Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken bestrijding MKZ in N.O.-Fryslân en de Marne

Datum nieuwsfeit: 11-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Afspraken breed bestuurlijk overleg bestrijding mond- en klauwzeer N.O.-Fryslân en gem. de Marne

Hedenmiddag (woensdag 11 april 2001) zijn in het zogenaamde Breed Bestuurlijk Overleg afspraken gemaakt over de bestrijding van de mond- en klauwzeer in Noordoost Fryslân en een deel van de gemeente Marne. Bij dit overleg waren aanwezig vertegenwoordigers van de Friese gemeenten in Noordoost Fryslân, Groningse gemeente De Marne, politie, ministerie van LNV, Openbaar Ministerie, NLTO, RVV, wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân.

Tijdens dit overleg onder voorzitterschap van de Friese Commissaris van de Koningin
drs. E.H.T.M. Nijpels zijn de volgende afspraken gemaakt:


1. Evenementen c.a.

- Binnen de tien kilometerzone (het toezichtsgebied) wordt op de organisatoren van evenementen c.a. een dringend beroep gedaan om evenementen op te schorten of af te gelasten. Voor zover deze oproep niet slaagt moet worden overwogen om de vergunning/ontheffing niet te verlenen respectievelijk in te trekken. Deze afweging wordt door de betrokken burgemeester respectievelijk het college gemaakt. Deze gedragslijn geldt voor een periode van drie weken..


- Ten aanzien van evenementen c.a. buiten de tien kilometerzone heeft de provincie besloten om provinciale bijeenkomsten c.a. in het buitengebied alleen doorgang te laten vinden voor zover opschorting of afgelasting tot onherstelbare juridische consequenties leidt. De gemeenten wordt geadviseerd eenzelfde terughoudendheid te betrachten. Ten aanzien van door derden te organiseren evenementen wordt eveneens terughoudendheid geadviseerd om onnodige risicos te voorkomen.


- De gemeente Dongeradeel heeft scholen in de buitendorpen gesloten tot en met tweede Paasdag (16 april 2001). Geadviseerd wordt om deze lijn te volgen binnen de tienkilometerzone. Tevens wordt geadviseerd om ontsmettingsmaatregelen te nemen bij de scholen en andere openbare gebouwen.


2. Huisvuil en overig afval.
Op dit moment is de inzameling van afval binnen de tweekilometerzone in beginsel gestaakt. De gemeente Dongeradeel zal in overleg met Afvalsturing Friesland bezien hoe hier concreet mee wordt omgegaan. Binnen de tienkilometerzone dient afval aan de openbare weg te worden aangeboden, vanwaar het kan worden opgehaald. Tevens dient gezorgd te worden voor noodzakelijke ontsmetting.


3. Recreatievaart.
Binnen de twee kilometerzone geldt op grond van de gemeentelijke noodverordening een vaarverbod. Overige (doorgaande) vaarwegen worden niet afgesloten. Wel geldt voor de recreatievaart het advies om niet af te meren aan groene oevers. NB: er geldt te allen tijde in de gehele provincie een verbod tot het betreden van weilanden voor zover deze behoren tot bedrijven waar evenhoevigen worden gehouden. Feitelijk betekent dit een verbod om aan te meren.


4. Wegwerkzaamheden.
Binnen de tienkilometerzone worden deze werkzaamheden tot 23 april 2001 gestaakt. In de loop van week 16 wordt bezien of verlenging van deze gedragslijn noodzakelijk is. Noodwerkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden na overleg met de desbetreffende burgemeester.


5. Personele maatregelen.
Medewerkers van gemeenten binnen de tienkilometerzone en de provincie die tevens evenhoevigen houden (zgn. hobbyboeren) wordt dringend verzocht de noodzakelijke ontsmettingsmaatregelen in acht te nemen. Het verdient aanbeveling om bij de bedrijfsgebouwen ontsmettingsmaatregelen te treffen. Aan de overige gemeenten wordt geadviseerd een soortgelijke gedragslijn te volgen.


6. Afsluiten wegen.
Binnen de tweekilometerzone zijn de wegen op grond van de gemeentelijke noodverordening afgesloten.
Binnen de tienkilometerzone worden, naar van inzicht van betrokken gemeenten de wegen/paden die door weilanden lopen, afgesloten. Bij voorkeur vindt de afsluiting plaats door fysieke middelen. De politie houdt verscherpt toezicht op het vervoersverbod in deze zone en hoopt zo het verbod te kunnen handhaven. Voor het gebied buiten de tienkilometerzone wordt geen advies tot afsluiting gegeven. Voor zover afsluiting door gemeenten hier noodzakelijk wordt geacht, wordt voorafgaand overleg met NLTO geadviseerd. De zeedijken vallen voor een deel binnen de tienkilometerzone. Het gehele gebied blijft toegankelijk. Daar waar schapen lopen is betreding op grond van de landelijke regelgeving verboden.


7. Overig.
Muskusrattenbestrijding binnen de tienkilometerzone blijft gestaakt. Daarbuiten zullen de komende week de fuiken worden geleegd bij weilanden waar geen vee loopt. Zoveel mogelijk zullen de vangers overleg plegen met de betrokken agrariërs. Er zullen geen nieuwe fuiken worden geplaatst.

Milieuvluchten worden uitgesteld. Voor zover dergelijke vluchten geen uitstel dulden vindt voorafgaand overleg met de betrokken burgemeester plaats.

De regeling omtrent de compartimentering is vooralsnog ongewijzigd gebleven, behalve voor het gebied binnen de tienkilometerzone. Deze regeling is bij alle gemeenten bekend.

De ruimplicht voor evenhoevigen binnen de twee kilometerzone geldt ook voor zogenaamde hobbyboeren. Deze zijn niet alle bekend. Daarom roept LNV hobbyboeren op, zich te melden bij hun gemeente voor zover zij binnen de zonering wonen.

7. Communicatie.
Alle voorlichting geschiedt in principe door en onder verantwoordelijkheid van LNV.
Centraal nummer LNV is 0800-1556.
Nummer NLTO voor buiten de tien kilometerzone: 0512-305100. Voor binnen de tien kilometerzone is een speciaal nummer beschikbaar. De betrokken agrariërs krijgen hierover nog bericht. LNV heeft nog een apart nummer voor mensen, die een brief ontvangen waarin staat dat hun bedrijf verdacht is. Ze verwijzen voor het overige naar de website: www.minlnv.nl. alsmede naar de directie voorlichting van LNV in Den Haag.

LNV zal een klankbordgroep met agrariërs oprichten. Voorts is besloten om vooralsnog dagelijks een Breed Afstemmingsoverleg te houden. Daarbij zijn aanwezig: OM, politie, de burgemeesters van Dongeradeel, Dantumadeel, De Marne en Kollumerland c.s., de provincie Frieslân, AID, RVV, LNV, NLTO en Wetterskip Fryslân. Er zal contact worden gelegd met de provincie Groningen.

Eerstvolgende vergadering van het Breed Overleg MKZ is 12 april 2001, 14.00 uur, Golden Tulip Drachten.

Nummer: 062
Datum: 11-4-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie