Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging regeling compartimentering Nederland MKZ

Datum nieuwsfeit: 06-04-2001
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging regeling compartimentering Nederland mond en klauwzeer 2001 dd.07-04-2001 00:00 uur

6 april 2001

Toelichting

Op 5 april 2001 om 20.30 uur is de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 bekendgemaakt. De regeling treedt in werking op 7 april 2001 om 00.00 uur. Onderhavige regeling strekt ertoe de mogelijkheid om varkens te slachten in de op 5 april 2001 nationaalrechtelijk opgeheven gebieden rond Sprang-Capelle, Maren-Kessel en Berghem uit te stellen tot woensdag 11 april 2001. De achtergrond voor dit uitstel is de volgende.

Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) is geïmplementeerd in de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001. Concreet betekent dit dat het verzenden van producten van evenhoevigen, afkomstig uit gebieden die genoemd staan in bijlage I van genoemde beschikking dienen te voldoen aan de voorwaarden van de beschikking. De verzending van evenhoevigen en producten van evenhoevigen (waaronder vers vlees) vanuit deze gebieden is dus niet toegestaan naar lidstaten én naar andere delen van Nederland, tenzij voldaan wordt aan de strenge voorwaarden van de beschikking. De gebieden in bijlage I bij de beschikking waren tot dusver Gelderland, Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant. De Europese Commissie heeft aangekondigd op zeer korte termijn de gebieden te wijzigen in die zin dat Noord-Brabant als provincie van bijlage I geschrapt wordt, maar dat de beperkingen van kracht blijven voor de gebieden rond Sprang-Capelle en Maren-Kessel en Berghem. Deze laatste gebieden blijven voorlopig op de bijlage I-lijst staan.

Intussen is gebleken dat er geen mond- en klauwzeervirus heerst in en rond bovengenoemde plaatsen. De nationaalrechtelijke regimes voor de beide gebieden zijn op 5 april 2001 ingetrokken. Dit kan voor de Europese Commissie aanleiding zijn om die twee gebieden ook uit bijlage I te schrappen, waarna er ten aanzien van het vervoer van vers vlees uit voornoemde gebieden geen beperking meer zou gelden. Hierover is omstreeks 10 april nadere besluitvorming te verwachten in het Permanent Veterinair Comité.

Teneinde tussen 7 april 2001 en de datum van het besluit om de Europeesrechtelijke beperkingen ten aanzien van de twee gebieden in Noord-Brabant op 10 april 2001 op te heffen de veterinaire situatie beheersbaar te houden en om tot 10 april zorgvuldig uitvoering te kunnen geven aan de Europese verplichtingen, wordt in onderhavige regeling de slachtmogelijkheid binnen de twee gebieden in Noord-Brabant een aantal dagen uitgesteld.

Tevens wordt in onderhavige regeling een aantal artikelen verduidelijkt. Zo is in artikel 1.2 opgenomen dat het vervoer van varkens van een bedrijf naar een gespecialiseerd bedrijf binnen een compartiment uitsluitend is toegestaan voor biggen (d.i. varkens met een gewicht beneden de 50 kilogram). Het vervoer van slachtvarkens geschiedt binnen de afzonderlijke compartimenten, met één uitzondering: het rechtstreekse vervoer vanuit compartiment Zuid 2 naar compartiment Zuid 3 is uitsluitend toegestaan voor slachtvarkens naar een door de directeur van de RVV aangewezen slachthuis en via een door de directeur van de RVV aangewezen route naar een slachthuis. Het vervoer van levende producten is binnen Nederland, met uitzondering van de toezichtsgebieden en onverminderd het regime van beschikking 2001/223/EG, vrij met dien verstande dat aflevering aan de openbare weg, grenzend aan het bedrijf van bestemming dient te geschieden. Tenslotte is het toegestaan om personen, die werkzaamheden verrichten met betrekking tot de oogst, toe te laten op bedrijven waar evenhoevigen worden gehouden

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, DE DIRECTEUR-GENERAAL,
ir. J.F. de Leeuw,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling compartimentering Nederland mond en klauwzeer 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

* Het eerste lid komt te luiden:

* Het in artikel 1.1 bedoelde verbod geldt niet voor het vervoer van slachtvarkens, onderscheidenlijk biggen, binnen de afzonderlijke gebieden, bedoeld in bijlage I, indien:
* het vervoer van slachtvarkens rechtstreeks geschiedt vanaf een bedrijf naar een slachthuis, of
* het vervoer van biggen onder voorafgaande schriftelijke melding door middel van een formulier als bedoeld in bijlage II aan de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees rechtstreeks geschiedt vanaf een bedrijf naar een bedrijf, met inachtneming van artikel 1, tweede lid, van beschikking 2001/263/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 april 2001 tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten in alle lidstaten en houdende vijfde wijziging van Beschikking 2001/172/EG (PbEG L 93), mits voldaan wordt aan het vijfde lid.


* Het vierde lid komt te luiden:

* Het in artikel 1.1 bedoelde verbod geldt niet voor het vervoer van slachtvarkens vanuit gebied Zuid 2, bedoeld in bijlage I, naar gebied Zuid 3, bedoeld in bijlage I, mits dit vervoer rechtstreeks geschiedt van een bedrijf naar een door de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees aangewezen slachthuis en het vervoer rechtstreeks geschiedt via een door voornoemde directeur aangewezen route en voldaan wordt aan het vijfde lid. B

Artikel 2.1 komt te luiden:

De levering van:

* rundersperma, varkenssperma en sperma van schapen en geiten, als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede sperma van andere evenhoevigen;
* embryo´s van runderen, varkens, schapen en geiten, als bedoeld in artikel 10.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede embryo´s van andere evenhoevigen, en
* eicellen van runderen, varkens, schapen, geiten en andere evenhoevige dieren, geschiedt op de openbare weg, direct grenzend aan het bedrijf van bestemming.

C

Artikel 7.1, tweede lid, onderdeel l, derde gedachtestreepje, komt te luiden:
* poten, zaaien en oogsten, waaronder begrepen noodzakelijke grondbewerkingen D

Artikel 8.7 komt te luiden:

Artikel 8.7

* Deze regeling wordt op 5 april 2001 om 20.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt op 7 april 2001 om 00.00 uur in werking.
* In zoverre in afwijking van het eerste lid treedt artikel 1.2, eerste lid, onderdeel a, voor de gebieden, zoals die luidden in de bijlagen bij de Regeling vervoersbeperkingen Sprang-Capelle mond- en klauwzeer 2001 II en de Regeling vervoersbeperkingen Maren-Kessel en Berghem mond- en klauwzeer 2001, in werking op 11 april 2001 om 00.00 uur. Artikel II

Deze regeling wordt op 6 april 2001 om 17.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt op 7 april 2001 om 00.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, DE DIRECTEUR-GENERAAL,
ir. J.F. de Leeuw,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...