Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bodemsanering meer voeten in aarde dan provincie dacht

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Commissie Beleidsevaluatie stelt vast:
Bodemsanering meer voeten in aarde dan provincie dacht

Terwijl landelijk het bodemsaneringsbeleid voortdurend veranderde, heeft de provincie Noord-Holland tussen 1994 en 1999 toch veel werk verzet en initiatieven genomen om dat beleid goed uit te voeren. De provincie liep zelfs voorop in het landelijk beleid. Al eerder was echter duidelijk dat een deel van het beschikbare geld noodgedwongen in de provinciale kas bleef. Bovendien heeft de provincie onvoldoende toezicht gehouden op de resultaten van verrichte saneringen. Daarnaast blijkt er bij gemeenten veel onduidelijkheid en zelfs onzekerheid te bestaan over nieuwe taken van bodemsanering. Dat blijkt uit een onderzoek van de provinciale Commissie Beleidsevaluatie, dat vandaag is aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het advies van de commissie bij deze evaluatie is: breng meer helderheid in de taken en controleer ook uitgevoerde saneringen strikter.

Bodemproblemen telkens groter dan voorzien
Bodemvervuiling is al decennia lang een van de grote milieuproblemen in Nederland. Oude fabrieksterreinen blijken vaak sterk vervuild, en ook illegale stortingen resulteren in verontreinigde bodem. Dit soort terreinen moeten gesaneerd worden. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: de vervuilde grond afgraven, de verontreiniging isoleren zodat de omgeving niet vervuild kan raken, of de grond ter plaatse reinigen. Sinds 1983 is bodemsanering de exclusieve taak van de provincies, maar het probleem is voortdurend ernstig onderschat - ook in Noord-Holland. Jaar na jaar blijken er meer bodemverontreinigingen te zijn dan eerst wordt gedacht, en daardoor is er ook steeds te weinig budget om deze terreinen op korte termijn te saneren. Dat is de algemene achtergrond waartegen het Noord-Hollandse bodemsaneringsbeleid in de periode 1994 tot 1999 werd onderzocht, in opdracht van de Commissie Beleidsevaluatie.

Wisselende rijksregels leidden tot provinciale verwarring Het bleek voor de provincies - in ieder geval in het onderzochte tijdvak - ook lastig een eenduidig beleid te voeren, zo stelt het onderzoeksrapport vast, doordat het rijk steeds de regelgeving aanpaste na eigen evaluaties. Nieuwe regels vragen er bijvoorbeeld om dat de vervuiler wordt aangesproken, voordat er overheidsgeld wordt ingezet om een terrein te saneren. De aanpak van met name de terreinen van de voormalige gasfabrieken liep hierdoor veel vertraging op: want waar is de vervuilende eigenaar die moet betalen? Het gevolg van zulke tijdrovende zoektochten is dat het beperkte beschikbare jaarbudget van 25 miljoen gulden paradoxaal genoeg al enkele jaren niet volledig wordt benut. Een andere beleidswijziging was het samenvoegen van rijksbudgetten voor onder meer stedelijke vernieuwing en bodemsanering, een maatregel bedoeld om saneringen meer integraal en versneld aan te pakken. Als vervolg op die verandering besloot de provincie Noord-Holland een aantal bodemsaneringstaken rechtstreeks aan drie betrokken gemeenten over te dragen - Haarlem, Zaanstad en Alkmaar. Voor de gemeenten bleek echter in de praktijk niet helder hoe de taakverdeling nu geworden was.

Advies: eindresultaat beter bewaken en heldere taakoverdracht aan gemeenten Met het onderzoek wilden Provinciale Staten allereerst zicht krijgen op de effectiviteit van het bodemsaneringsbeleid tussen 1994 en 1999. Daarnaast moesten de onderzoekers vaststellen waardoor het beschikbare budget niet volledig werd besteed, en hoe die belemmeringen kunnen worden opgeheven. Gezien het belang van goede bodemsanering adviseert de Commissie Beleidsevaluatie nu aan de provincie om extra aandacht te geven aan de nazorg van de sanering: is de vervuiling in voldoende mate weggenomen? Zonodig moet de provincie de verantwoordelijke partijen op de vingers tikken. Omdat er bij gemeenten onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over nieuwe taken, moet de provincie daarnaast zorgen voor een heldere overdracht van bodemsaneringstaken. Daarbij adviseert de commissie gemeentelijke medewerkers bij het werk te ondersteunen door middel van een helpdesk. De laatste aanbeveling is dat de provincie ervoor moet zorgen dat er geen lappendeken van verschillende regels en richtlijnen ontstaat.

Beleidsevaluatie als instrument om te kunnen bijsturen De provincie Noord-Holland evalueert sinds 1998 haar beleid systematisch. Provinciale Staten willen zo meer inzicht krijgen in de effectiviteit van beleid om zo tijdig en succesvol bij te kunnen sturen. De Commissie Beleidsevaluatie, die hiervoor in het leven werd geroepen, bestaat uit drie statenleden en drie onafhankelijke externe leden. Jaarlijks worden drie evaluatieonderzoeken verricht. De onderwerpen voor evaluaties worden regelmatig door de Commissie Beleidsevaluatie geïnventariseerd. Prioriteit krijgen uiteindelijk evaluaties die vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt het meest urgent zijn. Het onderzoek naar het bodemsaneringsbeleid is het tweede onderzoek uit het jaarprogramma 2000 van de commissie. Het onderzoek is verricht door het adviesbureau Grontmij.

Mededeling voor de pers:
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer P.A. Zoon, telefoon 06-22417636.
Informatie over de Commissie Beleidsevaluatie en haar werk is verkrijgbaar bij de secretaris van de commissie drs. H.D. van Roon, telefoon 023-5143733.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie