Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmkaingen gemeente Vlieland

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Vlieland

Ingekomen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag voor een aanlegvergunning is ingekomen:
- L.C. Kiewiet-Sinnema, ten behoeve van het verharden/bestraten van het achtererf op het perceel De Midscheeps 9 (ingekomen 14 maart 2001).
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende melding bouwvoornemen is ingekomen:

- W.C. Diepstraten, ten behoeve van het plaatsen van een schuur op het perceel Gangboord 8 (ingekomen 16 maart 2001). Nadere informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

Vergunning
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend aan:

- Ph. Meijer, ten behoeve van het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis op het perceel Vuurboetsplein 6.
Belanghebbenden kunnen tegen bovenge-noemd besluit binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Rectificatie

In "Uit het Kastje" van 17 maart 2001 staat dat er een bouwvergunning is verleend aan A. Mulder-Terenstra, ten behoeve van het intern verbouwen van een zomerwoning en het plaatsen van een pijp op het dak van perceel Duinkersoord 21. Dit moet niet zijn Duinkersoord 21 maar Ankerplaats 21.

INSPRAAK ZELFSTANDIGE PROJECTPROCEDURE "DE VLIESTROOM"

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat zij aan de ingezetenen en andere natuurlijke en rechtspersonen, die een belang hebben in deze gemeente, gelegenheid geven hun mening kenbaar te maken omtrent het voornemen van het gemeentebestuur om medewerking te verlenen aan een vrijstellingsverzoek van de heer H.T. Westers voor het bouwen van het hotel/appar-tementencomplex "de Vliestroom" aan de Willem de Vlaminghweg 2. Het complex bestaat uit twee gebouwen, een groot complex met daarbij een kleiner gebouw bestemd voor appartementen. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Oost Vlieland de Kom 1998" omdat de maximale toegestane goothoogte van 5,5 meter wordt overschreden. Daarnaast vallen delen van het gebouw buiten het toegestane bouwvlak. Medewerking kan slechts verleend worden nadat en voor zover vrijstelling is verleend op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van maandag 26 maart 2001 gedurende een periode van vier weken voor een ieder in het gemeentehuis op de afdeling Ruimtelijke Ordening ter inzage en kan in deze periode worden ingezien gedurende de openings-tijden van het gemeentehuis.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtsper-sonen zienswijzen omtrent dit vrijstellingsver-zoek schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken (postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Het mondeling indienen van zienswijzen kan op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ordening (tel. 0562-452719).

MANDAATREGELING OPLEGGEN BOUWSTOP

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de hieronder genoemde krachtens artikel 100 lid 2 van de Woningwet aangewezen ambtenaren met ingang van 27 maart 2001 bevoegd zijn om namens ons college bestuursdwang toe te passen bestaande uit het stilleggen van werkzaamheden indien wordt gebouwd of gesloopt in strijd met de bij of krachtens de Woningwet gegeven voorschriften. Het betreft de volgende ambtenaren: hoofd openbare werken (H.S. Nieuwenhuis), technisch medewerker VROM (G.A. Nieuwenhuis), beleidsmedewerker ruimte-lijke ordening (B. Verheij per 1 mei 2001), beleidsmedewerker milieu (R.C.L. Kardaun), technisch medewerker dienst gemeente-werken (L.H. Sterenberg), opzichter dienst gemeentewerken (K.R. Rensen) en medewerker brandweerzaken/ brandpreventie (J.J. Postma). Dit mandaat-besluit kan worden ingezien bij de afdeling Openbare Werken. Het nieuwe mandate-ringsbesluit treedt in werking op 27 maart 2001. Op het tijdstip van in werking treding van dit nieuwe mandateringsbesluit vervalt het eerder genomen (oude) mandaterings-besluit krachtens artikel 100 lid 2 van de Woningwet.

AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS WET MILIEUBEHEER, WONINGWET EN HUISVESTINGSWET

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende medewerkers van de afdeling Openbare Werken als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 18.4 van de Wet milieubeheer, artikel 100 van de Woningwet en artikel 75 van de Huisvestingswet: hoofd openbare werken (H.S. Nieuwenhuis), technisch medewerker VROM (G.A. Nieuwenhuis), beleidsmedewerker ruimtelij-ke ordening (B. Verheij, per 1 mei 2001), beleidsmede-werker milieu (R.C.L. Kardaun ), technisch medewerker dienst gemeente-werken (L.H. Sterenberg), opzichter dienst gemeentewerken (K.R. Rensen) en medewerker
brandweerzaken/brandpreven-tie (J.J. Postma).

Tevens zijn als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende medewerkers van de Regio Noord-Friesland belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 18.4 van de Wet milieubeheer: personen in de functie van hoofd Milieu-adviesdienst en medewerker milieu van de Milieu-adviesdienst.

Dit nieuwe aanwijzingsbesluit treedt in werking op 27 maart 2001. Op het tijdstip van het in werking treden van dit nieuwe aanwijzingsbesluit vervalt het eerder genomen (oude) aanwijzingsbesluit op grond van artikel 18.4 van de Wet milieubeheer, artikel 100 van de Woningwet en artikel 75 van de Huisvestings-wet. Dit nieuwe aanwijzingsbesluit kan worden ingezien bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie