Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring EU over vervolg top Zagreb

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

Zagreb Summit regarding regional co-operation / Joint Declaration Press Release: Brussels (28-03-2001) - Press: 124 - Nr: 7366/01


Brussel,
28 maart 2001

7366/01 (Presse 124)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Gezamenlijke verklaring van de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië,

de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Federale Republiek Joegoslavië over het vervolg van de top van Zagreb inzake regionale samenwerking

op het gebied van asiel en immigratie,

Sarajevo 28 maart 2001

De Europese Unie, vertegenwoordigd door mevrouw Maj-Inger Klingvall, minister bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, belast met Internationale Ontwikkelingssamenwerking, Migratie en Immigratie van Zweden, bijgestaan door de heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken van België en de heer António Vitorino, lid van de Europese Commissie, alsmede de landen van het stabilisatie- en associatieproces, vertegenwoordigd door de heer Bujar Himci, onderminister van Openbare Orde van Albanië, de heer Svetozar Mihajlovic, minister van Civiele Aangelegenheden en Verkeer van Bosnië en Herzegovina, de heer Josip Vresk, onderminister van Binnenlandse Zaken van Kroatië, mevrouw Marija Efremova, onderminister van Buitenlandse Zaken van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de heer Zoran Zivkovic, minister van Binnenlandse Zaken van de Federale Republiek Joegoslavië, zijn op 28 maart 2001 in Sarajevo bijeengekomen.

Deze bijeenkomst bood voor het eerst de gelegenheid om concreet gevolg te geven aan de in de slotverklaring van de op 24 november 2000 gehouden top van Zagreb vervatte verbintenissen die betrekking hadden op de intensivering van de regionale samenwerking op het gebied van asiel en immigratie.

De ministers herhaalden de door de EU en de landen van het stabilisatie- en associatieproces aangegane verbintenis dat zij stabilisatie- en associatieovereenkomsten zullen sluiten die ook een nauwe samenwerking met betrekking tot asiel- en immigratieproblemen zullen omvatten.

Indachtig de huidige toegenomen, onbeheerste migratiestromen door de regio en de negatieve gevolgen daarvan in de EU en in de landen van het stabilisatie- en associatieproces, waren de ministers het eens over het cruciale belang van regionale samenwerking en van wederzijdse aanscherping van de normen, een en ander met steun van de EU.

De ministers zegden hun steun toe aan het in dit verband als een belangrijke bijdrage beschouwde, door de EU gesteunde initiatief om een formeel netwerk van met immigratieaangelegenheden belaste EU-verbindingsfunctionarissen in de regio op te zetten, die zich in samenwerking met de autoriteiten van de landen van het stabilisatie- en associatieproces, met name op plaatselijk niveau, zullen richten op de bestrijding van de criminele bendes die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de illegale immigratiestromen.

De EU herhaalde haar voornemen om toepasselijke activiteiten te ondersteunen via het CARDS-programma alsook via andere kanalen, zoals het Actieplan voor Albanië en de omliggende regio dat is opgesteld door de Groep op hoog niveau asiel- en migratievraagstukken. De ministers erkenden ook de bijdrage van verwante activiteiten binnen de Boedapestgroep en het Adriatisch en Ionisch initiatief, alsmede in het bijzonder het migratie- en asielinitiatief van het stabiliteitspact.

De landen van het stabilisatie- en associatieproces verbonden zich ertoe, onderdanen die zich illegaal op het grondgebied van een EU-lidstaat bevinden, op verzoek van de betrokken lidstaat en zonder enige formaliteiten over te nemen zodra met betrekking tot deze personen met zekerheid is vastgesteld dat zij zich inderdaad illegaal op het EU-grondgebied ophouden.

Zij zegden toe hun wetgeving te zullen aanpassen aan de toepasselijke internationale verdragen, zoals het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen en het Protocol van New York van 1967, alsmede aan het Verdrag van de VN uit 2000 ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, met inbegrip van het Protocol inzake het smokkelen van migranten over land, door de lucht en over zee, en het Protocol ter voorkoming, beteugeling en bestraffing van de handel in mensen, met name vrouwen en kinderen.

De landen van het stabilisatie- en associatieproces hebben besloten een nieuwe impuls te geven aan het streven naar een duurzame oplossing van het probleem van vluchtelingen en ontheemden.

Overeenkomstig punt 3 van de slotverklaring van de top van Zagreb van 24 november 2000 verbonden de landen van het stabilisatie- en associatieproces zich ertoe, uiterlijk in 2002 te komen tot onderlinge regionale-samenwerkingsovereenkomsten op het terrein van asiel en immigratie. Deze overeenkomsten moeten ook voorzien in hechte samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en in het bijzonder in versterking van het justitieapparaat en de onafhankelijkheid daarvan, alsook in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, corruptie, witwaspraktijken, illegale immigratie, mensensmokkel en alle andere vormen van smokkel.

Daartoe stelden de ministers vast dat op de volgende gebieden samenwerking belangrijk is en dat op deze terreinen steun zal worden geboden aan de inspanningen van de landen van het stabilisatie- en associatieproces:


1. Asiel - het op één lijn brengen van normen inzake opvang en van procedurele waarborgen met beste praktijken in Europa.
2. Legale migratie - billijke behandeling en non-discriminatie door de landen van het stabilisatie- en associatieproces van onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied zijn binnengekomen.

3. Illegale immigratie - informatie-uitwisseling, samenwerking tussen autoriteiten en de spoedige sluiting van overnameovereenkomsten tussen de landen van het stabilisatie- en associatieproces onderling, alsook met relevante derde landen, teneinde illegale immigratie en mensensmokkel en -handel tegen te gaan, een en ander met actieve steun van de EU.
4. Grenscontrole - opleiding van personeel en terbeschikkingstelling van uitrusting met het oog op doeltreffende grenscontrole door de landen van het stabilisatie- en associatieproces en verbetering van de kwaliteit van reisdocumenten; informatie-uitwisseling; mogelijkheid voor de EU-lidstaten om eenheden van politie/immigratieambtenaren naar de regio te sturen die naast de grenscontrolediensten in Bosnië en Herzegovina en in Kroatië actief kunnen zijn om bijstand te verlenen, met name opleiding en advisering op de werkplek. De EU verklaarde zich bereid technische bijstand te verlenen aan de andere landen van het stabilisatie- en associatieproces teneinde een zichzelf instandhoudend grenscontrolesysteem te verwezenlijken, alsmede om de capaciteit van de grenspolitie en de douane in de regio te vergroten.

5. Visum- en toelatingsbeleid - aanpassing door de landen van het stabilisatie- en associatieproces aan de huidige EU-regelgeving inzake visumafgifte en toelating, met inbegrip van de regelgeving en procedures van Schengen.

De ministers merkten op dat de vorderingen met de regionale samenwerking op de bovengenoemde gebieden betrokken zullen worden in de periodieke beoordelingen door de EU van het stabilisatie- en associatieproces.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie