Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde

VERKEERSHINDER RHEDERBRUG

Door asfalteringswerkzaamheden aan de Rhederweg, zal het wegverkeer in de week van 23 t/m 27 april 2001 op de N969 aan beide zijden van de brug over het Boelo L. Tijdenskanaal te Rhederbrug oponthoud ondervinden. Het verkeer zal met behulp van verkeerslichten worden geregeld. Tevens zullen de aansluitingen op de Kanaaldijk Oostzijde en de Dijkweg tijdelijk worden gestremd. Hiervoor zal het verkeer tijdelijk worden omgeleid. De omleiding zal met routeborden worden aangegeven.

naar boven

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER (ART. 8.40)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de navolgende bedrijven in het kader van de Wet Milieubeheer een melding hebben gedaan:

* Prenger & Hoekman c.s., Oosterstraat 1, Blijham voor een praktijk voor fysio- en manuele therapie;

* Gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2, Wedde voor het gemeentehuis te Wedde;

* Op deze meldingen is het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing.

* Smit Computer Hardware, Remmelinge 8, Tuk voor een bedrijf voor computerhardware aan de Leidijksweg 15 te Bellingwolde;
* Op de melding is het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van toepassing.

* Stichting Poortweg, p/a hoofdweg 15 te Slochteren voor een hotel, herberg en theeschenkerij aan de Poortweg 1 te Oudeschans;
* Op deze melding is het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer van toepassing.


* Mevr. L.H. Sol-Lemfers, Bouwteweg 3, Blijham voor een akkerbouwbedrijf aan de Louwdijk 10 te Blijham;
* Dhr. J.H. Hovinga, Tweekarspelenweg 10 te Blijham voor een akkerbouwbedrijf op genoemd adres;

* Dhr. H.J. Roelfsema, Weverlsaan 2 te Wedde voor een akkerbouwbedrijf op genoemd adres.

* Mts. Smaal, Blijhamsterweg 38 te Bellingwolde voor een akkerbouwbedrijf op genoemd adres.

* Op deze meldingen is het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer van toepassing.

* Installatiebedrijf De Roo, Jipsingboertangerweg 99, Jipsingboertange voor een installatiebedrijf aan de Hoofdweg 22 te Blijham.

Op deze melding is het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer van toepassing.

Reden van toepassing

De Rijksoverheid stelt op grond van de Wet milieubeheer voor bepaalde branches algemeen geldende voorschriften vast. Met deze algemene voorschriften wordt bereikt dat alle onder dezelfde branche vallende bedrijven voor het uitoefenen van het specifieke beroep ook onder dezelfde regels vallen. In bepaalde gevallen kunnen gemeenten nog nadere eisen opleggen.

Aangezien het hier meldingen betreft op grond van art. 8.40 van de Wet milieubeheer en er van gemeentewege geen nadere voorschriften zijn opgelegd, kunnen er tegen deze voorschriften geen bezwaren/bedenkingen worden ingediend.

De meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, liggen van 12 april 2001 tot en met 10 mei 2001 ter inzage op het gemeentehuis, Hoofdweg 2 te Wedde. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur. Alleen als u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.

naar boven

BOUWAANVRAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 26-3-2001 t/m 6-4-2001 de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:
* voor het oprichten van een garage, Tjabbestreek 48 te Blijham.
* voor het oprichten van een garage, Oostersingel 3 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een garage, Hoofdweg 106 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een berging / dierenverblijf, Rhederweg 1 te Bellingwolde.

* voor de verbouw van een woning en het oprichten van een garage, Lutjeloosterweg 4, Blijham.

* voor het veranderen van het Rechthuis, Hoofdweg 235 te Bellingwolde.

* voor het oprichten van een serre, Rhederweg 26/28 te Bellingwolde.
* voor het vergroten van een ligboxenstal, Dorpsstraat 91 te Vriescheloo.

* voor het plaatsen van terrasschermen, Hoofdweg 154 te Bellingwolde.

* voor het oprichten van een woning met garage, Heemhof 6 te Bellingwolde.

naar boven

MONUMENTAANVRAAG

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Monumentenwet in de periode van 26-3-2001 t/m 6-4-2001 de volgende Monumentaanvraag heeft ontvangen:


- voor het veranderen van het Rechthuis, Hoofdweg 235 te Bellingwolde.
naar boven

SLOOPAANVRAAG

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 26-3-2001 t/m 6-4-2001 de volgende aanvragen om een sloopvergunning hebben ontvangen:

* voor het slopen van een woonhuis met berging, Hoofdweg 43 te Wedderveer.

Alle aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen cq. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

naar boven

MELDINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 26-3-2001 t/m 6-4-2001 de volgende meldingen bouwvoornemen hebben ontvangen:
* voor het oprichten van een berging, Berkenlaan 2 te Vriescheloo.
* voor het oprichten van een berging, Beukenlaan 18 te Blijham.
* voor het oprichten van een tuinhuis, Weddermarke 17 te Wedde.
naar boven

AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 20 maart 2001 zijn afgegeven:
* voor het oprichten van 2 dakkapellen, Voorstraat 11 te Oudeschans
* voor het uitbreiden/vernieuwen van een woning, Nieuweweg 25 te Bellingwolde

* voor een dakrenovatie van een woning, Hamsterweg 16 te Bellingwolde

* voor het veranderen/vergroten van een woning, Zuiderstraat 37 te Bellingwolde

* voor het oprichten van een garage/carport, Kastanjelaan 1 te Bellingwolde

* voor het vergroten van een tuinhuisje, Weddermarke naast nr. 12 te Wedde

* voor het vergroten van een dakkapel, Rhederweg 1 te Bellingwolde
* voor het vergroten van een woning, Zuiderstraat 33 te Bellingwolde
* voor het oprichten van een garage, Raadhuisstraat 68 te Blijham
Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde Postbus 18 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

naar boven

TIJDELIJKE AFSLUITING MOLENWEG

Het college van burgemeester en wethouders, daartoe gemachtigd bij raadsbesluit d.d. 20 maart 1980, heeft met inachtneming van art. 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) besloten tot het tijdelijk afsluiten van de Molenweg in het gebied de Wedderbergen ter hoogte van de onderdoorgang onder de provinciale weg voor het doorgaande verkeer, met uitzondering van fietsers en voetgangers voor de periode vanaf 1 mei tot 1 september 2001.

Omdat de Molenweg de camping in twee stukken deelt, ontstaan er bij het verlaten van de camping regelmatig verkeersgevaarlijke situaties. Tevens bevordert afsluiting de overzichtelijkheid van het terrein en beoogt dit ook het beteugelen van vandalisme.

De vorig jaar gehouden proef (van 2 augustus tot 16 september 2000) met een soortgelijke verkeersmaatregel, is in grote meerderheid als positief ervaren.

Momenteel is het voorstel van het college tot het instellen van een permanente verkeersmaatregel op de Molenweg in het gebied de Wedderbergen, in procedure.

Omdat de procedure van de voorgenomen verkeersmaatregel nog niet is afgerond en hier, vanwege het beoogde doel niet op gewacht kan worden, is met inachtneming van art. 34 van het BABW tot de tijdelijke maatregel besloten.

Bellingwolde, 27 maart 2001

Burgemeester en wethouders

gemeente Bellingwedde

naar boven

GEEF HET DOOR, RECHTS GAAT VOOR!

Op 1 mei 2001 treedt de nieuwe verkeersregel `voorrang bestuurders van rechts' in werking. Vanaf deze datum moet aan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verleend worden. "Rechts heeft voorrang" geldt dus niet alleen meer voor auto's, maar ook voor fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van een invalidenvoertuig, bestuurders van een wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. De regel geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen. Dit zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is.

Voordeel van de nieuwe regel is dat de voorrangssituatie op gelijkwaardige kruisingen veel duidelijker wordt, omdat deze voortaan voor alle bestuurders geldt. De verwachting is dat de nieuwe regel zal leiden tot minder misverstanden, waardoor de kans op verkeersongevallen afneemt. Met de nieuwe maatregel zijn de voorrangsregels in Nederland gelijk met die in de ons omringende landen.

Op kruisingen waar de voorrang geregeld is, veranderen de voorrangsregels niet. Dit zijn kruisingen met bijvoorbeeld verkeerslichten, voorrangsborden, haaientanden of een inrit-/uitritconstructie. Ook blijven bestuurders op een onverharde weg voorrang verlenen aan alle bestuurders op de verharde weg. Verder blijven trams op gelijkwaardige kruisingen altijd voorgaan of ze nu van rechts of van links komen. Voetgangers en alle daarmee vergelijkbare verkeersdeelnemers, zoals skaters, skeelers en steppers, zijn géén bestuurders en vallen niet onder de nieuwe voorrangsregel.

In verband met de invoering van `voorrang bestuurders van rechts' gaat de politie extra controleren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op gerichte snelheidscontroles van motorvoertuigen die gelijkwaardige kruisingen naderen. Daarnaast wordt er ook meer gecontroleerd op de verlichting en reflectie van (brom)fietsers.

Tenslotte: voorrang heb je niet, voorrang moet je krijgen. Het is van groot belang dat fietsers en bromfietsers geen voorrang nemen als ze op gelijkwaardige kruisingen van rechts komen, maar eerst goed opletten of ze voorrang krijgen.

Kijk ook op: www.geefhetdoor.nl

naar boven

OPSLAG VASTE MESTSTOFFEN

In overleg met openbaar ministerie, de regiopolitie, de gemeenten in der provincie Groningen en de Regionale inspectie milieuhygiëne is sinds 1994 de gedoogregeling `Tijdelijke opslag van vaste meststoffen' van kracht.

Voor de opslag van vaste mest(stoffen), al of niet tijdelijk, is een vergunning vereist volgens de wet milieubeheer.

In het verleden werden tijdelijke opslagen van vaste mest vaak zonder vergunning opgericht. Aangezien de procedure voor het afgeven van een vergunning te lang zijn, kan heel moeilijk een vergunning worden afgedwongen.

Een milieuvergunning vereist daarnaast relatief hoge investeringen, terwijl de korte opslagperiode- t.o.v. permanente opslagen- relatief weinig schade of hinder veroorzaken, ook gezien de aard van de mest.

Zonder een milieuvergunning is echter sprake van een overtreding volgens art. 8.1 lid 1 van de Wet milieubeheer.

Om schade of hinder zoveel mogelijk te beperken en een reële oplossing te bieden in verband met de lange vergunningprocedure, is het nu mogelijk om de mest(stoffen) op te slaan zonder de daarvoor vereiste vergunning.

In plaats van de vergunning kunnen opslagen worden gemeld. De melder verplicht zich om de algemene regels na te leven teneinde schade of hinder zoveel mogelijk te beperken. Indien de gebruiker van een perceel met een mestopslag zich heeft gemeld en aan de bijbehorende voorschriften voldoet, wordt door ons college niet tegen genoemde overtreding opgetreden.

Teneinde de bedoelde opslag op een juiste manier te kunnen gedogen, is het noodzakelijk dat elke hiervoor in aanmerking komende opslag wordt gemeld en dat de volgende voorschriften in acht worden genomen:
1. Onder vaste mest wordt verstaan: steekvaste dierlijke mest, volgens het Besluit gebruik dierlijke meststoffen, of steekvaste organische mest, volgens het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen.

2. De opslag mag maximaal 6 aaneengesloten maanden per jaar op dezelfde plaats liggen.

3. Het gedoogbeleid is niet van toepassing indien de eigenaar dan wel gebruiker van de mest, de mest niet voor bemesting van percelen aanwendt die door hem of haar wordt gebruikt.
4. De hoogte van de opslag mag niet meer zijn dan 2 m. en er mag maximaal 200 m3 op dezelfde locatie worden opgeslagen.
5. De opslag mag niet gedurende twee opeenvolgende jaren op dezelfde locatie plaatsvinden.

6. Ten opzichte van een locatie welke niet langer dan twee jaar geleden is gebruikt, moet een afstand van 100 m. worden aangehouden.

7. De opslagplaatsen moeten zijn gelegen op een afstand van minimaal: A 7 m. van de insteek van oppervlaktewater
B 100 m. van de bebouwing, behorende tot de categorie I en II C 50 m. van de bebouwing, behorende tot de categorie III en IV D 250 m. van bedrijfsmatig gevoerde pluimveehouderijen, indien het pluimveemest betreft.
De categorie-indeling is gedefinieerd in de brochure "Veehouderij en Hinderwet".

8. De opslag moet zodanig zijn aangelegd dat eventueel afvloeiend drainwater en uittredend vocht op geen enkele wijze in het oppervlaktewater terecht kan komen.

9. Opslagplaatsen mogen niet zijn gelegen in natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden, en moeten minimaal 150 m. van voor verzuring gevoelige gebieden zijnde bos en 75 m. van overige voor verzuring gevoelige gebieden zijnde overige vegetatie zijn gelegen, volgens de interimwet Ammoniak en Veehouderij.
10. Indien pluimveemest binnen een afstand van 400 m. tot een woning van derden wordt opgeslagen, dient het binnen 12 uur na het storten doelmatig te worden afgedekt ter voorkoming van stankoverlast.

11. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van plaagdieren.

12. De omgeving van de opslagplaats mag niet worden verontreinigd. Bij verstuiving of andere verontreiniging dienen doelmatige maatregelen te worden genomen ter bestrijding en voorkoming ervan.
13. Elke opslag dient minstens twee weken van tevoren middels een meldingsformulier schriftelijk te worden gemeld aan het College van burgemeester en wethouders, met tenminste:


* naam, adres en woonplaats van de gebruiker van het perceel
* kadastrale aanduiding van de opslagplaats
* situatie t.o.v. bebouwing en oppervlaktewater
* hoeveelheid en soort mest

* datum vanaf wanneer de mest wordt opgeslagen.
De laatste tijd is herhaaldelijk gebleken dat er vele opslagen van vaste mest zijn die niet zijn gemeld bij ons college. In dit verband wijzen wij nog eens op voorschrift 13. Wanneer dit geconstateerd wordt, krijgt men de gelegenheid om alsnog een melding te doen. Bij het nalaten van een melding riskeert men een proces-verbaal door de regiopolitie. Ook wanneer de mest op korte termijn wordt uitgereden, dient er een melding gedaan te worden.

Onder opslag wordt door ons verstaan iedere opslag die niet onmiddellijk wordt uitgereden.

Meldingsformulieren kunt u krijgen bij het bureau milieu op het gemeentehuis.

11 april 2001

Burgemeester en wethouders van Bellingwedde

naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...