Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Barendrecht Infopagina 12 april 2001

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Op donderdag 19 april vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang openbaar deel 20.15 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Rietgors 108;


-tegen het afsluiten van de Carnisseweg ter hoogte van de Danzig;

-tegen het stilleggen van de bouw van een woning aan de Ziedewijdsedijk.

De secretaris van deze commissie is de heer D.N.J. van Horssen, tel. 698 241.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen in behandeling:


-Achterom 60-72 (BA 2001-139), voor het plaatsen van een GSM-antenne (2-4-'01);


-Beatrixstraat 1 (BA 2001-143), voor het bouwen van een dakopbouw (6-4-'01);


-van Doesburgveld 38 (MB 2001-71), voor het plaatsen van een dakkapel (5-4-'01);


-van Doesburgveld 40 (MB 2001-70), voor het plaatsen van een dakkapel (5-4-'01);


-Emmastraat 1a (BA 2001-145), voor het vergroten van de woning (6-4-'01);


-'t Fruit 33 (BA 2001-141), voor het bouwen van een dakopbouw (4-4-'01);


-Händelstraat 5 (BA 2001-140), voor het plaatsen van twee dakkapellen en het wijzigen van de gevel (3-4-'01);


-Lorentzweg 26 (BA 2001-144), voor het vergroten van het restaurant (6-4-'01);


-Middeldijk 52a (MB 2001-69), voor het vergroten van de woning (5-4-'01);


-Riederhoek (BA 2001-142), voor het oprichten van 82 woningen (5-4-'01);


-Rietgors 185 (BA 2001-146), voor het vergroten van de woning (6-4-'01);


-Zoommeer 7 (BA 2001-138), voor het plaatsen van een berging (2-4-'01).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en in behandeling bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:

* het bouwen van een dakopbouw aan de Ravelplantsoen 22 (BA2001-72).
* Het bouwen van een dakopbouw aan de Ravelplantsoen 20 (BA2001-73).
* Het vergroten van twee woningen aan de Mazurkastraat 48 en 50. (BA2001-103).

* Het vergroten van een woning aan de Strausslaan 122 (BA2001-113).
* Het vergroten van een woning aan de Bachlaan 21 (BA2001-116).
De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".
* Het bouwen van een dakopbouw aan de Van Foreestlaan 29 (BA2001-108).

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Centrum Noord".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

De bouwplannen liggen met ingang van dinsdag 17 april 2001 tot en met maandag 14 mei 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 1 en 2. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met maandag 14 mei 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het bouwplan voor een hobbyruimte achter de woning aan de Riviermolen 10. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Molenvliet".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Het bouwplan ligt met ingang van dinsdag 17 april 2001 tot en met maandag 14 mei 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 1/2. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met maandag 14 mei 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Opheffen aanhoudingsplicht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bouwaanvraag is ontvangen voor:


- het vergroten van een woning aan de Rossinisingel 21 (BA2001-104).
Het bouwplan is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Nieuweland", omdat de aanvraag echter ligt binnen het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit "Molenvliet-Nieuweland" geldt, dient de aanvraag te worden aangehouden. De gevraagde vergunning kan alleen verleend worden als de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 50 lid
1 van de Woningwet, wordt opgeheven. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 50 lid 4 van de Woningwet hiertoe over te gaan.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van dinsdag 17 april 2001 tot en met maandag 14 mei 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 1/2. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het opheffen van de aanhoudingsplicht kan deze tot en met maandag 14 mei 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor het bouwen van 82 woningen in het wijkdeel Riederhoek (Carnisselande).

Door Bouwmaatschappij Verwelius is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwen van 82 woningen in de wijk Riederhoek (Carnisselande) (BA2001-142).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het voorontwerpbestemmingsplan "Riederhoek", waarvoor inmiddels de inspraak- en overlegprocedure is gevoerd.

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van deze woningen. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

Ter inzage

De stukken liggen van dinsdag 17 april 2001 tot en met maandag 14 mei 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 1/2(Bouw-en woningtoezicht). Betreffend loket van het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor het bouwrijp maken van het gebied Vrijheidsakker.

Door de afdeling Openbare Werken/ Nieuwe Werken is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwrijp maken van het gebied Vrijheidsakker. Het betreft diverse werkzaamheden zoals het dempen van sloten, ophogen van het terrein, aanbrengen voorbelasting, aanleg van de infrastructuur en het omleggen van leidingen. Het bouwplan is echter in strijd met het nog geldende bestemmingsplan Buitengebied 1986. De Vrijheidsakker behoort tot het gebied Carnisselande-Noord waarvoor een structuurschets is opgesteld en een bestemmingsplan in voorbereiding is.

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure als genoemd in artikel 19, lid 1 van de Wet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in gang te zetten voor de bovengenoemde werkzaamheden. Voordat deze procedure wordt begonnen, wordt een ieder op grond van artikel 6a WRO in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van twee weken zijn of haar reactie naar voren te brengen. De stukken liggen van dinsdag 17 april 2001 tot en met maandag 30 april voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 021/022 (Ruimtelijke Ordening) Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak berecht.

Ontheffing hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om ten behoeve van de bouw van 114 woningen grenzend aan de Portlandsebaan, deel uitmakend van de bouwaanvraag voor 216 woningen en een winkelcentrum in het wijkdeel "Havenkwartier", Gedeputeerde Staten te verzoeken ontheffing te verlenen van het bepaalde in de Wet Geluidhinder tot en met een maximale geluidsbelasting voor verkeerslawaai van 56 dB(A).

Ter inzage

Het ontwerpverzoek om ontheffing en het akoestisch onderzoek liggen van dinsdag 17 april 2001 t/m maandag 30 april 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouw-en woningtoezicht loket 021/022. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die opmerkingen heeft op het voornemen van burgemeester en wethouders en het ontwerpverzoek kan deze tot en met maandag 30 april 2001 schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het is mogelijk om mondeling opmerkingen naar voren te brengen. Diegene die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kan contact opnemen met dhr. H. Gerritsen van de werkeenheid Ruimtelijke Ordening (telefoon 0180-698340).

Inzage resultaten van de inspraak inzake de Trajectnota/MER RW 15 Maasvlakte - Vaanplein

De trajectnota/MER RW 15 Maasvlakte - Vaanplein heeft gedurende de periode van

10 oktober tot en met 4 december 2000 ter inzage gelegen. Tegelijkertijd is een inspraakprocedure gestart, waarbij een ieder in de gelegenheid is gesteld zijn of haar mening over de inhoud van deze Trajectnota/MER RW 15 kenbaar te maken.

Inmiddels is de inspraaktermijn verstreken. De resultaten van de inspraak zijn samengebracht in de bundel Resultaten van de inspraak inzake de Trajectnota/MER RW 15 Maasvlakte - Vaanplein. Deze bundel ligt met ingang van dinsdag 17 april tot en met 11 juni 2001, gedurende 8 weken ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Ordening, loket 021/022. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 16.30 uur.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Achterom 33 (BA 2001-122), voor het plaatsen van een afvoerkanaal (4-4-'01);


-Beltmolen 44 (BA 2001-95), voor het vergroten van de woning (4-4-'01);


-Botter 96 (MB 2001-55), voor het plaatsen van een dakkapel (2-4-'01);

-Concertweg 17 (BA 2000-402), voor het vergroten van de woning (5-4-'01);


-Grondmolen 13 (BA 2001-123), voor het plaatsen van een dakkapel (5-4-'01);


-Lorentzweg 26 (BA 2001-9), voor het aanbrengen van reclameuitingen (5-4-'01);


-Meerwedesingel 18 (MB 2001-52), voor het plaatsen van een blokhut (4-4-'01);


-Meerwedesingel 26 (MB 2001-56), voor het plaatsen van een tuinhuis (5-4-'01);


-Cornelis de Mooystraat 40 (MB 2001-58), voor het plaatsen van een blokhut (2-4-'01);


-Paddeweg 20 (BA 2001-83), voor het vergroten van de woning (5-4-'01);

-van Ravesteyndreef 96 (MB 2001-57), voor het plaatsen van een dakkapel (2-4-'01);


-Voordijk 454 (BA 2001-39), voor het plaatsen van een dakkapel (4-4-'01);


-Ziedewijdsekade (volkstuin) (BA 2000-400), voor het plaatsen van een blokhut (5-4-'01);


-Zuidersingel 286 (BA 2001-43), voor het plaatsen van een dakkapel (5-4-'01).

Als u vindt dat een beschikking is afgegeven in strijd met het geldende bestemmingsplan of de gemeentelijke bouwverordening of wel dat hiervan ten onrechte vrijstelling is verleend, dan kunt u gedurende zes weken, na de dag van verzending of uitreiking van de beschikking, gemotiveerde bezwaren (schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Wet Milieubeheer/meldingen

Burgemeester en wethouders hebben de navolgende melding ingevolge de Wet Milieubeheer ontvangen van:


-Bakker Barendrecht Services B.V. voor de verandering van de in de inrichting gebezigde werkwijze.

De melding heeft betrekking op het plaatsen van een vloeistofdichte afvalcontainer in de buitenlucht bij loods 17 en het verplaatsen van de bestaande inpandige storttrechter (cycloon) naar de buitengevel. Deze verandering vindt plaats aan de westzijde van loods 17.

De voorschriften die verbonden zijn aan de vigerende vergunning, waarborgen voldoende bescherming van het milieu.

De inrichting is gevestigd aan het Handelscentrum Z.H.Z. 16 en 17 te Barendrecht.

Voor deze projecten kan volgens de melders worden volstaan met een melding, omdat zij geen nadelige gevolgen, of uitsluitend gunstige, hebben voor het milieu.

Inzage

De meldingen en overige van belang zijnde stukken kunt u van donderdag 12 april tot en met woensdag 23 mei 2001 tijdens de openingstijden inzien in het gemeentehuis, Binnenhof 1, en in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. Buiten openingstijden kunt u terecht na telefonische afspraak: gemeentehuis (0180) 698 398, DCMR (010) 2468402.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen over een melding kunt u zich wenden tot de DCMR, tel. (010) 2468501, de heer N.A. de Waal. Kopieën zijn (tegen betaling) verkrijgbaar bij Bureau Documentaire Informatievoorziening, tel. (010) 2468402.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum: Artiest(en) Voorstelling: Prijs: Pashouders:

Do. 12-4 Ernesto & Marcellino - Remmen!!! 22,50 20,00

Do. 19-4 Ton Vorstenbosch,Hidde Maas, Jan Derksen e.a. - Hendrik & Willemina 25,00 22,50

Vr. 20-4 Fernando Lameirinhas Trio - O destino 27,50 25,00

Za. 21-4 Pater Moeskroen - Diddelidee! 30,00 27,50

Do. 26-4 Mike Boddé - Hè mmm fijn 22,50 20,00

Vr. 27-4 Vera Mann - Diana 35,00 32,50

Za. 28-4 Njava - Concert 27,50 25,00

Vr. 11-5 Tineke Schouten - Showiesjoo UITVERKOCHT

Zo. 13-5 Jeugdtheater Hofplein - Danse Jochie Danse (familievoorst.) 15,00 12,50 (10,00 <12 jr.)

Vr. 18-5 idem

Za. 19-5 idem

Zo. 20-5 idem

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd: Aanvang:

Wo. 18-4 Cast away - v.a. 12 jr. 20.30 uur

Wo. 25-4 What woman want - alle leeft. 20.30 uur

Kaarten kosten f 10,00 voor kinderen, CJP-pashouders en CKV-pashouders en f 12,50 voor volwassenen en zijn verkrijgbaar bij de kassa in het Kruispunt gedurende de gewone openingstijden en een uur voor aanvang van de filmvoorstelling.

Tip van de sluier, presentatie nieuwe seizoensbrochure

Op woensdag 9 mei om 20.15 uur vindt de `Tip van de Sluier' plaats. Een aantal artiesten die het komend seizoen in Het Kruispunt te zien zal zijn, presenteert zich aan het publiek en geeft een voorproefje van wat zij gaat brengen. Tevens verschijnt dan de nieuwe seizoensbrochure met het nieuwe theaterprogramma. Kaarten voor de `Tip van de Sluier' à f 12,50 (max. 2 kaarten per persoon) zijn vanaf heden verkrijgbaar aan de kassa van theater Het Kruispunt.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verkeersspreekuur op woensdag 18 april

Op woensdag 18 april wordt het verkeersspreekuur gehouden, vanaf 16.00 uur in het gemeentehuis.

Het verkeersspreekuur biedt de mogelijkheid om zaken op het gebied van verkeer en vervoer, waarvan u dat nodig vindt, onder de aandacht van de gemeente te brengen. Op het verkeersspreekuur zijn aanwezig: een technisch medewerker en een politieambtenaar.

Maandelijks

Het verkeersspreekuur wordt elke derde woensdag van de maand gehouden, vanaf 16.00 uur, in het gemeentehuis. U kunt hier alleen op afspraak gebruik van maken. Afspraken kunnen gemaakt worden tot 15.00 uur op de dag van het spreekuur bij het bedrijfsbureau van Openbare Werken Beheer, tel. 698 378. Indien u niet in de gelegenheid bent het spreekuur te bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de heer J.L. Dijker, tel. 698 364.

Afsluiting Binnenlandse Baan

Op vrijdag 20 april en vrijdag 27 april zal tussen 04.00 en 18.00 uur de Binnenlandse baan tussen 't Vlak en het Onderlangs zijn afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met de kermis op het plein voor het gemeentehuis en de markt.

Het fietsverkeer van de Lekstraat richting het station zal over het Onderlangs en 't Vlak worden geleid. Het fietsverkeer van het station richting de Lekstraat zal via de Rijnstraat worden geleid.

De buslijnen die over dit gedeelte van de Binnenlandse baan rijden worden omgeleid via de Buitenlandse Baan - 2e Barendrechtseweg en omgekeerd. De haltes t.h.v. De Kolk en het postkantoor komen te vervallen. Vervangende haltes zijn Buitenlandse Baan t.h.v. sporthal "De Driesprong", Buitenlandse Baan t.h.v. Bark en Buitenlandse Baan t.h.v. 2e Barendrechtseweg / Lindehoevelaan.

Het doorgaande verkeer zal door middel van gele tekst- en route borden worden aangegeven.

Inlichtingen over de afsluiting worden verstrekt door de heer Scholtemeijer van de afdeling Openbare Werken, tel. 698 386.

30km/uur-zone inrichting van Buitenoord

In het kader van de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan is in overleg met de bewoners een plan voor de inrichting van de wijk Buitenoord 30km/uur-zone uitgewerkt. Door het instellen van een maximum snelheid van 30km en het aanbrengen van snelheidremmende maatregelen ontstaat een verblijfsgebied waar de snelheid laag is, wat een bijdrage zal leveren aan de verkeersveiligheid.

Met ingang van 12 april 2001 is het verkeersbesluit voor de inrichting 30km/uur-zone Buitenoord ingesteld. Het verkeersbesluit ligt vanaf deze datum voor zes weken ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304.

Door het instellen van dit verkeersbesluit zal met de inrichting van de wijk Buitenoord als 30km/uur-zone ook worden voldaan aan de landelijke verkeersmaatregel Voorrang Bestuurders Van Rechts per 1 mei 2001.

Vanaf 1 mei dient men op gelijkwaardige kruisingen aan alle bestuurders van rechts voorrang te verlenen. Het is vanwege deze nieuwe voorrangsregel wenselijk dat de nu geldende wettelijke maximumsnelheid (50km/uur) in de wijk Buitenoord omlaag wordt gebracht door middel van het instellen van een 30km/uur-zone. Door de wijk Buitenoord voor 1 mei aan te wijzen als 30km/uur-zone behoeven niet alle kruisingen van een voorrangsregeling te worden voorzien. Het is namelijk een nieuwe verkeersregel dat op alle 50km/uur-kruisingen de voorrang geregeld dient te zijn.

De 30km/uur- borden zullen voor 1 mei worden geplaatst, de verkeersmaatregelen worden zo spoedig mogelijk daarna in de maanden Mei en Juni aangebracht. Voor inlichtingen of vragen kunt u zich wenden tot de heer M.M.A. Boer, tel 698 385 of de heer E. Jankowski tel. 698 427 van de afdeling Openbare Werken

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit op 2 april 2001 hebben vastgesteld;


-Instellen 30km/uur-zone van de wijk Buitenoord
Tegen deze maatregelen kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn, tot en met donderdag 24 mei 2000, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam Sector Bestuursrecht), postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Ter inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende tekeningen BU-13-87 t/m BU-13-91 liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


-entree Groene Rede, Boeier/Schoener en Punter drie Platanus (plataan)
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, tel.: 643 163

Werkzaamheden Noordersingel

In verband met diverse werkzaamheden op de Noordersingel, tussen Beukenwede en Peppelwede, zal het verkeer enig oponthoud ondervinden. Het doorgaand verkeer zal door middel van een verkeerslichtinstallatie worden geregeld en omgeleid worden via de naast gelegen bouwweg.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op zaterdag 14 april van 7:00 uur tot 16:00 uur, of zoveel langer dan wel korter indien noodzakelijk.

Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt door de heer J. de Haas (0180-616009), van de afdeling openbare werken.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Wijziging huisvuilophaal

Op Goede Vrijdag, 13 april, wordt de gebruikelijke huisvuilroute gereden. U kunt die dag tevens grof vuil laten ophalen tegen de geldende voorwaarden.

Op tweede paasdag, 16 april, en Koninginnedag, maandag 30 april, wordt geen huisvuil opgehaald. De route van maandag verschuift naar dinsdag, terwijl de dinsdagroute ook normaal wordt afgewerkt.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 28/4,26/5,30/6,28/7,25/8,29/9,27/10,24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 25/4,30/5,27/6,25/7,29/8,26/9,31/10,28/11,19/12

Openingstijden afvalaanbiedstation


-ma. t/m vr.: 07.30-16.00 uur; za.: 08.30-12.30 uur.
Openingstijden kringloopwinkel


-di. t/m za.: 10.00-17.00 uur, tel: 0180-629 782
Scheidingsregel oud papier en -karton

Om papier optimaal te kunnen hergebruiken is het van belang te weten wat u als oud papier kunt aanbieden. De scheidingsregel is als volgt:

Wel bij oud papier:

Niet bij oud papier:


-kranten


-geplastificeerd papier


-tijdschriften (en boeken)


-ordners en ringbanden


-reclamedrukwerk (zonder plastic folie)


-vloeistofdichte verpakkingen


-telefoongidsen (en gouden gids etc.)


-sanitair papier (zakdoekjes, luiers)


-schrijfpapier (en tekenpapier)


-behang (en vinyl)


-computerprints (en fax-, kopieerpapier)


-doorslagpapier (carbonpapier)


-enveloppen


-foto's


-papiersnippers


-piepschuim


-cadeaupapier (en papieren zakken)


-verpakkingen van vloeibare


-eierdozen (en eierrekjes)

wasmiddelen


-kartonnen en papieren verpakkingen


-plastics (draagtasjes, zichtmappen)


-verontreinigde papieren (koffiefilters)

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen en organisaties zijn op zoek naar onder andere:


-vrijwilligers die het leuk vinden om te assisteren bij het begeleid zwemmen voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap.


-vrijwilligers voor de tienersoos op dinsdagmiddag en donderdagavond.
De Vrijwilligers Vacaturebank heeft voorlopig andere openingstijden, te weten: maandag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. Kom gerust langs aan de Dorpsstraat 150 (gebouw naast Historische Vereniging, achter de N.H. Dorpskerk) of bel voor een afspraak op een tijdstip dat u schikt: 626437.

Collecte

Voor de periode van 15 april tot en met 21 april is een collectevergunning verleend aan de Stichting EZRA.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Tijdelijk minder parkeerruimte bij sportpark `de Bongerd'

Van woensdag 18 april tot en met dinsdag 1 mei maken kermisexploitanten gebruik van een gedeelte van de parkeerplaats van sportpark `de Bongerd'. Geadviseerd wordt in die periode zo min mogelijk gebruik te maken van de auto om naar het sportpark te gaan.

Oude Maasloop op maandag 16 april

Op maandag 16 april wordt de 23e Rabo Oude Maasloop. De start van deze 10 km loop is om 14.00 uur bij de Rabobank aan de Windsingel.

Het vervolg van het parcours is:


-rechts Binnenlandse Baan op, -links 2e Barendrechtseweg op,
-Barendrechtseweg volgen tot de Kilweg, -bij rotonde rechts Kilweg secundair op, -einde Kilweg bij rotonde rechts Carnisseweg op (fietspad), -bij Middeldijk links, na ca. 40 m scherpe draai naar rechts, tunneltje onder de Carnisseweg door, -Middeldijk volgen tot rotonde, linksaf Sweelincklaan op (fietspad), -fietspad blijven volgen tot aan Barendrechtseweg, -oversteken, -eerste afslag rechts de Bongerd in, -via achteringang de baan op, nog ca. 300 m op de baan.

De kruising van de Binnenlandse Baan met de 2e Barendrechtseweg zal rond 14.00 uur tijdelijk worden afgesloten.

Omwonenden wordt gevraagd rekening te houden met dit sportieve evenement.

Rommelmarkt in `de Driesprong'

Op maandag 16 april (tweede paasdag) en op maandag 4 juni (tweede pinksterdag) wordt een rommelmarkt gehouden in sporthal `de Driesprong'. Het kan dus gebeuren dat omwonenden overlast ondervinden van auto's van bezoekers.

Ontwikkelingen in Park Buitenoord

In de afgelopen periode zijn er ontwikkelingen geweest die gevolgen hebben voor de inrichting van het park Buitenoord. Zo hebben het college en de raad zich uitgesproken over de plannen in het park en heeft de rechter uitspraak gedaan over de bezwaren tegen het kappen van de bomen, waardoor het nu mogelijk is de skatevoorziening in het park te realiseren.

Aanvang kappen bomen

De meerderheid van de raad is op 18 december al akkoord gegaan met de voorstellen van het college om de skatevoorziening in het park te handhaven. Vervolgens heeft de rechter de beroepen tegen de kapvergunning van 33 bomen in park Buitenoord ongegrond verklaard. Vanaf week 15 wordt gestart met het kappen van de bomen waarna vervolgens met de aanleg van de skatevoorziening kan worden begonnen. De verwachting is dat de skatevoorziening 1 juni gereed is.

Informatieavond 18 april

Op 2 november 2000 is het plan van park Buitenoord gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties tijdens deze avond, de behandeling in het college van burgemeester en wethouders, de raadscommissie en de raad is het plan gewijzigd. Het gewijzigde plan (verdiepte aanleg en omgeving van de skatevoorziening en het nieuwe voorstel voor de inrichting van het park) wordt gepresenteerd op woensdag 18 april, om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. van Rossem, Openbare Werken Beheer, telefoonnummer 698 379.

Opening gemeente tijdens feestdagen

Op Goede Vrijdag, 13 april, is alleen de afdeling Burgerzaken van 9.00 tot 12.00 uur geopend en het afvalaanbiedstation de gehele dag.

Op tweede paasdag, maandag 16 april, zijn alle diensten gesloten.

Sportgala 2001

Met ingang van dit jaar wil de gemeente in samenwerking met de Sportstichting Barendrecht haar beste sporters extra in het zonnetje zetten. Daarom is de verkiezing van onder meer de Barendrechtse sportman, -vrouw en -ploeg van het seizoen 1999-2000 anders en grootser dan voorgaande jaren. De feestavond is vrijdag 20 april in het gemeentehuis. Op die avond worden prijzen uitgereikt in zeven categorieën; sportman, sportvrouw, sportploeg, sportbestuurder, meest belovende sporter en beste sporter bij de senioren. Bovendien ontvangt dit jaar ook de meest toegewijde vrijwilliger in de Barendrechtse sportwereld een prijs.

Het Barendrechtse sportgala begint vrijdag 20 april om 20.00 uur en uiteraard is iedereen die avond van harte welkom.

12 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...