Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Publicatie hoofdstuk I van Centraal Economisch Plan 2001

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Planbureau
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Planbureau

STRIKT EMBARGO TOT DINSDAG 27 MAART 2001, 10.00 UUR

CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: Publicatie hoofdstuk I van het Centraal Economisch Plan 2001
Nummer: 5
Datum: 27 maart 2001
Inlichtingen bij: Rocus van Opstal (tel: 070-3383301), of bij Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-3383477).

Centraal Economisch Plan 2001:


- exportgroei vertraagt fors

- consumptie wordt motor van de economische groei
- koopkrachtstijging dit jaar 6%

- hoge reële loonstijgingen door krapte op de arbeidsmarkt
- inflatie tijdelijk hoog in 2001

Na vier jaren met een hoge economische groei van rond de 4%, raamt het Centraal Planbureau (CPB) voor 2001 een nog steeds behoorlijke toename van het bruto binnenlands product (BBP) van 3,25%. De economische groei vertraagt volgende jaar naar verwachting verder tot 2,75%. Hiermee blijft de groei in beide jaren nog boven het Europese gemiddelde. Ook is de verwachte groei nog altijd hoger dan de 2,25% uit het behoedzame scenario voor de huidige kabinetsperiode. De consumptie neemt in 2001 en 2002 de rol van motor van de Nederlandse economie over van de export. Naar verwachting zal de exportgroei fors vertragen, terwijl de consumptie sterk blijft toenemen, onder meer door de koopkrachtimpuls van de recente belastingherziening.

Dit zijn enige hoofdlijnen van het vandaag openbaar gemaakte inleidende en samenvattende hoofdstuk 1 van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2001. Dit hoofdstuk 1 bevat prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) voor de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en de wereldeconomie in 2001 en 2002.

Groeivertraging uitvoer
De export droeg in belangrijke mate bij aan de hoge economische groei in de afgelopen jaren. Dit jaar zal de bijdrage van de uitvoer naar verwachting lager uitkomen. In de prognoses halveert de groei van de Nederlandse uitvoer (exclusief energie) bijna, van 10% in 2000 tot 5,5% in 2001. Belangrijkste oorzaken zijn een teruggang in de internationale conjunctuur en een verslechtering van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.


* Aanzienlijke groeivertraging in wereldeconomie In de Verenigde Staten kwam eind 2000 een abrupt einde aan een langdurige periode van hoge economische groei. Ook in Azië leidde de teruggang van ICT-gerelateerde activiteiten tot een scherpe groeivertraging. Europa kon zich nog grotendeels aan de malaise onttrekken, maar ook hier lijkt een vermindering van de groei onvermijdelijk. Verwacht wordt dat het dieptepunt van de wereldconjunctuur in de eerste helft van dit jaar wordt bereikt. De groei van de wereldhandel vertraagt in de raming van 13,3% in 2000 tot 6% in 2001 en trekt daarna weer iets aan tot 7,5% in 2002.


* Verslechtering concurrentiepositie door sterkere euro Voor de concurrentiepositie ten opzichte van landen buiten het eurogebied is de koers van de euro van groot belang. Sinds de introductie van de euro is de koers met zo'n 30% gedaald ten opzichte van de dollar. Belangrijke oorzaak hiervan was de massale kapitaalstroom naar de Verenigde Staten, die mede gevoed werd door het Europese bedrijfsleven dat via schaalvergroting tracht de internationale concurrentiepositie te versterken. De omslag in het groeiverschil tussen Amerika en Europa is een reden om aan te nemen dat de kapitaalstromen dit jaar en volgend jaar minder eenzijdig op de VS gericht zullen zijn. Het CPB voorziet dan ook een versterking van de euro tot gemiddeld 0,96 dollar in 2001 en 0,98 dollar in 2002. Als deze verwachting uitkomt, betekent dat een verslechtering van de prijsconcurrentiepositie van het eurogebied en daarmee van Nederland.


* Verslechtering concurrentiepositie binnen eurogebied De concurrentiepositie ten opzichte van andere eurolanden is van groot belang omdat het grootste deel van de Nederlandse export naar het eurogebied gaat; in 2000 was dit 63%. De Nederlandse arbeidsmarkt is krap in vergelijking met veel landen in het eurogebied. Dit heeft ertoe geleid dat de loonsom per werknemer in de Nederlandse industrie sinds 1998 aanmerkelijk sterker is gestegen dan bij concurrenten uit het eurogebied. De sterkere stijging is niet gecompenseerd door een grotere toename van de arbeidsproductiviteit. De hogere looninflatie is evenmin gecompenseerd door een verzwakking van de gulden; dat is uitgesloten sinds de elf Europese munten op 1 januari 1999 aaneengeklonken zijn. Per saldo is de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie binnen het eurogebied verslechterd.

Consumptie en koopkracht
De consumptie zal in 2001 naar verwachting met 4,5% toenemen en vormt daarmee een belangrijke motor voor economische groei. Onder meer dankzij de aanzienlijke lastenverlichting die uit de recente belastingherziening voortvloeit, neemt het reëel beschikbaar loon- en uitkeringsinkomen dit jaar zelfs met 6% toe. Omdat deze koopkrachtimpuls met enige vertraging tot besteding zal komen, blijft de consumptiegroei dit jaar enigszins achter bij de inkomensgroei. Daarbij spelen ook de vervroegde aankopen voor duurzame goederen zoals personenauto's een rol. Deze aankopen werden eind vorig jaar gedaan in anticipatie op de verhoging van het BTW-tarief per 1 januari 2001. Mede om deze reden was de koopbereidheid van gezinnen eind 2000 extreem hoog. De daling van de koopbereidheid begin 2001 lijkt vooralsnog te duiden op een terugkeer naar een 'normaal hoog niveau'. Voor volgend jaar voorziet het CPB een toename van de particuliere consumptie met 4,25%. Met name de vertraagde doorwerking van de koopkrachtimpuls in 2001 leidt ertoe dat de consumptie dan wat harder stijgt dan de groei van het reëel beschikbaar loon- en uitkeringsinkomen van 3,5%.

Inflatie tijdelijk hoog in 2001
De inflatie loopt in 2001 tijdelijk op tot naar verwachting gemiddeld 4%. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een aantal overheidsmaatregelen: verhoging van de indirecte belastingen (met name BTW en Regulerende Energiebelasting) per 1 januari van dit jaar, en het wegvallen van de neerwaartse 'vertekening' van de inflatie vorig jaar door de fiscalisering van de omroepbijdrage. Anderzijds spelen de sterkere stijging van de arbeidskosten en de vertraagde doorberekening van de vorig jaar gestegen invoerprijzen een rol. Geschoond voor het effect van de veranderingen in de tarieven van kostprijsverhogende en consumptiegebonden belastingen, beloopt de inflatie dit jaar naar verwachting 3%.
De oorzaken van de hoge inflatie zijn voor een aanzienlijk deel van tijdelijke aard. Volgend jaar valt het effect van de tariefstijgingen in de indirecte belastingen weg uit het inflatiecijfer. Verder leiden de voorziene daling van de dollarkoers en de afzwakking van de economische groei in de wereld tot een daling van de invoerprijzen dit jaar en volgend jaar. Naar verwachting zal het inflatietempo al in de loop van dit jaar afnemen, om in 2002 terug te zakken tot 2%. Mocht de daling van de dollarkoers minder sterk zijn dan besloten ligt in de raming, dan zal de inflatie in 2002 hoger uitkomen.

Hoge reële loonstijgingen door krapte op de arbeidsmarkt Onder invloed van de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de contractlonen sinds 1998 met 1% tot 1,25% per jaar meer dan de geschoonde inflatie. Ook voor 2001 tekent zich een dergelijke reële contractloonstijging af, bij een verwachte nominale contractloonstijging van 4%. Voor 2002 raamt het CPB een nominale contractloonstijging van 3,25%. Vanwege de lagere inflatie volgend jaar betekent dit een reële toename met zelfs 1,5%. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt brengt het risico mee dat voor volgend jaar hogere loonstijgingen worden afgesproken dan de voorziene 3,25%. In een onzekerheidsvariant zijn de gevolgen van een
1% hogere loonstijging in 2002 berekend. Dit kan volgend jaar onder meer leiden tot een extra toename van de arbeidsinkomensquote (a.i.q.) met 0,4 %-punt. In het centrale pad is al rekening gehouden met een oplopende a.i.q. van 83% in 2000 en in 2001 tot 83,25% in 2002. In 1998 was deze nog 81,8%.
Een toename in de arbeidsinkomensquote zet de winstgevendheid van bedrijven en daarmee de investeringen onder druk. Dit draagt eraan bij dat de werkloosheid niet verder daalt. De werkgelegenheidsgroei zwakt in de prognoses af van 2,5% in 2000 tot 1,75% dit jaar en 1,25% volgend jaar. Het arbeidsaanbod stijgt dit jaar naar verwachting evenveel als de werkgelegenheid; in 2002 stijgt het iets harder: 1,5%. De werkloosheid blijft dan per saldo rond de 3,5%.

Collectieve sector
Bij de gehanteerde beleidsuitgangspunten lopen de collectieve uitgaven ongeveer in de pas met de kaders die ten tijde van het regeerakkoord zijn opgesteld. Met name dankzij lagere rentelasten en lagere uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen is er dit jaar nog f 4 mld ruimte voor extra uitgaven. Volgend jaar verdampt die ruimte echter volledig door de al eerder genoemde verwachte hoge reële loonstijgingen, ook voor de werknemers in de collectieve sector. Aan de inkomstenkant levert de reële loonstijging juist een voordeel op voor de collectieve sector. In combinatie met de hoge economische groei zijn de inkomsten volgend jaar naar verwachting f 32 mld hoger dan in de Miljoenennota 1999 behoedzaam werd geprojecteerd voor het jaar 2002. Het EMU-saldo, dat wil zeggen het vorderingensaldo van de collectieve sector, bedraagt naar huidig inzicht over de hele kabinetsperiode ieder jaar tussen de 1% en 1,5% van het bruto binnenlands product (BBP), met een incidentele uitschieter van 2,2% BBP in 2000 dankzij de opbrengst van de UMTS-veiling. Dit verklaart in belangrijke mate de ontwikkeling van de staatsschuld, die volgend jaar naar verwachting onder de 50% BBP uitkomt.
Bij deze gunstige cijfers moet bedacht worden dat de conjuncturele situatie in deze kabinetsperiode zeer gunstig is. Het structurele EMU-saldo ligt lager, op 0,5 à 1% BBP in 2002. Becijferingen rond de gevolgen van de vergrijzing voor de collectieve financiën indiceren dat met name de komende tien jaar een begrotingsoverschot van 1% tot
2% nodig is om op lange termijn de oplopende kosten van onder meer de AOW en de zorg te kunnen financieren zonder de collectieve regelingen te hoeven beperken of de belasting- en premietarieven te verhogen.

Bijstelling ten opzichte van concept-CEP
Een maand geleden was de verwachte economische groei in het concept-CEP nog 3% voor 2001. Zoals toen ook al aangekondigd in CPB persbericht 2001/03, zijn de cijfers nadien nog bijgesteld op basis van informatie die in de tussentijd beschikbaar is gekomen. Dit betreft onder meer mee- en tegenvallers in de begrotingsuitvoering 2000 die doorwerken naar latere jaren. Ook is nieuwe informatie over de gasproductie meegenomen.

Onzekerheden
Ramingen zijn altijd met de nodige onzekerheden omgeven. Deze onzekerheden hebben zowel betrekking op ontwikkelingen in Nederland als in de rest van de wereld. Om een indruk te geven van de gevolgen van alternatieve ontwikkelingen in het buitenland, wordt in het CEP een aantal varianten nader uitgewerkt.
Indien het herstel van de groei in de VS later en trager op gang komt dan, kan dat ertoe leiden dat de economische groei in Nederland volgend jaar slechts op 2% uitkomt. Ook de onzekerheid rond de inflatieverwachting is groot: bij een blijvend hoge dollarkoers bedraagt de inflatie volgend jaar mogelijk 3%, terwijl bij een grotere verzwakking van de dollarkoers dan in het centrale pad voorzien de inflatie kan afnemen tot 1%.

Mond- en klauwzeer
Ook actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland kunnen de verwachtingen beïnvloeden. De recente uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) is hier een voorbeeld van. Deze is nog niet meegenomen in de CEP-berekeningen.
De MKZ-uitbraak heeft gevolgen voor zowel de MKZ-vatbare veehouderij, als voor alle toeleverende en verwerkende bedrijven daaromheen, zoals veevoederbedrijven, slachterijen, vleesverwerkers, zuivelbedrijven, veehandel, transportbedrijven etc. De totale toegevoegde waarde van dit deel van het agrocomplex bedroeg aan het eind van de jaren negentig zo'n 23 miljard gulden, ofwel bijna 3% van het BBP. Bij de raming van de economische gevolgen van deze epidemie moet om te beginnen rekening worden gehouden met een afname van het productievolume en van de productiecapaciteit in het MKZ-vatbare deel van de dierlijke sector. Daarnaast is er ook sprake van een afname van het productievolume in andere sectoren, zoals de toeristische sector (bijvoorbeeld schrappen van evenementen) en de pluimveesector. Voorts zorgt de MKZ-uitbraak voor hogere kostprijzen in de dierlijke sector. Tot slot kunnen de binnenlandse prijzen van MKZ-vee en -vlees dalen als gevolg van uitvoerbeperkingen.
De invloed van de MKZ-uitbraak op de economische groei is sterk afhankelijk van de uiteindelijke omvang van de epidemie. Vanwege de grote onzekerheden is het niet mogelijk om meer dan een zeer ruwe schatting van de economische gevolgen te geven. Als de epidemie beperkt blijft en over ongeveer drie maanden achter de rug is, zal het een effect van in totaal 0,1% BBP met zich mee brengen. In een 'grote MKZ-epidemie'-variant heeft het CPB berekend wat de kosten kunnen zijn als MKZ verder zou uitbreiden tot ongeveer de proporties die thans voorzien worden voor het Verenigd Koninkrijk, en over ongeveer zes maanden achter de rug is. Het effect op het BBP kan dan ongeveer 0,75% bedragen.

De integrale tekst van hoofdstuk 1 van het Centraal Economisch Plan 2001 is in PDF-vorm beschikbaar.

Het volledige Centraal Economisch Plan 2001 (ISBN 90-5833-066-4) verschijnt op 10 april 2001 en is dan te verkrijgen bij:

Sdu Servicecentrum uitgeverijen
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Telefoon: (070) 3789880
Telefax: (070) 3789783

STRIKT EMBARGO TOT DINSDAG 27 MAART 2001, 10.00 UUR

| Top | Home | Search | Sitemap |

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...