Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging regeling compartimentering Nederland MKZ

Datum nieuwsfeit: 06-04-2001
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging regeling compartimentering Nederland mond en klauwzeer 2001 dd.07-04-2001 00:00 uur

6 april 2001

Toelichting

Op 5 april 2001 om 20.30 uur is de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 bekendgemaakt. De regeling treedt in werking op 7 april 2001 om 00.00 uur. Onderhavige regeling strekt ertoe de mogelijkheid om varkens te slachten in de op 5 april 2001 nationaalrechtelijk opgeheven gebieden rond Sprang-Capelle, Maren-Kessel en Berghem uit te stellen tot woensdag 11 april 2001. De achtergrond voor dit uitstel is de volgende.

Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) is geïmplementeerd in de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001. Concreet betekent dit dat het verzenden van producten van evenhoevigen, afkomstig uit gebieden die genoemd staan in bijlage I van genoemde beschikking dienen te voldoen aan de voorwaarden van de beschikking. De verzending van evenhoevigen en producten van evenhoevigen (waaronder vers vlees) vanuit deze gebieden is dus niet toegestaan naar lidstaten én naar andere delen van Nederland, tenzij voldaan wordt aan de strenge voorwaarden van de beschikking. De gebieden in bijlage I bij de beschikking waren tot dusver Gelderland, Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant. De Europese Commissie heeft aangekondigd op zeer korte termijn de gebieden te wijzigen in die zin dat Noord-Brabant als provincie van bijlage I geschrapt wordt, maar dat de beperkingen van kracht blijven voor de gebieden rond Sprang-Capelle en Maren-Kessel en Berghem. Deze laatste gebieden blijven voorlopig op de bijlage I-lijst staan.

Intussen is gebleken dat er geen mond- en klauwzeervirus heerst in en rond bovengenoemde plaatsen. De nationaalrechtelijke regimes voor de beide gebieden zijn op 5 april 2001 ingetrokken. Dit kan voor de Europese Commissie aanleiding zijn om die twee gebieden ook uit bijlage I te schrappen, waarna er ten aanzien van het vervoer van vers vlees uit voornoemde gebieden geen beperking meer zou gelden. Hierover is omstreeks 10 april nadere besluitvorming te verwachten in het Permanent Veterinair Comité.

Teneinde tussen 7 april 2001 en de datum van het besluit om de Europeesrechtelijke beperkingen ten aanzien van de twee gebieden in Noord-Brabant op 10 april 2001 op te heffen de veterinaire situatie beheersbaar te houden en om tot 10 april zorgvuldig uitvoering te kunnen geven aan de Europese verplichtingen, wordt in onderhavige regeling de slachtmogelijkheid binnen de twee gebieden in Noord-Brabant een aantal dagen uitgesteld.

Tevens wordt in onderhavige regeling een aantal artikelen verduidelijkt. Zo is in artikel 1.2 opgenomen dat het vervoer van varkens van een bedrijf naar een gespecialiseerd bedrijf binnen een compartiment uitsluitend is toegestaan voor biggen (d.i. varkens met een gewicht beneden de 50 kilogram). Het vervoer van slachtvarkens geschiedt binnen de afzonderlijke compartimenten, met één uitzondering: het rechtstreekse vervoer vanuit compartiment Zuid 2 naar compartiment Zuid 3 is uitsluitend toegestaan voor slachtvarkens naar een door de directeur van de RVV aangewezen slachthuis en via een door de directeur van de RVV aangewezen route naar een slachthuis. Het vervoer van levende producten is binnen Nederland, met uitzondering van de toezichtsgebieden en onverminderd het regime van beschikking 2001/223/EG, vrij met dien verstande dat aflevering aan de openbare weg, grenzend aan het bedrijf van bestemming dient te geschieden. Tenslotte is het toegestaan om personen, die werkzaamheden verrichten met betrekking tot de oogst, toe te laten op bedrijven waar evenhoevigen worden gehouden

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, DE DIRECTEUR-GENERAAL,
ir. J.F. de Leeuw,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling compartimentering Nederland mond en klauwzeer 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

* Het eerste lid komt te luiden:

* Het in artikel 1.1 bedoelde verbod geldt niet voor het vervoer van slachtvarkens, onderscheidenlijk biggen, binnen de afzonderlijke gebieden, bedoeld in bijlage I, indien:
* het vervoer van slachtvarkens rechtstreeks geschiedt vanaf een bedrijf naar een slachthuis, of
* het vervoer van biggen onder voorafgaande schriftelijke melding door middel van een formulier als bedoeld in bijlage II aan de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees rechtstreeks geschiedt vanaf een bedrijf naar een bedrijf, met inachtneming van artikel 1, tweede lid, van beschikking 2001/263/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 april 2001 tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten in alle lidstaten en houdende vijfde wijziging van Beschikking 2001/172/EG (PbEG L 93), mits voldaan wordt aan het vijfde lid.


* Het vierde lid komt te luiden:

* Het in artikel 1.1 bedoelde verbod geldt niet voor het vervoer van slachtvarkens vanuit gebied Zuid 2, bedoeld in bijlage I, naar gebied Zuid 3, bedoeld in bijlage I, mits dit vervoer rechtstreeks geschiedt van een bedrijf naar een door de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees aangewezen slachthuis en het vervoer rechtstreeks geschiedt via een door voornoemde directeur aangewezen route en voldaan wordt aan het vijfde lid. B

Artikel 2.1 komt te luiden:

De levering van:

* rundersperma, varkenssperma en sperma van schapen en geiten, als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede sperma van andere evenhoevigen;
* embryo´s van runderen, varkens, schapen en geiten, als bedoeld in artikel 10.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede embryo´s van andere evenhoevigen, en
* eicellen van runderen, varkens, schapen, geiten en andere evenhoevige dieren, geschiedt op de openbare weg, direct grenzend aan het bedrijf van bestemming.

C

Artikel 7.1, tweede lid, onderdeel l, derde gedachtestreepje, komt te luiden:
* poten, zaaien en oogsten, waaronder begrepen noodzakelijke grondbewerkingen D

Artikel 8.7 komt te luiden:

Artikel 8.7

* Deze regeling wordt op 5 april 2001 om 20.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt op 7 april 2001 om 00.00 uur in werking.
* In zoverre in afwijking van het eerste lid treedt artikel 1.2, eerste lid, onderdeel a, voor de gebieden, zoals die luidden in de bijlagen bij de Regeling vervoersbeperkingen Sprang-Capelle mond- en klauwzeer 2001 II en de Regeling vervoersbeperkingen Maren-Kessel en Berghem mond- en klauwzeer 2001, in werking op 11 april 2001 om 00.00 uur. Artikel II

Deze regeling wordt op 6 april 2001 om 17.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt op 7 april 2001 om 00.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, DE DIRECTEUR-GENERAAL,
ir. J.F. de Leeuw,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie