Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 13-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof


Op vrijdag 13 april, Goede Vrijdag, en maandag 16 april, Tweede Paasdag, zijn alle gemeentelijke diensten gesloten .

---

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

datum tijd plaats bijeenkomst

17-4 gemeentehuis commissie EBOS

18-4 20.00 uur gemeentehuis commissie Burgers

19-4 20.00 uur gemeentehuis commissie Ruimte

De commissie EBOS op 17 april a.s. begint na de informatieavond over de eventuele schaalvergroting in West-Friesland.
---

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

Datum tijd plaats bijeenkomst

16-4 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk Fractie ZD

16-4 19.00 uur dorpshuis Onderdijk Fractie ABC

17-4 19.00 uur gemeentehuis Fractie VVD

23-4 19.00 uur gemeentehuis Fractie CDA

07-5 20.00 uur De Schoof Fractie PW
---

Op 12 april is er in de gemeente controle openbare verlichting.
---

Collectes

datum organisatie
actie

8-4 tot 14-4 Nat. Sportfonds Gehandicapten collecte

15-4 tot 21-4 Hersenstichting collecte

22-4 tot 28-4 Ned. Hartstichting collecte
---

Verleende vergunningen


- vergunning aan Handbalvereniging Van Rooijen V.V.W. te Wervershoof om een geluidsinstallatie te mogen gebruiken op 4, 11 en 18 april op de velden aan de Europasingel (3 april);


- vergunning aan het Katholiek Vrouwengilde, afd. Onderdijk tot het houden van een rommelmarkt op 14 april in het dorpshuis te Onderdijk (2 april).

---

Verleende kapvergunning


- vergunning aan de heer F.R.L. Ursem voor het kappen van 1 populier staande aan de westzijde van het perceel Zwaagdijk 135 te Zwaagdijk-Oost.

---

Alle bestuurders van rechts gaan straks voor

Onze voorrangsregels zijn niet altijd even makkelijk. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek van het NIPO, maar we merken dat ook elke dag zelf in het verkeer. We kunnen ons allemaal wel een plek herinneren waar we even niet meer wisten wie er voor mocht gaan. Een goede reden om de regels eenvoudiger te maken. Daarnaast hebben we in Nederland andere voorrangsregels dan de meeste andere landen om ons heen. Hoog tijd dus om een belangrijke voorrangsregel te wijzigen. Daarom geldt vanaf 1 mei 2001: alle bestuurders van rechts krijgen voorrang, dus ook fietsers en bromfietsers. De nieuwe voorrangsregel: voorrang van rechts geldt voor gelijkwaardige kruisingen. Dat zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is.

Onduidelijkheid is onveilig

Onduidelijkheid in het verkeer leidt tot onveiligheid. Vandaar dat de voorrangsregels worden aangepast. Vanaf 1 mei 2001 gaan alle bestuurders die van rechts komen, op gelijkwaardige kruisingen, altijd voor. Automobilisten moeten vanaf die datum dus ook stoppen voor fietsers, bromfietsers en bestuurders van een invalidenvoertuig die van rechts komen. En hoewel het minder vaak voorkomt, krijgen ook paard en wagen, ruiters en mensen die paarden of vee begeleiden en op een gelijkwaardige kruising van rechts komen, voorrang. Voetgangers, skaters, skeelers en steppers zijn geen bestuurders en krijgen dus geen voorrang.

Voorrang: geen recht

De regels voor voorrangswegen en voorrangskruisingen blijven hetzelfde. Bestuurders op een voorrangsweg blijven voor gaan, ook na 1 mei 2001. Ook voor onverharde wegen en uitritten blijven de regels ongewijzigd. Bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan alle bestuurders op een verharde weg en bestuurders die uit een uitrit komen, verlenen voorrang aan de overige weggebruikers. Dat was zo en dat blijft zo. En ook de tram blijft op

gelijkwaardige kruisingen voorgaan op alle andere bestuurders. En natuurlijk geldt nog net als altijd: voorrang is geen recht, voorrang krijg je! Neem niet zomaar voorrang als je op een gelijkwaardige kruising van rechts komt. Let eerst goed op of je wel voorrang krijgt.

Campagne

Voorrangsregels verander je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Iedereen moet tenslotte weten dat de situatie wijzigt. Daarom start de overheid een grootscheepse

voorlichtingscampagne om iedereen op de hoogte te stellen van de veranderingen. De campagne hanteert de kreet: 'Geef het door, rechts gaat voor'. Er zijn spotjes op radio en TV, maar er zijn ook folders, buitenreclame, advertenties en een website waar je de informatie nog eens rustig na kunt lezen: www.geefhetdoor.nl. Omdat jongeren minder bekend zijn met de voorrangsregels, krijgen zij in de campagne extra aandacht. Voor het basis- en voortgezet onderwijs is lesmateriaal beschikbaar en er worden brochures en posters op de scholen verspreid. Ook gemeenten, waterschappen en provincies doen mee. Want zij zijn tenslotte medeverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op hun eigen wegen.

---

Vorige week is huis-aan-huis een gemeentelijke informatiekrant bezorgd. In deze krant hebben de gemeentebesturen van Wervershoof, Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland informatie verschaft over de eventuele schaalvergroting - gemeentelijke herindeling - in West-Friesland.

In de commissie EBOS van 17 april a.s. komt de schaalvergroting ook aan de orde.

Voorafgaand aan de commissie vergadering wordt een informatiebijeenkomst gehouden.

Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

U bent van harte welkom.

Mocht u de speciale gemeentelijke informatiekrant niet hebben ontvangen dan kunt u een exemplaar afhalen in het gemeentehuis.
---

Het Overhoekbos is, naar aanleiding van de aanhoudende berichten betreffende de uitbreiding van Mond- en Klauwzeer, voorlopig afgesloten.

Gedurende de afgelopen periode heeft het vee bij de rioolzuivering gelopen maar omdat daar te weinig gras staat zijn de koeien weer terug in het Overhoekbos.

Om besmetting van de koeien te voorkomen is het terrein afgesloten.

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.

---

De gemeenteraad heeft op 22 maart 2001 de 6e wijziging van de Legesverordening 1997 vastgesteld. In deze wijziging worden de tarieven voor diverse paspoorten en reisdocumenten met f 27,50 verlaagd.

De wijziging ligt vanaf heden voor een ieder tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis kosteloos ter inzage op de sector Middelen.

Exemplaren van de wijziging zijn op het gemeentehuis verkrijgbaar tegen betaling van de kosten.

De wijziging is met ingang van 1 april 2001 in werking getreden.
---

Dit jaar is de Nationale Boomplantdag op woensdag 21 maart gehouden. In Wervershoof was het op die dag echter te nat om te planten en in overleg met de scholen is toen besloten de boomfeestdag te verstellen naar woensdag 4 april. Vorige week woensdag was de grond duidelijk droger, maar het weer was twijfelachtig. Tussen de buitjes door werden de verschillende activiteiten gehouden.

70 kinderen van de Basisschool Werenfridus en De Schelp gingen gewapend met schoppen richting de Floralaan. In de Floralaan waren bomen en heesters in de afgelopen periode verwijderd omdat de bomen heel slecht groeiden.

Door het aanbrengen van een nieuwe drainage en nieuwe grond zijn de groeiomstandigheden aanzienlijk verbeterd en konden de nieuwe bomen worden geplant.

Namens de gemeente werden de kinderen welkom geheten door de wethouder E.van de Swaluw. Hij benadrukte het belang van het groen in de woonomgeving en vroeg de jeugd om het groen in stand te houden en niet te vernielen. Na het welkomstwoordje ging de wethouder samen met enkele kinderen de 1e boom planten, waarna de kinderen zelf aan de slag gingen. Met veel energie werd gewerkt om de 27 bomen en ca. 200 heesters in de grond te zetten.

Na de plantwerkzaamheden gingen de kinderen van De Schelp naar de Schoof om daar een dialezing te volgen over het wel en wee van de bomen in Wervershoof. Van iepziekte tot aan de verzorging van bomen werd in kort tijdsbestek aan de kinderen uitgelegd.

De kinderen van de Werenfridus waren ondertussen op het sportpark van V.V.W. bezig met het uitvoeren van 5 opdrachten. De opdrachten hadden betrekking op de natuur. Eén van de opdrachten was om met een eenvoudige driehoek de hoogte van de populier voor het sportpark te bepalen.

Na een korte pauze gingen de kinderen van De Schelp naar buiten voor de natuuropdrachten en de leerlingen van de Werenfridus gingen naar De Schoof voor de diaserie.

Voor hun enthousiaste inzet kregen de kinderen na afloop een sinasappel en een liniaaltje met het embleem van de Nationale Boomfeestdag.

Zowel de begeleiders als de leerlingen waren zeer tevreden over de 45 ste boomplantdag.

---

Vertegenwoordigers van de woonwagengemeenschap hebben de Nederlandse overheid gevraagd om erkenning van het leed dat deze gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Er is nog niet veel bekend over de lotgevallen van reizigers en woonwagenbewoners tijdens deze periode. Duidelijk is wel dat hen leed is aangedaan, maar de omvang van de groep mensen die dit betreft en kennis van hun lotgevallen is niet of onvoldoende aanwezig.

Minister Borst van Volksgezondheid heeft daarom opdracht gegeven om een meldpunt te starten. Dit meldpunt gaat de ervaringen van reizigers en woonwagenbewoners tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog inventariseren.

Heeft u of hebben uw ouders de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en vindt u het belangrijk dat uw verhaal wordt opgetekend, dan kunt u telefonisch contact opnemen met "Meldpunt Reizigers" op telefoonnummer 0900-2021633 (f 0,12 per minuut). Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt het ook schrijven naar:

Meldpunt Reizigers,

Antwoordnummer 811,

7300 WB Apeldoorn.

Het meldpunt is opengesteld van 2 april tot 1 juli 2001.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan kunt u zich wenden tot Lian Doodeman, tel.587161 van de sector Burgers. Bij Burgerzaken kunt u een formuliet met informatie afhalen.

---

Aanvragen bouwvergunningen:


1. VOF P.N.M. en A.N.M. Duin, Zwaagdijk 122, 1683 NM Zwaagdijk, voor het geheel vernieuwen van een bedrijfsruimte op het perceel Zwaagdijk 122;


2. J. Kolenberg, Wiel 8, 1693 LL Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Wiel 8;


3. N.C. Duin, Zwaagdijk 238, 1682 NP Zwaagdijk, voor het oprichten van een berging op het perceel Zwaagdijk 238;


4. B. Groot, Driesprong 11, 1693 DG Wervershoof, voor het vergroten van de woning op het perceel Driesprong 11.

Melding bouwvoornemen:


1. J.T. Schouten, Glooiing 1, 1693 JX Wervershoof, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Glooiing 1.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een vol-gende publicatie worden ingediend.
---

BOUWPLANNEN TER INZAGE.

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan:


1. fam. J. Kroon, Broerdijk 22, 1679 GK Wervershoof voor het bouwen van een praktijkruimte op het perceel Dorpsstraat 88;


2. E.V.A. Bekkenutte, Jules-Haeckstraat 32, 7533 ZH Hengelo voor het plaatsen van een berging op het perceel Droge Wijmersweg 5/56.

De bouwplannen liggen met ingang van donderdag 12 april 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.

---

Verleende vergunningen

Bouwvergunningen:


1. G.C. Dekker, Slikkerdijk 99, 1693 LP Wervershoof voor het aanbouwen van een erker op het perceel Slikkerdijk 99 (4 april 2001);


2. J.P.A. Dudink, Belmolendijk 24, 1693 DJ Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Belmolendijk 24 (4 april 2001);


3. A.C.J. van Breukelen, Zeeweg 62, 1693 AT Wervershoof voor het veranderen van de achtergevel op het perceel Zeeweg 62 (4 april 2001);


4. P. Bot, Cornelis Kuinweg 15, 1619 PE Andijk, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Droge Wijmersweg 5/228 (4 april 2001);


5. J. Valk, Droge Wijmersweg 5/95, 1693 HP Wervershoof voor het op richten van een garage op het perceel Droge Wijmersweg 5/95 (4 april 2001).

Melding bouwvoornemen:


1. S.D.G. van Galen, Schenkeldijk 54, 1693 DN Wervershoof voor het plaatsen tuinhuisje op het perceel Schenkeldijk 54 (4 april 2001).

Sloopvergunning:


1. J.C.M. van Diepen, Zwaagdijk 164, 1683 NZ Zwaagdijk, voor het slopen van de asbesthoudende dakbedekking op de stal en de garage en het slopen van de mestsilo en twee bergruimtes op het perceel Zwaagdijk 164 (4 april 2001).

---

De commissie EBOS vergadert op 17 april aansluitend op de informatieavond over de eventuele gemeentelijke herindeling.

De agenda voor de commissie is als volgt:


1. Opening.2. Rondvraag publiek.3. Vaststelling commissieverslag 12 maart 2001.


4. Ingekomen stukken en mededelingen:


a.Behandeling agenda vergadering Algemeen Bestuur SOW.

b. Beleidsplan 2001 provincie Noord-Holland.


5. Commissievoorstel inzake onderzoeksrapport "Meerwaarde fusie Wervershoof, Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland" van Cap Gemini Ernst & Young.


6. Wat verder ter tafel komt.


7. Sluiting.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie