Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws uit het college van B&W van Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Nieuws uit het college van b. en w. van Leeuwarden

Hieronder vindt u een overzicht van de door b. en w. genomen besluiten. Een compleet overzicht van de door b. en w. genomen besluiten kunt u vinden in de rubriek Raadsinformatie.

Collegestandpunt over OZB-kwestie ¶ Inspraakprocedure plannen Leeuwarden-Zuid van start ¶ Leeuwarden investeert in uitbouwen internetsites ¶ Meer kinderopvangplaatsen aangevraagd ¶ Leeuwarden zet relatie met Stichting Werkwijzer voort ¶ Tijdelijk Verkeersbesluit week 9 ¶ Stadsdebat over verkeersproblematiek

Collegestandpunt over OZB-kwestie

Het college heeft een bestuurlijk standpunt ingenomen over de ontstane situatie rondom de OZB-aanslagen. Over dit standpunt vindt op 28 maart een discussie plaats met de raadscommissie Bestuur en Middelen (aanvang 19.30 uur). Het standpunt wordt integraal weergegeven op internet: lees verder --->>>

Besluit: 20 maart 2001.

Inspraakprocedure plannen Leeuwarden-Zuid van start

Op 22 maart a.s. start de inspraakperiode voor de plannen voor het nieuwe stadsdeel Leeuwarden-Zuid. Het gaat om het Ontwikkelingsplan, de Milieu-effectrapportage en de artikel 19 procedure WRO voor het ophogen van de grond voor de eerste woonvlek, inclusief de aansluiting op de Overijsselseweg.

In Leeuwarden-Zuid worden, naar op basis van de huidige landschapsstructuur, drie woonmilieus gecreŽerd. In het gebied tussen de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen en de Overijsselseweg, wordt een woonlandschap gerealiseerd met rechte lanen en singels. Op de kwelderwal, ten zuiden van Goutum kan men in een bomenrijk, parkachtig landschap wonen en in het meest zuidoostelijk deel van het plangebied, tegen de Drachtsterweg, wordt een waterrijk woonmilieu ontwikkeld. Het gebied zal in 15 tot 20 jaar worden ontwikkeld. In die periode worden er 6000 woningen gebouwd. Ook wordt langs de Overijsselseweg, die de functie van stadsas krijgt, en bij de Werpsterhoek, een kantorenlocatie gerealiseerd. Het eerste deel van Leeuwarden-Zuid wordt ten zuiden van Goutum, rond de terp Techum gebouwd. Daar wordt begonnen met de bouw van 300-350 woningen. Naar verwachting worden in 2003 de eerste daarvan opgeleverd. Dit eerste deel wordt ontsloten voor het verkeer via de Overijsselseweg. Voor de ontsluiting wordt nadrukkelijk geen gebruik gemaakt van de bestaande wegen in Goutum.

De inspraakperiode voor het Ontwikkelingsplan, de Milieu-effectrapportage en de artikel-19-procedure duurt vier weken. Gedurende deze tijd liggen de stukken ter inzage bij de centrale balie in het Stadskantoor en de Openbare Bibliotheek te Leeuwarden.

Besluit: 20 maart 2001.

Leeuwarden investeert in uitbouwen internetsites

Het gemeentebestuur van Leeuwarden heeft besloten dat de bestaande internetsites www.leeuwarden.nl en www.kentskele.nl worden uitgebouwd. Daarvoor is een bedrag van fl. 150.000 (§ 68.067,03) op jaarbasis gedurende drie jaren beschikbaar. Daarnaast was al een structureel bedrag van fl. 250.000 (§ 113.445,05) voor dit jaar (oplopend naar fl. 400.000 (§ 181.512,09) structureel voor de volgende jaren) beschikbaar gesteld via de zgn. Perspectiefnota 2001 - 2004. Het is de bedoeling dat de ontwikkelkosten vooral worden besteed aan de ontwikkeling van een digitale productencatalogus, het verbeteren van de interactieve discussiemogelijkheden en het updaten van het huidige webbeheerssysteem. De internetsite www.leeuwarden.nl trekt nu dagelijks gemiddeld 400 bezoekers.

Besluit: 20 maart 2001

Meer kinderopvangplaatsen aangevraagd

De gemeente Leeuwarden zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om dit jaar meer kinderopvangplaatsen beschikbaar te stellen voor alleenstaande ouders. Er wordt een aanvraag ingediend voor in totaal 86 kinderopvangplaatsen; dat is 22 plaatsen meer dan in het jaar 2000. Vorig jaar is namelijk het volledige subsidiebedrag benut voor de aankoop van 64 kinderopvangplaatsen. Vanwege de stijgende vraag naar kinderopvang wordt nu een hoger subsidiebedrag aangevraagd.

Indien alle aangevraagde plaatsen beschikbaar worden gesteld door het Rijk kan Leeuwarden dit jaar een bedrag van fl. 1.717.435 ( 779.338) tegemoet zien ter financiering van de kinderopvang voor alleenstaande ouders.

Besluit 20 maart 2001.

Leeuwarden zet relatie met Stichting Werkwijzer voort

Het college van b. en w. van Leeuwarden wil de relatie met de Stichting Werkwijzer voortzetten. Bedrijfsvoeringsproblemen waren er de oorzaak van dat het bestuur van de Stichting vorig jaar de dienstverbanden met de directeur en de bureaumanager hebben beŽindigd. Het door het bestuur ingeschakelde externe bureau heeft in hoog tempo verbeteringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. Ook heeft zij acties ingezet om de toekomst van de Stichting te waarborgen. Een belangrijke conclusie is dat de Stichting er ondanks de problemen in is geslaagd de dienstverlening naar de instellingen op peil te brengen. Het college ziet op basis van de rapportage van bevindingen en de ondernomen c.q. te ondernemen acties van het bestuur van de Stichting en de analyse van de voorlopige jaarcijfers 2000 voldoende aanleiding om het vertrouwen in de Stichting te herstellen.

De Commissie Welzijn zal zich op 29 maart 2001 buigen over het besluit van het college.

Besluit 20 maart 2001.

Tijdelijk Verkeersbesluit week 9

Stadsontwikkeling en -beheer maakt bekend dat in verband met de uit te voeren werken op en rond de Sophialaan een tijdelijk verkeersbesluit is genomen dat betrekking heeft op:

* de Willemskade zuidzijde, tussen het Zuiderplein en de Sophialaan, waarbij de rijrichting voor motorvoertuigen zal worden omgedraaid, zodat men kan rijden vanaf het Zuiderplein naar de Sophialaan;
* het rijden voor motorvoertuigen vanaf de Wirdumerpoortsbrug naar genoemde Willemskade zuidzijde zal mogelijk zijn;
* de 1e Kanaalsbrug, mag tijdens de uitvoering van genoemde werken met motorvoertuigen bereden worden vanaf de Zuidergrachtswal naar de Oostergrachtswal;

* de Zuidergrachtswal mag tijdens de uitvoering van genoemde werken met motorvoertuigen worden bereden vanuit de richting Zuiderplein naar de 1e Kanaalsbrug;

* de Achter de Hoven, tussen de Zuidergrachtswal en Gardeniersweg, mag door motorvoertuigen worden bereden uitsluitend in de richting naar de Gardeniersweg.

Ter informatie

Tijdens de uitvoering van de werken op en rond de Sophialaan worden omleidingsroutes aangegeven voor het autoverkeer. Het autoverkeer vanaf de Prins Hendrikstraat naar de Stationsweg en verder zal de gewone route over de Sophialaan kunnen volgen. Het verkeer vanaf de Stationsweg naar de Prins Hendrikstraat en verder, zal gebruik moeten maken van de Baljeestraat en de Willemskade.

Het busverkeer over de Sophialaan naar de Prins Hendrikstraat zal niet mogelijk zijn. Deze route is verlegd naar de Westersingel, waardoor de bushalte tegeover het oude Gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein tijdelijk komt te vervallen. (De instaphalte naar het busstation blijft in gebruik).De eerstvolgende halte ligt aan de Harlingersingel.

De interlokale lijnen 54/60/66/70/71/72/73/91 en 97 rijden derhalve over de Westersingel, evenals de lokale lijn 6 naar Bilgaard.

Sophialaan omleidingen

Stadsdebat over verkeersproblematiek

In de afgelopen vier jaar is de automobiliteit in en rond Leeuwarden explosief toegenomen. Samen met de vele werken aan de weg in het jaar 2000 is pijnlijk duidelijk geworden dat de Friese hoofdstad, met name in de spits, het autoverkeer niet aan kan. Het college beschikt nu over een discussienota waarin de knelpunten in de bereikbaarheid van de stad en vooral ook de binnenstad zijn geÔnventariseerd. Het college heeft zich voorgenomen de komende maanden met alle belanghebbenden te gaan praten; naar ideeŽn en oplossingen te luisteren om daarna met een groot stadsdebat voldoende 'munitie' te krijgen om tot een nieuwe aanpak van het verkeer te kunnen komen. Een uitgewerkt plan kan dan in het najaar in de inspraak en besluitvorming komen.

Besluit: 16 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie