Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 2000 PGGM

Datum nieuwsfeit: 10-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: PGGM
Zoek soortgelijke berichten
PGGM


Jaarverslag 2000 van PGGM
10 April 2001

Investeren in duurzaamheid

In 2000 heeft PGGM verder geïnvesteerd in het ontwikkelen van een op duurzaamheid gebaseerd beleid. Dit betekent aandacht voor het gezond en goed functioneren van ondernemingen en organisaties op lange termijn bezien, rekening houdend met de maatschappelijke gevolgen van het beleid. Dat geldt ook voor het pensioenfonds zelf.

Het begrip duurzaamheid heeft met name inhoud gekregen in het beleggingsbeleid. PGGM werkt op dit moment met enkele pilots om verdere ervaring op te doen met het operationeel maken van het duurzame beleggingsbeleid. Er lopen twee mandaten voor Europese aandelen bij SNS Asset Management (fl 50 miljoen, sinds april 2000) en de Zwitserse bank Sarasin (110 miljoen Euro, sinds februari 2001). In deze pilots wordt ervaring opgedaan met zowel positieve als negatieve screening. Positieve screening betekent het overwegen te beleggen in ondernemingen die zich in positieve zin onderscheiden op het gebied van duurzame ontwikkeling, milieu en sociaal beleid. Negatieve screening betekent het vermijden van landen indien de mensenrechten stelselmatig worden geschonden en het vermijden van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de wapenindustrie.
Daarnaast laat PGGM een zogenoemd overlay programma uitvoeren door Friends Ivory & Sime. Deze beheerder gaat een actieve dialoog aan met ondernemingen binnen de door PGGM zelf beheerde Europese portefeuille van 5 miljard Euro. Deze dialoog is gericht op het bevorderen van positief beleid op het gebied van milieu, mensenrechten en sociaal beleid. Doel van de pilots is het ontwikkelen van realistische criteria voor duurzaam beleggen.

Voor PGGM als pensioenfonds is duurzaamheid als het ware de ruggegraat van het financieringsbeleid. Dit moet zodanig zijn vormgegeven dat de pensioenregeling ook op lange termijn betaalbaar blijft en veilig is gesteld. De lange termijn relaties met de aangesloten instellingen en deelnemers maken het mogelijk een op continuïteit gebaseerd Asset-Liability beleid te voeren. Dit beleid biedt een absoluut en relatief bezien aantrekkelijk rendement en dus ook een aantrekkelijke prijsvorming van het pensioenpakket.

De duurzaamheid van de Nederlandse pensioenvoorziening wordt ook bepaald door de Europese politieke omgeving. De vergrijzing binnen Europa heeft grote betekenis voor de financiering van pensioen, de gevolgen daarvan voor de begrotingen van de lidstaten en de economische groei. PGGM vindt het derhalve een goede zaak dat de Nederlandse overheid de pensioenvoorziening op de Europese agenda heeft gezet.

Anticiperen op wet- en regelgeving
In zijn strategie dient PGGM voortdurend een antwoord te vinden op veranderingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. De veranderingen die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden, laten zich als volgt vertalen. Als gevolg van de invoering van de nieuwe wet Bpf mag met ingang van 2002 PGGM Verzekeringen niet meer onder deze naam opereren. PGGM zal dan binnen het pensioenfonds zelf aanvullende producten aan de deelnemers aanbieden.
PGGM heeft wijzigingen doorgevoerd in de medezeggenschap van gepensioneerden. Om onacceptabele effecten van de nieuwe Wet fiscale behandeling pensioenen te voorkomen, is met het Ministerie van Financiën een overgangsregeling overeengekomen voor de deelnemers van wie de vrijwillige voortzetting van de overbruggingsregeling(OBU) vóór 2001 is ingegaan.

Resultaten en benchmarking
In lijn met de ontwikkelingen op de beleggingsmarkten was het beleggingsresultaat van PGGM in het verslagjaar in absolute zin beduidend minder gunstig dan in het recordjaar 1999. De gedaalde aandelenkoersen hadden een drukkend effect op het totale beleggingsresultaat, dat uitkwam op 3,4%. De outperformance van eveneens 3,4 % ten opzichte van de eigen benchmark, is vooral te danken aan de positieve resultaten in de beleggingscategorieën private equity, commodities, deelnemingen en vastgoed. Over de afgelopen vijf jaar bezien bedroeg het gemiddelde rendement 15,1%.

De Asset-Liability Management-benchmarkportefeuille van beleggingen in vastgoed is teruggebracht van 15 naar 13% en die in beursgenoteerde aandelen wordt teruggebracht van 55 naar 45,5% van de beleggingsportefeuille. De beleggingen in private equity werden in het afgelopen boekjaar sterk uitgebreid tot 6,3% (ultimo 1999: 4%). De belangrijkste effecten van de opname van commodities in de portefeuille zijn de verlaging van het portefeuillerisico door een grotere diversificatie en inperking van het inflatierisico. Ultimo 2000 was het aandeel van commodities gelijk aan de beoogde strategische weging van 4% van de portefeuille. Resultaat van deze wijzigingen is een profiel met een hoger rendementspotentieel bij een gelijkblijvend risico.
Het aantal deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden steeg in 2000 tot bijna 1,6 miljoen. Het aantal aangesloten instellingen nam toe tot 14.000.

Klanttevredenheid
In 2000 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten, werkgevers, actieve deelnemers en gepensioneerden, in het algemeen positief zijn over PGGM. Verbeteringen zijn vooral wenselijk in de snelheid van afhandeling van het pensioenbericht, de snelheid van klachten afhandelen en het leveren van maatwerk.

Terugdringen ziekteverzuim
In het verslagjaar is de samenwerking tussen PGGM en Maetis arbo geïntensiveerd om het hoge ziekteverzuim in de zorgsector het hoofd te kunnen bieden. Met proefprojecten wordt aangetoond dat versterkte aandacht door de instellingen zelf en de inzet van meer Arbo-instrumenten leiden tot minder verzuim en WAO-instroom. In dit kader verkent PGGM de mogelijkheden tot introductie van producten en diensten waarbij inkomensverzekeringen, ziektekostenverzekering, bevorderen van reïntegratie, dienstverlening in de vorm van Arbo-activiteiten en inspanningen voor preventie in samenhang worden aangeboden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie