Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Mond- en klauwzeer (laatste wijziging: 11-04-2001 16:00)
* Algemeen

* De einduitslag - 29 maart 2001, 12.00 uur
Gemeentelijke Actualiteiten

* Inzamelen klein chemisch afval

* Paasactie weekmarkt Geldermalsen

* Beleidsregels geluid- en trillinghinder Betuweroute
* Wet Milieubeheer

* Uitbreiding obs R.Lokhorst en bouw peuterspeelzaal 't Steijntje te Deil.

* Betuweroute

* Betuweroute

* Vrijstelling bestemmingsplan "'t Hooge Huys 1986" en "t Hooge Huys (perceel aan de Dr. A. Kuyperweg)

* Vacatures buitendienst

* Wet Milieubeheer

* Wet Milieubeheer

* Internetsite milieuklachten provincie Gelderland
* Werkaanvaardingssubsidie

* Wie wil bouwen

* Wie mag bouwen

* Kapvergunningen


.

Mond- en klauwzeer
Laatste wijziging: 11-04-2001 16:00
Algemeen

Landelijk informatienummer

Het landelijk informatienummer met betrekking tot de bestrijding van mond- en klauwzeer luidt:

0800 - 1556

Website: www.minlnv.nl

Telefonische hulpdienst agrariers

De Telefonische Hulpdienst Agrariërs is 24 uur bereikbaar voor agrariërs en hun gezinsleden en anderen die behoefte hebben aan emotionele ondersteuning. Het telefoonnummer luidt:

0800 - 0240021

Website: www.agrariers-thd.nl e-mail: (thd.agrariers@planet.nl) Telefoonnummer kantoor: 038-4213078

Overige Telefoonnummers

* Ontheffingen vervoerverbod:

- RVV-Doetinchem: 0314-368940

- RVV Arnhem: 026-3528900

* GLTO:

- Regionaal: (0345) - 577063

- Landelijk crisiscentrum: 070 - 3382721
* RVV, directie Zuid Uden: 0413-337300

De einduitslag - 29 maart 2001, 12.00 uur

* De uitslag van de testen bij het bedrijf Ridderslag 20 te Beesd toont aan dat er géén sprake is geweest van de aanwezigheid van het MKZ-virus.

* Binnen het 3-km-gebied zijn op basis van klinische screening geen symptomen van de mogelijke aanwezigheid van MKZ geconstateerd. De uitslagen van alle in dit gebied afgenomen monsters zijn nog niet bekend (met uitzondering uiteraard van het bedrijf Ridderslag 20).
* De aangekondigde preventieve ruimingen rond Beesd gaan niet door.
* Wanneer er in relatie tot (verdachte) MKZ-bedrijven elders in het land aantoonbare contacten bestaan met in deze streek gevestigde veehouderijbedrijven, dan zullen deze contacten tot een nieuwe situatie kunnen leiden, inclusief het afnemen van monsters.
* Vooralsnog vinden er in onze gemeente geen nieuwe onderzoeken meer plaats. Voordat hopelijk zo spoedig mogelijk ons land geheel 'MKZ-vrij' kan worden verklaard is het noodzakelijk op verschillende plaatsen opnieuw onderzoeken te doen. Pas wanneer de uitslagen daarvan bevestigen dat het MKZ-virus met succes is bestreden zal genoemde verklaring worden afgegeven.
* De dierenartsen wordt opgeroepen alert te blijven.
* De betrokken agrariërs binnen het 1-km-gebied ontvangen, naast telefonische bevestiging van het goede nieuws, ook een formele brief waarin dit nieuws wordt bevestigd en tegelijkertijd het besluit tot preventieve ruiming wordt ingetrokken.

Geldermalsen, 29 maart 2001, 12.00 uur

Gemeentelijke Actualiteiten


Inzamelen klein chemisch afval

Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit- en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in een boodschappentas passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

* Enspijk dinsdag 10 april Parkeerterrein Molenkampstraat 20.30 tot 21.00 uur

* Meteren dinsdag 10 april Parkeerterrein Lindelaan 19.45 tot 20.15 uur

* Deil dinsdag 10 april Parkeerterrein bij Dorpshuis "'t Duifhuis" 18.45 tot 19.30 uur

* Tricht dinsdag 10 april Pr. Frisoplaats bij Dorpshuis 17.15 tot 18.00 uur

* Buurmalsen dinsdag 10 april Pastorielaan 16.30 tot 17.00 uur
* Geldermalsen Stationswijk maandag 23 april Parallelweg Tunnelweg 20.30 tot 21.15 uur

* Geldermalsen Centrum maandag 23 april Markt 19.45 tot 20.15 uur
* Geldermalsen Oost maandag 23 april School "Den Bogerd" 18.45 tot 19.30 uur

* Geldermalsen Zuid maandag 23 april Zwembad "Het Wiel" 17.15 tot 18.00 uur

* Kalenberg maandag 23 april J. van Zeestr. ter hoogte van school "Meester Aafjes" 16.30 tot 17.00 uur

U kunt KCA en wit- en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit- en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt (tel. 0345-585353) aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI tel. 0345-585358.

Paasactie weekmarkt Geldermalsen

Op vrijdag 13 april a.s. organiseren de kooplieden van de weekmarkt in Geldermalsen weer de traditionele paasmarkt. Uiteraard ontbreekt ook dit jaar de paashaas niet. Zijn mand is weer goed gevuld met lekkere eieren!

Beleidsregels geluid- en trillinghinder Betuweroute

De Nederlandse regering heeft de aanleg van de Betuweroutespoorlijn mogelijk gemaakt door het vaststellen van het Tracébesluit Betuweroute. De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn zullen overlast veroorzaken voor omwonenden en andere gebruikers van de gronden langs het traject. In de toelichting op het Tracébesluit Betuweroute is aangegeven dat de geluidhinder voor de omgeving zoveel mogelijk zal worden beperkt, aan de hand van aanbevelingen uit de milieu-effectrapportage die aan het Besluit vooraf ging. Toch zal overlast onvermijdelijk zijn. Burgemeester en wethouders van Geldermalsen hebben besloten om door middel van beleidsregels een toetsingskader vast te stellen voor geluid- en trillinghinder, op grond van de artikelen 4.10 en 7.3.2 van de Bouwverordening en art. 4.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening. Aan de hand van deze beleidsregels worden voorwaarden gesteld aan manier waarop de aanlegactiviteiten plaatsvinden om geluid- en trillinghinder zoveel mogelijk te beperken. In het geval dat overmatige overlast onvermijdelijk is, wordt als voorwaarde gesteld dat de gehinderden worden gecompenseerd.

De beleidsregels treden in werking op 13 april 2001 en liggen gedurende twee weken tijdens openstellingsuren ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis van Geldermalsen. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze algemene regels, wel tegen de besluiten die op grond van deze beleidsregels worden genomen.
Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 13 april 2001 ligt ter inzage:

Ontwerp-vergunning:

* Filoform B.V. vraagt een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het formuleren, afvullen en verpakken van kunstharsen, gelegen aan De Panoven 17 te Geldermalsen. · Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.
* Boer Metaal- en Draadprodukten BV vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen aan de Appelhof 8 te Deil. · Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

* J.W. en G.J. Derks vragen een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een inrichting voor metaalbewerking, gelegen aan Chamotte 42 te Geldermalsen. · Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.
* Bedenkingen : tot en met 13 mei 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verleende vergunning:

M.W. Kroeze vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een hoveniersbedrijf, tuincentrum annex fruitbedrijf, gelegen aan Dr. A. Kuyperweg 70-73 te Beesd. De verandering betreft onder meer het plaatsen van een overkapping en het uitbreiden van koelruimte, kassen en olieopslag.

Beroep: tot en met 28 mei 2001 uitsluitend voor:
1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzi-gingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aange-bracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen bedenkingen te heb-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


* Inzage stukken

* Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.
* Inlichtingen Vakbalie

* Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

* Geldermalsen, 12 april 2001.

Uitbreiding obs R.Lokhorst en bouw peuterspeelzaal 't Steijntje te Deil.

Het aantal leerlingen van de openbare basisschool R. Lokhorst te Deil is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Gelijktijdig verslechterde de bouwkundige staat van de nabij gevestigde peuterspeelzaal 't Steijntje. Een behoorlijk huisvestingsprobleem waarvoor het gemeentebestuur in oktober van het vorig jaar een oplossing heeft gevonden. Aan bouwbedrijf De Groot Vroomshoop BV werd opdracht verstrekt de school met twee lokalen uit te breiden en op het schoolterrein een nieuwe peuterspeelzaal te bouwen.

Na een grondige voorbereiding werden vanuit beide instellingen bouwcommissies gevormd die tijdens de bouw hebben meegedacht over de uitvoering van de werkzaamheden.

Inmiddels is de bouw afgerond en zijn zowel de nieuwe schoollokalen als de peuterspeelzaal ingericht. Als eerste heeft de peuterspeelzaal haar deuren geopend. Op zaterdag 7 april j.l. werd het openingsfeest gehouden. De basisschool heeft een eigen feest op donderdag 12 april. De opening van de nieuwe lokalen zal worden verricht door wethouder Van Gellicum.

Betuweroute

Wekelijks inloopspreekuur in Rumpt

Iedere maandagmiddag vindt er in het directieverblijf van de Projectorganisatie Betuweroute in Rumpt een inloopspreekuur plaats van 13.30 tot 15.00 uur. Tijdens dit spreekuur kunnen vragen van omwonenden en geïnteresseerden van de Betuweroute worden beantwoord. De projectvoorlichter is aanwezig voor de beantwoording van de algemene vragen en er zijn twee technische mensen aanwezig voor de vakinhoudelijke vragen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bouwtekeningen en kaarten te bekijken en is er divers foldermateriaal aanwezig.

* Wie: inwoners van de gemeenten Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen en belangstellenden

* Wat: inloopspreekuur Projectorganisatie Betuweroute
* Waar: in het directieverblijf van de Projectorganisatie Betuweroute, gelegen aan de Lageveldweg 1a in Rumpt, gemeente Geldermalsen

* Wanneer: iedere maandag (behalve feestdagen) van 13.30 tot 15.00 uur

Wanneer mensen de Projectorganisatie Betuweroute in Rumpt buiten dit spreekuur en buiten kantooruren willen bezoeken, kan een afspraak gemaakt worden. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de projectvoorlichter (0345-68 62 32).

Betuweroute

In dit artikel informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mevrouw M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Werkzaamheden aan spoor Geldermalsen-Tiel voor de Betuweroute

Om de Betuweroute ter hoogte van de AVRI aan te kunnen leggen, moet een deel van de sloot de Molenvliet, worden gedempt. Het gaat om het deel vanaf de AVRI tot en met het spoor Geldermalsen-Tiel. De Molenvliet wordt ter plaatse omgeleid zodat de waterhuishouding in stand blijft. In de toekomst loopt de Molenvliet onder de A15 en het spoor Geldermalsen-Tiel door. Dit gebeurt met een duiker.

Om de duiker onder het spoor Geldermalsen-Tiel aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk het treinverkeer stil te leggen. Dit gebeurt in week 16, de week na Pasen. Van dinsdagavond 17 april 19.00 uur tot vrijdagochtend 20 april 04.30 uur rijden er geen treinen. Er worden dan bussen ingezet. Als u vragen heeft over de treindienst, dan kunt u bellen met OV reizigersinformatie, telefoon 0900-92 92 (75 cent per minuut) of kijken op teletekstpagina 754 of internetsite www.ns.nl.

Tijdens de treinvrije-periode wordt er continu gewerkt om de duiker aan te leggen. De werkzaamheden betreffen onder andere graafwerkzaamheden, het aanbrengen van damwanden, het laden en lossen van bouwmaterialen (onder andere grind en betonnen elementen). Daarnaast rijdt er werkverkeer op en rond het werkgebied en wordt het werkgebied tijdens de nachtelijke werkzaamheden verlicht.

Vrijstelling bestemmingsplan "'t Hooge Huys 1986" en "t Hooge Huys (perceel aan de Dr. A. Kuyperweg)

* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van G. van den Heuvel, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "'t Hooge Huys 1986" en "'t Hooge Huys (perceel aan de Dr. A. Kuyperweg)" om het oprichten van een carport op het perceel Dr. A. Kuyperweg 16a te Beesd, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 12 april 2001.

Vacatures buitendienst

Bij de afdeling Gemeentewerken (buitendienst) van de sector Grondgebied is een tweetal functies vacant. De vacatures zijn ontstaan als gevolg van enerzijds de invoering van de nota 'Werk in uitvoering' en anderzijds als gevolg van intern doorschuiven van eigen medewerkers. De buitendienst verricht zijn werkzaamheden vanuit de werkplaatsen Beesd en Geldermalsen. Beide vacant zijnde posities worden in principe ingevuld bij de gemeentelijke werkplaats aan de Rijnstraat in Geldermalsen.

Via deze publicatie roept het gemeentebestuur kandidaten op om hun interesse kenbaar te maken voor de functie van,

medewerker buitendienst cultuurtechniek, m/v (full time)

Bent u die nieuwe collega ?

Dan wordt u medeverantwoordelijk voor de verzorging van alle voorkomende aanleg- en onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen, voornamelijk op cultuurtechnisch gebied en in mindere mate op civieltechnisch gebied, zoals: · aanleg en onderhoud van openbaar groen, watergangen , begraafplaatsen en dergelijke; · controle en reparatie van gemeentelijke eigendommen; · onderhoud van materiaal en materieel.

In deze veelzijdige functie wordt tevens tot het takenpakket gerekend het verrichten van werkzaamheden die behoren tot de gladheidsbestrijding. Het assisteren bij het delven, openen en sluiten van graven kan eveneens aan de orde komen. In nauwe samenwerking met de eigen afdeling en de vakbalie Bouw- en Milieuzaken wordt u betrokken bij het verhelpen van storingen en klachten.

Opleiding en ervaring ?

Wij verwachten van u een opleiding gericht op zelfstandige beroepsbeoefening groene ruimte (VMBO). Voorheen bekend als de opleiding "vakbekwaam hovenier". Daarnaast bent u klant- en dienstverleningsgericht ingesteld en bovenal integer.

Wat hebben wij te bieden ? Uitdagingen, variatie, een prettige collegiale werkomgeving, een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, een moderne managementstructuur met verantwoordelijkheden laag op de werkvloer en volop ruimte om werk, studie en gezin te combineren. Natuurlij vergeten we in dit verband het salaris niet. De functie valt in bandbreedte 4 met een salaris tussen de ¦ 2.732,00 en ¦ 4.117,00.

Wilt u meer informatie ?

Neem dan contact op met de bureauchef Groenvoorziening en algemene dienst, de heer Henk Heling, telefoon 0345-586746. Met vragen over de procedure en arbeidsvoorwaarden kunt u zich richten tot Harry van den Biggelaar, personeelsconsulent, telefoon 0345-586631.

Procedure.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u uw sollicitatie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, ter attentie van het bureau P & O, onder vermelding van "vacature medewerker buitendienst cultuurtechniek".

Wij verwachten uw reactie voor: dinsdag 24 april 2001.

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:
* Besluit horeca-, sport- en recreatie

* G. Boskaljon, Camping de Rotonde, Panweg 1 te Enspijk.
* Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven
* F. Hol, Bredestraat 2 te Meteren

* Besluit opslag propaan

* Camping de Rotonde, Panweg 1 te Enspijk
* NS Railinfrabeheer B.V., Projectorganisatie Betuweroute, Tielerweg ongenummerd te Geldermalsen

* Besluit Bouw- en houtbedrijven

* Ingenieurs- en Handelsburo Wijbenga B.V., Burg. Hondelinkstraat 3 te Beesd

* Besluit woon- en verblijfsgebouwen

* Scholengemeenschap De Lingeborgh, Laageinde ong. te Geldermalsen.
Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

Geldermalsen, 12 april 2001

Wet Milieubeheer

Vanaf donderdag 12 april 2001 2001 ligt ter inzage:

Melding verandering inrichting art. 8.19 Wet milieubeheer

De volgende veranderingen van (de werking van) bedrijven zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen gemeld:
Het wijzigen van de locatie van de schuur bij K. Klaassen gevestigd aan de Hooiweg 18 te Deil.

De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende milieuvergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. De melding is aangemerkt als een melding op grond van artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer, omdat de voorgenomen veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De voorgenomen veranderingen geven geen aanleiding tot wijziging van de voorschriften of intrekking van de vergunning op grond van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen gedurende zes weken ter inzage.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen (een deel van) het genoemde besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

* een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

De verklaring van acceptatie van de melding treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking, tenzij gedurende deze periode een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, tel. 070-3624871. De verklaring treedt dan pas in werking als het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¦ 225,--.

Inlichtingen Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 12 april 2001.

Internetsite milieuklachten provincie Gelderland

De internetsite van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl) is uitgebreid met een site 'klagen over milieuoverlast'. Het is mogelijk om via de site electronisch een klacht over een bedrijf of activiteit dat/die milieuoverlast veroorzaakt in te dienen. Bezoekers kunnen in een database zoeken op naam van een bedrijf waarvoor de provincie Gelderland bevoegd gezag is, of opp plaats/gemeentenaam waar het bedrijf is gevestigd. Het adres van de site is
www.gelderland.nl/milieuklachten.

De site geeft ook algemene en actuele informatie over activiteiten en provinciale bedrijven die de milieuoverlast kunnen veroorzaken. Verder informeert de site over wat er met de klacht gebeurt, wat burgers nog meer kunnen doen en biedt de site overzichten zoals de maandelijkse top-10 milieuklachten en het jaarverslag.

De electronische klachten komen binnen bij het Milieuklachten- en Informatiecentrum (MKIC), dat de klacht in behandeling neemt. Indien het een bedrijf of activiteit betreft dat/die niet onder provinciale bevoegdheid valt, hanteert het MKIC dezelfde werkwijze als bij telefonische klachten. De klacht wordt geregistreerd in het systeem en direct telefonisch doorgegeven aan de betreffende gemeente of andere verantwoordelijke instantie, waarna een schriftelijke bevestiging volgt.

Werkaanvaardingssubsidie

Met terugwerkende kracht tot 1 april 2001 is in werking getreden de 'Verordening tot wijziging van de verordening premiebeleid en vrijlating inkomsten gemeente Geldermalsen 1998' Deze wijzigingsverordening gaat over het instellen van een werkaanvaardingssubsidie.

Mensen met een Abw, IOAW of IOAZ-uitkering en mensen die werkzaam zijn in een WIW-baan kunnen een premie ontvangen als zij volledig uitstromen naar een niet gesubsidieerde baan. De premie bedraagt in totaal f 4.000,-- en wordt over een periode van twee jaar uitbetaald in viere gedeelten van f 1000,-- . De eerste uitbetaling vindt plaats een half jaar na uitstroom, de tweede na een jaar enz.

De nieuwe subsidie komt niet in plaats van de bestaande regeling, deze blijft volledig bestaan. Wel is het zo dat men slechts voor een van beide in aanmerking kan komen, of de 'oude' premie of een subsidie volgens de nieuwe regeling maar nooit voor allebei tegelijk. Om in aanmerking te komen voor de werkaanvaardingssubsidie moet u in de voorafgaande anderhalf jaar tenminste een jaar Abw, IOAW, een IOAZ-uitkering of een WIW-baan hebben gehad, of minimaal een combinatie van beide en nog niet zijn uitgestroomd.

De betreffende verordening liggen ter inzage bij de vakbalie Arbeid en Inkomen waar u ook voor nadere informatie terecht kunt.
Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. NV Nuon Zuid Gelderland, Stationsweg (ong.) te Beesd, oprichten hoogspanningsruimte (30 maart 2001);

2. NS Railinfrabeheer BV, Lageveldweg te Rumpt, vergroten ketenpark (28 maart 2001);

3. M. van Elteren, Achterstraat 33 te Beesd, oprichten bergruimte (3 april 2001);

4. P.A.J.M. van Mook- van Lith, Kerkweg 2 te Gellicum, oprichten prieel (3 april 2001);

5. H.W. de Koning, Wilhelminastraat 15 te Meteren, vernieuwen berging (3 april 2001);

6. A.L.J.M. Geerlings, Pastoor J. van Hovestraat 38 te Beesd, vergroten woning (3 april 2001);

7. H. van Beusichem, J.H. Lievense- van Herwaardenstraat 99 te Meteren, vergroten woning (3 april 2001);

8. K. Klaassen, Hooiweg 18 te Deil, oprichten scharrelkippenstal (wijziging verleende bouwvergunning) (4 april 2001);
9. W.J.M. Wichgers, Lingedijk 56 te Buurmalsen, oprichten zwembad (5 april 2001);

10. Scholengemeenschap "De Lingeborgh", Laan van Leeuwenstein (ong.) te Geldermalsen, oprichten dierenverblijf met mestopslag (9 april 2001);

11. R.M.C. van der Plaat, Luchtenburgstraat 1 te Deil, veranderen woning (5 april 2001);

12. W.H. Munters, Prins Johan Frisoplaats 14 te Tricht, oprichten hobbykas (9 april 2001);

13. L.H.V. ten Berge en J.C. Lauffer, G.H.C.F. Siebrandsstraat 2 en 4 te Meteren, oprichten dakkapel (5 april 2001);
14. K. van Doorn, Schoresteijnstraat 72 te Deil, vergroten woning (6 april 2001);

15. J.B. Bronk, Oude Waag 57 te Beesd, vergroten woning (9 april 2001);

16. E. Verstegen, Tiendweg 12 te Rhenoy, oprichten opslagruimte (5 april 2001);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 12 april 2001.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. NS Railinfrabeheer BV, ten noorden van de A15 en ten zuiden van de Hoogmeerweg t.p.v. km 47,5, tijdelijk oprichten stortpomp (12 april 2001);

2. NS Railinfrabeheer BV, ten noorden van de A15 en ten westen van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch t.p.v. km 46,5, tijdelijk oprichten stortpomp (12 april 2001);

3. NS Railinfrabeheer BV, ten noorden van de A15 t.p.v. km 42,6, tijdelijk oprichten stortpomp (12 april 2001);
4. NS Railinfrabeheer BV, op spuitdepot "verbindingsboog" ten westen van de verbindingsboog C, ten oosten van spoorlijn Utrecht-Den Bosch ter hoogte van km 47.1 en 47.2, tijdelijk oprichten grondpers (12 april 2001);

5. NS Railinfrabeheer BV, op zanddepot "verbindingsboog" ten westen verbindingsboog C, ten oosten van spoorlijn Utrecht- Den Bosch t.p.v. km 46,6 en 47,2, tijdelijk oprichten stortpomp (12 april 2001);

6. NS Railinfrabeheer BV, ter hoogte van KW57A, de A15 en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, tijdelijk oprichten grondwaterzuiveringsinstallatie (12 april 2001);
7. M.G.G. van Rossum, Willemstraat 24 te Geldermalsen, vergroten woning (12 april 2001);

8. H.R. Ruis, Lingedijk 51 te Gellicum, veranderen/vergroten stallingsruimte/berging (12 april 2001);

9. Profile Tyrecenter Nout, Bosmankamp 22-24 te Geldermalsen, vergroten bedrijfsruimte (12 april 2001);

10. Volvo Nederland Personenauto BV, Stationsweg 2 te Beesd, vergroten kantoorruimte (12 april 2001);

11. G.T. de Vries en M.B.M. Heersche, Achterweg 27 te Rumpt, oprichten garage/berging (12 april 2001);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 12 april 2001.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunning:

1. K. Klaassen, Hooiweg 18 Deil het kappen van 7 esdoorns en 2 essen (12 april 2001);

* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 12 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie