Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afschaf gebruik van geografische nummers

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Geachte

Bij besluit van 3 augustus 2000 (kenmerk OPTA/N&R/2000/201942) heeft het college van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) u bericht dat u als houder van geografische nummers, met ingang van 19 augustus 2000, geen geografische nummers meer in gebruik dient te nemen of te geven voor het bereiken van bestemmingen buiten het netnummergebied waarvoor deze zijn toegekend. Het inbellen naar Internet Service Providers met gebruikmaking van geografische nummers uit een aantal basisbelgebieden (tegen lokaal tarief) blijft toegestaan.

Het college heeft geconstateerd dat de betreffende dienstverlening, waarbij middels geografische nummers, al dan niet met weglating van het netnummer, een bestemming buiten het betreffende netnummergebied wordt bereikt tegen een voor de gebruiker lokaal tarief, veelal met in meerdere of alle netnummergebieden identieke abonneenummers, kennelijk voorziet in een bepaalde behoefte uit de markt. Daarom heeft het college de Directeur-generaal Telecommunicatie en Post gevraagd om een oordeel over de noodzaak het Nummerplan aan te passen, zodat een dergelijk gebruik van geografische nummers na wijziging van het Nummerplan is toegestaan en in voornoemde behoefte kan worden voorzien.

Het college heeft in voornoemd besluit van 3 augustus jl. aangegeven dat het, in afwachting van het antwoord op de brief aan de Directeur-generaal, vooralsnog niet zal optreden tegen het bestaande gebruik van vóór 19 augustus 2000 door houders van geografische nummers aan gebruikers uitgegeven geografische nummers voor het bereiken van bestemmingen buiten het netnummergebied waarvoor zij zijn toegekend ten behoeve van andere diensten dan toegang tot internet.

In zijn reeds eerder door het college op 9 november jl. (kenmerk: OPTA/N&R/2000/203089) in afschrift aan u toegezonden brief van 30 oktober 2000 (kenmerk DGTP/IV/00/236) heeft de Directeur-generaal laten weten dat hij de visie van het college deelt dat genoemd gebruik in strijd is met de Telecommunicatiewet en het huidige Nummerplan. Hij heeft tevens aangegeven dat hij een aanpassing van het Nummerplan om het genoemd gebruik van geografische nummers mogelijk te maken onwenselijk acht.

De Directeur-generaal merkt daarbij nog op dat er zijns inziens geen strijdigheid met het Nummerplan is indien gesprekken, nadat ze zijn `afgeleverd' bij het netwerkaansluitpunt dat behoort bij het gebelde geografische nummer, vervolgens doorgerouteerd worden naar een bestemming buiten het betreffende netnummergebied. Het college legt deze opmerking als volgt uit. Van strijdigheid met het Nummerplan is geen sprake indien het doorroutering naar een andere aansluiting betreft met een eigen nummer bewerkstelligd door de eindgebruiker van het in eerste instantie aangekozen nummer door middel van op het netwerkaansluitpunt aangesloten randapparatuur (buiten het netwerk van de telecommunicatiedienst- /netwerkaanbieder). Een voorbeeld hiervan is het intoetsen van een code voor een aan de eindgebruiker ter beschikking staande netwerkfaciliteit.

Op grond van het voorgaande is het college van oordeel dat ook reeds vóór 19 augustus 2000 bestaand gebruik van geografische nummers voor bestemmingen buiten het netnummergebied waarvoor zij zijn toegekend, anders dan voor inbellen internet, wegens strijd met de Telecommunicatiewet en de daarop berustende regels moet worden beë indigd. Bij zijn oordeel heeft het college mede de belangen van de
OPTA/N&R/2001/200205

gebruikers, de belangen van concurrenten en het belang van efficië nt nummerbeheer afgewogen. Kortheidshalve verwijst het college voor de nadere motivering van dit oordeel naar zijn besluit van 3 augustus jl. (kenmerk: OPTA/N&R/2000/201942).

Het college is zich ervan bewust dat beë indiging van het gebruik van deze nummers voor de eindgebruikers ingrijpende gevolgen kan hebben. Het college zal daarom niet optreden tegen dit met de Telecommunicatiewet strijdige gebruik van geografische nummers tot 1 januari 2002. Dit teneinde de houders van geografische nummers in de gelegenheid te stellen de eindgebruikers van deze nummers te informeren over het feit dat het bewuste gebruik van de geografische nummers niet is toegestaan en hen in de gelegenheid te stellen met de eindgebruikers van deze nummers afspraken te maken over de beë indiging van dit gebruik.

Het college zal in de loop van het jaar 2001 nadere informatie inwinnen over de resultaten van door de houders van geografische nummers getroffen maatregelen om het bedoelde gebruik van geografische nummers te beë indigen.

Besluit

Het college besluit op grond van het bovenstaande dat het gebruik van geografische nummers, al dan niet met weglating van het netnummer, voor het bereiken van bestemmingen buiten het netnummergebied waarvoor deze nummers zijn toegekend, anders dan voor inbellen internet, die vóór 19 augustus 2000 in gebruik zijn gegeven of genomen, dient te worden beë indigd.

Zoals hierboven aangegeven zal het college tegen dergelijk gebruik van geografische nummers die vóór 19 augustus 2000 in gebruik zijn gegeven of genomen, niet optreden voor 1 januari 2002.

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, Namens het college,

prof. dr. J.C. Arnbak,
voorzitter

Belanghebbenden, die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90420
2509 LK 's-Gravenhage

onder vermelding van "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken te worden meegezonden.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie