Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen


Het Torentje Het laatste Torentje4 april 2001

Inhoud


* Biologische week gemeentehuis *

* Commissie Volkshuisvesting *

* Commissie Onderwijs *

* Commissie Ruimtelijke Ordening *

* Commissie Welzijn *

* Collecten *

* Oud papier *

* Start inschrijving 13 kavels Erflanden *
* Informatie mond- en klauwzeer *

* Hoogeveen zingt *

* Laat je step graveren *

* Handelen overheid gebonden aan regels *
* Omgeving bepaalt naam Erflanden *

* Mededelingen *


* Collecteren voor Anjeractie en eigen kas! *
* Kapvergunning: Lodderstraat en Tiendeveen *
* Verkeersbesluit: parkeerplaats ambulance *
* Verkeersbesluit: voorrang voor fietsers Trasselt en Kattouw *
* Verkeersbesluit: voorrangskruisingen *

* Wet Milieubeheer: Pesse *

* Wet Milieubeheer: (gedeeltelijke) intrekking vergunningen *
* Vrijstellingsbepaling bestemmingsplan Fluitenberg *
* Bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen *
* Verleende bouw- en sloopvergunningen *

Biologische Week gemeentehuis

In bedrijfsrestaurant De Korf in het gemeentehuis van Hoogeveen is maandag de Biologische Week begonnen. Een deel van de produkten is vervangen door biologisch voedsel. Het gaat onder meer om melk, brood, beleg en enkele soorten soep. De officiële start was vorige week donderdag. Cateraar Jan van 't Hooge, de exploitant van de gemeentelijke bedrijfsrestaurants, serveerde een biologische maaltijd voor raadsleden en andere genodigden.

Steun

Wethouder M. Leistra gaf in zijn openingswoord aan dat de gemeente met de Biologische week het goede voorbeeld wil geven. 'De gemeente heeft zorg voor het milieu hoog in het vaandel staan. We hopen dat iedereen die hier eet ook thuis eens biologische producten zal gebruiken. Daarmee willen we onze steun tonen aan de biologische akkerbouw en veeteelt', aldus Leistra. Nu is nog één procent van de landbouwgrond in gebruik door biologische boeren, maar de rijksoverheid streeft naar tien procent in 2010. 'De markt moet het echter doen. Dus hoe meer vraag, hoe rendabeler voor de biologische boer, hoe gunstiger de prijs', zei wethouder Leistra.

De heer Hidding van het informatiecentrum biologische landbouw De Wenning in Orvelte legde uit wat de voordelen van de biologische landbouw zijn. Deze tak van landbouw is de meest diervriendelijke en milieuvriendelijke manier van boeren. De dieren krijgen de ruimte, preventief toedienen van antibiotica is uit den boze en ook gebruikt de biologische boer geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. Verder worden geen conserveringsmiddelen of syntetische geur-, kleur- en smaakstoffen in het voedsel verwerkt. 'Die stoffen komen dus ook niet in het milieu', vertelde de heer Hidding.

Uitbreiden

De Biologische Week is tot stand gekomen in samenwerking met de Milieufederatie Drenthe en cateringbedrijf Jan van 't Hooge. Het ligt in de bedoeling om geleidelijk steeds meer biologische producten in te voeren. Als biologische producten in het assortiment komen, worden de reguliere producten eruit gehaald. Dat gebeurt alleen als de kwaliteit en de hygiëne gelijkwaardig zijn aan het reguliere product.

De kok van cateraar Jan van 't Hooge serveert in bedrijfsrestaurant De Korf in het gementehuis biologiosch eten uit. Foto: Gerrit Boer.

Commissie Volkshuisvesting

Volgende week, op maandag 9 april 2001, vergadert de commissie voor Volkshuisvesting, Grondzaken, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer, Buurtbeheer en Stads- en Dorpsvernieuwing om 19.30 uur in het openbaar in commissiekamer I van het gemeentehuis. Voorzitter is de heer J.W. Braam. Op de agenda staat onder andere:

* WOP Krakeel;

* Aanpassing gronduitgiftevoorwaarden;

* Instellen 3-km zone Noordscheschut;

* Vervanging parkeerautomaten;

* Regels voor loting bouwkavels in gemeente Hoogeveen.
Commissie Onderwijs

Volgende week, op dinsdag 10 april 2001, vergadert de commissie Onderwijs om 19.30 uur in het openbaar in commissiekamer I van het gemeentehuis. Voorzitter is de heer H. Lip. Op de agenda staat onder andere:

* Jaarverslag 1999-2000 openbaar basisonderwijs Hoogeveen;
* Video Project Signaal;

* Unilocatiebeleid (speciaal) basisonderwijs.
Commissie Ruimtelijke Ordening

Volgende week woensdag, 11 april 2001, vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu, Cultuur en Recreatie en Toerisme om 19.30 uur in het openbaar in commissiekamer I van het gemeentehuis. Voorzitter is de heer K. Smid. Op de agenda staat onder andere:
* Ontwikkelingen rond vestiging AZC te Hoogeveen;
* Structuurvisie Detailhandel Hoogeveen;

* Aanvraag wijziging bestemmingsplan t.b.v. bouw monument, Carstensdijk te Elim;

* Toekomst openbaar bibliotheekwerk;

* (Concept-)Notitie Cultuuromslag;

* Notitie cultuureducatie;

* Voortgang Stationsgebied fase 1a;

* Inspraaknota Woonzorgcomplex Pesse;

* Vaststellen bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan Gezondheidscentrum.
Commissie Welzijn

Volgende week donderdag, 12 april 2001, vergadert de commissie Welzijn, Sport, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Volksgezondheid om 19.30 uur in het openbaar in commissiekamer I van het gemeentehuis. Voorzitter is de heer M. Tel. Op de agenda staat onder andere het onderwerp doelgroepenmonitor.

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergaderingen liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum.

Collecten

Deze week collecteert ZOA Vluchtelingenzorg. Volgende week gaat het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten met de bus rond.

Oud papier

Woensdag 4 t/m vrijdag 6 april

Inzameling georganiseerd door de Prof. Titus Brandsmaschool.

U kunt het oud papier brengen naar de containers die achter de school staan op het Blankensplein tot vrijdag 12.00 uur.

woensdag 4 april

Inzameling georganiseerd door de basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek.

Vanaf 18.00 uur komen de afhalers bij u langs in Schutlanden en Erflanden. Wilt u het papier gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten (niet in vuilnis- of andere plastic zakken)?

donderdag 5 april

Inzameling georganiseerd door P.C.B. De Morgenster. Vanaf 18.00 uur komen ze het oud papier ophalen.

Het papier graag gebundeld of in dozen aan de straat zetten. Papier in plastic zakken of kratten worden door onze vrijwilligers niet meegenomen. De Morgenster maakt geen gebruik meer van containers maar van kraakperswagens.

In hofjes waar normaal de vuilnisauto niet komt, kunt u het papier op de plaats zetten, waar u normaal de containers voor het huisvuil neerzet.

Zaterdag 7 april

Inzameling georganiseerd door C.B.S. de Regenboog te Noordscheschut.

Het oud papier wordt opgehaald tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

In verband met mond- en klauwzeer kan het worden afgelast. Dat wordt door de school zelf geregeld.

Inzameling georganiseerd door basisschool De Sprong.

U kunt het oud papier brengen van 09.00 uur tot 12.00 uur naar de containers die staan opgesteld bij de Zuiderkerk aan de Baarlelaan.

Dinsdag 10 april

Op dinsdag 10 april wordt er weer oud papier opgehaald door de ouders van de Juliana van Stolbergschool. Met de opbrengst van het oud papier kunnen we veel extra dingen doen. De containers staan op de parkeerplaats bij de school en zijn bemand tussen 18.00 en 21.00 uur. Als u buiten de ophaalroute woont kunt u binnen die tijd zelf het papier brengen. Voor inlichtingen kunt u de school bellen: tel. 262655.

Voor vrijstaande woningen

Start inschrijving 13 kavels Erflanden

Hoogeveens nieuwste woonwijk Erflanden bevindt zich in de tweede bouwfase. Morgen, donderdag 5 april, start de inschrijving voor 13 particuliere kavels in het weidemilieu. De kavels liggen langs een waterpartij en de geluidswal (fase 2-zuid, cluster 9).

Het bestemmingsplan schrijft daar maximaal 1 bouwlaag voor met kap. Onder de kap kan een woonlaag gemaakt worden. De maximale bouwhoogte is 8 meter. De kavels variëren van 700 tot 1000 m2. Als het weer meewerkt, is de grond voor de kavels in juli bouwrijp.

Prijs

De kavels gaan f. 270,- per vierkante meter kosten, excl. BTW. De prijzen zijn ook excl. een toeslag voor duurzaam bouwen.

Inschrijven

Inschrijving voor de 13 kavels is mogelijk van donderdag 5 april tot en met 20 april a.s. Bij veel belangstelling volgt er een loting. Om u in te schrijven kunt u terecht bij de gemeentelijke afdeling Grondzaken in het Compagnieshuis aan het Raadhuisplein in Hoogeveen. Daar ligt een informatiepakket met inschrijfformulier en inschrijfvoorwaarden klaar. De openingstijden voor bezoek zijn elke ochtend tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.15 uur. Op woensdag kunt u tot 17.00 uur terecht. Het telefoonnummer is (0528) 291766 of 291911.

Informatie mond- en klauwzeer

In het Torentje van vorige week staat een overzicht van de adviezen en maatregelen van de overheid wat mond- en klauwzeer betreft. Deze week één enkele toevoeging: in het artikel van vorige week staat een fout. Het inzamelen van oud papier is niet zoals vermeld verboden, maar wordt door de gemeente ontraden. Dit advies geldt met name voor inzamelingen in het landelijk gebied. Erven van veehouderijen mogen daarbij namelijk niet betreden worden. U vindt elders in dit Torentje een aankondiging van de oud-papieracties die doorgaan.

Meer informatie

Voor vragen over mond- en klauwzeer zijn er de volgende bronnen voor u:

Voor iedereen:

* de landelijke MKZ-infolijn: 0800-1556

* de site van de provincie: www.drenthe.nl/mkz
Speciaal voor agrariërs:

* de NLTO-infolijn: 0512-305100

Verder kunt u de gemeente bellen (291256). En voor actueel nieuws verwijzen we u naar de diverse nieuwsmedia.

Hoogeveen zingt

Hoogeveen is een stad met een rijke korentraditie. Toen Beatrix werd geboren - 31 januari 1937 - zongen de Hoogeveense kinderkoren een speciaal gemaakt lied. "Hoort wie daar de klokken luiden! Hoort eens naar dat feestgedruis!"

Ook op 30 april 2001 zal koormuziek te horen zijn en de koninklijke familie zal daar absoluut van meegenieten. Eén van de vaste programmaonderdelen op Koninginnedag is immers het Oranjeconcert van het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor. Ook dit jaar vormt de Grote Kerk het decor.

Oranjeconcert voor ouderen en gedecoreerden

Voor het concert van het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor zijn net als andere jaren de Hoogeveense gedecoreerden uitgenodigd. Daarnaast is er dit jaar een speciale uitnodiging verstuurd naar de verpleeg- en verzorgingshuizen in Hoogeveen. Honderden ouderen zullen het concert bijwonen, maar er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Daarom heeft de organisatie van de Koninginnedagactiviteiten besloten om de resterende plaatsen in de kerk beschikbaar te stellen aan belangstellende ouderen uit Hoogeveen.

Voorwaarden voor uw aanwezigheid

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan uw komst. De plaatsen zijn alleen bestemd voor mensen van boven de 65 jaar. Bovendien moet u bereid zijn om op 30 april tussen 8 en 9 uur in de Grote Kerk te arriveren, omdat de deuren daarna dicht gaan. U dient zelf voor vervoer te zorgen en daarbij rekening te houden met de beperkingen die zullen gelden voor autoverkeer in het centrum van Hoogeveen. Het concert duurt van 9.00 tot 10.30 uur en uiteraard rekenen wij erop dat u het hele concert bijwoont.

Alle mensen die een plaatsje in de kerk krijgen toegewezen (het aantal plaatsen is beperkt, dus hoe eerder u reageert, hoe meer kans u heeft!), ontvangen vooraf een toegangskaart met de programmagegevens. U kunt zich schriftelijk aanmelden bij het Voorlichtingscentrum van de gemeente, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. Daarbij verzoeken wij u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden: naam, adres (inclusief postcode), telefoonnummer en geboortedatum.

Een nieuw koningskind

Het lied van de Hoogeveense kinderkoren verwelkomde een nieuw en lang verwacht koningskind. "Bimbam, bombam, laat ons zingen met der klokken sterk geluid! Laat ons dansen, laat ons springen, luide schalle ons feestlied uit! Leve onze koninginne, ook voor haar zijn wij verblijd! Dat voor 't vorstenhuis beginne weer een vreugdevolle tijd!" (Met dank aan H.Doze, die ons de tekst van het lied toestuurde).

Laat je step graveren

Het bureau Toezicht (voorheen Stadswacht) graveert fietsen als middel om diefstal van rijwielen te voorkomen. Gestolen fietsen zijn gemakkelijker op te sporen als ze voorzien zijn van postcode. Bureau Toezicht kan nu ook jouw step te voorzien van een postcode. Het graveren kost niets.

Er is een nieuwe rage. Het straatbeeld is verrijkt met steps in diverse uitvoeringen. Het bureau Toezicht is met ingang van 2 april gestart met het graveren van steps naast het graveren van de gewone fietsen. Het graveren van je step kan wekelijks van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag kun je van 9.00 tot 17.00 uur langskomen.

Bureau Toezicht is gevestigd aan de Raadhuisstraat 13-15. Of bel 221923 voor een afspraak.

Handelen overheid gebonden aan regels

De gemeente is een organisatie net als andere. Toch is de gemeente ook uniek. Want ze heeft bevoegdheden die de meeste andere organisaties niet hebben. Daarom bestaan er ook regels voor overheidsorganisaties. Die moeten ervoor zorgen dat de gemeente bijvoorbeeld geen misbruik maakt van haar positie.

Een overheidsorganisatie zoals de gemeente is een glazen huis. Dat bleek nog maar eens toen op 8 november 2000 de rol van de overheid bij overeenkomsten in de raad ter sprake kwam. Er was iets misgegaan en de raad vroeg zich af hoe een overheid hoort te handelen in de omgang met bedrijven en personen.

Redelijk en billijk

Als u een auto koopt sluit u een overeenkomst. Op die overeenkomst zijn de regels van het burgerlijk recht van toepassing. De overeenkomst moet worden uitgevoerd naar redelijkheid en billijkheid. U betaalt een afgesproken bedrag voor die auto en daarmee is in principe de kous af. Als een gemeente een stuk grond koopt gebeurt hetzelfde. Maar er is meer. De gemeente en de verkoper sluiten niet alleen de overeenkomst tussen twee partijen. De gemeente moet zich daarnaast ook houden aan eisen die in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan. Die Awb maakt onderdeel uit van het bestuursrecht.

Het is niet voor niets dat de Awb van toepassing is. De gemeente heeft meer bevoegdheden dan andere personen en organisaties. Zo mag ze dingen doen die een gewone burger nooit mag, bijvoorbeeld vergunningen verlenen en zelfs regels maken waaraan iedereen zich moet houden zoals de Algemene plaatselijke verordening.

Macht en bevoegdheden

Het spreekt voor zichzelf dat de gemeente zo'n machtige positie niet mag misbruiken. Om dat te voorkomen zijn er speciale regels voor de overheid in de wet opgenomen. De gemeente moet beslissingen zorgvuldig voorbereiden. De gemeente moet bovendien belangen afwegen en mag geen misbruik maken van haar bevoegdheden. Beslissingen die de gemeente neemt, mogen voor een ander geen onevenredig nadeel met zich meebrengen. Ook bij het aangaan van een contract is de gemeente aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht gebonden.

Kortom, of de gemeente nu een auto, een stuk grond of een bosje bloemen koopt, altijd is ze als overheidsorganisatie gebonden aan de extra regels uit de Algemene wet bestuursrecht. Dat maakt het soms ingewikkeld. Maar bij overheidszaken speelt ieders belang mee. Zelfs als het om een overeenkomst gaat.

Collecteren voor Anjeractie en eigen kas!

Dit jaar wordt de Anjeractie, de jaarlijkse collecte voor het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe (voorheen bekend als Anjerfonds), gehouden van 28 mei t/m 2 juni.

Graag nodigen wij alle verenigingen die op cultureel terrein werkzaam zijn uit, om actief aan deze collecte deel te nemen.

En dat hoeft niet voor niks. Van de opbrengst mag de vereniging 1/3 deel namelijk in de eigen kas storten. De rest van de opbrengst komt ten goede aan allerlei projecten op cultureel gebied in heel Drenthe. Dus: hoe hoger de opbrengst in Drenthe, des te meer geld er te verdienen valt; ook in onze gemeente!

Vorig jaar heeft het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe ± 200 subsidies verstrekt voor allerlei activiteiten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in onze provincie. Hiermee was een totaalbedrag van bijna 500.000 gulden gemoeid, terwijl de collecteopbrengst 93.000 gulden bedroeg.

Belangstellende verenigingen kunnen zich aanmelden tot 20 april. Dit kan in het gemeentehuis bij de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Raadhuisplein 1, (Postbus 20000, 7900 PA, Hoogeveen).

Voor inlichtingen of telefonische aanmelding kunt u contact opnemen met mevrouw K. Eefting, telefoonnummer 291245.

Mededelingen

Kapvergunning: Lodderstraat en Tiendeveen

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* Kerkbestuur van de Molukse kerk, Lodderstraat 18, voor 10 bomen;
* Veldkamp, Noorderweg 2, Tiendeveen, voor een beuk.
Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen 6 weken na deze publicatie ingediend worden bij Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Wijziging leges: paspoort goedkoper

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de navolgende verordening met ingang 1 april 2001 is aangepast.

Legesverordening 2001 (1e wijziging)

De wijzigingsverordening is op 29 maart 2001 door de gemeenteraad vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op de tarieven voor een paspoort. Het raadsbesluit ligt ter inzage bij het voorlichtingscentrum.

De (wijzigings)verordening wordt opgenomen in de bundel gemeentelijke verordeningen. De tekst van de verordeningen is op verzoek verkrijgbaar

Verkeersbesluit: parkeerplaats ambulance

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om in De Wulp te Hoogeveen, achter het pand Leeuweriklaan 76, een parkeerplaats voor een ambulance te realiseren.

Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291647).

Verkeersbesluit: voorrang voor fietsers Trasselt en Kattouw

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om drie doorgaande fietspaden in Trasselt, die De Drift kruisen en drie doorgaande fietspaden in Kattouw, die de Schuttevaer kruisen, aan te wijzen als voorrangsroutes. Dit houdt in dat de fietsers op de fietspaden voorrang hebben op alle bestuurders op de kruisende weg.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Verkeersbesluit: voorrangskruisingen

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij hebben besloten om de volgende kruispunten binnen de bebouwde kom te veranderen van gelijkwaardige kruispunten in voorrangskruispunten, waarbij de hoofdroute in de voorrang komt:

* Stuifzandseweg - Secteweg

* Drostenraai - Steenbaan

* Drostenraai - Drostenraai

* Zuideropgaande - bromfietspad

* Nijstad - Vledderweg - Flokstrapad

* Kortenaerstraat - Van Galenstraat

* Kortenaerstraat - Witte de Withstraat

* Crerarstraat - Montgomerystraat

* Crerarstraat - Eisenhowerstraat

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de officiële publicatie op het publicatiebord aan het gemeentehuis en naar de afdeling Verkeer in het gebouw aan het Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen (telefoonnummer 0528-291646).

Wet Milieubeheer: Pesse

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij op 20 maart 2001 een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend naar aanleiding van de aanvraag van mevrouw M. Roos-Otten te Pesse voor het oprichten en in werking hebben van een hondenkennel, gelegen aan de Beilerstraat 15 te Pesse.

Het besluit is ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp gewijzigd, naar aanleiding van ingediende bedenkingen.

Aan het besluit zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

Het besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 april tot en met 17 mei 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Beroep

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, lid 1, 20.6 en 20.7 van de Wet Milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 17 mei 2001 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. Degenen die overeenkomstig de artikelen 3:24 of 3:25 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk dan wel mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit; b. de adviseurs die overeenkomstig artikel 3:23 van de Algemene Wet Bestuursrecht advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Indien het besluit tevens betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan wordt het besluit ingevolge het bepaalde in artikel 20.8 van de Wet Milieubeheer niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te

's-Gravenhage.

Wet Milieubeheer: (gedeeltelijke) intrekking vergunningen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3:31, in samenhang met artikel 3:19, tweede lid, onder b van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van de volgende verzoeken voornemens zijn om over te gaan tot het (gedeeltelijk) intrekken van de verleende milieuvergunningen.
1. Verzoek van de heer J. Okken om tot intrekking over te gaan van de op 29 oktober 1990 verleende milieuvergunning, voor het oprichten en in werking hebben van een mestvarkenshouderij, gelegen aan de Brandligtswijk 112 te Elim.
2. Verzoek van de heer A.J. Strijker om tot intrekking over te gaan van de op 29 augustus 1978 verleende milieuvergunning, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een veehouderijbedrijf, gelegen aan Krakeel 40 te Noordscheschut. 3. Verzoek van de heer A.C. Oostindië om tot gedeeltelijke intrekking over te gaan van de op 14 oktober 1999 verleende milieuvergunning voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een horecabedrijf annex veehouderij en botenopslag, gelegen aan de Echtenseweg 15 te Hoogeveen;
4. Van Wezel Nederland B.V. om tot intrekking over te gaan van de op 12 april 1988 aan de heer G. Raak verleende milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bouwen/reviseren van aardgasregelinstallaties, gelegen aan de Riegshoogtendijk 90 te Hollandscheveld;

De reden van de verzoeken zijn gelegen in het feit dat:

ad. 1, 2 en 3:

De heren Okken, Strijker en Oostindië deelnemen aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor beëindiging van een veehouderijtak in het kader van deze regeling is dat de milieuvergunning voor de veehouderij wordt ingetrokken.

ad. 4:

Door Van Wezel Nederland B.V. geheel andersoortige activiteiten in de inrichting zullen worden verricht dan waarvoor de vergunning van 12 april 1988 is verleend. In dergelijke situaties dient de geldende milieuvergunning te worden ingetrokken alvorens een nieuwe vergunning kan worden verleend c.q. een melding op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur kan worden geaccepteerd.

Na toetsing van de verzoeken is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

Inzage

De ontwerp-besluiten en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 april 2001 tot en met 19 april 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens de kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen onze besluiten op de verzoeken.
Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 19 april 2001 bij ons worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons worden ingediend.
Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-besluiten, naar aanleiding van onze besluiten te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Vrijstellingsbepaling bestemmingsplan Fluitenberg

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van een vrijstellingsbepaling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan Buitengebied Ruinen vrijstelling te verlenen aan H. Pol, voor het herbouwen van de woning en het verbouwen van deze woning tot dubbele woning aan de Hoogeveenseweg 4 te Fluitenberg.

Het bouwplan ligt met ingang van 5 april 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de uitvoering van dit bouwplan, naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders

Bouwaanvragen, bouwmeldingen en sloopaanvragen
Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat in de periode van 26 tot en met 30 maart 2001 de volgende bouwaanvragen, sloopaanvragen en bouwmeldingen zijn ontvangen:
Bouwaanvragen:

* G. Bruins, bouwen van een helft van een dubbele woning met garage, Zwembadweg

* J.J. Evertse, bouwen van een dakkapel, Otto Zomerweg 35
* H. Altena en P. van de Kooi, bouwen van een dubbele woning met garage/berging, Zwembadweg

* Heijmans Vastgoed Realisatie, bouwen van vierendertig woningen, Erflanden, cluster 8

* M. Oostijen, bouwen van een schuur/garage, Dorpsstraat 47 (Pesse)
* L. Pol, bouwen van een serre, Lindenlaan 20
* P. Kats, uitbreiden van de verdieping van een woning, De Vos van Steenwijklaan 90

* H. Hooijer, bouwen van een woning met garage, Leiendijk 4
* Ascor Analyse, bouwen van een kantoor/laboratorium, Zeppelinstraat 11

* A.F. Dekker, uitbreiden van twee woningen, Holtienstraat 9-11
* A. Otten, bouwen van een tuinhuisje, Kanaalweg 45
* J.J. Oosterhoff, uitbreiden van een woning, Watermunt 4
* C.J. Folstar, uitbreiden van een woning, Van Leeuwenhoekstraat 94
* B.A. Hooge, bouwen van een dakopbouw, Blankenslaan-West 50
* H. Rotensen, uitbreiden van een dakkapel, Noorderweg 25
* J. Kuiper, bouwen van een bijkeuken, Schoklandstraat 15
Bouwmeldingen:

* P.W. Hens, bouwen van een dakkapel, Zwanebloem 24
* J. Nijwenning, verbouwen van een carport, Gentiaan 19
* G.J. Schonewille, bouwen van een garage, Roerdomplaan 87
* J.G. Weggemans, bouwen van een berging, De Schokker 2
* H. Oudshoorn, bouwen van een bijkeuken, Klijnsmastraat 9
Sloopaanvraag:

* B.J. Bakker, slopen van een woning en bijgebouwen, Fluitenbergseweg 50

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

In de afgelopen week hebben medewerkers van de gemeente diverse driehoeksreclameborden uit de Hoofdstraat verwijderd. Deze borden waren geplaatst zonder vergunning. De eigenaar van deze borden kan voor nadere informatie contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer (0528) 291 244.

Verleende bouw- en sloopvergunningen
Verleende bouwvergunningen
* Stichting Kinderopvang Hoogeveen, voor het bouwen van een kinderdagverblijf aan De Wanne te Hoogeveen;
* H.A. Schouten, voor het bouwen van een balkon aan de woning aan de Hoofdstraat 21 te Hoogeveen;

* J.A. Pots, voor het uitbreiden van de woning aan De Strekel 4 te Hoogeveen;

* Bouwbedrijf Fieko, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning aan de Mantinghstraat 75 te Hoogeveen;

* H. Smeenk, voor het bouwen van twee bergingen, ter vervanging van de bestaande, aan het Oostopgaande 11 te Nieuwlande;
Verleende sloopvergunning
* Audire-Acousticon, voor het slopen van de luifel aan het winkelpand aan de Schutstraat 110 te Hoogeveen;
* H.J. Smittenaar, voor het slopen van een deel van de woning aan de Jan Slotswijk 5 te Elim.

* L. Hooijer, voor het slopen van de woning aan de Modderwijk 1 te Noordscheschut;

* L. Tjarks, voor het slopen van een deel van de woning aan de Fluitenbergseweg 24 te Fluitenberg;

* P.W.M. Kok, voor het slopen van de woning aan de Steigerwijk 92 te Nieuwlande.

Nadere informatie over deze verleende bouw- en sloopvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.
Tegen deze verleende bouw- en sloopvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie