Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatierubriek de Homoet van gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 10-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 12 april 2001

GEEF HET DOOR, RECHTS GAAT VOOR!

Op 1 mei 2001 treedt de nieuwe verkeersregel 'voorrang bestuurders van rechts' in werking. Vanaf deze datum moet aan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verleend worden. "Rechts heeft voorrang" geldt dus niet alleen meer voor auto's, maar ook voor fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van een invalidenvoertuig, bestuurders van een wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. De regel geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen. Dit zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is.

Voordeel van de nieuwe regel is dat de voorrangssituatie op gelijkwaardige kruisingen veel duidelijker wordt, omdat deze voortaan voor alle bestuurders geldt. De verwachting is dat de nieuwe regel zal leiden tot minder misverstanden, waardoor de kans op verkeersongevallen afneemt. Met de nieuwe maatregel zijn de voorrangsregels in Nederland gelijk met die in de ons omringende landen.

Op kruisingen waar de voorrang geregeld is, veranderen de voorrangsregels niet. Dit zijn kruisingen met bijvoorbeeld verkeerslichten, voorrangsborden, haaientanden of een inrit-/uitritconstructie. Ook blijven bestuurders op een onverharde weg voorrang verlenen aan alle bestuurders op de verharde weg. Verder blijven trams op gelijkwaardige kruisingen altijd voorgaan of ze nu van rechts of van links komen. Voetgangers en alle daarmee vergelijkbare verkeersdeelnemers, zoals skaters, skeelers en steppers, zijn géén bestuurders en vallen niet onder de nieuwe voorrangsregel.

In verband met de invoering van 'voorrang bestuurders van rechts' gaat de politie extra controleren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op gerichte snelheidscontroles van motorvoertuigen die gelijkwaardige kruisingen naderen. Daarnaast wordt er ook meer gecontroleerd op de verlichting en reflectie van (brom)fietsers.

Tenslotte: voorrang heb je niet, voorrang moet je krijgen. Het is van groot belang dat fietsers en bromfietsers geen voorrang nemen als ze op gelijkwaardige kruisingen van rechts komen, maar eerst goed opletten of ze voorrang krijgen.

Kijk vanaf april ook op: www.geefhetdoor.nl

ONTWERP - BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders maken - gelet op artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening - bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Het Veen, 39e partiële herziening, ter inzage ligt. Dit plan betreft de juridisch planologische regeling van het gedeelte dijk tussen parkeerterrein De Bleek en de Kerkhofdijk, alsmede de mogelijkheid tot realisering van een (recreatief) fietspad daarop.

Het ontwerp-plan ligt met ingang van 17 april 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage in het stadhuis, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk een zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

PROSTITUTIEBELEID

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van de regionale regiegroep prostitutiebeleid hebben ingestemd op 3 april jl. met een nadere uitwerking van het door de gemeenteraad op 14 september 2000 vastgestelde regionale prostitutiebeleid, in die zin dat:
* het regionaal maximum sexinrichtingen wordt vastgesteld op 25;
* gemeenten met bestaande inrichtingen een voorkeursrecht hebben;
* er gebruik gemaakt wordt van een regionale meldlijst.
Dit beleid treedt op 13 april 2001 in werking. De desbetreffende stukken liggen voor belanghebbenden met ingang van 17 april 2001 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling, telefoon: 038-4431628.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het oprichten van een gebouw voor kinderdagopvang met een tijdelijke instandhouding, Dorpsweg 31c (VZ 27-03-2001);
* het geheel vernieuwen en veranderen van een garage/berging een en ander als wijziging en
aanvulling op bouwvergunning nr: B114/2000 d.d. 15 augustus, Vuursteenberg 5 (VZ 30-03-
2001).

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het oprichten van een kippenhok, Dorpsweg 99 (VZ 02-04-2001);
* het uitbreiden van een woning met serre, Van Lingenshoeve 12 (VZ 02-04-2001).

Sloopvergunning is verleend voor:

* het slopen van woningen, De Bongerd 2 t/m 30 en 1 t/m 23 (VZ 27-03-2001).

Voor nadere informatie : Sector R.O.B.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het uitbreiden oprichten van een tuinhuisje/schuur, Novalieweg 1;
* het uitbreiden van een woning, Hoopjesweg 46;
* het uitbreiden van een woning, Berg en Bos 9;
* het oprichten van een bedrijfswoning met industriegebouw, Populierenlaan 7;

* het plaatsen van speeltoestellen, t/o Randweg 66.
MELDING TOT VOORNEMEN HOUTVELLING

.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college meldingen tot voornemen houtvellingen zijn binnengekomen betreffende de percelen:

* Berg en Bos 12, 15 bomen

* Vijzelpad 108, 2 bomen

* Spoorstraat 6, 1 boom

* Novalieweg 1, 1 boom

* Vierakker 48, 3 bomen

* Berg en Bos 34, 8 bomen

* Magnolialaan 5, 2 bomen

VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 17 april 2001 om 14.00 uur in het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 16 april 2001, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op woensdagavond 18 april en donderdagavond 19 april worden er op het artillerie schietkamp 't Harde avondschietoefeningen gehouden.

Hattem, 12 april 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie