Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA overleg regionale en kleine luchtvaart

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 april 2001

BIJDRAGE VAN JAAP JELLE FEENSTRA (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE REGIONALE EN KLEINE LUCHTVAART

1. Inleiding

Op 20 april 2000 is overleg gevoerd over de Hoofdlijnennotitie van het Kabinet die uiteindelijk moet leiden tot een Structuurschema regionale en kleine luchthavens. Het nu geplande algemeen overleg is een tussenstap: wat is er gebeurd met de toezeggingen en moties in afwachting van het toegezegde Structuurschema? Onze inbreng met betrekking tot de regionale luchthavens Maastricht, Rotterdam, Eelde, Eindhoven, Twente en Lelystad en de kleine luchtvelden Ameland, Texel, De Kooy, Drachten, Oostwold, Hoogeveen, Noordoostpolder, Teuge, Terlet, Hilversum, Zeeland, Seppe en Budel omvatte het vaststellen van een normatief en selectief kader (motie oktober 1998, 26 200 nr. 11) op basis van drie uitgangspunten;


* bedrijf: wij benaderen regionale luchthavens als zelfstandige bedrijven met een eigen verantwoordelijkheid voor de exploitatie, op basis van integrale kosten-doorberekening aan de gebruikers;
* regionaal: regionale luchthavens vertegenwoordigen niet langer een nationaal belang (vgl. Schiphol 37 miljoen passagiers, regio totaal 1 miljoen; Schiphol 400.000 lijn- en chartervluchten, regio totaal 50.000). Regionale havens bedienen vanuit de regionale markt het zakelijk verkeer, vakantievluchten en vervoer van en naar Schiphol. Deze bijstelling rechtvaardigt dat de rijksbijdrage aan de exploitatie kan vervallen en de verantwoordelijkheid voor vergunningverlening en handhaving over kan gaan naar de provincies;

* leefbaarheid: deze decentralisatie vindt plaats binnen een nationaal beleidskader waarbij het primaat voor vervoer over korte afstanden ligt bij snelle spoorverbindingen en waarin milieugrenzen aan de regionale luchthavens worden gesteld met betrekking tot nachtsluiting en na afronding van lopende procedures, van een vast plafond op basis van stand still voor geluid, veiligheid en CO2.

2. Reactie op moties

Naar aanleiding van het overleg over de Hoofdlijnennotitie zijn een aantal moties aangenomen. De minister beschrijft in een brief hoe zij met deze kameruitspraken wil omgaan.


- In de motie-Verbugt/Feenstra (nr. 7) wordt gevraagd om een kwaliteitsborging van de luchtverkeersbeveiliging LVNL, nu besloten is dat de regionale havens verantwoordelijk worden voor de financiering. Hoe ziet de inmiddels overeengekomen aanpak eruit? Kan de Kamer het onderzoek van PriceWaterhouseCoopers ontvangen? Belangrijk zijn de financieel-economische gevolgen voor luchthavens die anders pas in de PKB-4 aan de orde komt, terwijl we daar nu al zicht op willen krijgen. Verder vindt overdracht plaats van kennis en middelen van het rijk naar de provincies: hoe verloopt dit?


- Motie nr. 9 over de cumulatieve geluidseffecten van de twee geluidssystemen Ke en Bkl: de minister vindt dat we moeten wachten op een EU-richtlijn. Misschien dat dit een aardige vervolgopdracht is voor de Commissie-Berkhout. die momenteel voor Schiphol de overgang van Ke naar Lden bepaalt. Dan krijgen we niet het probleem zoals zich dat nu bij Schiphol voordoet, namelijk dat wetgeving (PKB) wordt besproken terwijl nog niet bekend is wat de consequenties zijn.


- Motie nr. 10 over het stand still voor CO2 bij binnenlandse vluchten: hierover wil het kabinet pas een standpunt geven na de MER en de PKB-1. Dat is wat ons betreft akkoord. De stand still moet helder én handhaafbaar worden geformuleerd. Voor geluid lijkt dat goed te doen, voor veiligheid kennen we de problemen rond Schiphol. Een stand still voor CO2 voor alle regionale havens samen moet sluitend én betrouwbaar, werkzaam én handhaafbaar zijn - dat is niet eenvoudig. Wij hebben begrepen dat de provincies met het Rijk bindende afspraken willen maken over een eigen CO2-taakstelling. Voor de PvdA is het plaatsen van de regionale luchthavens onder zo'n bindende taakstelling een serieus te overwegen optie.


- Motie nr. 13 over vliegverbod boven stiltegebieden: wordt uitgevoerd in een AMvB. Wanneer? De door de minister aangegeven mogelijkheden tot uitbreiding van dit verbod naar andere gebieden (EHS, Habitat- en Vogelrichtlijn) juichen wij toe.


- Motie nr. 14 over een verbod op reclamevliegen: het Kabinet kiest niet voor een verbod maar voor een hinderreductie middels een convenant. Akkoord, maar dan moet het ook wel wat betekenen. Wat zijn de reductie-effecten, wanneer is het convenant klaar?


- Motie nr. 17: anders dan bij Schiphol, waar gelijkwaardige vertaling van kwantitatieve naar kwalitatieve begrenzing van PKB naar Luchtvaartwet wordt nagestreefd, lijkt het bij kleine velden voldoende eenvoudige kwantitatieve grenzen vast te stellen en te handhaven in plaats van zonering. Wij gaan akkoord met de uitwerking van de motie over een maximaal aantal vluchten in PKB.


- Motie-Feenstra (nr. 18) over het gelijkelijk verdelen van de milieuwinst: meenemen naar het overleg met IPO is voor ons te vrijblijvend. De milieuwinst moet gelijkelijk verdeeld worden tussen gebruikers en omgeving. En zo moet het vastgelegd worden in het Structuurschema, zodat dit als basis dient voor de vergunningverlening en handhaving door provincies.

3. Overige punten

Het dubbele petten probleem - de provincie kan zowel vergunningverlener, handhaver als aandeelhouder zijn - is door B&A onderzocht. De PvdA erkent het probleem. Op termijn is een scheiding van de rollen noodzakelijk door te privatiseren vergelijkbaar met Schiphol, gebonden aan in volgorde te doorlopen stappen en kwaliteitsvoorwaarden. Provincies hebben hierin ook eigen verantwoordelijkheid. Leren van ervaringen bij Schiphol ligt voor de hand.

Het groene poldermodel in de vorm van tijdelijke overleg platform TOP's is voor de PvdA-fractie een belangrijk punt. Komen er, zoals eerder door ons bepleit, ook vergelijkbare TOP's op andere locaties?

De afkoopsommen: het vaststellen van deze bedragen is bepalend voor het kunnen opstellen van bedrijfsplannen en dus voor het bepalen van de toekomstige exploitatie. Dit speelt met name voor Eelde, Twente, Texel en Beek, Voor Beek zelfs in dubbele betekenis, namelijk voor een afkoopsom én voor de investeringsbijdrage naar aanleiding van het beëindigen van de Oost-Westbaan; in het eerdere algemeen overleg heeft de PvdA-fractie het tijdig vaststellen van de afkoopsommen een bepalend punt genoemd. Hoe ver zijn onderhandelingen, is er al overeenstemming? Kortom, wat is stand van zaken?

De baanverlenging en aanwijzing van Groningen Airport Eelde: wij willen een aantal vragen stellen om te zien hoe regio omgaat met ruimte voor baanverlenging. - - De minister wil geen regionale TOP's want er zit al genoeg 'draagvlakvorming' in procedures. Toch wil Eelde zelfde omgevingsoverleg als Eindhoven. De PvdA-fractie waardeert én steunt deze inzet.


- De provincies worden verantwoordelijk voor naleving milieugrenzen. Wat is daarvoor de wettelijke basis: de Wet milieubeheer of SRKL, en hoe wordt dan gezamenlijk landelijk stand still geregistreerd en gerealiseerd?


- De nachtsluiting tot 07.00 uur wordt pas meegenomen in Structuurschema en de sluitingstijden in het weekeinde worden nu al verruimd. Graag een graag toelichting.


- Wat is het actuele ontwikkelingsperspectief? Het oude perspectief is van 1994; zijn er nieuwe berekeningen gemaakt?


- De luchthaven verwacht een groei in het aantal vakantiebestemmingen. Gaat het hier om de regionale markt? Zijn dit rechtstreekse vluchten of met tussenstop?


- Kan zich een prijsvechter of een grote chartermaatschappij op Eelde vestigen voor het bedienen van de Duitse (zie pagina 21, bijlage 2) en Nederlandse (niet regionale) markt?


- Tussen 1992 en 2005 zijn ,2 x meer geur en 4,8 x zoveel woningen binnen 20 Ke. Hoe verhoudt zich de MER ten opzichte van het NMP? Wat zijn de mitigerende maatregelen volgens het MMA,waardoor volgens de MER de baanverlenging met aanvaardbare gevolgen voor het milieu kan worden gerealiseerd?

Luchthaven Lelystad: de lengte van de procedures brengt hier een wrange situatie met zich mee. In de huidige eerste fase zijn verkeersleiding en instrumentenvluchten niet toegestaan, wel in de tweede fase. Maar de eerste fase had oorspronkelijk al in 1997 moeten zijn afgerond en de tweede in 2000. Mogelijkheden om de veiligheid te vergroten, het geluidsbeslag te verminderen en betere aanvliegroutes mogelijk te maken zijn daardoor op termijn gesteld. Dit laatste is relevant voor de Oostvaardersplassen en huidige en toekomstige woonwijken. Ondertussen zijn wel verwachtingen gewekt bij de luchthaven, bij zich hier vestigende bedrijven. Inmiddels is op verzoek van de minister een convenant opgesteld met veel, maar niet met alle partijen. De Milieufederatie is niet tegen groei, dat valt te waarderen, maar bepleit wel kwantitatieve voorwaarden namelijk gewichtsbeperkingen terwijl wij nu juist een kwalitatief kader bepleiten. Hoe ziet minister dat? De huidige situatie is wrang; ILS mag straks wel maar nu toepassen kent procedurerisico. De PvdA-fractie bepleit een gerichte inzet en betrokkenheid van de minister ten gunste van economie én omgeving.

Flughafen Laarbruch, net over de grens tussen Nijmegen en Venlo, wordt omgezet van Britse militaire haven naar een burgerluchthaven. Laarbruch wil vliegen van 5 tot 24h, ook over Nederlands grondgebied. De minister zei in het vorig algemeen overleg 'in principe moet een nachtverbod gelden van 23.00 tot 07.00 uur'; aan de Duitse afgevaardigde Friedhoff schrijft minister 'van 23.00 tot 06.00' - hoe zit dat? En hoe zit het met de Europese Habitat Vogelrichtlijn met betrekking tot het natuurgebied Maasduinen?

Het uitgangspunt van de PvdA-fractie is helder: het beleidskader dat we nationaal hanteren voor de regionale luchthavens, is hetzelfde beleidskader dat geldt voor regionale vluchten van vlak over de grens - zelfde monniken, zelfde beleid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...