Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder week 12

Datum nieuwsfeit: 30-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 12

datum: week 12

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Joubertstraat 89 (ontvangen 9 maart 2001);


-het bouwen van twee bedrijfsruimtes met 4 bovenwoningen aan de Molenstraat 91a en b en Westgracht 26-28 (ontvangen 12 maart 2001);


-het maken van een poort, hekwerk en tourniquet aan de Nieuweweg 2 (ontvangen 12 maart 2001);


-het vernieuwen en wijzigen van de voorgevel van het winkelpand Spoorstraat 48 (ontvangen 13 maart 2001;


-het uitbreiden van de woning J. van der Veerstraat 20 (ontvangen 13 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning J. van der Veerstraat 22 (ontvangen 13 maart 2001);


-het bouwen van een kantoorpand aan de Verkeerstorenweg (ontvangen 13 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Rijnstraat 255, alsmede het bij deze woning bouwen van een garage met een kelder (ontvangen 13 maart 2001);


-het plaatsen van twee dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Hagedoornstraat 53, alsmede het bouwen van een serre aan deze woning (ontvangen 14 maart 2001);


-het vervangen van de berging achter de woning W. Barentszstraat 5 (ontvangen 15 maart 2001);


-het veranderen van de entree van de woning Treilerstraat 9 (ontvangen 15 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Kruiszwin 1165 (ontvangen 15 maart 2001);


-het plaatsen van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 51 (ontvangen 15 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning A. Tasmanstraat 24 (ontvangen 15 maart 2001);


-het optrekken van de voorgevel van de woning Binnenhaven 112, alsmede het plaatsen van een verdieping op de garage bij deze woning (ontvangen 15 maart 2001);


-het bouwen van een omkleedruimte t.b.v. de baanbeheerder van de Marine Golfclub nabij marinevliegkamp De Kooy, voor een termijn van 5 jaar (ontvangen 15 maart 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het bouwen van een berging achter de woning Ruyghweg 153 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Galjoenstraat 7 (verzenddatum 14 maart 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het aanbouwen/uitbreiden van het receptiegebouw aan de Zanddijk 11E (verzenddatum 9 maart 2001);


-het verplaatsen van het gedenkteken "voor hen die vielen" naar de rotonde vóór het pand De Boeg aan de Middenweg 159 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het wijzigen en uitbreiden van de verdieping van de woning Janzenstraat 32 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Ambonstraat 17 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Ruyghweg 371 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Jonkerstraat 47 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Sluisdijkstraat 87 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het veranderen van de gevelindeling van de garage bij de woning Violenstraat 64 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Joubertstraat 91 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Boterzwin 4209 (verzenddatum 9 maart 2001);

het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Molenstraat 28 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het optrekken van de voor- en achtergevel van de woning Jonkerstraat 45 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het veranderen van de entree van de woning Brikstraat 53 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Schootenweg 48 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het plaatsen van een kap op de woning Zuidstraat 33 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het veranderen/vergroten van de entree van de woning Treilerstraat 24 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Waterkeringsweg 60 (verzenddatum 9 maart 2001);


-het uitbreiden van de verdieping van de woning Boterzwin 4410 (verzenddatum 13 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Jacob Houtinghstraat 31 (verzenddatum 13 maart 2001);


-het uitbreiden van de woning Molengracht 36 (verzenddatum 14 maart 2001);


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Reigerstraat 24, alsmede het verbouwen en uitbreiden van deze woning en het bouwen van een berging (verzenddatum 14 maart 2001);


-het bouwen van een bedrijfspand aan de Ambachtsweg/Bedrijfsweg (verzenddatum 14 maart 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Boerhaavestraat 35 (verzenddatum 13 maart 2001);


-het wijzigen van de 1e en 2e verdieping van de woning Jan Blankenstraat 28 (verzenddatum 14 maart 2001);


-het optrekken van de achtergevel van de woning Cornelis Evertsenstraat 19 (verzenddatum 14 maart 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het renoveren en vernieuwen van de betoncentrale aan de Nijverheidsweg 6;


-het veranderen van de entree van het flatgebouw Heiligharn 36 t/m 214, alsmede het aanbrengen van gevelbekleding.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 23 maart 2001 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Lastgevingen

Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van


- de oude, dichte, voorheen van Woningstichting zijnde aanhangwagen, die zonder kenteken, gedurende een lange periode is geplaatst op het trottoir in de Asterstraat, op grond van artikel 5.1.5;


- de oude, rode Poolse Renault 5 met kenteken BLL 1971, die gedurende een langere periode is geplaatst in het openbaar groen aan de zeilmakersweg tegenover auto bedrijf Kooypunt , op grond van artikel 5.1.3;


- de in slechte staat van onderhoud verkerende Citroên BX met kenteken PG-90-SL, die gedurende een langere periode is geplaatst op de parkeerstrook tegenover Malzwin nummer 1114, op grond van artikel 5.1.3;

deze binnen een termijn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.

Bij niet nakoming van deze lastgevingen zullen burgemeester en wethouders de voertuigen op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg zullen de voertuigen voor een termijn van 3 maanden worden opgeslagen en kunnen deze door de eigenaar worden afgehaald.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben een kennisgeving


- Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer ontvangen van Fabricom Electrical B.V., Torplaan 4 te Den Helder, voor de locatie Torplaan 4;


- Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer ontvangen van de heer A.J. Clemens, Kortevliet 14 te Den Helder, voor de locatie Kortevliet 56;


- Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer ontvangen van V.O.F. Van Kampen, Kortevliet 60 te Den Helder, voor de locatie Kortevliet 60;


- Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer ontvangen van mevrouw A. Balata, Spuistraat 1 te Den Helder, voor de locatie Koningstraat 78.

De kennisgevingen en alle overige van belang zijnde stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) ter inzage bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

Aanvraag kapvergunning

Burgemeester en Wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- Stadsontwikkeling en Beheer, voor het kappen van zes populieren langs de A. Romein-Verschuurlaan t.b.v. van realisering van uitritten;


- Etty Hillesum College, Drs. F. Bijlweg 8, voor het kappen van zeventien bomen t.w.: vier Spaanse aaken, één wilg, twee berken, één vlier, één eik, één plataan, één meidoorn, vijf esdoorns en een prunus t.b.v. realisering van een fietsenstalling.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 29 maart 2001 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Verleende kapvergunning

Burgemeester en Wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:
- Mevrouw Abbenhuis, Lauwerszeestraat 12, voor het kappen van een berk in de voortuin;


- Milieudienst, voor het kappen van negen lijsterbessen in de M. v.d. Hamstraat in het kader van het laanbomenproject.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.

Wijziging APV
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in werking treedt:


-de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 1996, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 7 juni 2000, Nr. 45/BD, regelende de bevoegdheid om groepen ordeverstoorders tijdelijk op te houden teneinde voortzetting of herhaling van de ordeverstoring te voorkomen;


-de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 1996, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 6 september 2000, Nr. 87/BD, regelende de gevolgen van de opheffing van het algemeen bordeelverbod.

De verordeningen liggen voor een ieder ter inzage op het stadhuis bij het Centraal informatie punt, Drs F. Bijlweg 20, Den Helder.

DEN HELDER, 22 maart 2001.
drs. J.M. Staatsen, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: maart 30, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...