Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Forfaitaire winstvaststelling; winst uit zeescheepvaart

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Forfaitaire winstvaststelling. Winst uit zeescheepvaart.Forfaitaire winstvaststelling. Winst uit zeescheepvaart. Willekeurige afschrijving zeeschepen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Besluit van 27 maart 2001, nr. CPP2001/366M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van het besluit van 4 november 1996, nr. DB96/3720M dat gold voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: Wet IB 1964). De vragen en toelichtingen die onder de Wet IB 2001 niet langer van belang zijn, zijn niet opgenomen.

Inleiding

Met betrekking tot de mogelijkheid om de winst uit zeescheepvaart forfaitair vast te stellen zijn mij diverse vragen voorgelegd. De antwoorden op die vragen zijn hierna opgenomen.

Tonnagegrondslag artikel 3.22, eerste lid, van de Wet IB 2001

In artikel 3.22, eerste lid, van de Wet IB 2001 is de toepassing van de artikelen 3.8 tot en met 3.20 en 3.25 tot en met 3.65 van de Wet IB 2001 uitgesloten. Dit betekent dat bijvoorbeeld de aftrekbeperkingen van de gemengde kosten en de herinvesteringsreserve buiten werking zijn gesteld.

Tonnagegrondslag artikel 3.22, eerste lid, van de Wet IB 2001

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan zowel winst uit zeescheepvaart genereren als winst uit andere activiteiten. Een fiscale eenheid dient voor de tonnagegrondslag één keuze te maken voor al haar zeescheepvaartactiviteiten. Het is derhalve niet mogelijk een fiscale eenheid aan te gaan tussen een moeder die winst uit zeescheepvaart behaalt en die wel heeft geopteerd voor de tonnagegrondslag en een dochter die eveneens winst uit zeescheepvaart behaalt en die dat niet heeft gedaan of omgekeerd.

Toelichting

Bij moeder- en dochtermaatschappij moeten dezelfde bepalingen van toepassing zijn bij het bepalen van de winst. In dit kader wil dit zeggen dat winst uit zeescheepvaart bij zowel moeder als dochter òf op grond van de tonnagegrondslag òf volgens het gewone regime wordt bepaald. Bij uitsluitend andere activiteiten is er geen probleem omdat de daarmee te behalen winst zowel bij moeder als dochter volgens dezelfde bepalingen - een keuze is daar immers niet mogelijk - wordt bepaald. Voeging van vennootschappen met uitsluitend andere activiteiten dan zeescheepvaartactiviteiten levert dan geen problemen op.

Tonnagegrondslag artikel 3.23, eerste lid, van de Wet IB 2001

De tabel van artikel 3.23, eerste lid, van de Wet IB 2001 wordt toegepast op het op 1.000 ton naar beneden afgeronde nettotonnage van een schip.

Toelichting

In de tabel wordt het bedrag aan winst aangegeven dat per 1.000 nettoton wordt behaald.

Tonnagegrondslag artikel 3.23, eerste lid, van de Wet IB 2001

Voor berekening van de met een slotcharter behaalde winst, wordt eerst de winst berekend die met het totale schip wordt behaald. Vervolgens wordt een evenredig deel daarvan aan de slotcharter toegerekend.

Toelichting

Onder een slotcharter (slot exchange agreement) wordt verstaan een overeenkomst waarbij een partij een deel van de capaciteit van een schip ter beschikking stelt aan een andere partij. Eén slot is gelijk aan de scheepsruimte die nodig is om één container te vervoeren.

Voorbeeld

Er wordt gedurende geheel 2001 een slotcharter overeenkomst gesloten voor 500 slots. Totaal zijn er 4.000 slots op dat schip. Het nettotonnage van het schip bedraagt 20.000 ton. De winst op grond van de tabel bedraagt in 2001 voor het gehele schip EUR 42.256. Aan die slots kan dan een winst worden toegerekend van 500/4.000 x EUR 42.256 = EUR 5.282.

Tonnagegrondslag artikel 3.22, vierde lid, van de Wet IB 2001

De inkomsten uit het beleggen van gelden, bijvoorbeeld op deposito's, kunnen niet worden begrepen in de winst uit zeescheepvaart als bedoeld in artikel 3.22, vierde lid, van de Wet IB 2001. Die gelden kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan door verkoop van een schip of door ingehouden winsten. De bestemming van die gelden, bijvoorbeeld voor aankoop van een vervangend schip, is daarbij niet van belang.

Toelichting

Onder de winst uit zeescheepvaart wordt in artikel 3.22, vierde lid, van de Wet IB 2001 verstaan de winst behaald met de in dat lid bedoelde exploitatie van een schip en de winst behaald met de werkzaamheden (onderdeel a) die daarmee direct samenhangen (onderdeel b). Er moet dus een relatie kunnen worden gelegd met de exploitatie van een schip of eventueel met een werkzaamheid die direct daarmee samenhangt. Het beleggen van gelden kan niet worden aangemerkt als exploitatie van een schip noch als een werkzaamheid die met de exploitatie van een schip samenhangt. Ook het in de toekomst kopen van een vervangend schip kan niet als exploitatie van een schip worden beschouwd.

Tonnagegrondslag artikel 3.22, vijfde lid, van de Wet IB 2001

Per boekjaar wordt getoetst of aan de verhouding drie op één als bedoeld in artikel 3.22, vijfde lid, onderdeel b en c, van de Wet IB 2001 is voldaan.

Toelichting

Indien op 1 juli 2001 schepen worden aangekocht waarvan belastingplichtige in Nederland in belangrijke mate het beheer verricht, dan worden voor de beantwoording van de vraag of aan de drie op één verhouding is voldaan, de schepen in vlootbeheer en de schepen in tijd- en reischarter gedurende het boekjaar van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 in beschouwing genomen.

Tonnagegrondslag artikel 3.22, vijfde lid, van de Wet IB 2001

Voor toetsing aan de drie op één verhouding als bedoeld in artikel 3.22, vijfde lid, onderdeel c, van de Wet IB 2001 wordt aan een slotcharter een evenredig deel van het nettotonnage van het schip toegerekend.

Voorbeeld

Er wordt gedurende het gehele jaar een slotcharter overeenkomst gesloten voor 500 slots op een schip van een derde. Totaal zijn er 4.000 slots op dat schip. Het nettotonnage van het schip bedraagt 20.000 ton. Aan die slots kan dan een nettotonnage worden toegerekend van 500/4.000 x 20.000 = 2.500 nettoton.

Tonnagegrondslag artikel 3.23, derde lid, van de Wet IB 2001

Het bedrag dat op grond van artikel 3.23, derde lid, van de Wet IB 2001 buiten aanmerking is gebleven, kan na afloop van de eerste tienjaarstermijn definitief niet meer in de heffing worden betrokken. De claim gaat dan van rechtswege verloren.

Tonnagegrondslag artikel 3.24, eerste lid, van de Wet IB 2001

Indien de onderneming waarin in Nederland winst uit zeescheepvaart wordt behaald, binnen tien jaren gedeeltelijk wordt gestaakt, wordt een deel van het bedrag dat op grond van artikel 3.23, derde lid, Wet IB 2001, buiten aanmerking is gebleven, tot de winst gerekend. Dat deel is even groot als het deel van de onderneming dat is gestaakt. Daarbij is niet van belang of bedoeld bedrag (mede) is vastgesteld met betrekking tot de zaken waarvan de vervreemding heeft geleid tot de gedeeltelijke staking van die onderneming.

Toelichting

Indien een onderneming voor 40% is gestaakt, wordt 40% van het buiten aanmerking gebleven bedrag tot de winst gerekend, ongeacht de wijze waarop de claim destijds is bepaald.

Voorbeeld

Inleiding

Ultimo 2001 heeft een belastingplichtige een zeescheepvaartonderneming waartoe de schepen B en C behoren. De stille reserve per schip bedraagt dan EUR 1.000.000. Tevens bestaat er een herinvesteringsrerseve groot EUR 500.000 met betrekking tot het in 2001 verkochte schip A. Het gezamenlijke bedrag op grond van artikel 3.23, tweede lid, van de Wet IB 2001 bedraagt in dat geval EUR 2.500.000. Eind 2001 had belastingplichtige nog een verrekenbaar verlies van EUR 300.000. De claim op grond van artikel 3.23, derde lid, van de Wet IB 2001 ziet derhalve op een bedrag van EUR 2.200.000. Belastingplichtige koopt in jaar 1 schip D. In jaar 4 verkoopt belastingplichtige schip B en koopt schip E.

Variant 1

In jaar 8 wordt de onderneming na verkoop van schip D duurzaam ingekrompen. Belastingplichtige en de fiscus zijn het er over eens, dat de onderneming in casu voor 40% is gestaakt. Er wordt dan 40% van het buiten aanmerking gebleven bedrag, te weten EUR 880.000, tot de winst van jaar 8 gerekend.

Variant 2

In jaar 8 wordt de onderneming na verkoop van schip C duurzaam ingekrompen. Belastingplichtige en de fiscus zijn het er over eens, dat de onderneming in casu voor 30% is gestaakt. Er wordt dan 30% van het buiten aanmerking gebleven bedrag, te weten EUR 660.000, tot de winst van jaar 8 gerekend.

Conclusie

Voor de bepaling van de hoogte van het deel van het buiten aanmerking gebleven bedrag dat bij gedeeltelijke staking aan de winst dient te worden toegevoegd, is het niet van belang hoe de claim destijds is berekend.

Willekeurige afschrijving

De willekeurige afschrijving op zeeschepen kan slechts worden toegepast op zeeschepen ter zake waarvan op of na 1 januari 1996 verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. De artikelen 10a, eerste lid, van de Wet 1964 jo. artikel 3.39 Wet IB 2001 leiden tot deze conclusie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...