Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording kamervragen over toezicht op tussenpersonen

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Beantwoording kamervragen over het toezicht op tussenpersonenDe Voorzitter van de Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

30 maart 2001

2000107710

FM/2001/ 538 M

Onderwerp

Beantwoording kamervragen over het toezicht op tussenpersonen voor financiële diensten

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Witteveen-Hevinga over het toezicht op tussenpersonen voor financiële diensten (nummer 2000107710).


1) Kent u de recente berichten over de rol die tussenpersonen voor verzekeringen en andere financiële producten speelden met betrekking tot het niet na komen van hun verplichtingen jegens consumenten/polishouders?1

Ja.


2) Klopt het bericht dat in een van bovengenoemde gevallen De Nederlandsche Bank de rol van bewindvoerder heeft vervuld bij assurantiebemiddelingsbedrijven? Zo ja, waarom heeft DNB die rol vervuld?2

Nee. Het geval waaraan wordt gerefereerd had betrekking op een kredietinstelling, tevens vermogensbeheerder, die zonder vergunning op grond van de Wet toezicht kredietwezen 1992 actief was op de Nederlandse markt. Over de rol van de Nederlandsche Bank in dergelijke gevallen bent u geïnformeerd in mijn antwoorden op vragen van de leden Witteveen-Hevinga, Voûte-Droste en Giskes bij brief van 11 december 20003.


3) Deelt u de mening dat het toezicht op tussenpersonen voor financiële diensten lacunes vertoont en daarom verbetering behoeft, temeer omdat zogenoemde assurantietussenpersonen naast verzekeringen ook andere financiële producten verkopen? Zo ja, hoe bent u van plan hieraan gestalte te geven? Zo nee, waarom niet?

In het aanbod van financiële diensten en in de distributie daarvan is in toenemende mate sprake van een aanzienlijke vervlechting. Financiële producten zijn substitueerbaar en distributiekanalen kunnen meervoudig worden ingezet. De huidige toezichtstructuur is nog onvoldoende toegesneden op deze huidige ontwikkelingen. Ik zal de Tweede Kamer een beleidsanalyse toegespitst op het intermediaire distributiekanaal doen toekomen. In de analyse, die is aangekondigd in de nota Informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten4 en bij de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van de wetsvoorstellen tot wijziging van de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf5, wordt een beoordeling opgenomen van het huidige regelgevende kader in het licht van de bovenstaande ontwikkelingen, aan de hand van een cross-sector en cross-distributieconsistent kader voor alle bemiddelaars en alle financiële producten.

In de beleidsanalyse zal een aantal kwaliteitskenmerken van een goed functionerende markt worden gesignaleerd, zoals transparantie over de inhoud van de bemiddelingsdienst en de relatie met de aanbieder, deskundigheid en integriteit van de bemiddelaar. Vanzelfsprekend kan het belang hiervan wel afhankelijk zijn van de rol die de bemiddelaar in het distributiekanaal speelt.

In de borging van deze kwaliteitskenmerken zullen naast toezichthoudende instanties, zowel financiële instellingen in hun contacten met bemiddelaars, de bemiddelaars zelf, als ook de consument een rol kunnen hebben. Immers, de consument kan op een transparante markt een eigen beoordeling maken van de geboden dienstverlening.

De komende maanden zal ik diverse betrokken partijen nader consulteren. Voorts ben ik, mede gegeven de mogelijke reikwijdte van de beleidsanalyse, voornemens advies aan de Sociaal Economische Raad te vragen. Deze is immers bij uitstek geëquipeerd om de invalshoeken van diverse in dit kader relevante maatschappelijke organisaties bijeen te brengen. Bij aanvang van het consultatieproces, naar verwachting in dit voorjaar, zal ik het consultatiedocument ook aan de Tweede Kamer sturen. Beleidsvoornemens volgen naar verwachting dit najaar.


4) Deelt u de mening dat het in het algemeen voor de toezichthouders op de financiële sector onvoldoende transparant is hoe de verhouding tussen tussenpersoon en financiële instelling is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dan verklaren waar die transparantie uit bestaat?

Bij het toezicht op financiële instellingen kan de relatie die de financiële instellingen met tussenpersonen hebben, bijvoorbeeld vanuit een goed toezicht op de administratieve processen, relevant zijn. De toezichtswetgeving biedt de toezichthouders voldoende mogelijkheden om zich een beeld te vormen van de relatie van onder toezicht staande financiële instellingen met tussenpersonen. Zo zijn onder toezicht staande instellingen verplicht de toezichthouders desgevraagd hierover informatie te verschaffen, en kunnen de toezichthouders hiernaar een onderzoek instellen. Overigens geldt voor verzekeraars tevens de verplichting de Sociaal Economische Raad desgevraagd van informatie te voorzien.


5) Acht u het van belang dat, met inachtneming van home country control u toch ook een rol dient te spelen in het totstandbrengen van transparantie en het laten plaatsvinden van toezicht in de verhouding tussen een tussenpersoon in Nederland en een financiële instelling in het buitenland? Zo ja, hoe ziet u de mogelijkheden om deze transparantie en toezicht te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

Bij de distributie van financiële producten is transparantie over de financiële aanbieder een belangrijk element in de informatieverstrekking. Dit geldt ook indien de financiële aanbieder een buitenlandse partij is, die niet in Nederland onder toezicht staat. In de nota Informatieverstrekking aan consumenten van financiële diensten heb ik reeds enkele initiatieven aangekondigd om de transparantie over de aanbieder te verbeteren. Zo zal de toezichthoudende autoriteit van een financiële instelling moeten worden vermeld en kunnen consumenten telefonisch bij de toezichtslijnen van de Nederlandsche Bank, de Pensioen- & Verzekeringskamer en de Stichting Toezicht Effectenverkeer informatie inwinnen over Nederlandse en buitenlandse financiële instellingen, alsmede over de toezichthoudende autoriteit van deze instellingen. U werd over de voortgang van de implementatie van deze initiatieven bij brief van 5 januari 20016 geïnformeerd. Deze initiatieven gelden ook in het geval de distributie plaatsvindt via het intermediair.


6) Deelt u de mening dat in het algemeen een gebrek aan genoemde transparantie en toezicht mede de oorzaak kan zijn van financiële misstanden, waarbij de in de genoemde krantenartikelen gedane meldingen als voorbeeld kunnen dienen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ja. De in de genoemde beleidsanalyse in het licht van huidige marktontwikkelingen op te nemen initiatieven moeten bijdragen aan het voorkomen van financiële misstanden. Het is van belang om heldere normen te stellen en bij de handhaving van die normen slagvaardig op te treden. Dat zal overigens nooit volledig kunnen uitsluiten dat er frauduleus gehandeld wordt. Voor dergelijke gevallen staan echter in ieder geval de vervolgingsmogelijkheden in het strafrecht ter beschikking.


7) Acht u de onafhankelijkheid van een tussenpersoon voor financiële diensten ten opzichte van een financiële instelling van belang voor een voor de consument zo goed mogelijke dienstverlening? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?


8) Deelt u de mening dat vergaande vermenging van belangen tussen financiële instellingen en hun tussenpersonen, waaronder bijvoorbeeld het bestaan van captive agents of het verstrekken van leningen van een financiële instelling aan een tussenpersoon, een potentieel gevaar kan opleveren voor de onafhankelijkheid van die tussenpersoon? Zo ja, wat kunt en wilt u ondernemen om deze onafhankelijkheid te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

Vragen 7 en 8

Distributie van financiële producten vindt op verschillende manieren plaats. Een financiële instelling kan een product direct aanbieden, via een gevolmachtigd agent, via een captive, via een volledig ongebonden intermediair, et cetera. In algemene zin kan niet worden gesteld dat de ene methode beter zou zijn dan de andere; het is aan de consument om een keuze te maken tussen de verschillende distributiemethoden en verschillende typen aanbieders. De keuze van de consument moet daarbij niet onnodig gestuurd worden door het regelgevend kader, maar veeleer zijn ingegeven door inhoudelijke, economische motieven. Van belang is dat de consument gegeven zijn wensen over de inhoud van de dienstverlening, een weloverwogen keuze kan maken. Hiervoor is transparantie van belang over de inhoud van de dienstverlening in samenhang met transparantie over de relatie met de financiële instelling. In de al genoemde beleidsanalyse zal ik nader ingaan op mogelijke bijdragen aan een verbeterde transparantie.


9) Acht u het in gevallen dat een verzekeringsmaatschappij financiële belangen heeft in een tussenpersoon, die verzekeringsmaatschappij mede verantwoordelijk voor het beleid en de financiële situatie van die tussenpersoon? Zo ja, is die verantwoordelijkheid nu voldoende omschreven? Zo nee, waarom niet?

Het enkele feit dat een verzekeraar financiële belangen heeft in een tussenpersoon, maakt deze niet direct mede verantwoordelijk voor het beleid en de financiële situatie van de tussenpersoon. De tussenpersoon is immers in beginsel een zelfstandige actor binnen het distributiekanaal met een eigen verantwoordelijkheid. Indien de belangen van een verzekeraar in een tussenpersoon zodanig zijn dat de verzekeraar het beleid van de tussenpersoon mede kan bepalen en ook daadwerkelijk bepaalt, ontstaat navenant medeverantwoordelijkheid van de verzekeraar. Deze verantwoordelijkheid wordt ingevuld langs de lijnen van het burgerlijk recht.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...