Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 10 april 2001

1. Voor een slagvaardige uitvoering van de EU-kaderverordening Plattelandsontwikkeling (ROP-NH/POP)

2. Projectplan 44-6

3. Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan Binnenstad, Gemeente Hilvesum

4. Omvorming fonds stads- en dorpsvernieuwing naar fonds stedelijke vernieuwing

5. Regiobijeenkomsten in 2001

6. Budgettair neutrale wijzigingen Voorjaarsbericht 2001
7. Vaststellen jaarrekeningen 1999 en 2000 en begroting 2001 van het "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland"
8. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied, uitbreiding deelname en instelling investeringsfonds
9. Advies Commissie Beleidsevaluatie m.b.t. provinciale bodemsaneringsbeleid 1994-1999

10. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
11. Samenstelling Hoor- en adviescommissie

12. Vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties
13. Afdoening subsidie van IMCO, Pyloon, Sportservice, NPI, Multiple Choice en de Federatie Steunfuncties Minderheden over het jaar 1999
14. Bouwprioriteiten 2001-2004

15. Inzet externe adviseurs
Voor een slagvaardige uitvoering van de EU-kaderverordening Plattelandsontwikkeling (ROP-NH/POP)

Het college besluit het Ruraal OntwikkelingsPlan Noord-Holland 2001 vast te stellen als Noord-Hollands uitvoeringskader voor het PlattelandsOntwikkelingsplan Nederland (POP).
Projectplan 44-6
Het college besluit het ontwerp-projectplan 44-6 in principe vast te stellen, om advies voor te leggen aan de PS-commissie FSB op 25 april 2001 en bij instemmend advies van die commissie dhr. Meijdam, als bestuurlijk trekker, te machtigen tot definitieve vaststelling namens uw college.
Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan Binnenstad, Gemeente Hilvesum
Gelet op artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:
1. Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Binnenstad
2. Reclamanten hiervan op de hoogte te stellen. Omvorming fonds stads- en dorpsvernieuwing naar fonds stedelijke vernieuwing

1. De statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit in zaken de omvorming van het fonds Stads- en dorpsvernieuwing naar het fonds stedelijke vernieuwing en de daarbij voorgestelde verdelingen voor de provinciale middelen in principe vast te stellen.

2. In aanvulling op de Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2000 de multiplier voor het gehele bodemsaneringsprogramma te bepalen op minimaal 4 en de bijdrage aan individuele projecten te bezien in relatie tot deze multiplier.

3. De statenvoordracht met het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur.
4. De gelden voor bodemsanering op Vinex-locaties voor de jaren 2001 tot en met 2003 toe te voegen aan het stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing.
Regiobijeenkomsten in 2001

Het college besluit in te stemmen met het programmavoorstel voor nog te organiseren regiobijeenkomsten in 2001.
Budgettair neutrale wijzigingen Voorjaarsbericht 2001 Het college besluit:

1. Budgettair neutrale wijzigingen zoals opgenomen in bijlage V van het ontwerp-Voorjaarsbericht 2001, vast te stellen.
2. Bijlage V ter advisering voor te leggen aan de Commissie FSB in haar vergadering van 25 april a.s.
Vaststellen jaarrekeningen 1999 en 2000 en begroting 2001 van het "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland" (in hoedanigheid van beheerder van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland):

1. de ontwerp-jaarrekeningen 1999 en 2000 en ontwerp-begroting 2001 van het "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland" alsmede de daarbij behorende ontwerp-statenvoordracht in beginsel vast te stellen;

2. deze om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Financiën, Strategie en Bedrijven en ter kennisneming aan te bieden aan de statencommissie voor Milieu, Water en Groen;
3. de jaarrekeningstukken in handen te stellen van de Rekeningencommissie;

4. bij positief advies door de statencommissie voor Financiën Strategie en Bedrijven, de ontwerpvoordracht door te geleiden naar PS.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied, uitbreiding deelname en instelling investeringsfonds

1. de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) een bedrag van f 350.000,- werkkapitaal te verschaffen in de vorm van aandelenvermogen en deze bijdrage te dekken door convertering van de eerder aan de RON verstrekte achtergestelde lening;

2. in principe een bedrag van f 15 mln. te reserveren voor rendabele investeringen in het NZKG door tussenkomst van RON N.V.;
3. op zo kort mogelijke termijn met concrete voorstellen voor de wijze waarop deze middelen ter beschikking van de RON worden gesteld te komen;

4. de besluiten a. t/m c. op 14 mei middels inliggende voordracht ter besluitvorming voor te leggen aan provinciale staten, waarbij tevens wordt voorgesteld de aanwending van de reservering van f 15 mln. te delegeren aan gedeputeerde staten; hierover een passage op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting 2002.
5. de besluiten a. t/m d. op 25 april a.s. om advies voor te leggen aan de statencommissie FSB en op 11 met aan de statencommissie Verkeer en Vervoer.
Advies Commissie Beleidsevaluatie m.b.t. provinciale bodemsaneringsbeleid 1994-1999

Het college besluit de verzendbrief aan PS-leden vast te stellen. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Aanleg van een rotonde op kruispunt A - Nieuweweg te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

* Aanleg wandelpad Mosselsloot, gemeente Texel
* Oprichten van een zeefinstallatie aan de Aziëhavenweg, gemeente Amsterdam

* Uitbreiding van een woning met een overdekt zwembad aan de Boekanierlaan 6 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer
* Bouw van 2 woningen achter de Dinkellaan 14 t/m 18, gemeente Heemstede

* Verbouw en uitbreiding van een woning aan de Amperestraat 11 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer.
Samenstelling Hoor- en adviescommissie

1. In beginsel geen voorstel aan PS voor te leggen om de samenstelling van de Hoor- en Adviescommissie te wijzigen.
2. Het seniorenconvent dit standpunt voor te leggen. Vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties

1. De vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties voor 2001 in principe vast te stellen.

2. Het pricipebesluit om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent.

3. Na instemming van het Seniorenconvent de GS-commissie te machtigen een definitief besluit te nemen.
Afdoening subsidie van IMCO, Pyloon, Sportservice, NPI, Multiple Choice en de Federatie Steunfuncties Minderheden over het jaar 1999
1. De jaarverslagen en jaarrekeningen over 1999 van IMCO, NPI, Pyloon, Sportservice, Multiple Choice en FSM voor kennisgeving aan te nemen.

2. De instellingen daarover schriftelijk te informeren
3. De hoogte van de eventueel nog aanwezige vermogens en eventuele terugvordering mee te nemen bij de nog op te stellen vermogenstoets.

4. De specifiek met Multiple Choice bij de jaarrekening 1997 gemaakte afspraken m.b.t. een tweetal voorzieningen apart te behandelen. Bouwprioriteiten 2001-2004

1. Het college besluit voorliggend advies uit te brengen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. de gedeputeerde Zorg te mandateren om op de conceptlijst van de minister van VWS te reageren;

3. Betrokken zorgverzekeraars en ziekenhuizen door een afschrift van de brief op de hoogte te stellen.

15.
Inzet externe adviseurs

1. Kennis te nemen van de rapportage en de besluitvorming van de directieraad daarover

2. De rapportage ter kennisneming van de commissie OOPO te brengen. D.Berger tel. (023) 514 43 09/35 69 5, 6, 7
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 8
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 1
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 15
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 9

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie