Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Advies Registratiekamer over Kliq-wet

Datum nieuwsfeit: 10-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

Advies Registratiekamer over Kliq-wet

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Registratiekamer november 2000 gevraagd te adviseren over het wetsvoorstel verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie (de zogenaamde Kliq-wet). De minister heeft haar verzocht daarbij ook in te gaan op een memo waarin de praktische problemen met en mogelijke oplossingen voor de gegevensoverdracht van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie naar NV Kliq worden beschreven. De minister heeft in februari 2001 tevens de Registratiekamer gevraagd te adviseren over de Nota van Wijziging van deze wet. De kern van beide adviezen is als volgt:

· Voor de in het memo voorgestelde verstrekking van het gehele PGI-bestand (computersysteem van arbeidsvoorziening) van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan NV Kliq biedt de Kliq-wet geen grondslag. Indien het gehele bestand zou worden overgedragen wordt niet voldaan aan het in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) neergelegde vereiste dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke een zorgvuldige wijze worden verwerkt. · De Registratiekamer is van oordeel dat het wettelijk voorschrift, dat door middel van de Nota van Wijziging is aangebracht in artikel 8 van de Kliq-wet, niet voldoet aan artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

Wetsvoorstel en memo
In het memo wordt een overzicht gegeven van de manieren waarop de gegevensoverdracht praktisch gezien kan plaatsvinden. In het memo wordt de voorkeur gegeven aan het scenario waarbij het complete PGI-bestand eenmalig wordt gekopieerd en overgedragen, zonder deze op maat te maken voor NV Kliq. De Registratiekamer is van oordeel dat het voorgestelde scenario niet leidt tot de noodzakelijke bescherming van persoonsgegevens. In het algemeen geldt dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op een behoor-lijke en zorgvuldige wijze verwerkt moeten worden. Het beschikbaar stellen van een integrale kopie van het PGI-bestand getuigt niet van de vereiste zorgvuldigheid.

Ook met het wetsontwerp zelf komt deze handelswijze in strijd. Artikel 8 brengt de nodige beperkingen aan bij de gegevensverwerking en biedt kort gezegd geen grondslag voor de verstrekking van het gehele PGI-bestand aan NV Kliq.

Daarbij is de Registratiekamer van oordeel dat het vereiste van zorgvuldigheid in dit geval ook met zich meebrengt dat de betrokkene wordt geïnformeerd over de overdracht van persoonsgegevens.

Nota van Wijziging
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vervolgens de Registratiekamer gevraagd te adviseren over de Nota van Wijziging van de Kliq-wet: een aanpassing van artikel 8 en de bijbehorende toelichting.

Nieuw is de in artikel 8 aangebrachte wettelijke grondslag voor het verstrekken van persoonsgegevens van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan NV Kliq. In het artikel wordt geregeld dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede overgang van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan NV Kliq verstrekt worden. Dit zou kunnen betekenen dat NV Kliq de beschikking krijgt over meer gegevens dan de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van NV Kliq. Als reden wordt genoemd dat een snel en doelmatig proces van verzelfstandiging mogelijk niet toelaat dat voor het moment van verzelfstandiging al de niet benodigde gegevens uit de voor NV Kliq bestemde databestanden verwijderd worden.

De voorgestelde grootschalige uitwisseling van persoonsgegevens (waaronder bijzondere gegevens) kan als een inbreuk worden aangemerkt op de persoonlijke levenssfeer. Een wettelijk voorschrift dat inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer dient te voldoen aan de criteria die artikel 8 van het EVRM stelt. In het licht hiervan kan een snel en doelmatige proces van verzelfstandiging van NV Kliq niet aangemerkt worden als een pressing social need. Evenmin is aangetoond dat het belang van de gegevensverstrekking de inbreuk op de privacy rechtvaardigt. Verder blijkt niet of onderzocht is of het nagestreefde doel niet op een voor de betrokkenen minder ingrijpende wijze kan worden bereikt. (19 december 2000, z2000-1299, en 8 maart 2001, z2000-1299)

Brief

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer W.A.F.G. Vermeend
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

..'s-Gravenhage, 8 maart 2001
. Ons kenmerk z2000-1299
. Onderwerp advies m.b.t. Nota van Wijziging Kliq-wet

Geachte heer Vermeend,

Bij e-mail van 13 februari jl. heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Registratiekamer gevraagd te adviseren omtrent de Nota van Wijziging aangaande het wetsvoorstel verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie (zogenaamde Kliq-wet). De Registratiekamer voldoet hierbij aan dit verzoek.

Kader
De Registratiekamer richt zich -overeenkomstig haar wettelijke taak- op de gevolgen van deze Nota van Wijziging voor de bescherming van persoonsgegevens. Vanuit deze invalshoek bezien dient de beoogde wijziging te voldoen aan artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), alsmede aan de Europese Richtlijn 95/46/EG. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van het wetsvoorstel verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie wordt integraal door deze richtlijn bestreken.

Nota van Wijziging
In haar advies van 19 december 2000 betreffend bovengenoemd wetsvoorstel heeft de Registratiekamer zich geconcentreerd op de gegevensbepalingen, in het bijzonder op artikel 8, en op het bijgevoegde memo (nr A&O/PGV/2000/78896) waarin de praktische problemen en de mogelijke oplossingen worden beschreven met betrekking tot het beschikbaar stellen van gegevens van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan het reïntegratiebedrijf Kliq. De nu voorgelegde Nota van Wijziging betreft een aanpassing van artikel 8 en de bijbehorende toelichting.

Nieuw is de in het eerste lid van artikel 8 aangebrachte wettelijke grondslag voor de verstrekking van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan de naamloze vennootschap. In het artikel wordt gesteld dat: De arbeidsvoorziening verstrekt aan de naamloze vennootschap de gegevens van werkzoekenden en vacatures die geregistreerd zijn met toepassing van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, die noodzakelijk zijn voor een goede overgang van de uitvoering van reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie naar de naamloze vennootschap als bedoeld in deze wet. In de toelichting bij het artikel wordt nader ingegaan op dit noodzakelijkheidsvereiste. De kern van dit betoog is dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede overgang van de reïntegratiediensten van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan de naamloze vennootschap verstrekt worden. Volgens de toelichting kan dit betekenen dat de naamloze vennootschap bij de start de beschikking krijgt over meer gegevens dan de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bij deze wet naar de naamloze vennootschap overgehevelde werkzaamheden. Gesteld wordt dat een snel en doelmatig proces van verzelfstandiging mogelijk niet toelaat dat voor het moment van verzelfstandiging al de niet benodigde gegevens uit de voor de naamloze vennootschap bestemde databestanden verwijderd worden.

Oordeel van de Registratiekamer
In artikel 8, eerste lid, is niet alleen neergelegd dat de naamloze vennootschap de gegevens verstrekt krijgt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van reïntegratiediensten, maar ook dat zij gegevens mag ontvangen die niet noodzakelijk zijn voor die zelfde uitvoering. De rechtvaardiging voor de overdracht van deze laatste groep (persoons)gegevens wordt gevonden in het belang van een snelle en doelmatige overdracht om een belemmering te voorkomen voor de start van de naamloze vennootschap. Een goede startpositie zou tevens in het belang zijn voor de voortgang van de reïntegratiedienstverlening.

Een wettelijk voorschrift dat inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer dient te voldoen aan de criteria die artikel 8 van het EVRM stelt. Zo zal het voorschrift voldoende nauwkeurig moeten zijn en adequate en effectieve waarborgen moeten bevatten tegen ongeoorloofde inbreuken. Dit betekent onder meer dat de beperking moet worden gerechtvaardigd door een pressing social need en in overeenstemming moet zijn met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het proportionaliteitsvereiste houdt in dat naarmate de inbreuk op de privacy groter is, het belang van de gegevensverstrekking concreter zal moeten worden aangetoond. Het subsidiariteitsvereiste houdt in dat ook in concreto duidelijk moet zijn dat andere, minder in de persoonlijke levenssfeer van de burger ingrijpende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk of onvoldoende doeltreffend zijn. Deze vereisten moeten in onderlinge samenhang gelezen worden.

De Registratiekamer neemt in aanmerking, dat de voorgestelde grootschalige uitwisseling van persoonsgegevens (waaronder bijzondere gegevens) als een inbreuk kan worden aangemerkt op de persoonlijke levenssfeer. Zoals voorgaand is gesteld dient het betreffende wettelijk voorschrift dan te voldoen aan de criteria die artikel 8 EVRM stelt. In het licht hiervan kan een snel en doelmatige proces van verzelfstandiging van de naamloze vennootschap niet aangemerkt worden als een pressing social need. Evenmin is voldaan aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Onvoldoende is immers aangetoond dat het belang van de gegevensverstrekking de inbreuk op de privacy rechtvaardigt. Voorts blijkt nergens uit of onderzocht is of het nagestreefde doel niet op een voor de betrokkenen minder ingrijpende wijze kan worden bereikt. De Registratiekamer is dan ook van oordeel dat het in artikel 8, eerste lid, neergelegde wettelijk voorschrift niet voldoet aan de criteria van de uitzonderingen op de rechtsbescherming van artikel 8 EVRM.

Voor wat betreft het vierde lid van artikel 8 wil de Registratiekamer verwijzen naar de in haar advies van 19 december 2000 gemaakte opmerking. De overige leden van artikel 8 geven de Registratiekamer geen aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen.

Tenslotte wil de Registratiekamer nog het volgende opmerken. In haar advies van 19 december 2000 heeft de Registratiekamer aangegeven dat zij van oordeel is dat het vereiste van zorgvuldigheid met zich meebrengt dat de betrokkenen op enigerlei wijze worden geïnformeerd omtrent de overdracht en de daarbij gepaard gaande verstrekking van persoonsgegevens. Tevens heeft zij gewezen op de mededingingsaspecten van het wetsvoorstel. In de toelichting bij artikel 8 is over beide punten niets terug te vinden. De Registratiekamer dringt er bij de Minister op aan voorzieningen te treffen ten aanzien van beide punten.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Een afschrift van de brief zal worden verstuurd aan de Nederlandse Mededingings Autoriteit.

Hoogachtend,

mr. U. van de Pol
plv. voorzitter

De volledige brief staat onder de samenvatting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...