Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 28 maart 2001
VERGADERINGEN

De gemeenteraad heeft op donderdag 22 maart jl. vergaderd en o.a. de volgende besluiten genomen:


* de notulen van de openbare vergadering van 1 maart 2001 zijn vastgesteld

* het college van b. en w. heeft de bevoegdheid gekregen een aantal taken van de raad uit te voeren (delegatie)
* de afronding van het zogenaamde woonrijpmaken van het bestemmingsplan "Eschgaarde", Deurningen kan ter hand worden genomen

* het bouw- en woonrijpmaken diverse bestemmingsplannen op het grondgebied van de voormalige gemeente kan starten
* de exploitatierekening voor het bestemmingsplan "Het Remerink", Denekamp is vastgesteld

* de raad heeft ingestemd met het voorgestelde Algemeen geldleningbesluit 2001.

* de gemeente koopt een koeriersauto

* de nieuwe gemeente gaat de naam "Dinkelland" dragen
* het gemeentehuis te Denekamp wordt verbouwd en uitgebreid om t.z.t. het bestuur en alle ambtelijke medewerkers(sters) te huisvesten

* de begroting voor 2001 is vastgesteld.

Goedkeuring bestemmingsplan

Met ingang van donderdag 29 maart 2001 ligt gedurende zes weken (t/m 9 mei 2001) ter inzage bij de afdeling VROM, locatie Weerselo, het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 8 maart 2001, kenmerk RWB/2001/38, waarbij goedkeuring is verleend aan het bestemmingsplan Saasveld, "Diezelkamp", zoals dit door de raad van de voormalige gemeente Weerselo is vastgesteld op 7 december 2000.
Het bestemmingsplan beoogt de uitbreiding van het kerkdorp Saasveld met een nieuwe woonwijk (gefaseerd) mogelijk te maken.

Aangezien niemand bij Gedeputeerde Staten bedenkingen heeft ingediend, kan alleen degene die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig het bepaalde in art. 27, 1e of 2e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten te wenden, gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een dergelijk verzoek is ingediend verkrijgt het plan pas rechtskracht nadat op dat verzoek is beslist.

Ontwerp-Bestemmingsplannen

Met ingang van 29 maart 2001 liggen gedurende vier weken in het gemeentehuis te Denekamp, bij het bureau VROM, voor een ieder ter inzage:


* Het ontwerp-bestemmingsplan "Omgeving Oranjestraat-Stationstraat". Dit plan heeft betrekking op de omgeving van de Oranjestraat/Stationstraat en voorziet onder meer in de bouw van 15 appartementen aan de Oranjestraat 2-4-6 (voormalig gebouw GEB-brandweer- openbare werken). Gedurende de inzagetermijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.


* Het ontwerp-bestemmingsplan "Denekamp-West, partiële herziening CTA-terrein".
Deze herziening voorziet in de afbraak van de bedrijfsgebouwen van de voormalige ABTB aan de Oldenzaalsestraat/Oranjestraat en de bouw van winkels en appartementen op dit terrein. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om medewerking te verlenen aan een versnelde realisering van de bouwplannen door verlening van vrijstelling ingevolge artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het vrijstellingsverzoek ligt eveneens gedurende bovengenoemde termijn ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het voornemen om vrijstelling te verlenen schriftelijk bij burgemeester en wethouders kenbaar maken.


* Het ontwerpbestemmingsplan "Janskamp 1998, uitwerkingsplan Spittendijk- de Kievit".
Dit plan omvat een uitwerking van de globale bestemming "woondoeleinden" dat in het bestemmingsplan "Janskamp 1998" is gegeven aan het gebied tussen de Spittendijk en de Kievit. Het uitwerkingsplan voorziet in de bouw van 13 woningen en de afbraak van 2 bestaande woningen op dit terrein. Gedurende de inzage termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de uitwerking schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.


* Het bestemmingsplan "Buitengebied, partiële herziening retentiegebied Frensdorferweg" zoals deze door de raad op 1 maart 2001 ongewijzigd is vastgesteld.
Deze herziening maakt de inrichting van een perceel bouwland aan de Frensdorferweg tussen de Dinkel en het Omleidingskanaal als retentiegebied planologisch mogelijk. Alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zijn zienswijze bij de raad kenbaar te maken, kan gedurende de inzage termijn schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening

B en W zijn van plan vrijstelling te verlenen voor het volgende bouwplan:


* Dorpsstraat 70 te Lattrop: plaatsen van een bouwopslagruimte voor de duur van maximaal vijf jaren.

Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 29 maart 2001 gedurende veertien dagen ter inzage op het bureau VROM, locatie Denekamp. In die tijd kan iedereen de zienswijze over het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bekend maken bij B en W.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 19 Wet op de B en W zijn voornemens om vrijstellingen te verlenen voor het volgende bouwplan:

* Stroothuizerweg 29 te Denekamp. bouw erker en dakkapellen. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven inhoud.

De vrijstelling ligt met ingang van 29 maart 2001 gedurende vier weken ter inzage op het bureau VROM, locatie Denekamp. Gedurende die tijd kan een ieder zijn zienswijze over het voornemens kenbaar maken bij B en W.

WET GELUIDHINDER

Vaststelling hogere grenswaarde
In verband met de voorgenomen bestemmingswijzigingen ten behoeve van de bouw van appartementen op het terrein van de voormalige ABTB aan de Oldenzaalsestraat-Oranjestraat en het perceel aan de Oranjestraat 2-4-6 hebben onderzoeken plaatsgevonden naar de geluidsbelasting van de gevels van deze woningen. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de gevels van de te bouwen woningen als gevolg van het verkeer op resp. de Oldenzaalsestraat, Oranjestraat en Stationstraat een hogere geluidsbelasting zullen gaan ondervinden dan de geldende voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) als aangegeven in de Wet geluidhinder. In verband hiermee hebben burgemeester en wethouders het voornemen Gedeputeerde Staten te verzoeken een hogere grenswaarde vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. De ontwerp-verzoeken met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 29 maart 2001 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis te Denekamp, bij het bureau VROM. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij burgemeester en wethouders. Tevens kunnen opmerkingen worden gemaakt tijdens een openbare zitting in het gemeentehuis van Denekamp op woensdag 25 april 2001 om 10.00 uur.
Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat deze procedure enkel betrekking heeft op de hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder. Voor de planologische aspecten wordt verwezen naar de publicatie inzake de voor deze bouwplannen opgestelde bestemmingsplannen, elders in deze rubriek.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:
* Churchillstraat 69 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis (melding)
* de Buizerd 2 te Denekamp. Plaatsen tuinhuisje. (melding)
* Frensdorferweg 46 te Lattrop. Uitbreiden veeschuur.
* De Havik 52 te Denekamp. Het veranderen en vergroten van een woning.

* Industriestraat 10 te Denekamp. Het veranderen van een entree.
* De Kerkuil 144 te Denekamp. Het vergroten van een woonhuis.
* de Kievit 140 te Denekamp. Plaatsen dakkapellen.
* Nutterskerkpad te Nutter. Bouw schuilstal.
* Nosseltweg 25 te Denekamp. Veranderen woonhuis.
* Ottershagenweg 5 te Oud Ootmarsum. Uitbreiden varkensschuur.
* De Sperwer 7 te Denekamp. Het bouwen van een carport.
* Spittendijk 59 en 61 te Denekamp. Bouw twee woonhuizen.
* Veldweg 26 te Denekamp. Het verbouwen van een woning en bijgebouw.
* Vledderstraat 21 te Denekamp. Bouw vijf woonhuizen een winkel.
* Zoekeweg 9 te Denekamp. Herbouw kampeerboerderij. Tevens maken Burgemeester en wethouders bekend dat in de periode van 15 t/m 22 maart 2001 bij de locatie Weerselo de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Postweg 10-10a in Saasveld: verbouwen en uitbreiden woning tot inwoning en bouwen garage;

* Lemselosestraat 5 in Weerselo: bouw woning met inwoning en garage-berging en twee schuren
t.v.v. bestaande opstallen;

* Huupoolweg 5-5a in Saasveld: bouw woning met inwoning, bergruimte, schuur en carport t.v.v.
bestaande opstallen;

* Wismanweg 13-13a in Deurningen: vergroten woning tot inwoning;
* Jonkmansweg 5 in Deurningen: uitbreiden ligboxenstal en bouw machineberging;

* Westerikweg 3 in Deurningen: bouw machineberging;
* Tramweg 8 in Rossum: bouw schuur t.v.v. en
* Kerkweg 14 in Deurningen: aanleggen lichtinstallatie.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo


* het uitbreiden van een bedrijfswoning aan de Schipweg 2 in Rossum (27.04.2001);

* het plaatsen van een dakkapel aan de Ootmarsumsedijk 3 in Weerselo (27.04.2001);

* het bouwen van een woning met garage-berging aan de Hoge Weer 9 in Weerselo (27.04.2001);

* het vernieuwen van een schuur aan de Twelweg 11 in Rossum (27.04.2001) en

* het uitbreiden van een melkrundveestal aan de Weertsweg 1 in Saasveld (02.05.2001).
Tevens hebben Burgemeester en wethouders van Denekamp besloten
* Berghumerstraat 22 te Denekamp. Plaatsen tuinhuisje.
* Diekmanweg 2 te Denekamp. Bouw woonhuis. Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven goothoogte.

* de Kerkuil 140 te Denekamp. Uitbreiden garage en bouw berging.
* Kipboomweg 4 te Agelo. Bouw dakkapel.

* Oppersveldweg 8 te Denekamp. Bouw bedrijfswoning. Vrijstelling wordt verzocht voor het
overschrijden van de maximum voorgeschreven inhoud.
* Weerselosestraat 15 te Agelo. Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum
voorgeschreven inhoud.

* Zoekeweg 6 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis. Verleende sloopvergunningen en positieve reacties op melding sloopvoornemen
sloopvergunning te verlenen voor:

* het slopen van een gedeelte van een schuur aan de Twelweg 11 in Rossum (27.04.2001);

* het slopen van een varkensschuur aan de Gunnerstraat 42 in Saasveld (27.04.2001).
Terinzagelegging ontwerp-beschikking
Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 29 maart tot 26 april 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische af-spraak ter voor:

* het veehouderijbedrijf van de maatschap Haamberg, Rammelbeekweg 29 in Lattrop.
B. en W. willen de vergunning onder voorschriften verlenen om de Hiertegen kan iedereen vóór 27 april 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbren-gen. Als daarom wordt dit verzoek moet vóór 27 april 2001 bij b. en w. worden Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau VROM, locatie Denekamp, telefoon: 0541-35 88 Terinzagelegging ontwerp-besluit(en)

Op de afdeling VROM, locatie Weerselo, ligt vanaf 29 maart 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp-besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van:


* de heer T.A.M. Pol, Loodijk 13 te Saasveld: varkens- en schapenhouderij, nr. 96074 d.d. 29 oktober 1996.

De strekking van dit ontwerp-besluit is dat wij van plan zijn op verzoek van vergunninghouder over te gaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning. De ammoniakproductierechten van het in te trekken vergunninggedeelte worden niet overgedragen. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 12 april 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.


Bij de afdeling VROM, locatie Weerselo liggen vanaf 29 maart 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, liggen gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunningen van:


* Maatschap Scholten Linde, Schreursweg 6-8 te Rossum voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
* Maatschap H.J. en G.J.H. Maathuis, Lemselosestraat 7 te Weerselo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een mestvarkens- en melkrundveehouderij annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.

* Maatschap J.A. en A.C.J. Pelster, Deurningerstraat 58 te Deurningen, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het opfokken van jongvee en het afkalveren van melkkoeien annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.
Beroep tegen de besluiten kan tot en met 10 mei 2001 worden ingesteld uit te brengen over het onwerp van het besluit;
* besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; eveneens tot en met 10 mei 2001 worden gericht aan de Voorzitter van Terinzagelegging melding
Vanaf 29 maart 2001 ligt in de locatie Denekamp ter inzage de melding volgens artikel 8.19 Wet milieubeheer van:

* de heer J. Groote Veldman, Jonkershoesweg 16 in Breklenkamp voor de bouw van een autowasplaats en carport en het uitbreiden van een werktuigenloods bij zijn veehouderijbedrijf aan de Jonkershoesweg in Breklenkamp.

* de maatschap Kuiphuis, Vollenhoekweg 16 in Tilligte voor het wijzigen van de huisvesting voor de dragende zeugen en de opfokzeugen binnen haar veehouderijbedrijf aan de Vollenhoekweg in Tilligte.

Tegen deze meldingen kunnen de indieners en eventuele derde belanghebbenden voor 11 mei a.s. een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet duidelijk aangeven waarom er bezwaren tegen de melding worden ingediend. Ook moet in het bezwaarschrift een datum zijn genoemd en de naam en het adres van de indiener. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Een verzoek om schorsing kan worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Deze meldingen kunnen worden ingezien op het bureau VROM, locatie Denekamp op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

Collectevergunning
Er is in de week van 2 april t/m. 7 april a.s. vergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders aan het Oranje Comite, afdeling Weerselo voor het collecteren in het dorp Weerselo.

Afgelast evenement ivm mond- en klauwzeer
De organisatie van het Denekamps Mannenkoor heeft besloten om de op 7 april a.s. geplande de markt voor gebruikte goederen aan De Knik 49 te Denekamp. niet te laten doorgaan, aangezien deze zou worden gehouden op een
boerenerf , i.v.m. MKZ.
Leges paspoorten verlaagd
De Ministerraad heeft recentelijk besloten dat de leges die het rijk vraagt voor het verstekken van een paspoort omlaag moeten met f. 27,50. Tevens is besloten, dat dit bedrag rechtstreeks ten goede moet komen van degenen die om een paspoort vragen.
De ingangsdatum van deze verlaging is nog niet exact vastgesteld. Er bestaat een redelijke verwachting, dat dit op 1 april a.s. het geval zal zijn.
Voor alle duidelijkheid: deze verlaging betreft enkel de leges voor een paspoort en dus niet voor de Europese Identiteitskaart.

Paasvuurvergunning
In Twente is het een folkloristisch gebruik om op eerste Paasdag 's avonds paasvuren te ontsteken. Ook in de gemeente Denekamp wordt die traditie getrouw in ere gehouden. Bij deze willen wij de organisaties en particulieren eraan herinneren dat voor het ontsteken van een paasvuur vergunning nodig is van burgemeester en wethouders. Aanvraag voor een vergunning dient uiterlijk voor 2 april schriftelijk te geschieden via Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP

Gegevens die in de aanvraag moeten staan zijn:


1. Contactpersoon, adres en telefoonnummer;
2. De plaats waar het paasvuur wordt ontstoken ( eventueel sutuatietekening bijvoegen);

3. Vermelden wat er verbrand gaat worden;

4. Vermelding afstand van vuur tot beplantingen bomen, gebouwen, woningen etc.

Om hinder en brandgevaar te voorkomen moet het paasvuur op minimaal 50 meter afstand van beplantingen en gebouwen staan. De minimale afstand tot bospercelen is 100 meter. Indien bovengenoemde afstanden niet in acht worden genomen mag het paasvuur niet worden ontstoken. Dat hiervoor alleen hout/houtafval gebruikt mag worden, is natuurlijk wel bekend.
Maar toch wordt dat nog eens benadrukt, omdat het steeds weer voorkomt dat ander materiaal bij het paasvuur wordt gegooid, zoals boomwortels, autobanden en kunststoffen.
Daarnaast is het verboden afgewerkte olie, autobanden en/ of andere olie houdende producten te gebruiken.
Dorp Denekamp
Het paasvuur in dorp Denekamp is op 't Goor. Gelegenheid voor het "aanleveren" van snoei- en ander houtafval is er van 31 maart tot en met 15 april a.s. tot 12.00 uur. Het is niet toegestaan blad te storten. Om te voorkomen dat er rommel wordt afgeladen, is hierbij toezicht aanwezig.

Koopzondag Deurningen en Weerselo
Het college van burgemeester en wethouders heeft zondag 1 april 2001 aangewezen als eztra koopzondag voor de dorpen Deurningen en Weerselo. De winkels mogen geopend zijn van 10.00 - 17.00 uur Deze koopzondag heeft dus betrekking op de dorpen Deurningen en Weerselo

Koopzondagen dorpsgebied Deurningen
Het College van Burgemeester en wethouders heeft besloten om voor het eerste halfjaar van 2001 voor het dorpsgebied Deurningen de volgende zondagen aan te wijzen als extra koopzondag:

18 maart 1 april 6 mei 20 mei 24 juni

Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Tweede Kerstdag waren door de Raad al aangewezen als koopzondag voor de gehele voormalige gemeente Weerselo.

Wat is de wet waardering onroerende zaken? Door middel van deze advertentie willen we u wegwijs maken in de Wet Waardering Onroerende Zaken. De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken zoals woningen, kantoren, winkels en andere objecten, bijvoorbeeld bouwkavels en objecten in aanbouw.

De getaxeerde waarde wordt aan u bekend gemaakt in een WOZ- beschikking die u thuis ontvangt. Deze WOZ- waarde wordt ook doorgegeven aan de Rijksbelasting dienst en het Waterschap. De Rijksbelastingdienst gebruikt de WOZ- waarde voor het bepalen van het eigen- woning- forfait. Het Waterschap gebruikt de WOZ- waarde voor haar eigen belastingheffing. Voor meer informatie hierover kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de Rijksbelastingdienst of het Waterschap.

T.z.t. zult u als eigenaar/gebruiker van een onroerende zaak de WOZ- beschikking ontvangen. Hierbij ontvangt u ook een toelichting op deze beschikking. Het taxatieverslag kan duidelijkheid verschaffen in de opbouw van de waarde. Deze kunt u gratis opvragen. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde, dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen. Let wel, dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking doen.

Voordat de waarde vastgesteld wordt, heeft de gemeente al diverse werkzaamheden uitgevoerd. Een marktanalyse van alle verkoopcijfers bijvoorbeeld. Dit om een zo goed mogelijk beeld te hebben van het prijsniveau op of rond de prijspeildatum, 1 januari 1999. De wijze waarop getaxeerd wordt gebeurt veelal door middel van vergelijking met verkochte woningen. Daarnaast hebben de gemeenten alle gegevens van de panden, zoals bouwjaar en inhoud. Om deze gegevens juist te verzamelen via een inventarisatie is een extra opdracht verstrekt aan het taxatiebureau.
Om u verder wegwijs te maken in de Wet Waardering Onroerende Zaken leest u binnenkort meer informatie op deze pagina. LOCATIE DENEKAMP
LOCATIE WEERSELO
LOCATIE OOTMARSUM
(alleen tijdens openingstijden)
K.C.A. inzameling

De inzameling in alle zes kerkdorpen van de voormalige gemeente Denekamp is op vrijdag 30 maart a.s

De halteplaatsen en tijden zijn:

Lattrop - Gasterij De Smid 08.30 - 09.15
Tilligte - parkeerplaats gymzaal 09.30 - 10.15
Oud Ootmarsum - café Oald Oatmöske 10.30 - 11.15 Agelo - school 11.30 - 12.00
Denekamp - markt 13.00 - 13.45
Denekamp - gebouw Thuiszorg 14.00 - 14.45
Denekamp - gymzaal Veldkamp 15.00 - 15.45
Noord Deurningen - school 16.00 - 16.45

Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot deadministratie van de afdeling Gemeentewerken, telefoon: 66 96 85. INFORMATIE VAN WONINGSTICHTING ST. JOSEPH WEERSELO De volgende woning is per 1mei beschikbaar voor verhuur: De Kerkewei 9 te Rossum. Het betreft hier een een seniorenwoning met slaapkamer/douche beneden.Boven hobbyruimte/ tweede slaapkamer. De maandelijkse huurprijs is f 811,55. Informatie over huursubsidie is te verkrijgen via Woonmaatschappij Dinkelborgh, Telefoon: 0541- 35 19 20. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Woningstichting St. Joseph, postbus 20 7595 ZG Weerselo.

PAPIERINZAMELING IN DEURNINGEN De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 31 maart a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen) uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur. Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het papier in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk).

PAPIERINZAMELING IN ROSSUM. De leden van de Ponyclub de "Veldruiters" komen zaterdag 31 maart a.s. het oud papier ophalen in de kom van Rossum. De bewoners van het buitengebied kunnen het papier tot 's middags 15.00 uur naar de containers op het Thijplein brengen. Zaterdag 31 maart:
10.30-13.30 uur: Lentemarkt in en om de basisschool 'n Profiet, Profietstraat 4, Ootmarsum. Inlichtingen: telefoonnr. 0541-29 18 25.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie