Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Pronk wil discussie over toekomst wet milieubeheer

Datum nieuwsfeit: 03-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Minister Pronk wil discussie over toekomst wet milieubeheer

Minister Pronk (VROM) heeft de discussienota over de toekomst van de milieuwetgeving aan de Tweede Kamer gestuurd. De nota Met recht verantwoordelijk, discussienota over de toekomst van een op duurzame ontwikkeling gerichte milieuwetgeving in een verantwoorde samenleving bevat 22 afzonderlijke voorstellen waarin de mogelijke contouren van toekomstige wetswijzigingen zijn beschreven.

De huidige milieuwetgeving sluit onvoldoende aan bij een aantal relevante ontwikkelingen, ook al krijgen de huidige regels in wetenschappelijk en praktijkonderzoek vaak een ruime voldoende. Vanwege de lange tijdsduur van het wetgevingsproces is het daarom noodzakelijk nu al na te denken over de vraag of de regels ook op de langere termijn, tenminste voor de komende 10 jaar, nog zullen voldoen.

Leidraad in de nota is het toenemende besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en samenleving (bedrijfsleven en burgers) voor het milieu. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de gedachte dat onomkeerbare nadelige gevolgen voor het milieu in beginsel onacceptabel zijn. Voorafgaand aan de definitieve discussie met het parlement worden betrokken organisaties geraadpleegd en discussiebijeenkomsten georganiseerd.

Op grond van de resultaten van de discussie met het parlement en met de betrokken organisaties bepaalt het kabinet eind 2001 een nader standpunt en stelt het een concreet uitvoeringsprogramma vast. Na de bespreking daarvan met de Tweede Kamer, zullen zo snel mogelijk wetsvoorstellen gepresenteerd worden.

Voorstellen
De discussienota bevat in totaal 22 afzonderlijke voorstellen waarvan hieronder een aantal belangrijke kort zijn weergegeven; Voorgesteld wordt de milieuwetgeving zo veel mogelijk onder te brengen in de Wet milieubeheer. Voordelen daarvan zijn eenvoudiger regels en een meer samenhangende aanpak van milieuproblemen. De betrokken ministers zouden dan tezamen verantwoordelijk zijn voor een goede kwaliteit en uitvoering van die wet.

Voorgesteld wordt om beginselen van milieurecht in de wet vast te leggen die de basis vormen voor het milieubeleid van de overheid. Gedacht wordt aan onder andere het duurzaamheids-, het preventie- en het voorzorgsbeginsel.
Voorgesteld wordt om de regels beter te laten aansluiten op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Deze kan bevorderd worden door belemmeringen voor het werken met een 'vergunning op hoofdzaken' weg te nemen. Ook zal worden nagegaan of en hoe meerdere bedrijven samen één vergunningaanvraag kunnen indienen (bijvoorbeeld op een 'duurzaam bedrijventerrein' of in concernverband). Verder zal op korte termijn een regeling voor handel in emissies of rechten worden uitgewerkt.

Versterking van de eigen verantwoordelijkheid betekent ook dat burgers de mogelijkheid moeten hebben anderen daar op aan te spreken. De mogelijkheden van burgers op dat punt zullen worden versterkt, onder meer door een betere toegang tot milieu-informatie. De milieu- en ruimtelijke-ordeningswetgeving moet zodanig worden ingericht dat vaststaat dat milieukwaliteitseisen die consequenties hebben voor de gezondheid en veiligheid van mensen, door de overheden vertaald worden in eisen aan milieuvergunningen, bouwvergunningen en bestemmingsplannen. De voorstellen richten zich onder andere op sluitende afstemming tussen de milieu- en bouwvergunningverlening en het bestemmingsplan.

De nota bevat een aantal voorstellen voor het vergroten van de handhaafbaarheid van milieuregels. Bijvoorbeeld versterking van de bevoegdheden van de minister om in te kunnen grijpen in situaties waarin sprake is van tekortschietende handhaving. Of versterking van handhavingsstructuur door de vorming van meer regionale milieudiensten of andere samenwerkingsverbanden van gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten. Daarnaast werken het Ministerie van VROM en het Openbaar Ministerie (Justitie) momenteel aan voorstellen voor beter handhaafbare milieuregelgeving.

Bij een aantal van de in deze discussienota aan de orde komende onderwerpen is sprake van een verband met de aanbevelingen van de Commissie onderzoek vuurwerkramp, de Commissie Oosting. Bijvoorbeeld het punt van verdergaande professionalisering van de organisatie van de uitvoering van de vergunningverlening en de handhaving, en het voorstel tot heroverweging van de bevoegdhedenverdeling voor de vergunningverlening en handhaving op terreinen waar sprake is van ernstige risicos voor mens en milieu.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie