesloten worden met een handelaar of een eerste verwerker, zoals winterkoolzaad, zomerkoolzaad, olievlas, angelica, enz... Model 2 is gereserveerd voor teelten waarvoor geen contract nodig is, zoals Mariadistel (Sylibum marianum), Sint-Janskruid (Hypericum perforatum), enz...
Dit formulier moet worden toegevoegd aan de oppervlakteaangifte. Aangifte van oppervlakten voor het bekomen van rundveepremies
8.1. Algemeenheden

+ De oppervlakteaangifte is niet alleen dienstig voor het bekomen van steun voor bepaalde akkerbouw-gewassen (code A) maar is ook de basis voor de toekenning van rundveepremies door de aangifte van oppervlakten met perceelsbestemming voedergewas (code P).

+ De producenten die premies voor zoogkoeien en/of mannelijke runderen vragen voor meer dan 15 grootvee-eenheden (de melkkoeien nodig voor de productie van het globaal melkquotum op 31 maart 2001(*) en de ooien waarvoor premies gevraagd worden inbegrepen) moeten een oppervlakte gewassen code P aangeven om deze rundveepremies te kunnen bekomen en om de melkkoeien en de ooien te rechtvaardigen. (*) voor producenten die met ingang van 1 april individuele referentiehoeveelheden geheel of gedeeltelijk vrijgeven wordt het nieuwe melkquotum op 01/04/2001 als referentie genomen. 8.2. Premies voor ooien

+ De producenten die een premieaanvraag voor ooien hebben ingediend voor de campagne 2001 en waarvan de productie-eenheid gelegen is in de "benadeelde gebieden" zijn verplicht een oppervlakteaangifte 2001 met hun oppervlakte voedergewassen (perceelbestemming : code P) in te dienen, om de bijkomende premie voor de benadeelde gebieden te kunnen ontvangen.
Bij het ontbreken van de aangifte voedergewassen zal geen bijkomende ooienpremie benadeelde gebieden toegekend worden. 8.3. Premies voor zoogkoeien
De producent die over een premiequotum zoogkoeien beschikt dient 90% van zijn premierechten te gebruiken, zoniet gaat het niet gebruikte gedeelte terug naar de nationale reserve. Een premierecht wordt als "gebruikt" beschouwd indien het premierecht werd uitbetaald. De producenten moeten hiermee rekening houden in hun oppervlakteaangifte (oppervlakte voedergewassen code "P"). 8.4. Aangifte van oppervlakte voedergewassen voor de extensivering Om van de extensiveringspremie te kunnen genieten, wordt enkel met volgende voedergewassen rekening gehouden :
+ permanent en tijdelijk grasland

+ andere voedergewassen :

- voederbieten;

- luzerne;

- klavers.
Minstens 50 % van deze oppervlakte dient minstens één maal te worden begraasd door runderen en/of schapen; Deze gewassen dienen als voedergewas, onder de code 'P', te worden aangegeven in de oppervlakteaangifte;
De gewassen die in aanmerking komen voor de steun akkerbouw' zoals maïs en andere granen (gerst, tarwe, haver, rogge, triticale, ...) worden niet aanvaard als voedergewassen voor de berekening van de extensiveringspremie;
De producenten die willen genieten van de extensiveringspremie als aanvulling op de premie voor mannelijke runderen en/of zoogkoeien, moeten op hun oppervlakteaangifte het vakje aankruisen dat hiervoor bestemd is.
8. Verplichtingen i.v.m. Verordening (EG) nr. 1257/99 (steun voor plattelandsontwikkeling)

9.1. Verplichting om de oppervlakten waarvoor steun wordt gevraagd in het kader van Verordening (EG) nr. 1257/99 (vroegere Verordeningen (EEG) nrs. 2078/92 en 2080/92) afzonderlijk aan te geven.
Het gaat hier in hoofdzaak over milieumaatregelen (beheerd door de gewesten) en over steun voor biologische landbouw (toegekend door het federaal Ministerie).
Daar elke producent verplicht is jaarlijks het totaal van zijn oppervlakte in gebruik aan te geven moet hij in zijn oppervlakteaangifte de percelen hernemen waarvoor hij een steunaanvraag voor één van beide voornoemde regelingen (biologische landbouw of milieumaatregelen) heeft ingediend. Te dien einde voegt hij een letter toe aan de gewascode van het (de) betrokken perce(e)l(en) (ter herhaling B, E of C). Ingeval het perceelsranden betreft met een andere teelt en een andere perceelbestemming dan het initiële perceel moeten 2 afzonderlijke percelen aangegeven worden.
Voor meer details worden de producenten verzocht het gedeelte van de toelichting betreffende deze verplichtingen bij de oppervlakteaangifte 2001 te raadplegen.
9.2. Verplichting tabak en hop aan te geven Alle betrokken producenten in deze sectoren worden verplicht alle percelen tabak (gewascode 9821) en hop (gewascode 9822) aan te geven met perceelsbestemming I.
9. Vermeerdering van zaaizaad
Er wordt aan herinnerd dat de percelen aangegeven als voedergewas (perceelbestemming P) in geen geval mogen gebruikt worden voor de vermeerdering van zaaizaad.
Ditzelfde beginsel is ook van toepassing voor percelen aangegeven als braak (codes X, 2, 3, 4 of 5).
Vermeerdering van zaaizaad is wel mogelijk op percelen aangegeven als akkerbouwgewassen (perceel-bestemming A) of als niet-premiegerechtigde oppervlakten (perceelbestemming I).
10. Onjuiste aangifte
De producenten worden herinnerd aan de zware sancties voor onjuiste aangifte.

11.1. Als een onjuiste aangifte door grove nalatigheid wordt gedaan, wordt het betrokken bedrijfshoofd uitgesloten van toepassing van :

+ de betrokken steunregeling (ofwel voor de ganse oppervlakte akkerbouwgewassen van de aanvraag ofwel voor de ganse oppervlakte voedergewassen ofwel voor beide als onjuiste aangifte in beide sectoren vastgesteld is) voor het betrokken kalenderjaar.
11.2. Als een opzettelijk onjuiste aangifte wordt gedaan, wordt het betrokken bedrijfshoofd uitgesloten van toepassing van :
+ de betrokken steunregeling (ofwel voor de ganse oppervlakte akkerbouwgewassen van de aanvraag ofwel voor de ganse oppervlakte voedergewassen ofwel voor beide als onjuiste aangifte in beide sectoren vastgesteld is) voor het betrokken kalenderjaar ;

+ én van alle in artikel 1 lid 1 van verordening (EEG) nr. 3508/92 bedoelde steunregelingen voor het volgende kalenderjaar voor een oppervlakte die gelijk is aan die waarvoor zijn steunaanvraag is afgewezen. 11.3. Als de producent een reeds aangegeven perceel voor 2001 door omstandigheden niet meer gebruikt in 2001 of een aangegeven gewas (door weersomstandigheden of wijziging van het teeltplan) vervangen is door een ander gewas dient dit onmiddellijk en in elk geval vóór controle aan het provinciaal bureau te worden gemeld. In dat geval wordt geen sanctie toegepast.
11. Verplichtingen i.v.m. vezelvlas (en -hennep) Vanaf 2001 is vezelvlas (en -hennep) opgenomen in de akkerbouwregeling en wordt voor deze teelten een areaalsteun in het kader van de oppervlakteaangifte toegekend (oppervlakteaangifte die tevens een absolute voorwaarde is voor het bekomen van de verwerkingspremie en de eventuele aanvullende forfaitaire steun voor de erkende eerste verwerker). Vezelvlas moet aangegeven worden met gewascode 921 (vezelhennep met gewascode 922) en met perceelsbestemming A door de producent. In de meeste gevallen, namelijk ingeval van een huurcontract, is de eerste verwerker de "producent" en moet hij de percelen aangeven om de areaalsteun te krijgen.
Enkel ingeval de landbouwer als vrije teelt vlas heeft (met een aankoop- verkoopcontract met een eerste verwerker of het stro "à façon" laat verwerken bij een erkende eerste verwerker), is het de landbouwer die het perceel moet aangeven en voor areaalsteun in aanmerking komt.
De percelen waarvoor in 2001 voornoemd huurcontract is afgesloten (aangegeven werden door de landbouwer in 2000) komen nog wel voor de voorgedrukte lijst percelen in rubriek 2 van zijn oppervlakteaangifteformulier 2001. Bedoelde percelen dienen geschrapt te worden (niet aangegeven) op de aangifte 2001 van de landbouwer. Het is de eerste verwerker die een huurcontract heeft afgesloten met de landbouwer die deze percelen moet aangeven op zijn aangifte.

12. Grafisch systeem en gevolgen
De ingetekende aangegeven percelen van elke producent worden gecodeerd in een grafisch systeem. Dit leidt ertoe dat elke dubbele aangifte automatisch aan het licht komt en als gevolg daarvan een onderzoek moet worden ingesteld om uit te maken wie de gebruiker is van het perceel. De producent die het perceel ten onrechte heeft aangegeven wordt gesanctioneerd. De producenten worden eraan herinnerd dat alleen de gebruiker een perceel mag aangeven.

13. Bedragen
De bedragen van de areaalbetalingen voor 2001 per landbouwstreek en per premiegroep zijn vermeld in hiernavolgende samenvattende tabel.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...