Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opvang asielzoekers in aanmeldcentra zorgwekkend

Datum nieuwsfeit: 28-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Hierbij bied ik u het persbericht aan over het rapport Aanmeldcentra 2001/081.

Met vriendelijke groet,
Marijke van der Waal
Bureau Nationale ombudsman
Afdeling Communicatie
tel: 070 - 3563679

PERSBERICHT

Den Haag, 28 maart 2001

OPVANG ASIELZOEKERS IN AANMELDCENTRA ZORGWEKKEND

De opvang van asielzoekers in de aanmeldcentra is zorgwekkend, concludeert de Nationale ombudsman, mr. R. Fernhout, op basis van een zojuist afgerond onderzoek. Sinds de invoering van de 48 uurs-procedure in 1999 zijn asielzoekers gedwongen vaak dagen te verblijven in onhygiënische, warme en vaak overvolle wachtruimten zonder enige privacy. Het vereiste van humane opvang is te ver op de achtergrond geraakt. Dit komt een adequate behandeling van de asielaanvraag niet ten goede. Verder concludeert de ombudsman dat de huidige praktijk van opvang achter gesloten deuren in de zogeheten land-AC's geen wettelijke basis heeft. De ombudsman doet de Minister van Justitie een reeks van aanbevelingen. Eén daarvan luidt dat de Minister zich op korte termijn door deskundigen laat adviseren over de inrichting van de AC's.

Vanuit de samenleving is vooral na de invoering van de zogeheten 48 uurs-procedure in 1999 kritiek geuit op de kwaliteit van de opvang van asielzoekers in de aanmeldcentra (AC's). Dat was voor de Nationale ombudsman aanleiding om op eigen initiatief een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft zorggedragen voor de verblijfsomstandig-heden in de AC's. Het onderzoek heeft betrekking op het AC Schiphol en de zogenoemde land-AC's in Rijsbergen en Zevenaar. Het vierde AC in Ter Apel was bij de start van het onderzoek nog in ontwikkeling.
De AC's geven onderdak aan asielzoekers in de eerste fase van de behandeling van hun verzoek om toelating. Iedere asielzoeker wordt daar gehoord over zijn of haar identiteit, nationaliteit en reisroute. Daarnaast kan de IND besluiten ook het nader gehoor af te nemen in het AC. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de aanvraag binnen 24 uur (één etmaal) te behandelen. In de loop van 1999 is dit vanwege de grote toestroom van asielzoekers naar Nederland uitgebreid naar 48 zogeheten procesuren. Dit zijn de uren waarbinnen de IND de aanvragen behandelt, d.w.z. van 's ochtends acht tot 's avonds tien uur. Dat betekent dat een asielzoeker drie of vier nachten in het AC kan verblijven, afhankelijk van het tijdstip waarop de 48 uur officieel gaan 'lopen'. Uit het onderzoek van de ombudsman komt naar voren dat een verblijf vaak nog langer duurt.

Verblijfsomstandigheden niet humaan
De Nationale ombudsman heeft onder meer onderzoek gedaan naar de inrichting van de wacht- en slaapruimten, de sanitaire voorzieningen, de informatievoorziening en medische verzorging. Hij stelt het volgende vast. Vanaf 's ochtends acht uur moeten de asielzoekers met z'n allen in wachtruimten verblijven tot ze 's avonds weer naar de slaapzalen mogen. De wachtruimten zijn spaarzaam ingericht met tafels en stoelen die niet geschikt zijn om lang op te zitten. Het is er warm, de ventilatie laat te wensen over waardoor het stinkt, en in een enkel geval komt er geen daglicht binnen. In de AC's Rijsbergen en Schiphol zijn geen eetzalen, waardoor er ook in de wachtruimten gegeten moet worden.
De slaapzalen zijn pas na ongeveer tien uur 's avonds toegankelijk, ook voor de kinderen. Alleen op medisch advies is uitzondering mogelijk. Er staan stapelbedden met plastic matrassen in zalen van dertig tot tachtig plaatsen. Tussen de bedden kan nauwelijks worden gelopen. Het stinkt er omdat de ventilatie beperkt is, en omdat mensen vaak in kleren slapen die ze al een paar dagen aan hebben. Mannen en vrouwen slapen gescheiden. Op de vrouwenzalen staan een paar kinderbedjes. Sommige zalen hebben maar één deur of geen ramen. Er is niet altijd een aparte nooduitgang. Er zijn nergens kastjes of kluisjes om persoonlijke bezittingen veilig in op te bergen. De hygiënische omstandigheden zijn onvoldoende. Met name in de land-AC's zijn te weinig douches beschikbaar (gemiddeld één op twintig mensen). De waslokalen zijn overdag dicht en bieden bovendien te weinig privacy. Er is geen mogelijkheid (behalve in noodgevallen) om kleren te wassen. Mensen hebben vaak dagenlang dezelfde kleren aan, omdat ze niet weten dat zij bij hun bagage kunnen. Er zijn te weinig schoonmakers om de verblijfruimten en sanitaire voorzieningen schoon te houden.
De mensen kunnen in de wachtkamers alleen televisie kijken. Nieuwszenders en journaals zijn daarvan uitgezonderd. In enkele AC's mogen geen kranten of boeken gelezen worden en is het gebruik van pen en papier niet toegestaan. In de land-AC's zijn wel crèches, maar deze zijn alleen door de week open tot vijf uur 's middags. Hierdoor komt het vaak voor dat kinderen bij het gehoor of nader gehoor van hun ouders aanwezig zijn, wat volgens de ombudsman ongewenst is.
Er is onvoldoende vastgelegd aan welke huisregels de asielzoekers zich hebben te houden. Ook is niet geregeld wie verantwoordelijk is voor het geven van informatie. Zo komt het voor dat iemand er pas na dagen achterkomt dat hij op bepaalde tijden bij zijn bagage mag, die in een afgesloten ruimte is opgeborgen. Ook is er geen voorlichting over vluchtroutes in geval van brand, en is niet overal een bewegwijzering aangebracht. De asielzoekers krijgen nauwelijks tussentijds informatie over de voortgang van hun procedure.
Als asielzoekers ziek zijn, moeten ze dit melden aan de beveiligingsmedewerkers of vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Omdat dit geen medisch deskundigen zijn, kan dit betekenen dat problemen te laat of verkeerd worden gesignaleerd. Medische hulp van de GGD is op zich in voldoende mate gewaarborgd, maar daarentegen ontbreekt psychosociale zorg. De verantwoordelijkheden van de GGD op het gebied van medische hulp enerzijds en medische advisering in het kader van de asielaanvraag anderzijds zijn niet gescheiden.

Voorzieningen niet aangepast aan langer verblijf
Op basis van zijn onderzoek concludeert de Nationale ombudsman dat de asielzoekers in de AC's onvoldoende rust, privacy, hygiëne en veiligheid wordt geboden. Bovendien worden zij door het ontbreken van informatie over hun rechten en plichten gereduceerd tot willoze volgers van aanwijzingen die zij vaak niet begrijpen. Daardoor wordt geen recht gedaan aan hun menselijke waardigheid. Dit alles heeft een negatieve weerslag op hun vermogen om adequaat hun belangen te behartigen en om tijdens de eerste fase van de asielprocedure snel en efficiënt te kunnen worden gehoord. Dit klemt des te meer vanwege de kwetsbare positie waarin de asielzoekers zich bevinden. Velen van hen hebben ingrijpende ervaringen en een lange reis achter de rug. Daar komt bij dat de asielprocedure bepalend is voor hun toekomst. Ten slotte is het ook voor de overheid van belang dat er sprake is van een snelle en zorgvuldige behandeling.
De Nationale ombudsman concludeert dat de Minister van Justitie in 1999 met de omschakeling van de 24 uurs- naar de 48 uurs-procedure geen rekening heeft gehouden met een langer verblijf van asielzoekers in AC's en de voorzieningen daar niet op heeft aangepast. De ombudsman vindt het opmerkelijk dat er niet is besloten de verantwoordelijkheid voor de opvang te leggen bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in plaats van bij de IND. De IND is immers niet toegerust voor het verzorgen van dergelijke opvang. Op dit moment zet de IND in de AC's alleen enkele technische medewerkers in. Verder is er personeel via catering- en beveiligingsbedrijven aangetrokken. Met als gevolg dat de opvang bijna volledig in handen is gelegd van de - voor een groot deel vrijwillige - medewerkers van Vluchtelingenwerk.
De resultaten van het onderzoek zijn voor de Nationale ombudsman aanleiding om de Minister van Justitie een groot aantal aanbevelingen te doen. Eén daarvan luidt dat de Minister zich op korte termijn door deskundigen laat adviseren over een adequate inrichting van de AC's.

Verblijf achter gesloten deuren wettelijk niet mogelijk In zijn rapport constateert de Nationale ombudsman, dat asielzoekers in de land-AC's niet vrij zijn om te gaan en te staan waar zij willen. Binnen de grenzen van de eis van beschikbaarheid die de Vreemdelingenwet stelt, zou dit wel het geval moeten zijn. De ombudsman is van oordeel dat het verblijf achter gesloten deuren - zoals nu in de land-AC's gebeurt - geen wettelijke basis heeft. Hij beveelt de Minister aan de praktijk aan te passen. Op grond van de Vreemdelingenwet moet een asielzoeker die op Schiphol aankomt, zich ophouden in een door de Koninklijke Marechaussee aangewezen ruimte of plaats. In de praktijk is dit het AC Schiphol. Voor deze vorm van vrijheidsontneming is dus wel een wettelijke basis.

Het onderzoek
In het kader van dit onderzoek hebben medewerkers van het Bureau Nationale ombudsman de AC's bezocht. Daarnaast zijn schriftelijke vragen gesteld aan en/of gesprekken gevoerd met de hoofden van de AC's, medewerkers van de beveiligingsdiensten, medewerkers van Vluchtelingenwerk en de Staatssecretaris van Justitie.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...