Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Noord-Holland wil meervoudig ruimtegebruik water

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten

Provincie Noord-Holland

Dreef 3, Haarlem
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Datum11 april 2001Bureau Communicatie
Tel(023) 514 44 52
OnderwerpOnderzoek waterbergingFax(023) 514 41 55
Internet
www.noord-holland.nl
Email:
bjz.communicatie@
noord-holland.nl

Provincie studeert op meervoudig ruimtegebruik voor water

Water heeft meer ruimte nodig. Dat heeft het rapport Waterbeleid voor de 21-ste eeuw van de Commissie Tielrooy wel duidelijk gemaakt. En ruimte is in Noord-Holland schaars. Landbouw, natuur, recreatie en woningbouw moeten daarom meer met waterberging gecombineerd worden. Op kleine schaal is in Noord-Holland daarmee al een begin gemaakt, getuige het voorbeeld van waterberging in de Woudmeer en Speketerspolder in de gemeente Harenkarspel. Over de mogelijkheden op grotere schaal waterberging met landbouw, natuur, recreatie en woningbouw te mengen is echter nog veel onduidelijk. Om die reden heeft de provincie het onderzoeksprogramma "Meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland" gestart.

De eerste fase van het onderzoek is afgerond. Er is een inventarisatie uitgevoerd van allerlei vormen van ruimtegebruik die samen kunnen gaan met waterberging in het landelijk gebied en in de overgangszone van stad naar platte land. Ook zijn onderzoeksvragen geformuleerd voor een aantal van deze combinatiemogelijkheden zoals: welke vormen van natuur ontwikkelen zich in een droogmakerij als daarin regelmatig boezemwater wordt ingelaten, hoe kan meer waterberging in het boerenbedrijf worden ingepast, wat zijn de effecten als een diepe polder wordt ingericht als voorraadgebied waarin het peil 1,5 meter varieert, hoe effectief zijn combinaties van functies voor het oplossen van de waterhuishoudkundige problemen, welke instrumenten uit andere beleidsvelden zijn inzetbaar om combinaties te stimuleren en welke politiek/bestuurlijke belemmeringen en kansen liggen er. Alle betrokken partijen hebben het onderzoeksplan voor fase 2 eind maart goedgekeurd. Het gaat om de provincie Noord-Holland, de Noord-Hollandse waterschappen en gemeenten, Rijkswaterstaat Noord-Holland en een drietal onderzoeks- en kennisinstellingen. Habiforum, het expertisenetwerk voor meervoudig ruimtegebruik, steunt het onderzoek. Andere organisaties, zoals de WLTO en natuurbeschermingsorganisaties, zijn of worden nog benaderd om aan het onderzoek mee te doen. Fase 2 start in april dit jaar en eindigt in het voorjaar van 2002. De eerste resultaten worden eind dit jaar verwacht.

De onderzoeksprojecten
Fase 2 moet voor de vier onderzoeksprojecten Spannend Water, Boeren met Water, Water Wildernis en Blauwe Contouren, aan de hand van enkele referentielocaties, antwoord geven op de in fase 1 geformuleerde vragen. De onderzoeksresultaten van de afzonderlijke projecten moet leiden tot een totaalbeeld van mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-Holland. Van proefprojecten is in fase 2 nog geen sprake. Dat gebeurt in fase 3 van het programma waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij projecten die al gepland zijn.

Spannend water
Spannend Water richt zich vooral op de combinatie seizoensvoorraadberging en recreatie. Het project behandelt ook vragen die betrekking hebben op wonen naast en op het water en waternatuur. Spannend water gaat uit van het vasthouden van veel water bijvoorbeeld in een diepe polder of een bestaande waterplas waar waterberging wordt gerealiseerd door toepassing van sterke peilvariatie.

Boeren met Water
Dit project bevat vragen over voorraadberging en piekberging in combinatie met landbouw. Het project ontwikkelt samen met agrariërs vormen van landbouwkundig grondgebruik die bedrijfsmatig kunnen samengaan met het vasthouden van water en voorraadbeheer. De 'nieuwe bedrijfstypen' kunnen flink afwijken van de huidige typen. Ook combinaties met andere ruimtelijke functies zijn kansrijk zoals natuur- en landschapsontwikkeling die als vergaande vormen van agrarisch natuurbeheer beschouwd kunnen worden en recreatieve nevenfuncties.

Water Wildernis
Dit project gaat uit van waterberging in combinatie met grootschalige ontwikkeling van moeras- en veenweidenatuur. Waterberging is hier gericht op het vasthouden van neerslag, het voorkomen van wateroverlast en het bestrijden van verdroging in natuurgebieden. Natte natuur kan hier langs twee sporen ontstaan: ontwikkeling van "kerngebieden" in de vorm van grootschalige moerasgebieden of veenweidenatuur en ontwikkeling van "corridors", bijvoorbeeld in de vorm van boezembegeleidende natuurgebieden. Waar mogelijk kan deze natte natuur gecombineerd worden met andere vormen van ruimtegebruik, met name recreatie.

Blauwe Contouren
Dit project moet antwoord geven op vragen over het combineren van piekberging in stedelijk gebied en in bergingsgebieden aan de rand van de stad, gecombineerd met recreatie, natuur en de winning van duurzame energie. Met name staat centraal het gebrek aan bergingscapaciteit voor regenwater in de stad. Onderzocht wordt of het ontwikkelen van 'geschakelde retentiebekkens' een oplossing kan zijn. Het verbinden van gebieden waarin water wordt vastgehouden langs bebouwd gebied biedt mogelijkheden voor medegebruik, zoals recreatie, wonen, bedrijventerrein, energiewinning en natuur.

De websites van de provincie www.noord-holland.nl en Habiforum www.habiforum.nl geven vanaf begin mei meer informatie. Rechtstreeks contact kan ook: mw. F. de Pater, tel: (023)514 33 62, e-mail: paterf@noord-holland.nl en de heer M. Ruitenbeek tel (023) 514 38 09, e-mail: ruitenbeekm@noord-holland.nl

Inlichtingen:
Voor de pers: Rienk van der Veen, Communicatie, tel. (023) 514 43 09 Voor anderen: Florrie de Pater, afd. W en G, tel. (023) 514 33 62

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie