Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Kalsbeek over asiel- en immigratiebeleid Europa

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Stas Kalsbeek: Asylum and immigration into Europe

Toespraak Staatssecretaris Kalsbeek: Asylum and immigration into Europe: perspectives for common policies 30 March 2001

De politieke aandacht voor het Europese asiel- en migratiebeleid is de afgelopen jaren sterk toegenomen om verschillende redenen. Zoals de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Dat bevat allerlei afspraken over verdergaande samenwerking op asiel- en migratiebeleid. Verder heeft de Europese Raad in Tampere de attentiewaarde van dit onderwerp vergroot. Daar kwamen asiel en migratie immers uitgebreid aan de orde.
Maar de belangrijkste reden is het besef in alle EU-lidstaten dat onze samenlevingen veranderen, dat vreemdelingen daarin steeds meer een vaste plaats hebben. Gelet op het toenemende politieke belang van het Europese beleid op dit terrein stel ik er prijs op om hierover vandaag met u van gedachten te wisselen.

Het is duidelijk dat het Europese beleid dikwijls gemengde reacties oproept. Oók in regeringskringen. Bijvoorbeeld vorige maand in Stockholm tijdens een informele JBZ-Raad.
s Ochtends was er een debat over de stand van zaken na Tampere en de ene na de andere minister benadrukte het belang van vooruitgang ten aanzien van asiel en migratie. Ze waren het roerend met elkaar eens: de afspraken van Tampere moesten voortvarend worden uitgewerkt. De stemming sloeg echter om in de middag, toen ministers zich concreet over een gemeenschappelijk asielbeleid moesten uitspreken. Toen waren sommigen beduidend minder ambitieus. Toen bleek het ideaal van een gezamenlijk beleid het hier en daar af te leggen tegen de wens om de eigen wet- en regelgeving in stand te houden.
Mijn Luxemburgse collega Luc Frieden verwoordde treffend de stemming aan het einde van de dag. Hij zei het gevoel te hebben dat hij s ochtends een ander gezelschap had ontmoet dan s middags. Zo verschillend waren de uitspraken van enkele ministers.

Vanwaar nu deze ambivalente opstelling van sommige lidstaten? De gevoeligheid van het onderwerp speelt hierbij zeker een rol. De vraag wie je binnen je grenzen toelaat, raakt voor velen het wezen van de nationale soevereiniteit. Lidstaten zijn huiverig om op dit terrein bevoegdheden uit handen te geven.
Maar tegelijk beseffen de lidstaten dat ze ieder voor zich te weinig middelen hebben om de ontwikkelingen rond asiel en migratie met succes te beïnvloeden. Gezamenlijke acties sorteren nu eenmaal meer effect dan afzonderlijk optreden, daar is iedereen het wel over eens. Bovendien lijkt de geleidelijke totstandkoming van een geharmoniseerd asiel- en migratiebeleid een noodzakelijk gevolg van een interne markt waarin binnengrenzen plaatsmaken voor één gemeenschappelijke buitengrens.

Tegen deze achtergrond heb ik vorige maand in Stockholm benadrukt dat we de uitwerking van een gezamenlijk asiel- en migratiebeleid met ambitie en durf ter hand moeten nemen. Dat we verder moeten gaan dan het vaststellen van een gemeenschappelijke noemer van het nationaal beleid. Dat we bereid moeten zijn om op bepaalde momenten onze nationale wetgeving te wijzigen ten behoeve van een gezamenlijk beleid. Af en toe zal dat pijnlijk zijn, ook voor Nederland. Maar we krijgen er een gezamenlijk beleid voor terug, dat daarom al effectiever zal zijn.

Niet alleen effectiever. Een geleidelijke harmonisatie van beleid zal ook gunstig zijn uit oogpunt van solidariteit. Solidariteit met vreemdelingen én solidariteit tussen lidstaten. Laat ik beginnen met solidariteit ten aanzien van vreemdelingen. Waarom is het voor hen belangrijk dat Europa een meer uniform beleid gaat voeren?

De afgelopen jaren is herhaaldelijk duidelijk geworden dat aanscherping van beleid door een lidstaat direct gevolgen heeft voor andere lidstaten. Zoals enkele jaren geleden toen Duitsland, na afloop van het conflict rond Bosnië, besloot Bosniërs terug te sturen. Al snel bleken velen van hen zich niet naar huis te begeven maar naar Nederland. Een beslissing van de regering in Bonn had dus meteen consequenties voor Nederland.

Dit voorbeeld toont aan hoe onderling verweven het beleid van de lidstaten is. En het valt niet uit te sluiten dat, als een meer geharmoniseerd Europees asiel- en migratiebeleid uitblijft, lidstaten elkaar steeds vaker zullen beconcurreren met restrictieve maatregelen. Het gevolg: een neerwaartse spiraal waarin de rechtspositie van vreemdelingen geleidelijk verzwakt.

Een eenduidig Europees beleid zal ook de onderlinge solidariteit tussen lidstaten ten goede komen. Al jaren loopt het aantal asielzoekers binnen Europa sterk uiteen. Zo vroegen vorig jaar bijna honderdduizend mensen asiel aan in Engeland. In Portugal waren dat er tweehonderd. Over hetzelfde jaar bedroeg het aantal asielzoekers in Nederland drieënveertigduizend, tegen zevenduizend in Spanje. In België ging het vorig jaar om tweeënveertigduizend, in Griekenland slechts om drieduizend.

Dat deze cijfers zo sterk uiteen lopen, hangt mede samen met het verschil in beleid tussen de lidstaten. Bijvoorbeeld in de wijze waarop ze asielzoekers opvangen of bescherming bieden. Dit pleit ervoor om het niveau van rechten- en voorzieningen voor asielzoekers binnen de Europese Unie zoveel mogelijk gelijk te trekken. Dat stimuleert een meer evenwichtige verdeling van asielzoekers en bevordert de onderlinge solidariteit tussen de lidstaten.

Daarnaast zullen we meer werk moeten maken van een evenredige verdeling van de kosten. Een eerste stap daartoe was vorig jaar september de oprichting van het Europees Vluchtelingenfonds om projecten te financieren rond opvang, integratie en terugkeer. Het fonds loopt tot en met 2004.

Voor die periode heeft de Commissie jaarlijks 36 miljoen Euro beschikbaar gesteld. De verdeling hiervan over de lidstaten wordt mede bepaald aan de hand van het aantal asielzoekers in de lidstaten. Voor lidstaten als Nederland, Engeland en België is dit momenteel gunstig. Maar willen we écht werk maken van solidariteit, dan zal dit fonds aanzienlijk meer moeten bevatten.

De huidige onevenredige spreiding van asielzoekers binnen de EU leidt in Nederland geregeld tot felle debatten. Sommige partijen, waaronder de liberale coalitiepartner de VVD, suggereren voor Nederland een quotering van het aantal asielzoekers. Zo zou Nederland een daad stellen en duidelijk maken dat wij in verhouding tot andere lidstaten te veel asielzoekers opvangen.

Ik voel daar niets voor. Nederland kan de deur niet sluiten voor mensen die bescherming nodig hebbenzoeken. Voor mij staat absoluut vast dat Nederland ook in de toekomst de internationale mensenrechtenverdragen moet zal respecteren. Dat hebben we vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam en nog eens plechtig herhaald tijdens de Europese Raad in Tampere. Maar los daarvan: een eenzijdige stop op asielzoekers verhoudt zich slecht met het principe van solidariteit en is dus ook om die reden geen optie. Een betere weg is die van overleg binnen de Europese Unie. Overleg om geleidelijk een geharmoniseerd asiel- en migratiebeleid tot stand te brengen en om de middelen voor het Europees Vluchtelingenfonds uit te breiden.

Een onderwerp dat zeker ook deel moet uitmaken van verdergaande Europese samenwerking betreft mensensmokkel. De verschrikking van Dover staat velen in het geheugen gegrift. Dit soort misdaad moet hard en effectief worden aangepakt en Nederland besteedt daar veel aandacht aan. Voor mensensmokkel hier strafbaar sinds 1993 - is in 1996 de strafmaat verhoogd van 1 naar 4 tot 8 jaar. Het aantal rechtbankzaken rond dit delict is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 1994 werden er 4 zaken ingeschreven, in 1995 waren dat er 69 en sinds 1998 zitten we jaarlijks ruim boven de 200 zaken. Dat maakt duidelijk dat we hier met een groot probleem hebben te maken. Ook Europol onderschrijft dat. Volgens deze instelling is mensensmokkel in Europa inmiddels lucratiever dan drugshandel.

In het Belgische tijdschrift Knack zei een hoge functionaris van Europol onlangs dat ruim de helft van illegale immigranten en asielzoekers een beroep doet op criminele netwerken om Europa binnen te komen. Volgens Europol betalen zij gemiddeld tussen de vijfentwintighonderd en de vijfentwintigduizend euro, alleen al om Europa binnen te komen. Dat bewijst hoe aantrekkelijk deze misdaad is. Momenteel lopen in Brussel onderhandelingen over de aanpak van mensensmokkel. Die zullen, hoop ik, op korte termijn resultaat opleveren. Dan zal de Europese Unie slagvaardiger kunnen optreden tegen criminelen die zich hiermee inlaten.

Ik ben er niettemin van overtuigd dat repressie alléén niet genoeg zal zijn. De wens om te migreren laat zich niet louter beteugelen door strengere grenscontroles. Daarvoor is de kloof tussen welvaart en armoede in de wereld te groot. We zullen dus ook op een creatieve manier de noodzaak tot migratie moeten zien terug te dringen. De Europese Unie zal - meer dan nu het geval is- daartoe breed moeten samenwerken met landen van herkomst en waar dat niet kan met buurlanden en internationale organisaties.
Zo n gedifferentieerde aanpak is het uitgangspunt van de Groep op Hoog Niveau inzake Asiel en Migratie. Daarin werken de lidstaten diverse maatregelen uit ten aanzien van een zestal landen, te weten: Marokko, Somalië, Afghanistan, Albanië, Sri Lanka en Irak. Dat is niet eenvoudig. Toch zullen we door moeten gaan met het zoeken naar nieuwe wegen om het asiel- en migratievraagstuk te benaderen. Een goede balans tussen repressief en preventief beleid en samenwerking met partners buiten de Europese Unie zijn daarbij in mijn ogen essentiële uitgangspunten.

Ten slotte wil ik hier spreken over arbeidsmigratie. Dit onderwerp valt een beetje uit de toon omdat het debat zich meestal toespitst op de vraag hoe migratie te voorkomen.
De laatste tijd lijkt dit beeld in verschillende lidstaten bijgesteld te worden. Zo is er momenteel bijvoorbeeld in Duitsland en Italië een levendige discussie over de vraag of de overheid de komst van arbeidsmigranten moet stimuleren. Tekorten aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren en de voorziene vergrijzing van de samenleving geven deze gedachtewisseling extra voedsel. Recente rapporten van de Verenigde Naties en van de Europese Commissie hebben de discussie verder aangewakkerd.

Ook in Nederland wordt over arbeidsmigratie gesproken. Een interessante discussie. Zelf vind ik het positief dat migratie nu eens n¡et als een probleem wordt beschouwd, maar als iets waar de samenleving bij te winnen heeft. Tegelijk ben ik beducht voor al te snelle beslissingen nu er van verschillende kanten een roep om arbeidsmigratie klinkt.

We zullen de verschillende factoren goed tegen elkaar moeten afwegen. In Nederland is de deelname aan de arbeidsmarkt onder bijvoorbeeld vrouwen, etnische minderheden en mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, lager dan in omringende landen. Het meer betrekken van deze groepen bij het arbeidsproces verdient in mijn ogen prioriteit.
Bovendien, arbeidsmigratie is geen wondermiddel. Dat bleek onlangs in Duitsland waar de overheid vele duizenden ICT-ers probeerde aan te trekken met speciale verblijfsvergunningen. Er werden er veel minder geworven dan er nodig waren. Duitsland ondervond de concurrentie van andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die evenzeer op zoek zijn naar ICT-specialisten. Dit maakt nog eens duidelijk dat aan een binnenlandse vraag niet altijd te voldoen is met een aanbod van over de grenzen. Daar komt bij dat de uitstroom van gekwalificeerde mensen een schaduwzijde heeft. Een brain-drain is niet in het belang van bijvoorbeeld de kandidaat-lidstaten van de EU.

Het vraagstuk van arbeidsmigratie is boeiend en actueel. Samen met mijn collega van het ministerie van Sociale Zaken bereid ik over dit onderwerp een expertmeeting voor gepland voor mei dit jaar- waar de voors en tegens aan de orde zullen komen. Dan zullen we bezien welke lessen Nederland hieruit kan trekken en welke rol de EU op dit vlak zou kunnen spelen.

Dames en heren (geachte partijgenoten),

Het Europese asiel- en migratiebeleid is duidelijk in beweging. Het Verdrag van Amsterdam en de conclusies van de Europese Raad van Tampere beloven veel. Nu komt het erop aan deze beloftes in te lossen en onze ambities te vertalen naar concrete afspraken en besluiten. Daarbij zullen we weerstanden en gevoeligheden moeten overwinnen. Ik ben ervan overtuigd dat, als we erin slagen om tot een geharmoniseerd beleid te komen, iedereen wint. Dat is ook de komende tijd mijn inzet bij de besprekingen, hier in Den Haag en in Brussel.

30 mrt 01 11:01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...