Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen van de gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 12-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo


Collecte
Verkeerd gestalde fietsen weg
Verkoop Zomerzegels
Compostactie
Batavierenrace afgelast
Infocentrum Het Broek open
Enquete Leefbaarheid en Veiligheid
Culturele Raad
Gemeenteraad
Invalidenparkeerplaatsen Maatregelen MKZ

Collecte
Tot en met 21 april 2001 collecteert de Hersenstichting Nederland. Van 22 tot en met 28 april 2001 collecteert de Nederlandse Hartstichting. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Verkeerd gestalde fietsen weg uit binnenstad
Op dinsdag 10 april 2001 heeft de politie in samenwerking met de gemeente Hengelo verkeerd gestalde en niet afgesloten fietsen verwijderd uit de binnenstad. In de toekomst wordt deze actie herhaald. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw fiets af te sluiten en in een hiervoor bestemde stalling te plaatsen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

Verkoop zomerzegels
Het Nationaal Fonds Ouderenhulp, afdeling Hengelo, houdt van 24 tot en met 27 april 2001 een verkoopactie Zomerzegels. U kunt de zegels gedurende deze periode kopen in winkelcentrum Thiemsbrug en winkelcentrum Groot Driene, van 9.00 uur tot 17.00 uur. De opbrengsten van de actie komen ten goede aan organisaties die activiteiten ontwikkelen en uitvoeren gericht op een beter welzijn van ouderen. Informatie
Voor meer informatie over de actie kunt u contact opnemen met de heer Mekelenkamp, telefoon 2430093.


Compostactie: u gratis compost, wij een schone gft! Compost is weer verkrijgbaar

Tot en met 4 mei 2001 kunt u een tegoedbon voor compost afhalen in De Gemeentewinkel. Tegen inlevering van deze bon kunt u tot en met 4 mei een vrachtje compost afhalen bij het afvalbrengpunt aan de Wegtersweg. U kunt van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 en van 12.30-16.00 uur compost afhalen, ook op Goede Vrijdag. U moet zelf zakken en een schep meenemen. Tijdens de compostactie wordt extra gelet op het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval. Wanneer in de groene container afval zit wat er niet in hoort, wordt deze niet geleegd.
Batavierenrace afgelast
De jaarlijkse Batavierenrace die op 28 april 2001 zou plaatsvinden is afgelast. De organisatie heeft dit besloten in verband met het risico van verspreiding van Mond- en Klauwzeer.

Kinderboerderij voorlopig gesloten
Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie en Kinderboerderij t Weusthag aan de Van Alphenstraat zijn in verband met uitbraak van Mond- en Klauwzeer voorlopig uit voorzorg gesloten voor het publiek. Ook de uitleen van lespakketten e.d. aan scholen door het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie is voorlopig gestaakt.
Informatiecentrum Het Broek open
Vanaf 26 april 2001 is het informatiecentrum Het Broek open, Kolbleistraat 8 (in het verlengde van de Slangenbeekweg). U kunt hier terecht voor uitgebreide informatie over duurzaam bouwen en duurzaam wonen. Het informatiecentrum is gevestigd in het winnende ontwerp van de Duurzaam Bouwen prijsvraag, die in 1998 door de gemeente is uitgeschreven onder architecten en aannemers. Het informatiecentrum is open op vrijdag van 16.00 - 20.00 uur en zondag van 14.00 - 17.00 uur. Bij de afdeling Bouwen kunt u terecht voor meer informatie, telefoon 2459647.
Enquete Leefbaarheid en Veiligheid
Om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken van Hengelo te peilen houdt de gemeente elke twee jaar een enquête onder haar inwoners. Onderwerpen die in deze enquête aan de orde komen zijn: tevredenheid met woonomgeving, de veiligheid in de buurt en eventuele vormen van overlast. In april en mei worden bijna 5000 Hengeloërs benaderd met de vraag om aan deze enquête mee te werken. U ontvangt daarover een aankondigingbrief. Wij hopen dat u mee werkt aan dit onderzoek, want ook uw mening telt!
Culturele Raad
De vergadering van de Culturele Raad op dinsdag 17 april vervalt. De volgende vergadering is op maandag 14 mei, vanaf 16.15 uur. Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op 24 april 2001 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Subsidieverzoek "Nacht van Hengelo"

* Voorbereidingsbesluit t.b.v. planvoorbereiding voor centrale huisvesting ambtelijk apparaat

* Verzoek tot wijziging van het speelautomatenbeleid (speelhallen)

* Woonzorgconsulent

* Verordening Premiebeleid 2001


* Fusie Vöckerschool-Breemarsschool

* Subsidie Europees Kampioenschap Clubteams Biljarten
* Geldleningen en subsidie speeltuinen t.b.v. aanpassing speeltoestellen


* Voordracht van objecten voor de status van gemeentelijk monument
* Kredietaanvraag aanpassingen Marktplein

* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en art. 50 lid 4 WW ten behoeve van het verbouwen van een winkel met woonhuis tot een kantoor met woonhuis a/d C.T. Storkstraat 35
* Nota Duurzaam Veilig

* Nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gebied gelegen op de hoek Geerdinksweg/Krabben-bosweg

* Vaststelling inrichtingsplan voor de open ruimte voor Tuindorp 't Lansink in het kader van de Rijksstatus Beschermd Dorpsgezicht
* Toepassen artikelen 19/19a WRO en 50, lid 5 WW ten behoeve van aanleg van de 1e fase van de Amerikalaan

* Bezwaarschrift enkele bewoners Oelerweg tegen besluit tot nemen van een voorbereidingsbesluit voor Tuindorp 't Lansink


* Aanbrengen verbeteringen gebouw Muziekschool/Waterstaatskerk
De stukken liggen ter inzage bij De Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".

Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties uit de gemeenteraad houden spreekuur voor geïnteresseerde burgers. Op

maandag 23 april a.s. gebeurt dat door:

* de PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak (telefoon 2427798)

* het CDA van 19.00 tot 19.30 uur, liefst op afspraak. Wilt u een bepaald raadslid spreken, bel dan vooraf 2594675
* de VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2432294)

* het GPV/RPF van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2421703)

* Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak (telefoon 2910691)

* Unie 55+ of afspraak (telefoon 2423781 en 2422956)
* D66 op afspraak (telefoon 2776677 of (schie.ljg.van.@gironet.nl))
* de SP van 19.00 tot 20.00 uur telefoon 2459277 (voor afspraak telefoon 2421042)

* Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak (telefoon 2569420)

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-ingang onder de toren.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 20 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555.
Meldingen zijn ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, Anninksweg 80

* oprichten tuinhuisje, Scheldestraat 28A
* plaatsen dakkapel, Hengelose Esstraat 3
* vergroten dakkapel, Vijverlaan 15

* plaatsen dakkapel, Godfried Bomansstraat 69
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten woonhuis, Pastoor Geertmanstraat 22
* veranderen middenspanningsruimte, Turbinestraat (nabij rotonde)
* oprichten garage, Vinkweg 7

* veranderen en vergroten woonhuis, Breemarsweg 34
* veranderen en vergroten woonhuis, Breemarsweg 36
* oprichten berging + dakopbouw, Bornsestraat 228
* veranderen en vergroten van een woonhuis + plaatsen blokhut, Wezelstraat 135

* oprichten kantoor ( tijdelijk ), Zuidelijke Havenweg 4
* oprichten berging, Mr P J Troelstrastraat 130
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Plutostraat 1
* veranderen horecabedrijf, Industriestraat 73
* plaatsen dakkapel, Vossenbeltweg 5

* veranderen en vergroten woonhuis, Rozenstraat 3
* veranderen en vergroten kantoorpand, Eikstraat 1
* veranderen en vergroten woonhuis, Sloetsweg 156
* veranderen en verkleinen schuur, Genselerweg 4

Instemming meldingen

In de week van 2 tot en met 6 april is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Houtingstraat 4

* veranderen en vergroten woonhuis, Berendinastraat 42
* oprichten tuinhuisje, Deldenerstraat 263
* oprichten berging, Anthoniusstraat 61

* plaatsen 6 markiezen, De Wetstraat 1 t/m 7
* oprichten tuinhuisje, J.W.F. Werumeus Buningstraat 4
Bouwvergunningen

In de week van 2 tot en met 6 april is vergunning verleend voor:
* oprichten 2 kantoorgebouwen, Prinses Beatrixstraat (naast GAK-gebouw)

* oprichten jongveestal, Wolfkaterweg 80

* veranderen en vergroten woonhuis, Dalmedenweg 21
* veranderen winkel en kantoor tot cafe-restaurant, Langestraat 19
* oprichten bedrijfshal, Weijinksweg 18

Reclamevergunning

In de week van 2 tot en met 6 april is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* 2 uithangborden, Torenlaan 3

Ter inzage en bezwaar

De instemming meldingen, verleende bouw- en reclamevergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 2 tot en met 6 april 2001.
Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Inspraak artikel 6a WRO

Het gemeentebestuur betrekt inwoners van de gemeente en de in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijke ruimtelijke plannen of herziening daarvan. Op grond van artikel 150 van de Gemeentewet kunnen gedurende vier weken inspraakreacties bij het College van B en W worden ingediend voor de volgende plannen:

* het oprichten van een kapschuur op een perceel gelegen aan de Wolfkaterweg 57A

* het oprichten van twee garages op een perceel gelegen aan de Pentropsdijk 10

De bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan maar stemmen overeen met het in voorbereiding zijde bestemmingsplan. Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan kan medewerking worden verleend aan dit bouwplan met toepassing van het bepaalde in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en inspraak

De bouwplannen liggen van 17 april tot 15 mei 2001 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele inspraakreacties met betrekking tot het voornemen de procedure voor te bereiden, kunnen in de periode van 17 april tot 15 mei 2001 worden ingediend bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19 lid 3 WRO

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* het veranderen en vergroten van een woning, Rozenstraat 3
* het veranderen en vergroten van een woning, Bornsestraat 228
* het veranderen en vergroten van een woning, Bernardstraat 7
* het veranderen en vergroten van een woning, Lansinkweg 67
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 17 april tot 15 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 17 april tot 15 mei 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19 lid 3 en 15 WRO

Er is een bouwplan ingediend voor het veranderen en vergroten van een woning, Kor Kuilerstraat 22.

Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 15 (uitbouw op de zijdelingse perceelsgrens) en artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (erker), vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstelling wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt van 17 april tot 15 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 17 april tot 15 mei 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht artikel 50 lid 4 WW
Een bouwplan is ingediend voor het oprichten van een GSM-mast en installatie, Kievitstraat 15.

De raad heeft verklaard dat voor dit gebied een bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50 lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid en met de bouwverordening kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 50 lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Zij zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.
Ter inzage en zienswijze

Het bouwplan ligt van 17 april tot 15 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u van 17 april tot 15 mei 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Toepassing artikel 19/19a WRO en artikel 50 lid 4 WW
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 maart 2001, bij besluit nr. 1680 besloten om toepassing te geven aan de procedure ex artikel 19 lid 1 / 19a WRO voor de bouw van twee kantoren met de daarbij behorende bouwkundige, technische en infrastructurele voorzieningen in het gebied Oosterbos.

Ter inzage en zienswijzen

Het bouwplan ligt van 18 april tot 16 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het aanvragen van de benodigde verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel kunt u binnen de inzage termijn schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Wet Milieubeheer
Terug
Vergunning Wet milieubeheer

Een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer is, onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, verleend aan:
* Gietart beheer b.v. te Hengelo in verband met de uitbreiding van een machinefabriek en handelsmaatschappij met een opslagloods, renovatie van het magazijn van de draaierij en het plaatsen van een loskraan met transportband bij het magazijn van de draaierij. Het bedrijf is gelegen aan de Pruisische Veldweg 20.

De vergunning is, behoudens enkele redactionele aanpassingen, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage, beroep en voorlopige voorziening

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 18 april tot 30 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Aangezien het besluit tot vergunningverlening naar zijn inhoud niet afwijkt van het ontwerp daarvan en er niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen het eerder genomen ontwerpbesluit staat hiertegen geen beroep meer open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat tot 30 mei 2001 wel open voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Om in beroep te kunnen gaan dient men, behalve een omschrijving van de vergunning, een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn in tweevoud zijn ingediend.

Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,- (Euro 102,10) (voor rechtspersonen f. 450,- (Euro 204,20) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State.

Dit geldt eveneens voor degene die voor 30 mei a.s., naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de voorzitter van de Afdeling. Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,- (Euro 102,10) (resp. f. 450,- (Euro 204,20) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dit geval echter binnen twee weken na verzoek van de griffier te worden voldaan.

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Ontwerp Vergunningbesluit Wet milieubeheer

Bij de afdeling Milieu ligt van 18 april tot 16 mei 2001 ter inzage een hernieuwd ontwerpbesluit inzake de aanvraag van:
* G.H. Wevers voor een oprichtingsvergunning voor een stoeterij annex opfokstal, inclusief mest- en voeropslag, Sluitersdijk 31 te Beckum, gemeente Hengelo.

Er wordt van uitgegaan dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming dan wel beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij de vergunningverlening wordt betrokken het met het daarbij te vergunnen ammoniakemissie- en depositierecht overeenkomende deel van de ingetrokken rechten van een elders binnen deze gemeente gevestigde veehouderij.

Bedenkingen, openbare zitting en beroep

Gemotiveerde schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunt u tot uiterlijk 16 mei 2001 indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. U kunt het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gedurende de inzage termijn kunt u tevens om een openbare zitting vragen. Tijdens deze zitting is het mogelijk mondeling bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerpbesluit.

Tegen het op een later moment op de aanvraag te nemen vergunningbesluit kan, behalve indien het besluit afwijkt van het ontwerp, o.a. ook beroep worden ingesteld indien tijdig bedenkingen worden ingebracht. Bij de kennisgeving van het besluit in de krant wordt u nader geïnformeerd hoe, wanneer en door wie precies beroep kan worden ingesteld.

Invalidenparkeerplaatsen
Terug
In de week van 2 april tot 7 april en 9 april tot 13 april 2001 zijn de volgende invalidenparkeerplaatsen aangewezen:
* Ida Wassermanstraat ter hoogte van nummer 19
* Wezelstraat aan de schoolkant en ter hoogte van het appartementencomplex Wezelstraat/Salamanderstraat
* Turnhoutstraat ter hoogte van nummer 16
* op het parkeerterrein aan de H.C. Pootstraat
* op het parkeerterrein Plein 5 van 't Swafert aan de H.C. Pootstraat

* Vondelstraat ter hoogte van nummer 45

De parkeervakken mogen, zodra het desbetreffende verkeersbord is aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigenaar van de auto, waarvan het kenteken ter plaatse zal worden vermeld.
Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Verkeersbesluiten
Terug
Instellen 30 km-zone Thiemsland

Burgemeester en wethouders hebben besloten een 30 km-zone in te stellen in het gebied omsloten door Bankastraat, Wessex, Hampshire, Algonquin en Coldstream door het plaatsen van bebording E10 (A10) en E11 (A02).

Onttrekking fietspad westzijde Bornsestraat aan openbare verkeer

Burgemeester en wethouders hebben besloten het fietspad aan de westzijde van de Bornsestraat aan het openbare verkeer te onttrekken ex artikel 9 van de Wegenwet. Het bouwverkeer voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Westermaat zal over het fietspad plaats gaan vinden. In verband met de veiligheid van de verkeersdeelnemers is het noodzakelijk het fietspad aan het openbare verkeer te onttrekken.
Ter inzage en bezwaar

De bovengenoemde besluiten met bijbehorende tekeningen liggen van 18 april tot 30 mei 2001 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer R 115, Reitzstraat 15. Binnen de genoemde termijn kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorgenomen verkeersbesluiten

Leusveenweg

Burgemeester en wethouders zijn van plan het eenrichtingverkeer in de Leusveenweg om te draaien. De Eikstraat zal ter hoogte van de Oldenzaalsestraat voor het gemotoriseerde verkeer worden afgesloten in het kader van de Stadsfietsroute Vossenbelt-Station en in het kader van de HOV. Voorkomen moet worden dat in het achterliggende gebied het sluipverkeer zal toenemen. Ook zal de Eikstraat door deze maatregel beter worden ontsloten voor om- en aanwonenden.
Dennenbosweg/Bornsestraat e.o.

Burgemeester en wethouders zijn tevens van plan op het kruispunt Dennenbosweg en de Bornsestraat een linksafverbod in te stellen voor het verkeer komende uit de Dennenbosweg. Ook zal een linksafverbod worden ingesteld voor verkeer komende vanuit de richting Borne over de Bornsestraat naar de Dennenbosweg. Voor de HOV zal een verhoogde busbaan worden aangelegd in de Bornsestraat. Hierdoor zal het kruispunt overzichtelijker worden voor de verkeersdeelnemers.
Ter inzage, zienswijzen en informatie

De voorgenomen verkeersbesluiten liggen van 18 april 2001 tot 16 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze termijn kunt u zowel mondeling als schriftelijk uw zienswijzen omtrent het te nemen verkeersbesluit kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Kuppers, telefoon 245 9752. Desgewenst kunt u een afspraak maken om over het te nemen verkeersbesluit van gedachten te wisselen.
Maatregelen mond- en klauwzeer
Terug
In verband met het uitbreken van mond- en klauwzeer en het risico van verspreiding van deze uiterst besmettelijke ziekte zijn de volgende maatregelen genomen die een eventuele verspreiding van mond- en klauwzeer kunnen voorkomen:

Hygiëne en ontsmettingsmiddelen

Voor elk landbouwbedrijf en elke particulier met veeteelt- of landbouwactiviteiten in Nederland geldt de verplichting om hygiënemaatregelen te treffen op het erf en ontsmettingsmiddelen op het bedrijf aanwezig te hebben (citroenzuur en/of Halamid). Wie hier niet over beschikt, dient deze zelf aan te schaffen.

Aanmelden evenhoevigen

Particulieren die evenhoevigen (runderen, varkens, geiten, schapen, herten) hebben, worden verzocht deze te melden bij de Gemeentewinkel, telefoon 2459 555. Het is eveneens al geruime tijd wettelijk verplicht om uw evenhoevige dieren te laten registreren bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Drachten, telefoon 0512-570848. De kosten hiervan bedragen enkele tientjes.

Vervoersverbod evenhoevigen

In heel Nederland geldt een vervoersverbod voor evenhoevigen. Heeft u als particulier evenhoevigen, dan mag u deze niet vervoeren. Alle regels die gelden voor bedrijven met evenhoevigen gelden ook voor u als particulier!

Aanlijnverplichting honden

In verband met het risico op verspreiding van mond- en klauwzeer geldt tot nader bericht voor het hele grondgebied van Hengelo een aanlijngebod voor honden.

Boete en strafvervolging

Overtredingen van het aanlijngebod worden beboet en/of leiden tot strafvervolging van eigenaar of houder van de hond. De maatregel is ingesteld op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Bezoek pensionpaarden en buitenrijden

Als uw paarden in pension staan op een bedrijf waar ook evenhoevigen zijn, mag u niet op het bedrijf bij uw paard komen. Maneges met alleen paarden mogen wel worden bezocht. Buiten de toezichtsgebieden (gebied van 10-12km rond een sterk verdacht of besmet bedrijf) mag u met het paard paardrijden, aan de teugel lopen of aangespannen rijden op de openbare weg.

Huisvuilinzameling

Huisvuil wordt door Twente Milieu alleen ingezameld via de openbare wegen (het erfpad/ erf wordt niet opgereden). Minicontainers moeten aan de openbare weg worden geplaatst. Als er sprake is van een (weg)afzetting dienen de containers direct buiten deze afzetting aan de openbare weg te worden geplaatst.

Paasvuur en snoeihout

Het is niet toegestaan om materialen voor paasvuren, zoals snoeihout, van buiten het eigen erf aan te voeren. Door de risicos die paasvuren met zich meebrengen, als gevolg van de grote toeloop van belangstellenden in het buitengebied, wordt het doorgaan ervan ten sterkste ontraden.

Plaagdierenbestrijding

Twente Milieu is tijdelijk gestopt met plaagdierbestrijding in het buitengebied.

Bezoeken buitengebied

Wij doen een dringende oproep aan iedereen om het bezoeken van buitengebieden tot een minimum te beperken. In heel Nederland zijn bossen afgezet en mag u geen boerderij of bedrijf bezoeken waar evenhoevige dieren aanwezig zijn. Wij vragen u tevens geen materialen bij particulieren en boerderijen uit buitengebieden te halen. Ook verzoeken wij u dringend om evenementen en sport(activiteiten) in het buitengebied tot nader bericht uit te stellen.

Medewerkers in buitengebied

De gemeente Hengelo en het Waterschap Regge en Dinkel hebben besloten hun medewerkers die werkzaam zijn in het buitengebied tijdelijk terug te trekken.

Informatie over MKZ-maatregelen

Als u vragen heeft over de maatregelen rond Mond- en Klauwzeer kunt bellen met de landelijke MKZ-informatielijn, telefoon 0800-1556. Voor lokale zaken, zoals het ophalen van huisvuil en het afzetten van wegen of gebieden kunt u contact opnemen met de gemeente Hengelo, telefoon 2459555.

Wij vragen begrip voor de maatregelen die in overleg met GLTO Hengelo zijn genomen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...