Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 10 april 2001

1. Voor een slagvaardige uitvoering van de EU-kaderverordening Plattelandsontwikkeling (ROP-NH/POP)

2. Projectplan 44-6

3. Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan Binnenstad, Gemeente Hilvesum

4. Omvorming fonds stads- en dorpsvernieuwing naar fonds stedelijke vernieuwing

5. Regiobijeenkomsten in 2001

6. Budgettair neutrale wijzigingen Voorjaarsbericht 2001
7. Vaststellen jaarrekeningen 1999 en 2000 en begroting 2001 van het "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland"
8. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied, uitbreiding deelname en instelling investeringsfonds
9. Advies Commissie Beleidsevaluatie m.b.t. provinciale bodemsaneringsbeleid 1994-1999

10. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
11. Samenstelling Hoor- en adviescommissie

12. Vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties
13. Afdoening subsidie van IMCO, Pyloon, Sportservice, NPI, Multiple Choice en de Federatie Steunfuncties Minderheden over het jaar 1999
14. Bouwprioriteiten 2001-2004

15. Inzet externe adviseurs
Voor een slagvaardige uitvoering van de EU-kaderverordening Plattelandsontwikkeling (ROP-NH/POP)

Het college besluit het Ruraal OntwikkelingsPlan Noord-Holland 2001 vast te stellen als Noord-Hollands uitvoeringskader voor het PlattelandsOntwikkelingsplan Nederland (POP).
Projectplan 44-6
Het college besluit het ontwerp-projectplan 44-6 in principe vast te stellen, om advies voor te leggen aan de PS-commissie FSB op 25 april 2001 en bij instemmend advies van die commissie dhr. Meijdam, als bestuurlijk trekker, te machtigen tot definitieve vaststelling namens uw college.
Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan Binnenstad, Gemeente Hilvesum
Gelet op artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:
1. Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Binnenstad
2. Reclamanten hiervan op de hoogte te stellen. Omvorming fonds stads- en dorpsvernieuwing naar fonds stedelijke vernieuwing

1. De statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit in zaken de omvorming van het fonds Stads- en dorpsvernieuwing naar het fonds stedelijke vernieuwing en de daarbij voorgestelde verdelingen voor de provinciale middelen in principe vast te stellen.

2. In aanvulling op de Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2000 de multiplier voor het gehele bodemsaneringsprogramma te bepalen op minimaal 4 en de bijdrage aan individuele projecten te bezien in relatie tot deze multiplier.

3. De statenvoordracht met het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur.
4. De gelden voor bodemsanering op Vinex-locaties voor de jaren 2001 tot en met 2003 toe te voegen aan het stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing.
Regiobijeenkomsten in 2001

Het college besluit in te stemmen met het programmavoorstel voor nog te organiseren regiobijeenkomsten in 2001.
Budgettair neutrale wijzigingen Voorjaarsbericht 2001 Het college besluit:

1. Budgettair neutrale wijzigingen zoals opgenomen in bijlage V van het ontwerp-Voorjaarsbericht 2001, vast te stellen.
2. Bijlage V ter advisering voor te leggen aan de Commissie FSB in haar vergadering van 25 april a.s.
Vaststellen jaarrekeningen 1999 en 2000 en begroting 2001 van het "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland" (in hoedanigheid van beheerder van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland):

1. de ontwerp-jaarrekeningen 1999 en 2000 en ontwerp-begroting 2001 van het "Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland" alsmede de daarbij behorende ontwerp-statenvoordracht in beginsel vast te stellen;

2. deze om advies voor te leggen aan de statencommissie voor Financiën, Strategie en Bedrijven en ter kennisneming aan te bieden aan de statencommissie voor Milieu, Water en Groen;
3. de jaarrekeningstukken in handen te stellen van de Rekeningencommissie;

4. bij positief advies door de statencommissie voor Financiën Strategie en Bedrijven, de ontwerpvoordracht door te geleiden naar PS.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied, uitbreiding deelname en instelling investeringsfonds

1. de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied N.V. (RON) een bedrag van f 350.000,- werkkapitaal te verschaffen in de vorm van aandelenvermogen en deze bijdrage te dekken door convertering van de eerder aan de RON verstrekte achtergestelde lening;

2. in principe een bedrag van f 15 mln. te reserveren voor rendabele investeringen in het NZKG door tussenkomst van RON N.V.;
3. op zo kort mogelijke termijn met concrete voorstellen voor de wijze waarop deze middelen ter beschikking van de RON worden gesteld te komen;

4. de besluiten a. t/m c. op 14 mei middels inliggende voordracht ter besluitvorming voor te leggen aan provinciale staten, waarbij tevens wordt voorgesteld de aanwending van de reservering van f 15 mln. te delegeren aan gedeputeerde staten; hierover een passage op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting 2002.
5. de besluiten a. t/m d. op 25 april a.s. om advies voor te leggen aan de statencommissie FSB en op 11 met aan de statencommissie Verkeer en Vervoer.
Advies Commissie Beleidsevaluatie m.b.t. provinciale bodemsaneringsbeleid 1994-1999

Het college besluit de verzendbrief aan PS-leden vast te stellen. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Aanleg van een rotonde op kruispunt A - Nieuweweg te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

* Aanleg wandelpad Mosselsloot, gemeente Texel
* Oprichten van een zeefinstallatie aan de Aziëhavenweg, gemeente Amsterdam

* Uitbreiding van een woning met een overdekt zwembad aan de Boekanierlaan 6 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer
* Bouw van 2 woningen achter de Dinkellaan 14 t/m 18, gemeente Heemstede

* Verbouw en uitbreiding van een woning aan de Amperestraat 11 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer.
Samenstelling Hoor- en adviescommissie

1. In beginsel geen voorstel aan PS voor te leggen om de samenstelling van de Hoor- en Adviescommissie te wijzigen.
2. Het seniorenconvent dit standpunt voor te leggen. Vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties

1. De vergoeding kosten werkzaamheden statenfracties voor 2001 in principe vast te stellen.

2. Het pricipebesluit om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent.

3. Na instemming van het Seniorenconvent de GS-commissie te machtigen een definitief besluit te nemen.
Afdoening subsidie van IMCO, Pyloon, Sportservice, NPI, Multiple Choice en de Federatie Steunfuncties Minderheden over het jaar 1999
1. De jaarverslagen en jaarrekeningen over 1999 van IMCO, NPI, Pyloon, Sportservice, Multiple Choice en FSM voor kennisgeving aan te nemen.

2. De instellingen daarover schriftelijk te informeren
3. De hoogte van de eventueel nog aanwezige vermogens en eventuele terugvordering mee te nemen bij de nog op te stellen vermogenstoets.

4. De specifiek met Multiple Choice bij de jaarrekening 1997 gemaakte afspraken m.b.t. een tweetal voorzieningen apart te behandelen. Bouwprioriteiten 2001-2004

1. Het college besluit voorliggend advies uit te brengen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. de gedeputeerde Zorg te mandateren om op de conceptlijst van de minister van VWS te reageren;

3. Betrokken zorgverzekeraars en ziekenhuizen door een afschrift van de brief op de hoogte te stellen.

15.
Inzet externe adviseurs

1. Kennis te nemen van de rapportage en de besluitvorming van de directieraad daarover

2. De rapportage ter kennisneming van de commissie OOPO te brengen. D.Berger tel. (023) 514 43 09/35 69 5, 6, 7
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 8
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 1
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 15
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 9

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...