Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie aan Tweede Kamer over vervanging F-16

Datum nieuwsfeit: 29-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Vervanging F-16

29-03-2001

In het basisdocument 'vervanging F-16' en in de beantwoording van de vragen daarover zijn de voorbereidingen op een besluit over het al dan niet deelnemen aan de 'Engineering and Manufacturing Development' (EMD) van de JSF uiteengezet en toegelicht. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de militair-operationele kandidatenevaluatie en een onderzoek naar de mogelijkheden tot overheidsparticipatie in de ontwikkeling van de JSF en van andere toestellen. De kandidatenevaluatie verkeert in een gevorderd stadium en het participatie-onderzoek is nog gaande. Over geen van beide aspecten kunnen al conclusies worden geformuleerd. Ik bericht u in deze brief over de voortgang van een en ander.

Kandidatenevaluatie
In het basisdocument zijn de toestellen genoemd die bij de kandidatenevaluatie zijn betrokken. Een grondig en zorgvuldig onderzoek van de kandidaten moet leiden tot een zo volledig mogelijk beeld van de bemande jachtvliegtuigen die omstreeks 2010 beschikbaar zijn als vervanger van de F-16 jachtvliegtuigen. Op grond van de antwoorden die de kandidaat-aanbieders en de Amerikaanse overheid hebben gegeven op een groot aantal vragen uit het 'request for information', worden de kandidaten onder meer onderworpen aan een multicriteria-analyse die inzicht moet bieden in de systeemeffectiviteit van de toestellen. In combinatie met de ontvangen informatie over de levensduurkosten wordt een beoordeling van de kosteneffectiviteit van de kandidaten gemaakt.

Participatievoorstellen
De Amerikaanse overheid heeft Nederland op 19 november 1999 uitgenodigd te participeren in de EMD-fase van de JSF. Sindsdien worden met de Amerikaanse overheid besprekingen gevoerd over de voorwaarden waaronder zo'n participatie op 'level-2' kan plaatsvinden. Die besprekingen zullen duidelijkheid moeten bieden over de vraag of participatie in een EMD voor Defensie en voor Nederland als geheel gunstig is.

De financiering van een eventuele EMD-participatie is nog een belangrijk punt van aandacht. In de beantwoording van de Kamervragen naar aanleiding van het basisdocument is gemeld dat de gevraagde bijdrage ruim boven het bedrag ligt dat daarvoor in de Defensieplannen is gereserveerd. Hoewel de vraagprijs voor Nederland inmiddels belangrijk is gedaald, kan en wil Defensie de participatie niet alleen bekostigen. Omdat er ook aanzienlijke industriële belangen in het spel zijn - getuige het regeringsbeleid ten aanzien van het Nederlandse luchtvaartcluster - zullen in overleg met de ministeries van Financiën en Economische Zaken de mogelijkheden voor cofinanciering worden bezien. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt welk aandeel de Nederlandse industrie kan krijgen in de EMD.

Eind vorig jaar zijn ook voorstellen ontvangen voor participatie in doorontwikkelingsprogramma's voor de Eurofighter, de Rafale en de Gripen. De mogelijkheden die deze voorstellen de Nederlandse industrie bieden worden ook beoordeeld. Er worden besprekingen gevoerd met de betrokken industrieën en overheden. Verdere bestudering van alle participatievoorstellen is nodig om tot een zorgvuldige conclusie te kunnen komen. Ook hierbij is het ministerie van Economische Zaken nauw betrokken.

De politieke afweging
Finale besluitvorming over eventuele deelneming aan de EMD is waarschijnlijk in het najaar aan de orde, als de resultaten bekend zijn van de 'quadrennial defense review' en de gevolgen daarvan voor de Amerikaanse behoefte aan jachtvliegtuigen en voor het JSF-programma. Behalve de militair-operationele kwaliteiten en de kosten van de kandidaat-vervangers en de industriële en budgettaire gevolgen van participatie zullen dan ook andere aspecten in de brede politieke afweging worden betrokken. Dat betreft in het bijzonder de Europees-transatlantische dimensie en de vraag hoe een participatiebesluit zich verhoudt tot de wens een zekere mate van flexibiliteit te behouden, om rekening te kunnen houden met nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot onbemande vliegtuigen. Uiteindelijk zal deze brede politieke afweging moeten leiden tot besluitvorming.

Overleg
Om in het kader van de voorbereiding van de besluitvorming de informatiestromen en activiteiten in goede banen te leiden, is er periodiek interdepartementaal overleg, in het bijzonder met de ministeries van Economische Zaken en van Financiën, maar ook met de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsmede Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Vervolgtraject
Eerder heb ik u toegezegd in het kader van de procedureregeling Grote Projecten in februari 2001 de jaarlijkse voortgangsrapportage aan te bieden. Ik verzoek u deze brief te beschouwen als voortgangsrapportage (omdat hij niet voldoet aan de vormvereisten van de procedureregeling, ontbreekt de accountantsverklaring). Het vervolgtraject voor de besluitvorming staat nog niet vast. Het Amerikaanse besluit over de EMD is nu voorzien voor het najaar van 2001, maar dat kan nog verschuiven omdat de nieuwe Amerikaanse regering mogelijk meer tijd nodig heeft. Overigens vergen nieuwe voorstellen van producenten ook nog nadere studie. Afhankelijk daarvan zal ik u informeren over de resultaten van de kandidatenevaluatie en over de verdere voortgang van het proces.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie