Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 13-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof


Op vrijdag 13 april, Goede Vrijdag, en maandag 16 april, Tweede Paasdag, zijn alle gemeentelijke diensten gesloten .

---

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

datum tijd plaats bijeenkomst

17-4 gemeentehuis commissie EBOS

18-4 20.00 uur gemeentehuis commissie Burgers

19-4 20.00 uur gemeentehuis commissie Ruimte

De commissie EBOS op 17 april a.s. begint na de informatieavond over de eventuele schaalvergroting in West-Friesland.
---

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

Datum tijd plaats bijeenkomst

16-4 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk Fractie ZD

16-4 19.00 uur dorpshuis Onderdijk Fractie ABC

17-4 19.00 uur gemeentehuis Fractie VVD

23-4 19.00 uur gemeentehuis Fractie CDA

07-5 20.00 uur De Schoof Fractie PW
---

Op 12 april is er in de gemeente controle openbare verlichting.
---

Collectes

datum organisatie
actie

8-4 tot 14-4 Nat. Sportfonds Gehandicapten collecte

15-4 tot 21-4 Hersenstichting collecte

22-4 tot 28-4 Ned. Hartstichting collecte
---

Verleende vergunningen


- vergunning aan Handbalvereniging Van Rooijen V.V.W. te Wervershoof om een geluidsinstallatie te mogen gebruiken op 4, 11 en 18 april op de velden aan de Europasingel (3 april);


- vergunning aan het Katholiek Vrouwengilde, afd. Onderdijk tot het houden van een rommelmarkt op 14 april in het dorpshuis te Onderdijk (2 april).

---

Verleende kapvergunning


- vergunning aan de heer F.R.L. Ursem voor het kappen van 1 populier staande aan de westzijde van het perceel Zwaagdijk 135 te Zwaagdijk-Oost.

---

Alle bestuurders van rechts gaan straks voor

Onze voorrangsregels zijn niet altijd even makkelijk. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek van het NIPO, maar we merken dat ook elke dag zelf in het verkeer. We kunnen ons allemaal wel een plek herinneren waar we even niet meer wisten wie er voor mocht gaan. Een goede reden om de regels eenvoudiger te maken. Daarnaast hebben we in Nederland andere voorrangsregels dan de meeste andere landen om ons heen. Hoog tijd dus om een belangrijke voorrangsregel te wijzigen. Daarom geldt vanaf 1 mei 2001: alle bestuurders van rechts krijgen voorrang, dus ook fietsers en bromfietsers. De nieuwe voorrangsregel: voorrang van rechts geldt voor gelijkwaardige kruisingen. Dat zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is.

Onduidelijkheid is onveilig

Onduidelijkheid in het verkeer leidt tot onveiligheid. Vandaar dat de voorrangsregels worden aangepast. Vanaf 1 mei 2001 gaan alle bestuurders die van rechts komen, op gelijkwaardige kruisingen, altijd voor. Automobilisten moeten vanaf die datum dus ook stoppen voor fietsers, bromfietsers en bestuurders van een invalidenvoertuig die van rechts komen. En hoewel het minder vaak voorkomt, krijgen ook paard en wagen, ruiters en mensen die paarden of vee begeleiden en op een gelijkwaardige kruising van rechts komen, voorrang. Voetgangers, skaters, skeelers en steppers zijn geen bestuurders en krijgen dus geen voorrang.

Voorrang: geen recht

De regels voor voorrangswegen en voorrangskruisingen blijven hetzelfde. Bestuurders op een voorrangsweg blijven voor gaan, ook na 1 mei 2001. Ook voor onverharde wegen en uitritten blijven de regels ongewijzigd. Bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan alle bestuurders op een verharde weg en bestuurders die uit een uitrit komen, verlenen voorrang aan de overige weggebruikers. Dat was zo en dat blijft zo. En ook de tram blijft op

gelijkwaardige kruisingen voorgaan op alle andere bestuurders. En natuurlijk geldt nog net als altijd: voorrang is geen recht, voorrang krijg je! Neem niet zomaar voorrang als je op een gelijkwaardige kruising van rechts komt. Let eerst goed op of je wel voorrang krijgt.

Campagne

Voorrangsregels verander je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Iedereen moet tenslotte weten dat de situatie wijzigt. Daarom start de overheid een grootscheepse

voorlichtingscampagne om iedereen op de hoogte te stellen van de veranderingen. De campagne hanteert de kreet: 'Geef het door, rechts gaat voor'. Er zijn spotjes op radio en TV, maar er zijn ook folders, buitenreclame, advertenties en een website waar je de informatie nog eens rustig na kunt lezen: www.geefhetdoor.nl. Omdat jongeren minder bekend zijn met de voorrangsregels, krijgen zij in de campagne extra aandacht. Voor het basis- en voortgezet onderwijs is lesmateriaal beschikbaar en er worden brochures en posters op de scholen verspreid. Ook gemeenten, waterschappen en provincies doen mee. Want zij zijn tenslotte medeverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op hun eigen wegen.

---

Vorige week is huis-aan-huis een gemeentelijke informatiekrant bezorgd. In deze krant hebben de gemeentebesturen van Wervershoof, Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland informatie verschaft over de eventuele schaalvergroting - gemeentelijke herindeling - in West-Friesland.

In de commissie EBOS van 17 april a.s. komt de schaalvergroting ook aan de orde.

Voorafgaand aan de commissie vergadering wordt een informatiebijeenkomst gehouden.

Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

U bent van harte welkom.

Mocht u de speciale gemeentelijke informatiekrant niet hebben ontvangen dan kunt u een exemplaar afhalen in het gemeentehuis.
---

Het Overhoekbos is, naar aanleiding van de aanhoudende berichten betreffende de uitbreiding van Mond- en Klauwzeer, voorlopig afgesloten.

Gedurende de afgelopen periode heeft het vee bij de rioolzuivering gelopen maar omdat daar te weinig gras staat zijn de koeien weer terug in het Overhoekbos.

Om besmetting van de koeien te voorkomen is het terrein afgesloten.

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.

---

De gemeenteraad heeft op 22 maart 2001 de 6e wijziging van de Legesverordening 1997 vastgesteld. In deze wijziging worden de tarieven voor diverse paspoorten en reisdocumenten met f 27,50 verlaagd.

De wijziging ligt vanaf heden voor een ieder tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis kosteloos ter inzage op de sector Middelen.

Exemplaren van de wijziging zijn op het gemeentehuis verkrijgbaar tegen betaling van de kosten.

De wijziging is met ingang van 1 april 2001 in werking getreden.
---

Dit jaar is de Nationale Boomplantdag op woensdag 21 maart gehouden. In Wervershoof was het op die dag echter te nat om te planten en in overleg met de scholen is toen besloten de boomfeestdag te verstellen naar woensdag 4 april. Vorige week woensdag was de grond duidelijk droger, maar het weer was twijfelachtig. Tussen de buitjes door werden de verschillende activiteiten gehouden.

70 kinderen van de Basisschool Werenfridus en De Schelp gingen gewapend met schoppen richting de Floralaan. In de Floralaan waren bomen en heesters in de afgelopen periode verwijderd omdat de bomen heel slecht groeiden.

Door het aanbrengen van een nieuwe drainage en nieuwe grond zijn de groeiomstandigheden aanzienlijk verbeterd en konden de nieuwe bomen worden geplant.

Namens de gemeente werden de kinderen welkom geheten door de wethouder E.van de Swaluw. Hij benadrukte het belang van het groen in de woonomgeving en vroeg de jeugd om het groen in stand te houden en niet te vernielen. Na het welkomstwoordje ging de wethouder samen met enkele kinderen de 1e boom planten, waarna de kinderen zelf aan de slag gingen. Met veel energie werd gewerkt om de 27 bomen en ca. 200 heesters in de grond te zetten.

Na de plantwerkzaamheden gingen de kinderen van De Schelp naar de Schoof om daar een dialezing te volgen over het wel en wee van de bomen in Wervershoof. Van iepziekte tot aan de verzorging van bomen werd in kort tijdsbestek aan de kinderen uitgelegd.

De kinderen van de Werenfridus waren ondertussen op het sportpark van V.V.W. bezig met het uitvoeren van 5 opdrachten. De opdrachten hadden betrekking op de natuur. Eén van de opdrachten was om met een eenvoudige driehoek de hoogte van de populier voor het sportpark te bepalen.

Na een korte pauze gingen de kinderen van De Schelp naar buiten voor de natuuropdrachten en de leerlingen van de Werenfridus gingen naar De Schoof voor de diaserie.

Voor hun enthousiaste inzet kregen de kinderen na afloop een sinasappel en een liniaaltje met het embleem van de Nationale Boomfeestdag.

Zowel de begeleiders als de leerlingen waren zeer tevreden over de 45 ste boomplantdag.

---

Vertegenwoordigers van de woonwagengemeenschap hebben de Nederlandse overheid gevraagd om erkenning van het leed dat deze gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Er is nog niet veel bekend over de lotgevallen van reizigers en woonwagenbewoners tijdens deze periode. Duidelijk is wel dat hen leed is aangedaan, maar de omvang van de groep mensen die dit betreft en kennis van hun lotgevallen is niet of onvoldoende aanwezig.

Minister Borst van Volksgezondheid heeft daarom opdracht gegeven om een meldpunt te starten. Dit meldpunt gaat de ervaringen van reizigers en woonwagenbewoners tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog inventariseren.

Heeft u of hebben uw ouders de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en vindt u het belangrijk dat uw verhaal wordt opgetekend, dan kunt u telefonisch contact opnemen met "Meldpunt Reizigers" op telefoonnummer 0900-2021633 (f 0,12 per minuut). Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt het ook schrijven naar:

Meldpunt Reizigers,

Antwoordnummer 811,

7300 WB Apeldoorn.

Het meldpunt is opengesteld van 2 april tot 1 juli 2001.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan kunt u zich wenden tot Lian Doodeman, tel.587161 van de sector Burgers. Bij Burgerzaken kunt u een formuliet met informatie afhalen.

---

Aanvragen bouwvergunningen:


1. VOF P.N.M. en A.N.M. Duin, Zwaagdijk 122, 1683 NM Zwaagdijk, voor het geheel vernieuwen van een bedrijfsruimte op het perceel Zwaagdijk 122;


2. J. Kolenberg, Wiel 8, 1693 LL Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Wiel 8;


3. N.C. Duin, Zwaagdijk 238, 1682 NP Zwaagdijk, voor het oprichten van een berging op het perceel Zwaagdijk 238;


4. B. Groot, Driesprong 11, 1693 DG Wervershoof, voor het vergroten van de woning op het perceel Driesprong 11.

Melding bouwvoornemen:


1. J.T. Schouten, Glooiing 1, 1693 JX Wervershoof, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Glooiing 1.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een vol-gende publicatie worden ingediend.
---

BOUWPLANNEN TER INZAGE.

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan:


1. fam. J. Kroon, Broerdijk 22, 1679 GK Wervershoof voor het bouwen van een praktijkruimte op het perceel Dorpsstraat 88;


2. E.V.A. Bekkenutte, Jules-Haeckstraat 32, 7533 ZH Hengelo voor het plaatsen van een berging op het perceel Droge Wijmersweg 5/56.

De bouwplannen liggen met ingang van donderdag 12 april 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.

---

Verleende vergunningen

Bouwvergunningen:


1. G.C. Dekker, Slikkerdijk 99, 1693 LP Wervershoof voor het aanbouwen van een erker op het perceel Slikkerdijk 99 (4 april 2001);


2. J.P.A. Dudink, Belmolendijk 24, 1693 DJ Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Belmolendijk 24 (4 april 2001);


3. A.C.J. van Breukelen, Zeeweg 62, 1693 AT Wervershoof voor het veranderen van de achtergevel op het perceel Zeeweg 62 (4 april 2001);


4. P. Bot, Cornelis Kuinweg 15, 1619 PE Andijk, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Droge Wijmersweg 5/228 (4 april 2001);


5. J. Valk, Droge Wijmersweg 5/95, 1693 HP Wervershoof voor het op richten van een garage op het perceel Droge Wijmersweg 5/95 (4 april 2001).

Melding bouwvoornemen:


1. S.D.G. van Galen, Schenkeldijk 54, 1693 DN Wervershoof voor het plaatsen tuinhuisje op het perceel Schenkeldijk 54 (4 april 2001).

Sloopvergunning:


1. J.C.M. van Diepen, Zwaagdijk 164, 1683 NZ Zwaagdijk, voor het slopen van de asbesthoudende dakbedekking op de stal en de garage en het slopen van de mestsilo en twee bergruimtes op het perceel Zwaagdijk 164 (4 april 2001).

---

De commissie EBOS vergadert op 17 april aansluitend op de informatieavond over de eventuele gemeentelijke herindeling.

De agenda voor de commissie is als volgt:


1. Opening.2. Rondvraag publiek.3. Vaststelling commissieverslag 12 maart 2001.


4. Ingekomen stukken en mededelingen:


a.Behandeling agenda vergadering Algemeen Bestuur SOW.

b. Beleidsplan 2001 provincie Noord-Holland.


5. Commissievoorstel inzake onderzoeksrapport "Meerwaarde fusie Wervershoof, Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland" van Cap Gemini Ernst & Young.


6. Wat verder ter tafel komt.


7. Sluiting.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...