Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie 'Cultuurnota Perspectief voor Cultuur' Tilburg

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

27-03-2001

Nieuwe accenten in Tilburgs Cultuurbeleid

Betere afstemming van het aanbod op de vraag in de stad

Het college van B&W wil meer accent gaan leggen op de ontwikkeling van culturele werkplaatsen, wil onderzoek laten doen naar kunstenaarsinitiatieven om de financiering ervan te kunnen wijzigen, en wil onderzoek doen naar de behoefte aan een gemeentelijk atelierbeleid. Dit staat in de nieuwe cultuurnota Perspectief voor Cultuur, die vandaag is gepresenteerd.
Hierin staat ook dat de gemeente op structurele basis bijeenkomsten met het culturele veld wil organiseren om zo de afstand met het veld te verkleinen en tevens ervoor te zorgen dat cultuurdragers elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld themadiscussies.
Instellingen die subsidie krijgen uit het Kunstenplan van het rijk moeten via huisvestingssubsidies hun plek in dat kunstenplan kunnen vasthouden.
Bovendien richt het voorgenomen beleid zich op cultuureducatie, aandacht voor culturele diversiteit en op het optimaal toegankelijk maken van het cultureel erfgoed.

De nota Perspectief voor Cultuur gaat over de periode 2001-2004. Het doel van het cultuurbeleid is om ´markante lijnen door te trekken of krachtiger aan te zetten, te vernieuwen waar sleetsheid dreigt en invulling te zoeken waar zich duidelijke manco´s manifesteren´. De nota bevat de visie van de gemeente op de gewenste ontwikkelingen, zoals een versterking van de cultuurdeelname, beter uitnutten van de culturele infrastructuur en een betere afstemming van het cultureel aanbod op de vraag in de stad. Aanleiding van de nota vormen het Kunstenplan van het ministerie van OC&W, dat over dezelfde periode gaat, het Actieplan Cultuurbereik van hetzelfde ministerie en de behoefte aan een algehele herijking van het Tilburgse cultuurbeleid.

Als concrete uitwerking van de culturele werkplaatsen zijn dit jaar al de Muziekwerkplaats Brabant en de Multidisciplinaire Werkplaats Tilburg gestart.
De gemeente wil tevens onderzoeken of het cultureel aanbod in de wijken kan worden uitgebreid. Op wijkniveau moet tevens worden ingespeeld op de interesse voor cultureel erfgoed. Cultuureducatie krijgt zijn nadere uitwerking in samenwerking met het CiST en de Tilburgse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Kernpunten zijn de versterking van het netwerk, de vraaggerichte cultuureducatieprojecten bij scholen stimuleren, de financiële ondersteuning voor het vervoer van leerlingen naar cultuele instellingen, het inzetten van kunstenaars in het basisonderwijs en extra ondersteuning voor de Brede School.

Voor de totale financiering van het nieuwe beleid heeft het college f727.736,-- per jaar nodig. Een gedeelte van de dekking hiervoor wordt meegenomen in de definitieve besluitvorming voor de perspectiefnota. Bovendien moeten de grote culturele instellingen samen ruim een half miljoen gulden uit hun huidige budget vrijmaken voor de realisatie van de plannen. De exacte uitwerking hiervan gebeurt in overleg met deze instellingen.
Het rijk legt bovenop deze gelden per inwoner f 0,30 voor cultuureducatie toe en daarnaast vanaf 2002 f 1,50 per inwoner in het kader van het Actieplan Cultuurbereik (in 2001 is dit f
1,--). Vanaf 2002 bedraagt dit f 289.857,--.

In maart 2000 stelde het college de startnotitie voor de cultuurnota vast. De voortgangsrapportage, die in november werd vastgesteld, diende als onderlegger voor de discussies die met het veld zijn gevoerd in november en december. Mede op basis van deze gesprekken is de cultuurnota geschreven.
´Perspectief voor Cultuur´ wordt besproken in de raadscommissie OCZ van 20 april a.s. en in de raadsvergadering van 28 mei.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie