Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Records Management Conventie

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT Records Management Conventie
29 Maart 2001

Nadere informatie bij het RMC-bureau, Kees Koenen, tel. 06 54 93 62 19

Records Management Conventie
Op 29 maart waren in het Haagse Hotel Des Indes een kleine honderd betrokkenen bijeen rond het thema 'Records Management'. Het betrof de eerste grote bijeenkomst van de Records Management Conventie. Deze Records Management Conventie (RMC) wil een platform zijn voor het initiëren en stimuleren van activiteiten en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van Records Management. 'Records Management' is het hele spectrum van maatregelen (procedureel, organisatorisch en technisch) gericht op verantwoorde vorming en onderhoud van het organisatiegeheugen.

ontbijtsessie
In een ontbijtsessie, waar circa 20 mensen aan deelnamen, werd de videoconferentie voorbereid die 's middags zou worden gehouden met vier hoogleraren van de sectie Archives and Records Management aan de Universiteit van Michigan, waaronder prof. dr. F.C.J. Ketelaar, voormalig Algemeen Rijksarchivaris.

opening
Bij de opening sprak de heer Kordes, voormalig president van de Algemene Rekenkamer en voorzitter van de DIVA erfgoedkoepel. Hij was degene die meer dan tien jaar geleden vanuit de Algemene Rekenkamer waarschuwde voor de dreigende 'digitale amnesie'. Hij pleitte voor samenwerking op het terrein van Records Management. De heer Koet (directeur van de Interne Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën) vertegenwoordigde de 'klant'. Hij prikkelde vele aanwezigen vanuit zijn rol als lijnmanager en daagde hen uit aan te geven wat zij als RM-professionals hem als klant te bieden hebben.

Themagroep Electronisch berichtenverkeer en de archieffunctie Presentatie: de heer S. Bosch (Compaq) en de heer D. van Gaalen (Compaq), de heer E. Gubbels (Microsoft) Moderator: de heer P.J. Horsman (Archiefschool)
In haar "Actieprogramma elektronische overheid" heeft de overheid de ambitie vastgelegd van de wijze waarop zij zal functioneren in relatie tot haar burgers in de wereld van voortschrijdende digitalisering. Een onderdeel van die ambitie is de acceptatie van e-mail als formeel, geautoriseerd en professioneel communicatiehulpmiddel in de interactie tussen overheden en tussen burgers en overheid. Het RMC thema "Elektronisch berichtenverkeer en de archieffunctie" tracht een deel van de inspiratie te bieden die kan leiden tot vervulling van de genoemde ambitie. Het thema behandelt in grove streken de problematiek en duikt onder meer in de wereld van ICT op zoek naar strohalmen. Als onderdeel van de presentatie van het thema is een drietal scenario's gepresenteerd en gedemonstreerd om de ontwikkelgang van recordkeeping te schetsen vanuit een technologisch perspectief. Bij de deelnemers is de uitdaging gelegd na te gaan wat een dergelijke technologie betekent voor onder meer opleidingen, de bedrijfsorganisatie en de bedrijfscultuur.

Themagroep Coördinatie (parallelsessie)
Samenhang tussen de RM puzzelstukken; de verhouding tussen mens en machine. Presentatie: De heer C. Koenen (RMC-bureau)
Records Management is een bedrijfsfunctie die geïntegreerd is in de bedrijfsvoering en in de systemen van een organisatie. Een goede aansluiting op gangbare elementen is dus noodzakelijk. Te denken valt aan e-mail en aan werkstroom- of procesbesturingssoftware. Om dit systematisch en gestructureerd te kunnen doen is inzicht nodig in de samenhang van de verschillende elementen. Een referentiemodel kan hierbij houvast bieden. De thema-expertgroep 'coördinatie' presenteerde een eerste aanzet voor referentiemodellen en nodigde de aanwezigen uit deze aan te vullen en alternatieve modellen voor te stellen om het beeld van Records Management in een organisatie te completeren.

Themagroep Preservering (parallelsessie)
"Preservering en het electronisch archiefstuk"
Presentatie: Mw. C. Schönfeld (Gemeentearchief Amsterdam) Preservering wordt wel gedefinieerd als: 'de procesen en de handelingen die nodig zijn voor de technisch en intellectuele overleving van archiefbescheiden door de tijd heen.' Preserveren staat dus voor het bewaren en behouden van het archiefstuk, en wel van:
- de inhoud (content)

- structuur (structure)

- vorm/uiterlijk (appearance)

- context (context)

Samen bepalen deze aspecten de authenticiteit van het archiefstuk. Anders gezegd: preservering heeft een fysisch, logisch en intellectueel aspect. De uitdagingen van preservering worden in kaart gebracht: A. Beperkte houdbaarheid van magnetische en optische dragers en materialen B. 'Vervangingsproblematiek', dwz de regelmatige vervanging door industrie van apparatuur, programmatuur en door gebruikers en industrie van programmatuur- en databaseversies. C. Authenticiteitswaarborging
D. Eventuele juridische randvoorwaardelijke belemmeringen, bijvoorbeeld auteursrecht

Per uitdaging wordt de state of the art vastgesteld. Zo zijn er wat betreft de vervangingsproblematiek drie 'scholen':
- emulatie (Rothenberg)

- toepassing van 'viewers'(Lorrie)

- toepassing van XML
In de discussie wordt het verschil in aanpak van de KB enerzijds en het Gemeentearchief Amsterdam belicht. Deze laatste partij heeft als tussenoplossing gekozen voor het 'computermuseum', hiertoe gedwongen doordat reeds grote hoeveelheden digitaal materiaal in allerlei vormen wordt aangeboden.

Themagroep Opleidingen (parallelsessie)
'Skills for the Future': kwaliteit van het werkgeheugen Algemene inleiding: De heer H.H.M. Dekkers (Provincie Noord-Brabant) Presentatie: De heer T. Laeven (Innogration Management Consultants) Onder het motto 'Skills for the Future' wordt in beeld gebracht welke de leerdoelen zouden moeten zijn voor de verschillende doelgroepen. Na een analyse wordt geconcludeerd:
1. De meerwaarde van de RM is om vanuit klassieke archiveringsbelangen de kwaliteit van het (werk)geheugen te bewaken.
2. De vereiste competenties worden breder en van hoger niveau, passend bij het netwerk.
3. Het aantal RM functies neemt af en de noodzaak voor gericht HRM+D neemt toe.
4. Competentiegericht opleiden vraagt om transparante programma´s. In deze thema-expertgroep zijn verschillende opleidingsinstituten betrokken.

Casus Ministerie van Financiën (parallelsessie)
" Het onthouden behouden"; Records Management bij het Ministerie van Financiën. Presentatie: De heer J.Ch.P. Simons (Ministerie van Financiën) Een Record Keeping System (RKS) wordt wel als volgt gedefinieerd: "Een Record Keeping System is een geheel van maatregelen en hulpmiddelen dat nodig is om archiefbescheiden zodanig te bewaren dat er verantwoording (bestuurlijk, financieel, juridisch, politiek enz.) mee kan worden afgelegd en cultuurhistorische belangen verzekerd worden."

(bron: archief.nl/digiduur).
Het Kerndepartement Financiën heeft een beeld laten ontwikkelen dat aangeeft wat de karakteristieken van een Record Keeping System voor het Kerndepartement Financiën zouden moeten zijn. In het verlengde daarvan is eerst een capaciteitsonderzoek uitgevoerd en vervolgens een implementatieplan opgesteld. Omdat mede naar aanleiding van deze projecten de volle breedte van de problematiek zichtbaar werd is nu een programma Digitale Duurzaamheid Financiën gestart. Ook komt in deze sessie de digitalisering en het archiefbeheer bij de Belastingdienst aan de orde. Sinds een jaar is er de 'Regiegroep Archiefbeheer'; deze voert de nota 'visie op archiefbeheer' uit. Deze nota ziet op de volgende thema's:
- voltooien juridisch kader


- opzetten bestandsadministratie


- doorlichting archiefbeheer


- ontwikkeling documentair structuurplan

- uitwerking digitaal archiefbeheer

Hans Simons sluit af met zijn 'cri de coeur': 'betrek de archiefafdelingen vanaf het begin bij de ontwikkeling van elk (geautomatiseerd) informatiesysteem.'

Casus Ministerie van VWS (parallelsessie)
"Project Digidoc bij het Ministerie van VWS"
Schets beleidskader: De heer A.J.G. de Lange (Ministerie van VWS) Presentatie casus: De heer M. Kuijpers (Ministerie van VWS) De 'filosofie' van VWS, zoals neergelegd in het Bestemmingsplan ICT en Bedrijfsvoering 2000-2004, vereist een digitale documenthuishouding. In deze sessie wordt aangegeven hoe men op een beheerste en gestructureerde manier stappen zet op weg naar dit doel. Bij elke stap worden belanghebbenden intensief betrokken. Over voorkeuren wordt gestemd. Er is een aantal 'etalages' gerealiseerd waarin men kan zien hoe de geautomatiseerde hulpmiddelen de nieuwe situatie ondersteunen. Concrete functionaliteiten die in de etalages worden getoond zijn
- creatie en vangst van documenten

- routering en parafering

- zoeken wordt vinden

- autorisatie en beveiliging
Er loopt een pilot op het hoogste niveau (Directie Bestuursondersteuning in combinatie met de Directie Sport). In 2002 zal worden verbreed tot het gehele departement.

Casus Ministerie van VROM (parallelsessie)
Schets beleidskader: Dhr. A. van der Kooij (Ministerie van VROM) Presentatie: Dhr. A. Reeuwijk (Ministerie van VROM) De hoofdafdeling huurgeschillen van het ministerie van VROM ondersteunt de 25 huurcommissies in Nederland bij de behandeling van verzoekschriften van huurders en verhuurders. Het management wilde de kwaliteit van de uitvoering sterk verbeteren en uniformeren en tevens de doorlooptijden flink verlagen. Om de doelstellingen te kunnen halen is een project Modernisering Huurgeschillen uitgevoerd. Geleerde lessen zijn onder meer:

* Digitale handtekeningen zijn in Nederland nog niet geformaliseerd en zijn daarmee dus moeilijk te implementeren in overheidsorganisaties omdat bewijsvoering moeilijk kan zijn.
* Integratie van de archivering in het (digitale) bedrijfsproces zorgt voor waarborgen rondom volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid.
* VROM-brede geautomatiseerde oplossingen voor toekomstige digitale archivering van beleids- en bedrijfsvoeringsprocessen verenigen zich waarschijnlijk niet met de specifieke uitvoeringsvraagstukken waarmee bijvoorbeeld huurgeschillen geconfronteerd wordt.
* De printstraten bij externe leveranciers zijn maar beperkt geschikt voor organisaties met veel verschillende soorten printstromen en nabewerkingsvraagstukken.
Video-conferentie
In een video-conferentie werd real-time van gedachten gewisseld met het team van de School of Information van de University van Ann Arbor, Michigan, dat werkt aan Records Management: prof. dr. F.C.J.Ketelaar, prof. M. Hedstrom, prof. David A. Wallace en prof. E. Yakel. Het gesprek werd gemodereerd door de heer J. Möller, Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Bij andere gelegenheden zal nader worden gerapporteerd over deze gedachtenwisseling.

Het RMC-evenement werd afgesloten met een diner.

Een volgend RMC-evenement staat geagendeerd voor november 2001. Voor nadere informatie zij verwezen naar:

www.RMConventie.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...