Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestemmingsplannen gemeente Westervoort

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Westervoort
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Westervoort

Onherroepelijk bestemmingsplan Lange Maat

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake de 9e partiële herziening van het bestemmingsplan Lange Maat -de bouw van een dubbel woonhuis op het perceel naast Heilweg 41- onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt voortdurend voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM.

Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Eindverslag inspraak De Ganzenpoel
Burgemeester en wethouders van Westervoort maken bekend dat de terinzagelegging van het voorontwerp van de 6e partiële herziening van het bestemmingsplan de Ganzenpoel inzake de bouw van een dubbele woning en twee vrijstaande woningen op een perceel aan de Linse Stege (voormalige manegeterrein) niet heeft geleid tot een inspraakreactie. Het eindverslag van deze inspraakprocedure is thans vastgesteld en ligt met ingang van 15 maart 2001 gedurende een termijn van vier weken bij de afdeling AJZ/VROM voor een ieder ter inzage. Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak). Deze datum is tevens het officiële einde van de inspraakperiode. De mogelijkheid bestaat om ten aanzien van de uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht bij burgemeester en wethouders in te dienen. Dit dient te geschieden binnen vier weken na afloop van de inspraakprocedure.

Ontwerp herziening bestemmingsplan de Ganzenpoel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 15 maart 2001 gedurende vier weken het ontwerp van de 6e partiële herziening van het bestemmingsplan de Ganzenpoel voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling AJZ/VROM. Deze partiële herziening heeft tot doel de bouw van een dubbele woning en twee vrijstaande woningen mogelijk te maken op een perceel aan de Linse Stege (voormalige manegeterrein).
Inzage kan worden verkregen op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).

Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk en gemotiveerd zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken.
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat bij besluit van 20 februari 2001 een tijdelijke vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan:

* Van Essen BV, Hamersestraat 33A te Westervoort.
De aanvraag om deze vergunning, zijnde een aanvraag om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer, is ingekomen op 22 mei 1996. Op 3 december 1999 is in afwijking van de aanvraag verzocht om een tijdelijke vergunning te verlenen. De tijdelijke vergunning heeft betrekking op de percelen plaatselijk bekend Hamersestraat 27, 29, 33 en 33A te Westervoort en omvat een detailhandel in auto-accessoires en onderdelen (inbegrepen de montage daarvan) en detailhandel in bouwmaterialen. Voor een deel van de inrichting (bestaande uit het oostelijk terreingedeelte, plaatselijk bekend Hamersestraat 33) is bij besluit van 8 december 1977 een oprichtingsvergunning ingevolge de Hinderwet verleend.

Aan de tijdelijke vergunning zijn voorschriften verbonden. Op deze manier zullen de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, zoveel mogelijk worden beperkt. De vergunning geldt voor een periode van maximaal 3 jaar na het van kracht worden van de vergunning. Vrachtwagenbewegingen tussen 21.00 uur en 07.00 uur van en naar de inrichting zijn in de vergunning uitgezonderd. Aan de vergunning zijn, ten opzichte van de ontwerp-beschikking zoals deze eerder ter inzage heeft gelegen, twee nieuwe voorschriften toegevoegd.

De vergunning wordt na het verstrijken van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en bij de Raad van State gelijktijdig is verzocht om schorsing of het treffen van een voorlopige voorziening.

Inzage stukken
De vergunning en alle andere stukken die erbij horen kunnen vanaf 15 maart 2001 gedurende 6 weken worden ingezien bij de afdeling AJZ/VROM. U kunt daar terecht op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op afspraak s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Bovendien kunnen op afspraak de stukken op maandagavond van 18.00 tot 21.00 uur worden ingezien. Bel voor een afspraak naar (026) 3179500.

Beroep en bezwaar
Tegen de definitieve beschikking op de milieuvergunning aanvraag kunnen in beroep gaan:
a. de betrokken wettelijke adviseurs;
b. degenen die bedenkingen hebben ingebracht;
c. overige belanghebbenden die kunnen aantonen en motiveren, dat zij niet eerder in staat waren om bedenkingen in te brengen volgens de wettelijke voorschriften.

Een beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een beroepschrift kan tot uiterlijk 27 april 2001 worden ingediend.
Als een beroepschrift is ingediend kan indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist met betrekking tot de definitieve vergunning worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Bij het verzoek dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.
Voor zowel het instellen van een beroep als een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen is griffierecht verschuldigd, dat op uitnodiging van de Afdeling dient te worden voldaan.
Eindverslag inspraak Hamerden
Burgemeester en wethouders van Westervoort maken bekend dat de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan Hamerden-II niet heeft geleid tot inspraakreacties.

Dit plan maakt bewoning mogelijk van het pand Hamersestraat 16a te Westervoort en geeft een actuele bestemming dienstverlening en wonen (conform de bestaande situatie) aan het naastgelegen pand Hamersestraat 16.

Het eindverslag van deze inspraakprocedure is thans vastgesteld en ligt met ingang van 15 maart 2001 gedurende een termijn van vier weken bij de afdeling AJZ/VROM van de gemeentesecretarie, Dorpsplein 1 te Westervoort, voor een ieder ter inzage.

Inzage kan worden verkregen op het gemeentehuis:
* op alle werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur of op afspraak van 14.00 uur - 16.00 uur;

* op maandag op afspraak van 18.00 uur - 21.00 uur
Bovengenoemde datum is tevens het officiële einde van de inspraakperiode. De mogelijkheid bestaat om ten aanzien van de uitvoering van de inspraakprocedure een schriftelijke klacht bij burgemeester en wethouders in te dienen. Dit dient te geschieden binnen vier weken na afloop van de inspraakprocedure.
De terinzagelegging van het ontwerpplan wordt afzonderlijk gepubliceerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie