Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde

VERKEERSHINDER RHEDERBRUG

Door asfalteringswerkzaamheden aan de Rhederweg, zal het wegverkeer in de week van 23 t/m 27 april 2001 op de N969 aan beide zijden van de brug over het Boelo L. Tijdenskanaal te Rhederbrug oponthoud ondervinden. Het verkeer zal met behulp van verkeerslichten worden geregeld. Tevens zullen de aansluitingen op de Kanaaldijk Oostzijde en de Dijkweg tijdelijk worden gestremd. Hiervoor zal het verkeer tijdelijk worden omgeleid. De omleiding zal met routeborden worden aangegeven.

naar boven

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER (ART. 8.40)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de navolgende bedrijven in het kader van de Wet Milieubeheer een melding hebben gedaan:

* Prenger & Hoekman c.s., Oosterstraat 1, Blijham voor een praktijk voor fysio- en manuele therapie;

* Gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2, Wedde voor het gemeentehuis te Wedde;

* Op deze meldingen is het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing.

* Smit Computer Hardware, Remmelinge 8, Tuk voor een bedrijf voor computerhardware aan de Leidijksweg 15 te Bellingwolde;
* Op de melding is het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van toepassing.

* Stichting Poortweg, p/a hoofdweg 15 te Slochteren voor een hotel, herberg en theeschenkerij aan de Poortweg 1 te Oudeschans;
* Op deze melding is het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer van toepassing.


* Mevr. L.H. Sol-Lemfers, Bouwteweg 3, Blijham voor een akkerbouwbedrijf aan de Louwdijk 10 te Blijham;
* Dhr. J.H. Hovinga, Tweekarspelenweg 10 te Blijham voor een akkerbouwbedrijf op genoemd adres;

* Dhr. H.J. Roelfsema, Weverlsaan 2 te Wedde voor een akkerbouwbedrijf op genoemd adres.

* Mts. Smaal, Blijhamsterweg 38 te Bellingwolde voor een akkerbouwbedrijf op genoemd adres.

* Op deze meldingen is het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer van toepassing.

* Installatiebedrijf De Roo, Jipsingboertangerweg 99, Jipsingboertange voor een installatiebedrijf aan de Hoofdweg 22 te Blijham.

Op deze melding is het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer van toepassing.

Reden van toepassing

De Rijksoverheid stelt op grond van de Wet milieubeheer voor bepaalde branches algemeen geldende voorschriften vast. Met deze algemene voorschriften wordt bereikt dat alle onder dezelfde branche vallende bedrijven voor het uitoefenen van het specifieke beroep ook onder dezelfde regels vallen. In bepaalde gevallen kunnen gemeenten nog nadere eisen opleggen.

Aangezien het hier meldingen betreft op grond van art. 8.40 van de Wet milieubeheer en er van gemeentewege geen nadere voorschriften zijn opgelegd, kunnen er tegen deze voorschriften geen bezwaren/bedenkingen worden ingediend.

De meldingen, alsmede de bijbehorende stukken, liggen van 12 april 2001 tot en met 10 mei 2001 ter inzage op het gemeentehuis, Hoofdweg 2 te Wedde. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur. Alleen als u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.

naar boven

BOUWAANVRAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 26-3-2001 t/m 6-4-2001 de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:
* voor het oprichten van een garage, Tjabbestreek 48 te Blijham.
* voor het oprichten van een garage, Oostersingel 3 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een garage, Hoofdweg 106 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een berging / dierenverblijf, Rhederweg 1 te Bellingwolde.

* voor de verbouw van een woning en het oprichten van een garage, Lutjeloosterweg 4, Blijham.

* voor het veranderen van het Rechthuis, Hoofdweg 235 te Bellingwolde.

* voor het oprichten van een serre, Rhederweg 26/28 te Bellingwolde.
* voor het vergroten van een ligboxenstal, Dorpsstraat 91 te Vriescheloo.

* voor het plaatsen van terrasschermen, Hoofdweg 154 te Bellingwolde.

* voor het oprichten van een woning met garage, Heemhof 6 te Bellingwolde.

naar boven

MONUMENTAANVRAAG

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Monumentenwet in de periode van 26-3-2001 t/m 6-4-2001 de volgende Monumentaanvraag heeft ontvangen:


- voor het veranderen van het Rechthuis, Hoofdweg 235 te Bellingwolde.
naar boven

SLOOPAANVRAAG

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 26-3-2001 t/m 6-4-2001 de volgende aanvragen om een sloopvergunning hebben ontvangen:

* voor het slopen van een woonhuis met berging, Hoofdweg 43 te Wedderveer.

Alle aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen cq. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

naar boven

MELDINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 26-3-2001 t/m 6-4-2001 de volgende meldingen bouwvoornemen hebben ontvangen:
* voor het oprichten van een berging, Berkenlaan 2 te Vriescheloo.
* voor het oprichten van een berging, Beukenlaan 18 te Blijham.
* voor het oprichten van een tuinhuis, Weddermarke 17 te Wedde.
naar boven

AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 20 maart 2001 zijn afgegeven:
* voor het oprichten van 2 dakkapellen, Voorstraat 11 te Oudeschans
* voor het uitbreiden/vernieuwen van een woning, Nieuweweg 25 te Bellingwolde

* voor een dakrenovatie van een woning, Hamsterweg 16 te Bellingwolde

* voor het veranderen/vergroten van een woning, Zuiderstraat 37 te Bellingwolde

* voor het oprichten van een garage/carport, Kastanjelaan 1 te Bellingwolde

* voor het vergroten van een tuinhuisje, Weddermarke naast nr. 12 te Wedde

* voor het vergroten van een dakkapel, Rhederweg 1 te Bellingwolde
* voor het vergroten van een woning, Zuiderstraat 33 te Bellingwolde
* voor het oprichten van een garage, Raadhuisstraat 68 te Blijham
Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde Postbus 18 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

naar boven

TIJDELIJKE AFSLUITING MOLENWEG

Het college van burgemeester en wethouders, daartoe gemachtigd bij raadsbesluit d.d. 20 maart 1980, heeft met inachtneming van art. 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) besloten tot het tijdelijk afsluiten van de Molenweg in het gebied de Wedderbergen ter hoogte van de onderdoorgang onder de provinciale weg voor het doorgaande verkeer, met uitzondering van fietsers en voetgangers voor de periode vanaf 1 mei tot 1 september 2001.

Omdat de Molenweg de camping in twee stukken deelt, ontstaan er bij het verlaten van de camping regelmatig verkeersgevaarlijke situaties. Tevens bevordert afsluiting de overzichtelijkheid van het terrein en beoogt dit ook het beteugelen van vandalisme.

De vorig jaar gehouden proef (van 2 augustus tot 16 september 2000) met een soortgelijke verkeersmaatregel, is in grote meerderheid als positief ervaren.

Momenteel is het voorstel van het college tot het instellen van een permanente verkeersmaatregel op de Molenweg in het gebied de Wedderbergen, in procedure.

Omdat de procedure van de voorgenomen verkeersmaatregel nog niet is afgerond en hier, vanwege het beoogde doel niet op gewacht kan worden, is met inachtneming van art. 34 van het BABW tot de tijdelijke maatregel besloten.

Bellingwolde, 27 maart 2001

Burgemeester en wethouders

gemeente Bellingwedde

naar boven

GEEF HET DOOR, RECHTS GAAT VOOR!

Op 1 mei 2001 treedt de nieuwe verkeersregel `voorrang bestuurders van rechts' in werking. Vanaf deze datum moet aan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verleend worden. "Rechts heeft voorrang" geldt dus niet alleen meer voor auto's, maar ook voor fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van een invalidenvoertuig, bestuurders van een wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. De regel geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen. Dit zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is.

Voordeel van de nieuwe regel is dat de voorrangssituatie op gelijkwaardige kruisingen veel duidelijker wordt, omdat deze voortaan voor alle bestuurders geldt. De verwachting is dat de nieuwe regel zal leiden tot minder misverstanden, waardoor de kans op verkeersongevallen afneemt. Met de nieuwe maatregel zijn de voorrangsregels in Nederland gelijk met die in de ons omringende landen.

Op kruisingen waar de voorrang geregeld is, veranderen de voorrangsregels niet. Dit zijn kruisingen met bijvoorbeeld verkeerslichten, voorrangsborden, haaientanden of een inrit-/uitritconstructie. Ook blijven bestuurders op een onverharde weg voorrang verlenen aan alle bestuurders op de verharde weg. Verder blijven trams op gelijkwaardige kruisingen altijd voorgaan of ze nu van rechts of van links komen. Voetgangers en alle daarmee vergelijkbare verkeersdeelnemers, zoals skaters, skeelers en steppers, zijn géén bestuurders en vallen niet onder de nieuwe voorrangsregel.

In verband met de invoering van `voorrang bestuurders van rechts' gaat de politie extra controleren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op gerichte snelheidscontroles van motorvoertuigen die gelijkwaardige kruisingen naderen. Daarnaast wordt er ook meer gecontroleerd op de verlichting en reflectie van (brom)fietsers.

Tenslotte: voorrang heb je niet, voorrang moet je krijgen. Het is van groot belang dat fietsers en bromfietsers geen voorrang nemen als ze op gelijkwaardige kruisingen van rechts komen, maar eerst goed opletten of ze voorrang krijgen.

Kijk ook op: www.geefhetdoor.nl

naar boven

OPSLAG VASTE MESTSTOFFEN

In overleg met openbaar ministerie, de regiopolitie, de gemeenten in der provincie Groningen en de Regionale inspectie milieuhygiëne is sinds 1994 de gedoogregeling `Tijdelijke opslag van vaste meststoffen' van kracht.

Voor de opslag van vaste mest(stoffen), al of niet tijdelijk, is een vergunning vereist volgens de wet milieubeheer.

In het verleden werden tijdelijke opslagen van vaste mest vaak zonder vergunning opgericht. Aangezien de procedure voor het afgeven van een vergunning te lang zijn, kan heel moeilijk een vergunning worden afgedwongen.

Een milieuvergunning vereist daarnaast relatief hoge investeringen, terwijl de korte opslagperiode- t.o.v. permanente opslagen- relatief weinig schade of hinder veroorzaken, ook gezien de aard van de mest.

Zonder een milieuvergunning is echter sprake van een overtreding volgens art. 8.1 lid 1 van de Wet milieubeheer.

Om schade of hinder zoveel mogelijk te beperken en een reële oplossing te bieden in verband met de lange vergunningprocedure, is het nu mogelijk om de mest(stoffen) op te slaan zonder de daarvoor vereiste vergunning.

In plaats van de vergunning kunnen opslagen worden gemeld. De melder verplicht zich om de algemene regels na te leven teneinde schade of hinder zoveel mogelijk te beperken. Indien de gebruiker van een perceel met een mestopslag zich heeft gemeld en aan de bijbehorende voorschriften voldoet, wordt door ons college niet tegen genoemde overtreding opgetreden.

Teneinde de bedoelde opslag op een juiste manier te kunnen gedogen, is het noodzakelijk dat elke hiervoor in aanmerking komende opslag wordt gemeld en dat de volgende voorschriften in acht worden genomen:
1. Onder vaste mest wordt verstaan: steekvaste dierlijke mest, volgens het Besluit gebruik dierlijke meststoffen, of steekvaste organische mest, volgens het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen.

2. De opslag mag maximaal 6 aaneengesloten maanden per jaar op dezelfde plaats liggen.

3. Het gedoogbeleid is niet van toepassing indien de eigenaar dan wel gebruiker van de mest, de mest niet voor bemesting van percelen aanwendt die door hem of haar wordt gebruikt.
4. De hoogte van de opslag mag niet meer zijn dan 2 m. en er mag maximaal 200 m3 op dezelfde locatie worden opgeslagen.
5. De opslag mag niet gedurende twee opeenvolgende jaren op dezelfde locatie plaatsvinden.

6. Ten opzichte van een locatie welke niet langer dan twee jaar geleden is gebruikt, moet een afstand van 100 m. worden aangehouden.

7. De opslagplaatsen moeten zijn gelegen op een afstand van minimaal: A 7 m. van de insteek van oppervlaktewater
B 100 m. van de bebouwing, behorende tot de categorie I en II C 50 m. van de bebouwing, behorende tot de categorie III en IV D 250 m. van bedrijfsmatig gevoerde pluimveehouderijen, indien het pluimveemest betreft.
De categorie-indeling is gedefinieerd in de brochure "Veehouderij en Hinderwet".

8. De opslag moet zodanig zijn aangelegd dat eventueel afvloeiend drainwater en uittredend vocht op geen enkele wijze in het oppervlaktewater terecht kan komen.

9. Opslagplaatsen mogen niet zijn gelegen in natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden, en moeten minimaal 150 m. van voor verzuring gevoelige gebieden zijnde bos en 75 m. van overige voor verzuring gevoelige gebieden zijnde overige vegetatie zijn gelegen, volgens de interimwet Ammoniak en Veehouderij.
10. Indien pluimveemest binnen een afstand van 400 m. tot een woning van derden wordt opgeslagen, dient het binnen 12 uur na het storten doelmatig te worden afgedekt ter voorkoming van stankoverlast.

11. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van plaagdieren.

12. De omgeving van de opslagplaats mag niet worden verontreinigd. Bij verstuiving of andere verontreiniging dienen doelmatige maatregelen te worden genomen ter bestrijding en voorkoming ervan.
13. Elke opslag dient minstens twee weken van tevoren middels een meldingsformulier schriftelijk te worden gemeld aan het College van burgemeester en wethouders, met tenminste:


* naam, adres en woonplaats van de gebruiker van het perceel
* kadastrale aanduiding van de opslagplaats
* situatie t.o.v. bebouwing en oppervlaktewater
* hoeveelheid en soort mest

* datum vanaf wanneer de mest wordt opgeslagen.
De laatste tijd is herhaaldelijk gebleken dat er vele opslagen van vaste mest zijn die niet zijn gemeld bij ons college. In dit verband wijzen wij nog eens op voorschrift 13. Wanneer dit geconstateerd wordt, krijgt men de gelegenheid om alsnog een melding te doen. Bij het nalaten van een melding riskeert men een proces-verbaal door de regiopolitie. Ook wanneer de mest op korte termijn wordt uitgereden, dient er een melding gedaan te worden.

Onder opslag wordt door ons verstaan iedere opslag die niet onmiddellijk wordt uitgereden.

Meldingsformulieren kunt u krijgen bij het bureau milieu op het gemeentehuis.

11 april 2001

Burgemeester en wethouders van Bellingwedde

naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie