Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Mond- en klauwzeer (laatste wijziging: 28-03-2001 15:01)
* Algemeen

* Informatiebulletin dinsdag 27 maart 2001, 13.00 uur
* Informatiebulletin dinsdag 27 maart 2001, 16.05 uur
* Informatiebulletin woensdag 28 maart 2001, 11.00 uur
* Inzamelen klein chemisch afval

* Collecte

* Wet Milieubeheer

* Goedgekeurd wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Acquoysemeer (Acquoy)

* Vrijstelling bestemmingsplan "Het Rot 1991" (Willem de Zwijgerweg 76).

* Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd-Midden"(Blauwe Huis 2)
* 2e Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Geldermalsen 1999 door de gemeenteraad op 27 maart 2001 (onderwerp: wijziging gemeentelijk speelautomatenbeleid).

* Per 1 april a.s. opent Geldermalsen het VREEMDELINGENLOKET
* Zelfstandige projectprocedure ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van een winkel/kantoor/appartement (fase 2) op het perceel Herman Kuijkstraat 52 te Geldermalsen.

* Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000"
* 2e termijn aanslag onroerende-zaakbelasting 2001
* Wie wil bouwen

* Wie mag slopen

* Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Voorbereidingsbesluit.

* Monumentencommissie

* Commissie ROVV

Laatste wijziging: 28-03-2001 15:01

Algemeen

Telefonische hulpdienst agrariers

Informatiebulletin dinsdag 27 maart 2001, 13.00 uur tekst weergegeven. Daarna volgen later uitgegeven bulletins. Informatiebulletin dinsdag 27 maart 2001, 16.05 uur Informatiebulletin woensdag 28 maart 2001, 11.00 uur

Geachte bewoners,

Gisteren, dinsdag 27 maart j.l., had ik om 16.00 uur contact met de directeur Regio Oost van het Ministerie van Landbouw, de heer D. Visser. Deze deelde mij het volgende mede:

Wanneer de uitslag van de testen van het bedrijf van de familie Piek positief is (dus wanneer er daadwerkelijk sprake is van een geval van MKZ) dan wordt er in de directe omgeving geruimd.

Wanneer de uitslag negatief is (dus er is geen sprake van MKZ) dan wordt er niet geruimd.

De uitspraak van de heer Visser werd mij nadien nog eens nadrukkelijk bevestigd door de heer P. Cloo, landelijk directeur van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV).

Gisteravond laat deed het College van beroep voor het Bedrijfsleven opnieuw een uitspraak ten aanzien van de situatie in Sprang-Capelle.

Vandaag heb ik omtrent de mogelijke gevolgen van deze uitspraak voor de situatie rond Beesd wederom contact gehad met de heer Cloo. De hierboven weergegeven conclusie geldt nog steeds. Dit met twee nadrukkelijk aangegeven kanttekeningen:

* wanneer zich op basis van testen in het gebied een nieuwe verdachte situatie aandient wordt opnieuw bekeken wat daarvan de consequenties moeten zijn ;

* onverwachte gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat alsnog op het thans door de RVV ingenomen standpunt moet worden teruggekomen.

Net als gisteren kon mij ook vandaag ook geen uitsluitsel worden gegeven ten aanzien van het tijdstip waarop de uitslag van de testen bekend zal zijn.

Zodra maar mogelijk zal ik u opnieuw informeren over de laatste ontwikkelingen. U kunt hiervoor in ieder geval de gemeentelijke website raadplegen. Het gemeentelijke crisisteam probeert continue deze site zo actueel mogelijk te houden.

Hoogachtend,

Van Schaijck burgemeester van Geldermalsen

Inzamelen klein chemisch afval
Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit- en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in een boodschappentas passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

* Acquoy maandag 2 april Pr. Beatrixstr. Parkeerterrein Dorpshuis 20.45 tot 21.15 uur

* Rhenoy maandag 2 april De Brink bij cafetaria 20.00 tot 20.30 uur
* Gellicum maandag 2 april Kerkweg t.o. Kerkebogerd 19.15 tot 19.45 uur

* Beesd 1 maandag 2 april Dorpsplein 18.00 tot 18.30 uur
* Beesd 2 maandag 2 april Huizenkamplaan/Julianastr. (Dierentuintje) 17.15 tot 17.45 uur

* Rumpt maandag 2 april Achterweg bij school 16.30 tot 17.00 uur
* Enspijk dinsdag 10 april Parkeerterrein Molenkampstraat 20.30 tot 21.00 uur

* Meteren dinsdag 10 april Parkeerterrein Lindelaan 19.45 tot 20.15 uur

* Deil dinsdag 10 april Parkeerterrein bij Dorpshuis "'t Duifhuis" 18.45 tot 19.30 uur

* Tricht dinsdag 10 april Pr. Frisoplaats bij Dorpshuis 17.15 tot 18.00 uur

* Buurmalsen dinsdag 10 april Pastorielaan 16.30 tot 17.00 uur
* Geldermalsen Stationswijk maandag 23 april Parallelweg Tunnelweg 20.30 tot 21.15 uur

* Geldermalsen Centrum maandag 23 april Markt 19.45 tot 20.15 uur
* Geldermalsen Oost maandag 23 april School "Den Bogerd" 18.45 tot 19.30 uur

* Geldermalsen Zuid maandag 23 april Zwembad "Het Wiel" 17.15 tot 18.00 uur

* Kalenberg maandag 23 april J. van Zeestr. ter hoogte van school "Meester Aafjes" 16.30 tot 17.00 uur

U kunt KCA en wit- en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit- en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt (tel. 0345-585353) aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI tel. 0345-585358.

Collecte

In de periode van 1 tot en met 7 april 2001 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aa-huis collecte van ZOA t.a.v. Vluchtelingenzorg
Wet Milieubeheer
Vanaf vrijdag 30 maart 2001 ligt ter inzage:
Ontwerp-vergunning:

* De heer B. Verstegen vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een veehouderij en loonbedrijf, gelegen aan Breezij 19 te Rhenoy. Het betreft een samenvoeging van twee bestaande bedrijven en een wijziging van het veebestand. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

* Volvo Nederland Personenauto BV vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een kantoor en servicewerkplaats voor personenwagens, gelegen aan Stationsweg 2 te Beesd. De verandering betreft het uitbreiden van de kantoorruimte door middel van nieuwbouw en herinrichting van bestaande ruimte Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.


* Bedenkingen : tot en met 27 april 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 29 maart 2001.

Goedgekeurd wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Acquoysemeer (Acquoy)

* Bekendmaking : artikel 11 lid 5 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Ter inzage : het door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurde wijzigingsplan "bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Acquoysemeer (Acquoy) met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : zes weken, met ingang van 2 april 2001.
* Toelichting : het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Acquoysemeer 24a te Acquoy ten behoeve van het aanpassen van de vorm van het agrarisch bouwperceel, op verzoek van mts. J.H.L. de Jong, Acquoysemeer 24a te Acquoy.
* Beroep : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit inzake goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Echter, binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, in welk geval het besluit niet in werking treedt voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen.
* Datum publicatie : 29 maart 2001.

Vrijstelling bestemmingsplan "Het Rot 1991" (Willem de Zwijgerweg 76).
* Bekendmaking : artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van W. Willemse, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Het Rot 1991" om het vergroten van een woning op het perceel Willem de Zwijgerweg 76 te Geldermalsen, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 29 maart 2001.

Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd-Midden (Blauwe Huis 2).
* Ter inzage : verzoek met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van F.M. Pellicaan en Y.G. van Lith, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Beesd-Midden" om de vestiging van een kleinschalige partyservice op het perceel Blauwe Huis 2 te Beesd mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 29 maart 2001.

2e Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Geldermalsen 1999 door de gemeenteraad op 27 maart 2001 (onderwerp: wijziging gemeentelijk speelautomatenbeleid).

* Bekendmaking :op grond van de artikelen 139 en 140 Gemeentewet en 3.42 Algemene wet Bestuursrecht

* Ter inzage :de bovengenoemde wijzing van de APV ligt gedurende 4 weken, met ingang van heden, ter inzage bij de vakbalie Bouwen en Wonen

* Inwerkingtreding : per 1 april 2001

* Toelichting : de Algemene plaatselijke verordening (Apv) is een regeling met alle straf- bare feiten, die op gemeentelijk niveau door de raad zijn vastgesteld. Het gaat om overtredingen, niet om misdrijven Zij dienen als aanvulling op strafbare feiten, die door de hogere overheid(zoals Rijk en Provincie) zijn vastgesteld en mogen daarmee niet in strijd zijn. De raad stelt de Apv dus regelmatig bij. In dit geval is er één aanpassing geweest, te weten: Wijziging speelautomatenbeleid. Vanwege landelijke wetgeving is het gemeentelijk beleid voor hoogdrempelige inrichtingen (bijv. cafés en restaurants) gewijzigd. Er wordt nu een vergunning verleend voor maximaal 3 speelautomaten, waarvan maximaal 2 kansspelautomaten (was: maximaal 1 kansspelautomaat en 2 behendigheidsautomaten). Het beleid voor laagdempelige inrichtingen (inrichtingen die niet in de eerste plaats zijn gericht op het nuttigen van alcoholhoudende dranken) blijft ongewijzigd, zodat daar maximaal 2 behendigheidsautomaten mogen worden geplaatst.

* Inlichtingen : Juridische Zaken, tel.: 0345-586611
* Datum publicatie : 29 maart 2001

Per 1 april a.s. opent Geldermalsen het VREEMDELINGENLOKET

Vanaf 1 april kunnen de vreemdelingen die in Geldermalsen komen wonen en een verblijfsvergunning moeten aanvragen hiervoor terecht bij de afdeling Burgerzaken. Het is dan niet meer nodig zich eerst te melden bij de Vreemdelingendienst. Uitzondering op deze regel is de eerste opvang van asielzoekers en vluchtelingen, zij dienen zich eerst te melden bij de Vreemdelingendienst.

Een vreemdeling kan bij het loket zijn aanvraag indienen en dan ook, onder overlegging van de benodigde documenten, geboorte-akte e.d., worden ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen.

De leges dienen bij de aanvraag te worden voldaan.

De aanvraag wordt naar de vreemdelingendienst gestuurd, die over de aanvraag beslist. Men hoopt op deze wijze het proces van toe- of afwijzen van een verblijfsvergunning sneller te laten verlopen.

Zelfstandige projectprocedure ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van een winkel/kantoor/appartement (fase 2) op het perceel Herman Kuijkstraat 52 te Geldermalsen.

* Bekendmaking : artikel 6a Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : stukken die betrekking hebben op het bouwplan c.q. verzoek om vrijstelling

* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Toelichting : het plan heeft betrekking op het oprichten van 1 winkel, 1 kantoor en 1 appartement op het perceel Herman Kuijkstraat 52 te Geldermalsen ten behoeve van Duyts Bouwbedrijf en Projectontwikkeling B.V. te IJsselsteijn.
* Inspraak : elke inwoner van de gemeente Geldermalsen en degene die in Geldermalsen een belang heeft kunnen gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen.
* Inlichtingen/ mondelinge reacties : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586686).

* Datum publicatie : 29 maart 2001.


* Stichting Instandhouding R.K. Kerk voor het plaatsen van 20 sandwichborden van 26 maart tot en met 9 april a.s. in de gemeente Geldermalsen.

* mevrouw Sterrenburg voor het ophangen van een spandoek aan het portaal van het spoorviaduct te Geldermalsen ter ondersteuning van de Landelijke collecte "ZOA Helpt Vluchtelingen Wereldwijd" in de periode van 2 tot en met 7 april a.s.

* Stichting Adullam voor het houden van een verkoping op zaterdag 7 april a.s. van 10.00 tot 15.00 uur in de bedrijfshal van de Gebroeders Van Doorn, Laageinde 16 te Geldermalsen. · Oranjevereniging Meteren voor het organiseren van verschillende activiteiten op vrijdag 27, zaterdag 28 en maandag 30 april a.s. in een tent op het speelveld aan de Lindelaan te Meteren.
* Oranjevereniging Beesd voor het organiseren van festiviteiten vanaf vrijdag 27 april a.s. tot en met zondag 6 mei, in een tent op het Dorpsplein te Beesd.

* Oranjevereniging "Ons Vorstenhuis" Buurmalsen voor het organiseren van verschillende activiteiten op 28 en 30 april a.s.in een tent op het speelveld aan de Pr. Willem Alexanderstraat te Buurmalsen
* Oranjevereniging Enspijk voor het houden van verschillende activiteiten op 30 april a.s. vanaf 10.00 uur tot 23.00 uur in een feesttent aan de Lepelstraat te Enspijk.

* Muziekvereniging "OZOD" uit Tricht voor het houden van een verkoopactie (paaseieren) op vrijdag 6 april a.s. van 18.00 tot 21.00 uur in Tricht

* Fabian Promotions Holland voor het plaatsen van 20 sandwichborden in de gemeente Geldermalsen ter ondersteuning van de collecte voor het Nederlands Astma Fonds in de periode van 13 tot en met 19 mei a.s.
Vrijstelling bestemmingsplan "Tricht 2000"

* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.
voornemen om op verzoek van E. Simon en B. Israel vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Tricht 2000", teneinde een verbouwing aan het pand aan Lingedijk 142 te Tricht mogelijk te maken.

* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn,
* Datum publicatie : 29 maart 2001
2e termijn aanslag onroerende-zaakbelasting 2001 Eind januari 2001 zijn de aanslagen onroerende-zaakbelasting 2001 opgelegd. Op 31 maart 2001 vervalt de tweede termijn van deze aanslag. Dit betekent dat op deze datum 1/3 van het aanslagbedrag betaald moet worden. De aanslag dient in zijn geheel op 30 april 2001 voldaan te zijn.

Voor de betaling van deze termijn kunt u gebruik maken van één van de drie acceptgiro's die u zijn toegezonden bij deze aanslag.

Bij vermissing van de acceptgiro('s) kunt u ook een eigen overschrijvingsformulier gebruiken en het bedrag overmaken op rekeningnummer 28.50.38.281 bij de BNG te Den Haag.

Indien u een bezwaarschrift tegen de aanslag heeft ingediend of een verzoek tot kwijtschelding heeft gedaan, heeft u voorlopig uitstel van betaling gekregen. Zodra ten aanzien van uw bezwaarschrift of verzoek tot kwijtschelding een beslissing is genomen, zult u hierover nader bericht ontvangen.

Verzoek tot kwijtschelding moet uiterlijk voor 30 april 2001 ingediend worden.

Informatie

Indien u nog nadere informatie wenst over de aanslag, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiën, Kuipershof 2, Postbus 112, 4190 CC te Geldermalsen

* Voor informatie over de wijze waarop de aanslag vastgesteld of berekend is kunt u contact opnemen met de cluster belastingen. Hiervoor zijn een viertal doorkiesnummers beschikbaar, n.l. 0345- 586664, 586661, 586662 en 586659.

* Voor informatie over de betaling en invordering kunt u contact opnemen met de cluster financiële-administratie. Hiervoor zijn een tweetal doorkiesnummers beschikbaar, n.l. 0345-586668 en 586670.
* Voor informatie over het verkrijgen van kwijtschelding, dan kunt u contact opnemen met de sector Samenleving. Hiervoor is als doorkiesnummer beschikbaar 0345-5866710.
Ook kunt u tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uur) een bezoek brengen aan het gemeentehuis.
1. C. ten Brink, Lingedijk 55 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (20 maart 2001);

2. N.J. van Eerden- van Wijk, Nalenshof 20 te Beesd, oprichten tuin huisje (19 maart 2001);

3. Gemeente Geldermalsen, Industrieweg 30 te Beesd, veranderen werkplaats (21 maart 2001);

4. M. van Brenk, Molenweg 18 te Geldermalsen, vergroten woning (21 maart 2001);

5. Gemeente Geldermalsen, Industrieweg 30 te Beesd, veranderen werkplaats (21 maart 2001);

6. F.J.A. Wilders, Dwarsstraat 1 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (21 maart 2001);

7. H.R. Ruis, Lingedijk 51 te Gellicum, vergroten stallingsruimte/berging (22 maart 2001);

8. J.L. van der Weij, Marktplein 38 te Geldermalsen, veranderen gel winkelruimte (22 maart 2001);

9. A. de Ruiter, Sterappel 56 te Geldermalsen, vergroten woning (22 maart 2001);

10. R. Gilhuis, Laageindseweg 3 te Gellicum, vergroten dakkapel (23
11. M. Verweij, Diefdijk 32 te Acquoy, oprichten dakkapel (23 maart
12. D. van Breda, Alexanderstraat 8 te Geldermalsen, vergroten woning (27 maart 2001);

* Datum publicatie: 29 maart 2001

1. M.K. van den Broek, Brink (ong.) te Rhenoy, oprichten woning met garage (29 maart 2001);

2. J. van den Broek, Rhenoyseweg 4a te Rhenoy, oprichten woning (29
3. D. van Herk, Nieuwstraat 3 te Geldermalsen, vergroten woning (29
4. L. Vermeulen, Lage Huis 32 te Beesd, vergroten woning en oprichten dakkapel (29 maart 2001);

5. J. Verweij, Lage Huis 34 te Beesd, vergroten woning en oprichten dakkapel (29 maart 2001);

6. W.M. de Bruin, Lage Huis 36 te Beesd, vergroten woning en oprichten dakkapel (29 maart 2001);

7. M.M.H. der Weduwen, Berkenlaan 5 te Meteren, vergroten woning (29
8. A. van Gelderen, Gerestein 30 te Deil, vergroten woning en oprichten dakkapel (29 maart 2001);

* Datum publicatie: 29 maart 2001.

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. L.J.H. Kuipers, Willem de Zwijgerweg 48 te Geldermalsen, voor een carport/schuur (29 maart 2001);

2. Aann. Bedrijf J. de Ruiter en Zn. Deil BV, Prins Johan Frisostraat 4 te Deil, voor dakbedekking (29 maart 2001);


* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 29 maart 2001.

Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken

Datum : dinsdag 3 april 2001

Aanvang : 20.00 uur

Plaats : Gemeentehuis Geldermalsen Agenda:

1. Verslag van de vorige vergadering d.d. 6 februari 2001
2. Groenstructuurplan

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Rondvraag

Voorbereidingsbesluit.

* Bekendmaking : artikel 22 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
* Ter inzage : voorbereidingsbesluit met bijbehorende tekening.
* Inzagetermijn : met ingang van de dag van inwerking treden gedurende de werkingsduur

* Inwerkingtreding : 30 maart 2001 Werkingsduur : 1 jaar vanaf inwerking treden

* Toelichting : het besluit heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend Deil, sectie L, nummers 374, 445 en 446, plaatselijk bekend, Provincialeweg Oost 7b te Deil. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de bij het besluit behorende kaart. Het besluit heeft tot doel de basis te bieden voor het volgen van een zelfstandige projectprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO, ten behoeve van de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf op genoemd perceel.

* Bezwaar : op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad Geldermalsen. Een -gedagtekend- bezwaarschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking worden ingediend en moet, naast naam en adresgegevens van de indiener, ten minste bevatten: een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van bezwaar. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 30160, 6803 AD te Arnhem.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686
* Datum publicatie : 29 maart 2001

Monumentencommissie

Datum: donderdag 29 maart 2001

Aanvang: 9.30 uur

Plaats: gemeentehuis Geldermalsen Agenda:

1. Verslag vorige vergadering

2. Binnengekomen stukken/mededelingen

3. Bouwplannen/verbouwingen/wijzigingen monumenten
4. Rondvraag

Commissie ROVV

Datum: donderdag 5 april 2001

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: gemeentehuis Geldermalsen Agenda:

1. Verslag van de vergadering van 8 maart 2001
2. Verzoek tot planschade van mevr. Stolker-van Gorkum, Achterstraat 54 te Beesd betreffende het bestemmingsplan "Beesd-Midden"
3. 5e nota over de Ruimtelijke Ordening

4. Ingekomen stukken en rondvraag

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie