Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Weerselo

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 4 april 2001
ALGEMENE INFORMATIE
ADVIES I.V.M. UITBRAAK MOND- EN KLAUWZEER (MKZ) Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp doen een zeer indringende oproep aan iedereen, die voornemens is de komende tijd een evenement te organiseren waarbij publiek aanwezig zal zijn daarvan af te zien. Voorts worden de deelnemers/bezoekers aangeraden niet aan evenementen deel te nemen. Omdat in de huidige omstandigheden de juridische mogelijkheden voor een algeheel verbod ontbreken betreft deze oproep een zeer indringend advies.

Bij alle scholen in deze gemeente zijn inmiddels voorzieningen getroffen om de mogelijke verspreiding van het MKZ-virus te voorkomen. Bij de ingangen van de scholen zijn bakken geplaatst met daarin zogenaamd desinfecterend citroenzuur.

AANVRAGEN REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJS

De vakantieperiode nadert en dat is voor de bureaus Burgerzaken per traditie een drukke periode. Om de wachttijden zoveel mogelijk te bekorten doen wij een oproep aan iedereen, die een reisdocument of rijbewijs wil vernieuwen dit zo spoedig mogelijk te doen. Een tijdig bezoekje aan Burgerzaken voorkomt voor u en ons ongerief. Met ingang van 1 april jl. zijn de rijksleges op de paspoorten met f. 27,50 verlaagd.

OPROEP DORPS- STADS- BUURTSCHAPPEN

Het gemeentebestuur van de gemeente Denekamp hecht er grote waarde aan, dat alle kernen in de gemeente de beschikking hebben over een stads-, dorps- of buurtschapsraad. Gemakshalve gebruiken wij hierna de verzamelterm: "dorpsraad".
De dorpsraad wordt als een nuttig en intermediair orgaan in de relatie tussen het gemeentebestuur en haar inwoners gezien. De praktijk in de kernen/buurtschappen waar een dergelijke raad al wat langer functioneert heeft dat onomstotelijk bewezen. Het college streeft ernaar op zo kort mogelijke termijn in iedere kern van de gemeente de beschikking te hebben over een dorpsraad. Deze doelstelling is neergelegd in het collegeprogramma.
De volgende kernen/buurtschappen beschikken reeds over een dorpsraad: Agelo, Deurningen, de Knik e.o., Lattrop/Breklenkamp, Noord-Deurningen, Rossum-Lemselo-Volthe, Saasveld, Tilligte en Weerselo.

Langs deze weg worden belangstellende inwoners van de kern Denekamp en de stad Ootmarsum opgeroepen het initiatief te nemen tot de oprichting van een dorpsraad in deze kern en stad.

Het ligt in de bedoeling dat het college eind mei a.s. (de exacte datum volgt nog) met vertegenwoordigers van de bestaande dorpsraden en de initiatiefnemers in Ootmarsum en Denekamp een oriënterend gesprek te hebben.

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot de heer G.H.M Flinkers, hoofd van de afdeling Algemene Bestuurszaken in de locatie Weerselo, tel. 0541 - 669615.
De bestaande dorspraden krijgen begin mei a.s. een uitnodiging voor het gesprek met het college van burgemeester en wethouders

GEEN GROENAFVAL OP 'T GOOR.
In verband met slechte terreinomstandigheden is het, in afwijking van eerdere berichtgeving, niet toegestaan tuinafval/ snoeiafval te storten op 't Goor ( "paasweide" ).
Vorengenoemd afval kan nu GRATIS t/m paaszaterdag 14 april gestort worden op de Gemeentewerf aan de Hanzeweg.
De openingstijden zijn op werkdagen van 13.00 uur - 19.00 uur en zaterdags van 09.00 uur - 16.00 uur.

OPENINGSTIJDEN AFVALBRENGPUNTEN VOOR DENEKAMP, OOTMARSUM EN WEERSELO

Gemeentewerf: Hanzeweg te Denekamp
Open: woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur. Zaterdagochtend van 9.00-12.00 uur

Gemeentewerf: van Bevervordestraat te Ootmarsum Open: zaterdagmiddag van 13.00- 14.00 uur
Deze afvalbrengpunten gelden voor: bouw/ tuin/ huishoudelijk en chemische afval.
Klachten omtrent inzameling huisvuil en afvalbrengpunten kunt u melden bij de locatie Weerselo, afdeling gemeentewerken, telefoon: 66 96 85.

STORINGSDIENST DRUKRIOLERING
Tijdens kantooruren kunt u storingen melden via de 3 plaatselijke locaties.
Buiten kantooruren:
ONGEDIERTEBESTRIJDING, LOCATIES DENEKAMP, OOTMARSUM EN WEERSELO Voor ongediertebestrijding kan men opgeven bij de locatie Weerselo, afdeling gemeentewerken, telefoon: 66 96 66 Alleen ratten en muizen bestrijding is gratis. Voor andere bestrijding van ongedierteoverlast, zoals wespen e.d., wordt f 25,--per kwartier in rekening gebracht.

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING

Beeldkwaliteitsplan Beschermd stadsgezicht Ootmarsum. Burgemeester en wethouders van Denekamp maken bekend dat de raad van de voormalige gemeente Ootmarsum op 20 december 2000 het "Beeldkwaliteitsplan beschermd stadsgezicht Ootmarsum" heeft vastgesteld. Het plan geldt voor het gebied dat op 13 mei 1996 door de ministers van VROM en OCW op grond van de Monumentenwet 1988 is aangewezen als "beschermd stadsgezicht". Het beschermde stadsgezicht wordt grotendeels begrensd door de oude omwalling van Ootmarsum (West- en Oostwal). Dit beeldkwaliteitsplan bevat beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Het plan is tevens aangemerkt als een beleidsnota voor de visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving als bedoeld in artikel 9.1, tweede lid, van de gemeentelijke bouwverordening.
Het beeldkwaliteitsplan zal door de Welstandscommissie worden gehanteerd als toetsingskader voor de beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen. Daarnaast zal het plan worden gehanteerd als toetsingskader voor de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Het "Beeldkwaliteitsplan beschermd stadsgezicht Ootmarsum" ligt met ingang van 5 april 2000 voor een ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken van de locatie Ootmarsum van de Gemeente Denekamp, Kerkplein 1 te Ootmarsum.

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften: B en W zijn van plan vrijstelling te verlenen voor het volgende bouwplannen:


* Nuttersekerkpad te Nutter. Bouw schuilstal. Verzocht wordt om vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van één schuilstal per agrarisch bedrijf.

Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 5 april 2001 gedurende veertien dagen ter inzage op het bureau VROM, locatie Denekamp. In die tijd kan iedereen de zienswijze over het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bekend maken bij B en W.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Denekamp zijn voornemens om met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 10 lid a van de planvoorschriften van het geldend bestemmingsplan Reestman, 4e partiele herziening, medewerking te verlenen aan het bouwen van een woning met berging en hobbyruimte op het perceel Hoge Weer 6 te Weerselo.
De vrijstelling houdt in, een overschrijding van de nokhoogte met maximaal 10%.

Burgemeester en wethouders van Denekamp zijn voornemens om met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 14 lid c van de planvoorschriften van het geldend bestemmingsplan Rossumer Esch II medewerking te verlenen aan het plaatsen van een kap op een garage-berging op het perceel de Hersmole 39 te Rossum.

De vrijstelling houdt in een overschrijding van de toegestane hoogtemaat met maximaal 10%.

De bescheiden behorende bij onze genoemde voornemens liggen met ingang van 05 april 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling VROM, locatie Weerselo. Gedurende bovengenoemde termijn van 2 weken kunnen door belanghebbenden schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van de gevraagde vrijstellingen worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AN te Denekamp.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Met ingang van 5 april 2001 ligt gedurende vier weken voor een ieder ter inzage het voornemen van burgemeester en wethouders om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen voor: de bouw van een machineberging op het perceel Westerikweg 3 te Saasveld.
De vrijstelling kan alleen verleend worden indien de provincie een zogenaamde verklaring van geen bezwaar afgeeft. Voordat die verklaring wordt gevraagd, kan een ieder tijdens de periode van vier weken schriftelijk zienswijzen tegen ons voornemen inbrengen. Deze zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Denekamp, postbus 11, 7590 AA Denekamp.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 22 t/m 29 maart 2001 bij de locatie Weerselo is ingekomen:


* een aanvraag bouwvergunning voor het uitbreiden van een schuur t.v.v. aan de Kooidijk 1 in Saasveld en

twee meldingen bouwvoornemen:


* het plaatsen van een tuinhuisje aan het Eertman 32 in Weerselo en
* het plaatsen van een tuinhuisje t.v.v. aan de Bijenlaan 4 in Weerselo.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo

Tevens maken Burgemeester en wethouders bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Brandkolk 11 te Lattrop. Plaatsen tuinhuisje (melding)
* Brandlichterweg 15 te Denekamp. Plaatsen tuinhuisje (melding).
* Esweg 8 te Lattrop. Bouw garage/carport.
* de Kerkuil 99 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis.
De bouwplannen kunnen worden ingezien op het bureau VROM, locatie Denekamp.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* het bouwen van een woning met garage aan de Korhuislaan 4a in Rossum (07.05.2001);

* het uitbreiden van een voederberging aan de Haarstraat 41a in Rossum (07.05.2001);

* het bouwen van een schuur t.v.v. aan de Remmertweg 5 in Saasveld (07.05.2001);

* het bouwen van een werktuigenberging annex stro- en hooiopslag aan de Beekdorpweg 14 in Weerselo (07.05.2001);
* het bouwen van een woning met garage-berging aan de Hoge Weer 5 in Weerselo (07.05.2001);

* het plaatsen van een kap op de garage en carport aan de Stadtlohnallee 31 in Weerselo (07.05.2001);
* het bouwen van een machineberging t.v.v. aan de Twelweg 4 in Rossum (07.05.2001);

* het bouwen van een zoogkoeienstal t.v.v. twee veestallen aan de Postweg 32 in Saasveld
(07.05.2001);

* het uitbreiden van een ligboxenstal aan de Beekdorpweg 8 in Weerselo (07.05.2001);

* het bouwen van een erker aan de Statdlohnallee 14 in Weerselo (07.05.2001);

* het bouwen van een erker aan de Stadtlohnallee 16 in Weerselo (07.05.2001);

* het plaatsen van een kap op de garage aan de Kuiperskamp 10 in Weerselo (07.05.2001) en

* het bouwen van een kapschuur t.v.v. Gunnerstraat 42 in Saasveld (07.05.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

Tevens hebben Burgemeester en wethouders van Denekamp besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* Asterstraat 4 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis.
* Brandkolk 6 te Lattrop. Uitbreiden woonhuis. Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte.

* Dorpermeienweg 9 te Denekamp. Uitbreiden woonhuis. Tevens vrijstelling verleend voor het voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven inhoud.

* de Havik 32 te Denekamp. Plaatsen tuinhuisje (melding).
* Lage Kamp 2 te Denekamp. Bouw schuur (melding).
* Oldenzaalsestraat 26 te Denekamp. Uitbreiden winkel.
* Ootmarsumsestraat 153 te Tilligte. Plaatsen tuinhuisje. Tevens vrijstelling verleend voor het bouwen buiten het bebouwingsvlak.
* Schoolstraat 33 te Tilligte. Plaatsen berging (melding). Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte.

Tegen voornoemde besluiten kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning bezwaren bij B en W worden ingediend.

SLOPEN
Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen sloopvoornemen

Burgemeester en wethouders bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen sloopvergunning zijn ingekomen:


* Brandlichterweg 64 te Denekamp. Slopen vee- kapschuur.
Het sloopplan kan worden ingezien op het bureau VROM, locatie Denekamp.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluit(en) Op de afdeling V.R.O.M., locatie Weerselo, ligt vanaf 5 april 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp van het besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van:


* maatschap Vennegoor, Vospeldijk 1 te Rossum: een rundvee- en vleesvarkensbedrijf (nr. 98039 d.d. 8 december 1998).

De strekking van dit ontwerp is dat wij van plan zijn op verzoek van vergunninghouder over te gaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning. De ammoniakproductierechten van het in te trekken vergunninggedeelte worden niet overgedragen. Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 19 april 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Intrekking vergunning
Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 5 april 2001 tot 17 mei 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische af-spraak ter inzage de beschikking tot (gedeeltelijke) intrekking van de milieuvergunning voor het veehou-derijbedrijf van:


* de heer G. Bosink, Jonkershoesweg 9 in Breklenkamp.
* de maatschap Haamberg, Rammelbeekweg 24 in Lattrop.
De vergunning van de maatschap Haamberg wordt ingetrokken, omdat er ammoniakrechten zijn ver-kocht. Deze intrekking wordt van kracht op het moment, dat de vergunning van de veehouders, die de rechten kopen, onherroepelijk is geworden. De heer Bosink neemt deel aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken, zodat zijn vergunning voor het houden van varkens wordt ingetrokken.

Tegen deze beschikkingen kan vóór 18 mei 2001 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage beroep worden ingesteld door degenen, die kunnen aan-tonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Degene, die beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 18 mei 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de beschikking pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft beslist.

Tweede herziening ammoniakreductieplan Ootmarsum 1999. Burgemeester en wethouders van Denekamp maken bekend dat de raad van de voormalige gemeente Ootmarsum op 16 november 2000 de Tweede herziening van het "Ammoniakreductieplan Ootmarsum 1999" heeft vastgesteld.
Het ammoniakreductieplan is aangepast aan recente jurisprudentie gebaseerd op uitspraken van de Raad van State. Tevens is het plan aangepast aan de recent gewijzigde Interimwet ammoniak en veehouderij. De wijzigingen hebben betrekking op enkele ondergeschikte onderdelen. De vastgestelde Tweede herziening van het "Ammoniakreductieplan Ootmarsum 1999" ligt gedurende de periode van 4 april tot en met 16 mei 2001 op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 ter visie op de afdeling Algemene Zaken van de locatie Ootmarsum van de Gemeente Denekamp, Kerkplein 1 te Ootmarsum. Indien gewenst kan het gewijzigde ammoniakreductieplan ook buiten kantooruren worden ingezien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer H.J.J. Meijer, tel. 0541-288888.
Gedurende bovengenoemde periode kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift tegen het vastgestelde plan indienen bij de gemeenteraad van Denekamp, postbus 11, 7590 AA te Denekamp.

OVERIGE AANGEVRAAGDE EN VERLEENDE VERGUNNINGEN

De afgelopen periode zijn o.a. de volgende vergunningen verleend:

Pleintjes basketball toernooi Basketbalvereniging Ostara: het organiseren van een pleintjes basketball toernooi op zondag 20 mei op het marktterrein aan de Lange Voor te Denekamp

Ventvergunning palmpasens: Scouting Margaretha Sinclair: het venten met palmpasens op zaterdag 7 april op het grondgebied van de voormalige gemeente Denekamp

Ventvergunning bloembollen: Scouting Margaretha Sinclair: het venten met bloembollen van 13 t/m. 27 oktober op het grondgebied van de voormalige gemeente Denekamp

Vergunning voor het afsteken van evenementenvuurwerk Wagenvoort vuurwerk: het afsteken van een evenementenvuurwerk ter afsluiting van de Denekamper Kermis op 14 september , vanaf 21.00 uur

Deze vergunningen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage in de locatie Denekamp, bureau P&O.

Collectevergunning
Er is in de week van 9 april t/m. 14 april a.s. vergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders aan het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten voor het collecteren .

OVERIGE MEDEDELINGEN

PAPIERINZAMELING IN DENEKAMP Op 10 april a.s. staat er aan de Nijverheidsstraat op het industrieterrein "Kloppendijk" weer de papiercontainer voor de oud papierinzameling van de openbare school "Dr. M.L. King".

PAPIERINZAMELING IN WEERSELO U kunt zaterdag 7 april a.s. uw oud papier naar het terrein van de gemeentewerf aan de Holtwijkerstraat brengen. Daar zijn de leden van de Klootschietersvereniging de Gunne aanwezig om het oude papier in de containers in te zamelen. Zondag 8 april :
10.30-11.00 uur: Palmpasenoptocht in Rossum. Inlichtingen:Marieke Otten, tel. 0541 - 626236.

Zondag 8 april :
11.00-12.30 uur: Palmpasenoptocht in Saasveld. Inlichtingen: mevrouw G.H.M. de Lenne, tel. 074-3494707.

Zondag 8 april:
Creatieve handen/ hobbybeurs door Stichting Dorus van 10.00 uur - 17.00 uur bij cafe Ensink te Weerselo.

Zondag 8 april :
Van 14.00-17.00 uur is de Plechelmuskerk met gebrandschilderde ramen in Saasveld weer geopend voor het publiek. Verder kunt u een overblijfsel van de vroegere kasteel bezichtigen en is de wandelroute van plm. 3 km door fraai natuurschoon de moeite waard.

Maandag 16 april:
09.00-17.00 uur: Samengestelde menwedstrijden op en rond de terreinen van "de Ankerhallen" aan de Bornsestraat te Saasveld. Inlichtingen: E. van Rijn, Dalmedenweg 21, 7559 RA Hengelo, tel. 074-2772079.

VERENIGINGSNIEUWS UIT OOTMARSUM

Het gemeentebestuur draagt en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze rubriek

Het verenigingsnieuws kan worden aangeleverd tot uiterlijk woensdag via Postbus 11, t.a.v. A.Brummelhuis,7590 AA DENEKAMP, maar de voorkeur is via onderstaand e-mailadres tot uiterlijk donderdag 9.00 uur, zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat het de week daarop volgend gepubliceerd wordt.
E-mail: (abrummelhuis@wrs.ootmarsum.nl).
(tekst aanleveren onder Times New Roman, puntgrootte 11).

Bezoeksters Zonnebloem Ootmarsum
Bezoeksters, maandag 9 april liggen de tijdschriften en infobrief weer voor jullie klaar in het Parochiecentrum. Kom je deze tussen 19.00 en 19.45 zelf even ophalen?

Paranormale avond
Op donderdag 5 april is er weer een paranormale avond. Deze avond zal een paragnost n.a.v. uw meegebracht voorwerp (ring, foto enz.) iets vertellen. Het begint om 20.00 uur en de entree is f. 7,50.

Viscursus
Op vrijdag 20 april starten wij met een viscursus voor jongens en meisjes t/m 14 jaar. De cursus bestaat uit theorie en praktijk lessen. De kosten zijn f. 25,= . Je moet wel in het bezit zijn van een zwemdipoma en een vis vergunning (te verkrijgen bij de v.v.v. f. 5,=) Hengel met toebehoren wordt voor gezorgd. Tijd: vrijdag 16.00 tot 17.30 uur.

Grimeer cursus.
Welk kind vind het niet leuk om geschminkt te worden, niet alleen met carnaval maar ook met b.v. een kinderfeestje. De kinderen hebben vaak de leukste creaties bedacht maar hoe doe je dat? Wij starten met een grimeercursus op donderdag 19 april om 20.15 uur. De kosten zijn f. 50,= incl. materiaal voor 5 lessen.

Hutsel frutsel
Helaas is de hutsel frutsel al weer afgelopen voor dit seizoen. Woensdag 21 maart is dit afgesloten met een leuke diner middag. Dat er behoefte bestaat aan de hutsel frutsel middag was wel te zien aan de opkomst, gemiddeld waren er 45 kinderen per keer. Wij hopen dat wij volgend seizoen hiermee door kunnen gaan. Maar in de mei vakantie zal er ook nog een leuke dag worden georganiseerd. Nader bericht hierover volgt nog.

Celine plus vrijwilligers namens s.c.w. `n Emter bedankt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie