Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Terugvorderen van malafide advertentiebureaus mogelijk

Datum nieuwsfeit: 09-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Stichting Eerlijk Zaken Doen
Zoek soortgelijke berichten
Attentie: Dit is een archiefbericht. De Stichting EZD bestaat niet meer. 2-2-2010

Stichting Eerlijk Zaken Doen


Laatste Nieuws 9-4-2001

* De rechter biedt de mogelijkheden op betaalde advertentiekosten van malafide advertentiebureaus terug te vorderen
DE RECHTER BIEDT MOGELIJKHEDEN OM BETAALDE ADVERTENTIE-KOSTEN VAN MALAFIDE ADVERTENTIEBUREAUS TERUG TE VORDEREN
Den Haag, 9 april 2001

PERSBERICHT

Sinds reeds vele jaren worden elke week honderden goedvertrouwende bedrijven en instellingen door malafide advertentiebedrijfjes - want dat zijn het - voor veel geld verleid tot het plaatsen van een adverten-tie in de door hen uitgegeven producten. De plaatsing van één advertentie kost gemiddeld toch al gauw zo'n zes à zeven honderd gulden. De door de malafide bureautjes geleverde producten (magazines, puzzelboek-jes voor zieken, krantjes, internetpagi-na`s etc.) zijn daarentegen het inkijken niet waard. Het betreft regionaal en landelijk volstrekt onbekende uitgaven die worden gevuld met artikelen die uit reguliere tijdschriften zijn overgenomen. Bovendien worden de uitgaven niet verspreid. Deze advertentie bedrijfjes maken vaak deel uit van een heel conglomeraat aan bedrijfjes variërende van koeriersdien-sten, incassobureaus, allerhande besloten vennootschappen, postbusbedrijven tot internetbedrij-ven. Deze bedrijven zijn in de regel moeilijk te traceren, omdat ze regelmatig van vestigings-plaats wisselen. We hebben hier te maken met een branche waar naar schatting per jaar zo'n 200 miljoen gulden in omgaat en het snelle geld lonkt, doch op een wijze die in de volksmond `oplichting' wordt genoemd.

De methode die de acquisiteurs hanteren om opdrachtgevers te strikken voor een advertentie is heel simpel. Bij voorkeur worden bedrijven en instellingen op tijden dat er minder personeel dan gebruikelijk gedurende de dag aanwezig is, vaak laat in de middag of rond lunchtijd, benaderd met verhalen over `reeds eerder afgesproken' plaatsingsop-drachten en verzoeken om de advertentiegegevens `nog even te controleren'. Betreffend bedrijf of instelling dient dan `nog even ter bevestiging van de juistheid van gegevens' de reeds toegezonden of nog toe te zenden fax te ondertekenen en terug te faxen. Later blijkt echter in veel gevallen dat er niet is getekend ter controle van gegevens, maar dat de betrokkene op slinkse wijze een opdrachtbevestiging onder de neus is geschoven die dan vaak achteloos wordt ondertekend waardoor een opdracht tot stand gekomen is. Ook is het niet ongebruikelijk dat met moderne scanmethodes handtekeningen worden nagebootst en onder een opdrachtbevestiging worden geplaatst, zodat ondernemers onverwacht worden geconfronteerd met rekeningen van advertentiebureaus waarvan zij het bestaan niet konden bevroeden. Tevens is het onduidelijk voor hoeveel plaatsingen betrokkene heeft ondertekend, zodat gedupeerde ondernemers en instellingen niet zelden worden aangemaand om tot betaling over te gaan van facturen oplopende tot vele tienduizenden guldens.

In 1995 is de Stichting Eerlijk Zaken Doen, gevestigd te Den Haag, opgericht teneinde de misleidende advertentieverkoop in Nederland te bestrijden. De Stichting is opgericht met steun van onder andere de Vereniging Kamers van Koophandel, de Ministeries van Economische Zaken en Justitie, PTT Post en VNO-NCW. De Stichting is het landelijk meldpunt aangaande dubieuze advertentie verkooppraktij-ken. Ongeveer 15.000 bedrijven en instellingen hebben de hulp van de Stichting Eerlijk Zaken Doen reeds ingeroepen. De Stichting staat de gedupeerde ondernemers bij met juridische hulp en zij vertegenwoordigt ondernemers in rechte. Zag het er enkele jaren geleden nog somber uit om een gunstige uitspraak van de rechter te krijgen, nu lijkt het er op dat de rechterlijke macht steeds meer van doordron-gen raakt van de onzuivere praktijken die zich afspelen in de branche van bedrijfsadvertenties. De Stichting weet nu in de overgrote meerderheid van haar zaken te bewerkstelligen dat de ondernemers niet gehouden zijn om de betwiste vordering aan een willekeurig malafide bureau te voldoen.

Nieuw is daarentegen dat het thans ook mogelijk is om gemaakte advertentiekosten bij de rechter terug te vorderen. In voorgaande jaren liep een procedure vaak stuk op het feit dat het overleggen van een handtekening van een gedupeerde ondernemer onder een opdrachtbevestiging voldoende was om de rechter ervan te overtuigen dat een overeen-komst tot stand was gekomen en dat de betaalde advertentiekos-ten daardoor terecht waren voldaan. Echter ook hierin lijkt een kentering te komen.

Een gedupeerde ondernemer die een terugvorderingsprocedure tegen een advertentie-bureau heeft gestart is door de Kantonrechter te Groningen in het gelijk gesteld.

Het bedrijf heeft in de maanden april en mei van 1999 aan Telemarkt Bedrijfsdiensten opdracht verstrekt voor het plaatsen van twee advertenties in het door Telemarkt uitgegeven blad `Branche Express'. Kort na de verstrekking van deze opdrachten heeft het bedrijf in goed vertrouwen zijn advertentiekosten aan Telemarkt voldaan. Later vernam het bedrijf dat het blad niet werd verspreid waardoor zij geen enkel commercieel belang heeft gehad bij de plaatsing van de advertenties. Het bedrijf heeft toen een procedure aangespan-nen tegen Telemarkt om de betaalde advertentiekos-ten terug te vorderen. Op 5 oktober jongstleden heeft de Kantonrechter in Groningen de vordering van het gedupeerde bedrijf toegewezen.

Telemarkt was in deze betrekkelijk eenvoudige procedure volstrekt incapabel om de Kantonrechter te overtuigen van het commerciële belang bij het plaatsen van een advertentie in `Branche Express'. Telemarkt had in deze procedure te bewijzen dat zij het blad `Branche Expres' ook daadwerkelijk verspreidde. Allerlei tegenstrijdige verklaringen kwamen haar geloofwaardigheid niet ten goede. Tevens bleek zij niet in staat een versprei-dingslijst van het tijdschrift over te leggen. De Kantonrech-ter overwoog dan ook dat er sprake was van toerekenbaar tekortschieten van de zijde van Telemarkt en achtte deze tekortkoming dermate ernstig dat hij de ontbinding uitsprak. Telemarkt werd daardoor verplicht om de advertentiekosten aan de gedupeerde ondernemer terug te betalen en zij werd tevens in de proceskosten veroordeeld. Ten overvloede merkte de Kantonrechter nog op dat ook al zou Telemarkt in staat zijn geweest om verspreiding aan te tonen hij desondanks de ontbinding zou uitspreken. De Kanton-rechter stelde namelijk vast dat `Branche Express' landelijk en regionaal een volstrekt onbekende uitgave is en dat op de advertentie-pagina's een grote diversiteit aan advertenties is geplaatst van plaatselijk georiënteerde onderne-mers uit het hele
land.

Zo staat er op een advertentie-pagina bijvoorbeeld een bakker uit Veendam naast een slager uit Tilburg. Ook hiermee heeft Telemarkt volgens de Kantonrechter op geen enkele wijze kunnen aangeven dat eventuele verspreiding wel commercieel aantrekkelijk zou zijn geweest.

De malafide advertentiebureaus hebben in de gaten gekregen dat zij er bij de kantonrechter niet genadig afkomen. Zij proberen nu via het internet hun slag te slaan. Er verschijnen steeds meer websites met de bedoeling om ondernemers te strikken voor een opdracht om tegen betaling een advertentie op het net te plaatsen. Ook in die gevallen moet worden vastgesteld dat we te maken hebben met ineffectieve zoekfuncties en moeilijk toegankelijke websites voor potentiële klanten, waardoor het plaatsen van zo'n advertentie commercieel niet aantrekkelijk is.

Voor ondernemers die eveneens een of meerdere advertenties hebben laten plaatsen in `Branche Express', welk tijdschrift naast `Telemarkt' eveneens wordt uitgegeven door `De Trekschuit', en vele andere tijdschriften die niet zijn verspreid, bestaat nu de mogelijkheid de gemaakte advertentiekosten terug te vorderen. Een gegeven dat met name van belang is voor eventuele ondernemers die al vele duizenden guldens aan advertentiekosten hebben voldaan. Tevens is een mogelijkheid voor gedupeerde ondernemers die minder grote bedragen aan advertentiekosten hebben betaald en voor wie het financieel niet zinvol is een individuele procedure te starten, om door middel van een collectieve actie hun geld terug te vorderen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie