Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering beslist over zonevreemde woningen

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 30 MAART 2001

Zonevreemde woningen

De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minis- ter Dirk VAN MECHELEN, beslist haar principiële goed- keuring te hechten aan een voorontwerp van decreet dat een oplossing geeft aan de problematiek van zonevreemde woningen.

In essentie worden er twee grote wijzigingen aangebracht. Aan alle zonevreemde woningen, ongeacht de bestemming volgens het gewestplan, zullen instandhoudingswerken kun- nen worden uitgevoerd, ook als deze werken betrekking hebben op constructieve of dragende onderdelen van het gebouw. En de huidige afwijkingsregeling m.b.t. het ver- bouwen en herbouwen van zonevreemde woningen in bepaalde bestemmingsgebieden die geldt tot 17/6/2004 wordt ver- lengd tot 1/5/2006, gelet op de tijd die de gemeenten nodig hebben voor het opmaken van hun gemeentelijk ruim- telijk structuurplan en gemeentelijk ruimtelijk uitvoe- ringsplan.

De afwijkingsregeling m.b.t. onder meer het verbouwen of herbouwen van zonevreemde woningen geldt volgens het huidige Decreet tot 17/6/2004. Indien de gemeente tegen dan niet beschikt over een ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze problematiek, heeft dit echter voor gevolg dat vanaf 18/6/2004 aan zonevreemde woningen geen werken mogen worden uitgevoerd. Na deze datum zijn immers vol- gens de actueel geldende bepalingen geen vergunnings- plichtige werken meer mogelijk, tenzij expliciet voorzien is in een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoer- ingsplan.

Het decreet bepaalt thans dat de gemeenten uiterlijk op 30/4/2005 dienen te beschikken over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zoniet zullen alle gemeentelijke taken inzake vergunningverlening zullen worden overgenomen door de provinciale overheid. Vervol- gens dienen ter uitvoering van betreffend structuurplan door de gemeente één of meerdere ruimtelijke uitvoerings- plannen te worden opgemaakt die m.b.t. zonevreemde wonin- gen zullen bepalen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn, net zoals in een gewone verkaveling. De ervaring leert dat de opmaak van betreffende plannen minstans één jaar vergt.

Het voorontwerp van decreet dat heden door de Vlaamse regering principieel werd goedgekeurd, wil deze afwij- kingsregeling m.b.t. het verbouwen of herbouwen van zone- vreemde woningen laten gelden tot 1/5/2006. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de gemeenten decretaal beschik- ken over een termijn van 5 jaar voor de opmaak van een gemeentelijk structuurplan, dus tot 1/5/2005, en dat de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan makkelijk 1 jaar in beslag kan nemen. Beide termijnen worden dus op elkaar afgestemd, zodat de afwijkingsregeling blijft gel- den tot de gemeenten voor de gebieden een ruimtelijk uit- voeringsplan hebben opgemaakt.

Verder was voormelde afwijkingsregeling, volgens het vigerende Decreet, slechts van toepassing in een aantal bestemmingsgebieden van het gewestplan, waaronder bijv. een agrarisch gebied, een parkgebied of een industrie- gebied.

Het voorontwerp van decreet dat nu principieel door de Vlaamse regering goedgekeurd is, draait de redenering m.b.t. de toelaatbare bestemmingsgebieden om. In plaats van een 'positieve' lijst wordt er gewerkt met een 'nega- tieve' lijst van bestemmingsgebieden, waar de afwijkings- regeling niet toepasbaar is. Het betreft de recreatie- gebieden en de ruimtelijk kwetsbare gebieden, waaronder bijv. een natuurgebied, een bosgebied of een beschermd duingebied. Deze werkwijze is afgestemd op de feitelijke bedoeling, nl. het invoeren van een grotere beperking in de kwetsbare gebieden en de recreatiegebieden.

Ten slotte beoogt dit voorontwerp van decreet dat heden door de Vlaamse regering principieel werd goedgekeurd, ook de eigenaars van zonevreemde woningen die geen gebruik kunnen maken van de afwijkingsbepaling (bijvoor- beeld m.b.t. zonevreemde woningen gesitueerd in een bos- gebied of een natuurgebied), garanties te geven dat ze hun eigendom in goede staat van onderhoud kunnen bewaren, ook als daarvoor werken nodig zijn die de constructieve elementen van het gebouw betreffen. Op die manier kan de waarde van de eigendom in stand worden gehouden. Ook gevallen waarin door overmacht een gebouw gedeeltelijke schade lijdt, kunnen hierdoor een oplossing krijgen.

Het moet wel duidelijk zijn dat de beoogde toelaatbare werken er alleen op gericht zijn het gebouw te bewaren "zoals het is", m.a.w. het moet gaan om renovatiewerken gericht op het herstel in de oorspronkelijke staat. Er kan dus geen uitbreiding, ingrijpende verbouwing of volu- mewijziging worden toegestaan.

Voorbeelden van toelaatbare ingrepen zijn: vernieuwen van dakgebinte, heroptrekken van muren (bijvoorbeeld om te verhelpen aan verzakkingen, of vochtproblemen en derge- lijke), ingrepen aan funderingen, ...).

Samenvattend kan dus worden gesteld dat het voorontwerp van decreet dat heden door de Vlaamse regering werd goedgekeurd ertoe strekt toe te laten dat alle zonevreemde woningen in stand gehouden kunnen worden, ook als dit het uitvoeren van constructieve werken (vernieu- wen dakgebinte, heroptrekken dragende muren,) vergt, en dat bovendien de afwijkingsregeling die het verbouwen en herbouwen van zonevreemde woningen in bepaalde bestem- mingsgebieden toelaat, wordt verlengd tot 1/5/2006.

persinfo : Dirk Brusselaers, raadgever van minister Van Mechelen - tel.(02) 553 64 42 Carl De Coster, raadgever van minister Van Mechelen - tel. 02 - 553 64 57 e-mail: (persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie