Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Regeling compartimentering Nederland MKZ

Datum nieuwsfeit: 09-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 dd. 09-04-2001, 19.30 uur

9 april 2001

Toelichting

Deze regeling strekt tot wijziging van de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001. Op grond van deze wijziging is het, behoudens enkele uitzonderingen, niet toegestaan om naast geladen ook ongeladen vervoermiddelen bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van vee, niet zijnde paardachtigen, rauwe melk, voeders, waaronder begrepen ruwvoer, en destructiemateriaal te verplaatsen tussen de verschillende compartimenten onderling.

Teneinde zorgvuldig te kunnen toezien op de naleving van de compartimenteringsregeling wordt voorzien in een systeem van kentekens (stickers) die per compartiment verschillen. Zo dient binnen bijvoorbeeld compartiment Noord 2 een gele sticker gevoerd te worden op de vervoersmiddelen voor het vervoer van vee, niet zijnde paardachtigen, mest van vee en pluimvee, rauwe melk, voeders, waaronder begrepen ruwvoer, en destructiemateriaal en dient binnen compartiment Zuid 1 een groene sticker op de vervoermiddelen te zijn aangebracht. Deze verplichtingen worden gefaseerd ingevoerd en in onderhavige regeling vindt de eerste fase plaats. Dit houdt in dat vanaf inwerkingtreding van deze regeling alle vervoermiddelen voor mest van vee en pluimvee binnen het compartiment Noord 2 voorzien dienen te zijn van een bijbehorende sticker alvorens mest vervoerd mag worden of het lege mestvervoermiddel verplaatst mag worden. Voorlopig blijft de verplichting beperkt tot vervoermiddelen die op grond van de Wegenverkeerswet 1994 voorzien zijn van een kenteken. De stickers worden op aanvraag afgegeven door de Dienst Wegverkeer. De reden om de stickers eerst voor te schrijven voor het compartiment Noord 2 is gelegen in het feit dat zulks het toezicht op de naleving van beschikking 2001/223/EG vereenvoudigt.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Beschikking 2001/223/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2001 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 82) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel I
De Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 wordt als volgt gewijzigd:
* Na artikel 3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
* Artikel 3.3

* Het is verboden geladen en ongeladen vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van mest van vee en pluimvee, binnen gebied Noord 2, bedoeld in bijlage I, te verplaatsen zonder een op ieder vervoerseenheid aangebracht en duidelijk zichtbaar kenteken als bedoeld in bijlage III, behorende bij gebied Noord 2, bedoeld in bijlage I.
* Het in het eerste lid bedoelde verbod is van toepassing op vervoermiddelen ten aanzien waarvan op grond van artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994 een kentekenbewijs, dan wel een registratiebewijs is afgegeven.
* Na artikel 4.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
* Artikel 4.2

* Het is verboden geladen en ongeladen vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van melk, te verplaatsen tussen de gebieden, bedoeld in bijlage I, met dien verstande dat verplaatsing van vervoermiddelen in het kader van het vervoer, als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, is toegestaan.
* Na artikel 5.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
* Artikel 5.2

* Het is verboden geladen en ongeladen vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van voeders, waaronder begrepen ruwvoer, te verplaatsen tussen de gebieden, bedoeld in bijlage I, met dien verstande dat verplaatsing van vervoermiddelen in het kader van het vervoer, als bedoeld in artikel 5.1, derde lid, is toegestaan.

* Aan artikel 6.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:
* In zoverre in afwijking van het tweede en derde lid mag het vervoer van destructiemateriaal, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Destructiewet, van een bedrijf naar een onderneming, als bedoeld in artikel 5 van de Destructiewet, geschieden via overlaadstations, als bedoeld in artikel 13 van het Destructiebesluit, gelegen in een ander gebied dan het gebied waarbinnen het destructiemateriaal is opgehaald, mits het vervoer geschiedt langs bestaande hoofdwegen en snelwegen.
* Na artikel 6.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
* Artikel 6.2

* Het is verboden geladen en ongeladen vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van destructiemateriaal te verplaatsen tussen de gebieden, bedoeld in bijlage I, met dien verstande dat verplaatsing van vervoermiddelen in het kader van het vervoer, als bedoeld in artikel 6.1, derde en zesde lid, is toegestaan.

* Na artikel 8.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
* Artikel 8.4a

* De afgifte van de kentekenen, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, geschiedt door het Dienst Wegverkeer op aanvraag van de belanghebbende en na legitimatie van de bestuurder door middel van het rijbewijs en na overlegging van het kentekenbewijs of registratiebewijs van het betreffende vervoermiddel.

* Na bijlage II wordt een bijlage toegevoegd, luidende:
* Bijlage III behorende bij de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001
* Kenteken, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid en 8.4a. Dit kenteken heeft een gele achtergrond. Artikel II

Deze regeling wordt op 9 april 2001 om 19.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

overeenkomstig het door de minister genomen besluit Directeur-Generaal, ir. J. F. De Leeuw

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie