Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wet verplicht gemeente Hoogeveen tot openbaarheid

Datum nieuwsfeit: 17-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

18 april 2001

* Wet verplicht gemeente tot openbaarheid *
* Gemeenteraad vergadert *

* Commissies ABZ en Financiën *

* Commissie bezwaar en beroep *

* Spreekuur college *

* Leger oefent in Hoogeveen *

* Oud-papieracties *

* Afdeling RO dicht *

* Van Trommelslager tot Tamboer *

* Verkeer in het centrum op Koninginnedag *
* Dat ook op www.hoogeveen.nl... *

* Inschrijving kavels Erflanden *

+ Partiële herziening bestemmingsplan Noordscheschut *
+ Vaststelling bestemmingsplan Stationsgebied-Zuid 1e fase *
+ Wet Milieubeheer Nieuwlande *

+ Meldingen AMVB's *

+ Bouwaanvragen en -meldingen *

+ Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
+ Verleende bouwvergunningen *

+ Geweigerde bouwvergunning *

+ Sloopvergunning *

Wet verplicht gemeente tot openbaarheid

Het komt de laatste jaren steeds vaker voor dat burgers die de gemeente een brief hebben gestuurd, tot de ontdekking komen dat de inhoud ervan buiten de gemeente bekend is geworden. In sommige gevallen vinden ze zelfs citaten uit de brief in de krant terug.

Dit komt doordat burgers en media steeds vaker brieven opvragen die bij de gemeente zijn binnengekomen. En de gemeente is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) in de meeste gevallen verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen. Openbaarheid is de regel, geheimhouding uitzondering.

Absolute redenen

De wet staat de gemeenten maar in bepaalde gevallen toe informatie vertrouwelijk te houden. Zo moet de gemeente informatie geheim houden als bekendmaking de eenheid van de Kroon in gevaar zou brengen of schade zou toebrengen aan de veiligheid van de staat. Ook moet de gemeente vertrouwelijke bedrijfs- en fabricage-gegevens geheim houden.

Relatieve redenen

Daarnaast zijn er zeven belangen die voldoende reden kunnen zijn om een stuk niet openbaar te maken. Het gaat hierbij echter om relatieve redenen; de gemeente moet ze tegen andere belangen afwegen.

Het betreft de volgende belangen:

1. de internationale betrekkingen;
2. de economische en financiële belangen van de staat of gemeente; 3. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 4. inspectie, toezicht en controle door de overheid; 5. de persoonlijke levenssfeer (privacy);
6. onevenredige bevoordeling of benadeling van bepaalde personen door bekendmaking;
7. het belang van de geadresseerde om als eerste van bepaalde informatie te kunnen kennisnemen.

Zwaarwegend zijn

Het komt nogal eens voor dat de gemeente bepaalde informatie liever niet bekend maakt, met name om de privacy van burgers niet aan te tasten. De rechter heeft echter bepaald dat (in dit voorbeeld:) het privacy-belang wel echt zwaarwegend moet zijn om geheimhouding te rechtvaardigen.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een bezwaarschrift tegen een bouwplan van de buurman. Om niet voor verrassingen te komen staan, dient iedere burger die de gemeente een brief schrijft, zich dit te realiseren.

Gemeenteraad vergadert

De gemeenteraad vergadert volgende week donderdag 26 april in de raadzaal van het raadhuis. De vergadering is openbaar, dat wil zeggen dat iedereen van harte welkom is. De raadzaal heeft een speciale publiekstribune. De vergadering begint om 19.30 uur. Voorzitter is burgemeester Urlings. Op de agenda staat onder andere:
* Vragenronde

* Vaststelling bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan "Gezondheidscentrum"

* Wijziging Algemene plaatselijke verordening
* Wijziging gronduitgiftevoorwaarden gemeente Hoogeveen
* Regels voor de loting van bouwkavels

* Plan Duurzaam veilig in Noordscheschut

* Vaststelling Nota Structuurvisie Detailhandel Hoogeveen
* Begrotingswijziging(en) algemene dienst 2001
* Verzoek gemeentesecretaris zijn functie per 15 mei ter beschikking te stellen

Commissies ABZ en Financiën

Volgende week woensdag, 25 april 2001, vergadert de gecombineerde commissie voor de Financiën en ABZ c.a. om 19.30 uur in het openbaar in de raadszaal van het gemeentehuis. Voorzitter is mevrouw A. de Widt-Nieuwenhuizen. Op de agenda staat onder andere:
* Notitie "Naar een ander evenwicht".

* Brief gemeentesecretaris M.A.C. van Egdom van 4 april 2001. Spreekrecht
Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorlichtingscentrum
Commissie bezwaar en beroep

De commissie voor de bezwaar- en beroepschriften houdt een openbare hoorzitting op 25 april a.s. in Commissiekamer 2 van het raadhuis. Op de agenda staat:
14.45 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van ARRIVA Personenvervoer Nederland B.V. tegen het toekennen van een vergunning voor het verrichten van lokaal openbaar vervoer aan MTI en een bezwaarschrift tegen het vaststellen van de dienstregeling 2001 ten behoeve van MTI.

Spreekuur college

De burgemeester en wethouders houden elke maandag spreekuur van 13.30 uur tot 14.30 uur. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen met 291253. Voor een afspraak met één van de wethouders kunt u bellen met 291255. Het spreekuur van wethouder Van der Zwaag vervalt op 23 april.
Leger oefent in Hoogeveen

De Landmacht houdt van maandag 23 tot en met vrijdag 27 april een oefening in de gemeente Hoogeveen. Daarbij zijn 18 soldaten en 7 voertuigen van de Cavalerieschool betrokken. Er wordt geen oefenmunitie gebruikt.

Voor de oefening wordt - met toestemming van eigenaren - gebruik gemaakt van particuliere terreinen en objecten, maar verplaatsingen gebeuren uiteraard via de openbare weg. Het leger probeert de verkeersoverlast voor burgers tot een minimum te beperken. De bebouwde kom wordt in principe gemeden.

Schade aan particuliere eigendommen door oefenende manschappen of voertuigen kan worden geclaimd bij het ministerie van Defensie (schadecommissaris krijgsmacht) in Den Haag. Telefoon: 070 - 3186985 of 3188820.

Oud-papieracties

Bij de openbare basisschool Het Spectrum kunt u morgen, donderdag 19 april, tussen 14.00 en 18.00 uur oud papier inleveren. Het gaat om de locatie zuid van de school aan de Mimosastraat 2 in Hoogeveen. De Samenwerkende Scholen te Elim houden zaterdag 20 april een inzameling. U kunt het oud papier brengen naar de containers die van 9.00 tot 11.30 uur op de parkeerplaats Prieswijk West staan.

Afdeling RO dicht

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Hoogeveen is vrijdag 20 april gesloten. Het personeel is die dag op vakexcursie.

Van Trommelslager tot Tamboer

Het programma voor Koninginnedag is, afgezien van de laatste details, nu helemaal rond. Overal in de gemeente zijn mensen druk in de weer om de laatste hand te leggen aan hun bijdragen. De programmabrochure met alle programmagegevens is verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum van de gemeente en bij de ANWB/VVV.

De route die het koninklijk gezelschap gaat lopen, blijkt uit het thema van de dag: 'De Verbinding, van Trommelslager tot Tamboer'. De koninklijke familie zal ook echt van Trommelslager naar Tamboer lopen, van de Grote Kerk met het beeldje van de Trommelslager tot theater De Tamboer.

De koninklijke bus zal vanaf het vliegveld, waar de familie arriveert, aankomen op de hoek van de Van Echtenstraat en de Jacob Elemastraat. Na de ontvangst door burgemeester Urlings bezoekt de koningin de Grote Kerk. Van de kerk gaat het gezelschap via het Van Echtenplein en de Van Echtenstraat naar de Hoofdstraat. Daar gaat het eerst zuidwaarts tot het eerste bruggetje over de Cascade, daarna noordwaarts met een uitstapje naar het Raadhuisplein tot aan het plein voor De Tamboer. Daar staat de koninklijke bus dan weer gereed om de familie mee te nemen naar Meppel.

Scholen creatief

Langs de route zullen op verschillende plaatsen prachtige kunstobjecten te zien zijn. Het zijn de producten van de creativiteit van negentien basisscholen in onze gemeente. Aan hen is gevraagd om zich uit te leven in kunstzinnige objecten en dat heeft geleid tot verrassende en opzienbarende kunst, vaak geïnspireerd op de naam van de school of op het koninklijk bezoek.

De oproep om fantasierijke leuzen te bedenken, heeft honderden reacties opgeleverd. Helaas hebben ze niet geleid tot een woud van spandoeken in de Hoofdstraat. De bevestiging daar bleek onoverkomelijke problemen op te leveren. Nu hangen de spandoeken elders in Hoogeveen.

De bewoners van het centrum

Alle woningen binnen de ruit Van Limburg Stirumstraat, Schutstraat, Het Haagje, Kanaalweg en Industrieweg ontvangen een brief met gegevens over de verkeerssituatie in de binnenstad rond Koninginnedag. In bijgaand kader nog eens de belangrijkste details. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Verkeer, telefoon 291648.

Voor algemene vragen over Koninginnedag kunt u terecht bij het Voorlichtingscentrum, telefoon 291256.

Verkeer in het centrum op Koninginnedag

Tienduizenden bezoekers zullen Hoogeveen op 30 april bezoeken. Dat vraagt om verkeersmaatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De gemeente wil het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk weren uit het centrum van de stad.

De maatregelen zijn:

* verkeer van buiten de stad kan buiten het centrum parkeren
* parkeerplaatsen op de pleinen in het centrum worden gereserveerd voor medewerkers, pers, mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel (en daarvoor een parkeerkaart moeten aanvragen bij de afdeling verkeer) en hulp- en veiligheidsdiensten
* op een uitgebreide ruit rond het centrum geldt éénrichtingsverkeer (Van Limburg Stirumstraat, Schutstraat, Haagje, Kanaalweg en Industrieweg)

* vanaf deze ruit zijn alle wegen naar het centrum voor autoverkeer afgesloten

Deze maatregelen gelden van 6.00 uur 's morgens tot ongeveer 12.00 uur.

Een aantal pleinen wordt al op zondagavond om 20.00 uur afgesloten voor autoverkeer:

* De Markt, Blankensplein, Dekkerplein, Bilderdijkplein, Nicolaas Beetsplein, Stoekeplein, De Kaap en Reviusplein
* Het Van Echtenplein en het noordelijk deel van het Bilderdijkplein zijn vanaf donderdagavond gesloten voor autoverkeer
* De Van Echtenstraat en de Hoofdstraat-Noord (tot aan de Willemskade) zullen op zondagavond omstreeks 20.00 uur worden afgesloten voor parkeerders

Bewoners van het centrumgebied binnen de ruit en bezoekers kunnen op maandagmorgen 30 april het gebied wel verlaten, maar niet meer per auto binnenkomen. De bewoners aan de pleinen verzoeken wij dringend om hun voertuigen voor maandagochtend 6.00 uur op één van de resterende pleinen te plaatsen (Beukemaplein of Schutsplein). Voor het Van Echtenplein en het noordelijk deel van het Bilderdijkplein geldt een parkeerverbod vanaf donderdagavond, voor de Van Echtenstraat en de Hoofdstraat-Noord vanaf zondagavond.

De gemeente rekent graag op de medewerking van alle betrokkenen ter wille van een goed verloop van de Koninginnedagfestiviteiten. Voor meer informatie over deze maatregelen kunt u bellen met de afdeling verkeer, telefoon 291648.

Dat óók op www.hoogeveen.nl

Tot 15 mei dit jaar kunt u mede via de website van de gemeente reageren op twee concept cultuurnotities. In de concept notitie Cultuuromslag: over cultuurbeleid staat de politieke denkrichting voor de komende jaren. De andere notitie heet Kennismaking met kunst en cultuur in Hoogeveen: over cultuureducatie en is een eerste beoogde uitwerking van de eerstgenoemde notitie. Naar verwachting zal de raadscommissie Cultuur in juni de notities bespreken. U kunt via de site per e-mail reageren. De gemeente behandelt uw reactie als officiële inspraak.

Inschrijftermijn kavels Erflanden sluit vrijdag

Tot en met komende vrijdag, 20 april, hebben geïnteresseerden de tijd zich in te schrijven voor 13 particuliere kavels in de tweede bouwfase van Erflanden, Hoogeveens nieuwste woonwijk. De kavels liggen langs een waterpartij en de geluidswal (fase 2-zuid, cluster 9).

Het bestemmingsplan schrijft daar maximaal 1 bouwlaag voor met kap. Onder de kap kan een woonlaag gemaakt worden. De maximale bouwhoogte is 8 meter. De kavels variëren van 700 tot 1000 m2. Als het weer meewerkt, is de grond voor de kavels in juli bouwrijp.

Prijs

De kavels gaan f. 270,- per vierkante meter kosten, excl. BTW. De prijzen zijn ook excl. een toeslag voor duurzaam bouwen.

Inschrijven

Om u in te schrijven kunt u terecht bij de gemeentelijke afdeling Grondzaken in het Compagnieshuis aan het Raadhuisplein in Hoogeveen. Daar ligt een informatiepakket met inschrijfformulier en inschrijfvoorwaarden klaar. De openingstijden voor bezoek zijn elke ochtend tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.15 uur. Op woensdag kunt u tot 17.00 uur terecht. Het telefoonnummer is (0528) 291766 of 291911. Meer informatie en een inschrijfformulier vindt u ook elders op deze site.

Mededelingen

Partiële herziening bestemmingsplan Noordscheschut

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat met ingang van 19 april 2001 gedurende 4 weken bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen, voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 29 maart 2001 vastgestelde bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Noordscheschut".

De planherziening betreft het voormalige schoolterrein ten noorden van de Drostenraai in de dorpskern Noordscheschut.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om op het voormalige schoolterrein twee vrijstaande woningen te bouwen. Eveneens is in het plan de voormalige onderwijzerswoning opgenomen. Het achter deze woning gelegen terrein van de reeds afgebroken kleuterschool zal gereserveerd worden als uitbreiding van het parkeerterrein van de naastgelegen gereformeerde kerk.

In het plan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen zijn geen wijzigingen aangebracht.

Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kunnen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AC Assen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:

* degene die tijdig zijn zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de raad heeft kenbaar gemaakt;
* en belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de raad kenbaar te maken.

Vaststelling bestemmingsplan Stationsgebied-Zuid 1e fase

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat met ingang van 19 april 2001 gedurende 4 weken bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen, voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 29 maart 2001 vastgestelde bestemmingsplan Stationsgebied-Zuid 1e fase.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om in dit gebied te komen tot:

* Bouw van kantoren.

* Woningbouw aan de Blankenslaan-West.

* Aanleg van een parkeerterrein.

* Uitvoering van de 1e fase van de plannen voor het doortrekken van de Griendtsveenweg naar de Stationsstraat.

Het betreffende gebied wordt begrensd door de spoorlijn, het Gewestelijk Arbeidsbureau, de Crerarstraat en de Blankenslaan-West te Hoogeveen.

In het plan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

* Het terrein hoek Blankenslaan-Crerarstraat is zoveel mogelijk overeenkomstig het bestaande gebruik als openbaar groen bestemd.
* In de toelichting en de bestemmingsvoorschriften is een nadere beschrijving opgenomen van het mobiliteitsprofiel dat de gemeente voor het stationsgebied voor ogen staat.

* In de toelichting is een samenvatting opgenomen van de nota "De kantorenmarkt in Hoogeveen"van juli 2000.

* Het op het terrein van NS Railinfrabeheer geprojecteerde deel van het parkeerterrein is buiten het plan gelaten.
* De vrijstellingsbevoegdheid voor het toestaan van een groter oppervlak aan bijgebouwen ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of bedrijf is beperkt tot een aan huis gebonden beroep en ten behoeve van het wonen.

* De omschrijving van het begrip "Kantooroppervlak" is aangepast.
* In de toelichting en de voorschriften zijn enkele kleine redactionele wijzigingen aangebracht.

* De plankaart is ten behoeve van de duidelijkheid op enkele kleine punten aangepast.

Gedurende bovengenoemde termijn van vier weken kunnen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AC Assen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:

* degene die tijdig zijn zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;
* een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
* een ieder die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die in het plan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Wet Milieubeheer Nieuwlande

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13.4 van de Wet Milieubeheer, jo. 3:19, lid 2 en 3:20, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij van plan zijn om naar aanleiding van de aanvraag van de heer

J.C. Schelhaas te Nieuwlande voor het oprichten en in werking hebben van een technisch klussenbedrijf voor het maken van procesonderdelen, gelegen aan de Stephensonstraat 96a te Hoogeveen, een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer te gaan verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De aanvraag, het ontwerp-besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19 april 2001 tot en met 17 mei 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-Inspectie en -Vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen ons besluit op de aanvraag.

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 17 mei 2001 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons college worden ingediend.

Indien u daaraan behoefte heeft, kan tot het einde van de ter inzage legging gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over de aanvraag en het ontwerp-besluit tussen onder andere vertegenwoordigers van de gemeente, de aanvrager en u zelf. Tijdens dit gesprek bestaat ook de mogelijkheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen. Om praktische en organisatorische redenen verzoeken wij u een dergelijk gesprek ten minste twee weken voor het verstrijken van de termijn, waarbinnen schriftelijke bedenkingen kunnen worden ingebracht, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 0528-291614 (doorkiesnummer).

Ten slotte vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht, naar aanleiding van ons besluit te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.
Meldingen AMVB's

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet Milieubeheer bekend, dat in de periode van 18 december 2000 tot en met 12 maart 2001 diverse meldingen zijn ontvangen van inrichtingen die vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer.

De navolgende meldingen zijn ingediend:
Besluit mestbassins Milieubeheer:


* De heer A.J. Rosegaar, voor het plaatsen van een mestbassin gelegen aan de Oostering 47 te Pesse.

Besluit melkrundveehouderijen Milieubeheer:


* De heer J. Okken, voor het wijzigen van het bestaande mestvarkensbedrijf in een inrichting voor het houden van 20 schapen en 5 zoogkoeien gelegen aan de Brandligtswijk 112 te Elim.
* De heer A.J. Bisschop, voor het vernieuwen en vergroten van de bestaande kapschuur voor stalling van landbouwwerktuigen gelegen aan de Riegshoogtendijk 77 te Hollandscheveld.
* De heer A.J. Strijker, voor het wijzigen van het bestaande pluimveebedrijf door stalling van 30 zoogkoeien in plaats van pluimvee gelegen aan Krakeel 40 te Noordscheschut.

Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998:


* Directie van Ziekenhuis Bethesda, voor het wijzigen van een ondergrondse tank van 20.000 liter in een tank van 15.000 liter gasolie gelegen aan de Dr. G.H. Amshoffweg 1 te Hoogeveen.

Besluit bouw- en houtbedrijven Milieubeheer:


* Lichtendonk Hoogeveense Emballage Industrie, voor het oprichten van een opslagruimte voor het sorteren en repareren van houten pallets gelegen aan de

* Dr. Anton Philipsstraat 40 te Hoogeveen.
* Dekos, voor het veranderen van de inrichting met een opslag voor chaletbouw en de benodigde materialen daarvoor gelegen aan de Gosem Engelsstraat 8 te Elim.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen Milieubeheer:


* Doorten Pesse B.V., voor het uitbreiden van het bestaande garagebedrijf door het vergroten van de werkplaats gelegen aan de Dorpsstraat 28 te Pesse.

* Bé Thalen Motoren, voor het oprichten van een opslagruimte voor reparatie en demonteren van motoren gelegen aan de Lindberghstraat 9 te Hoogeveen.

* Verheijen Beheer B.V., voor het van toepassing worden van het besluit op de reeds aanwezige inrichting voor de verkoop, reparatie en onderhoud van personen-en bedrijfsauto's gelegen aan de Parmentierstraat 2, 6 en 8 te Hoogeveen. Tevens vindt leasing, verhuur en schadeherstel plaats.

Besluit opslag- en transportbedrijven Milieubeheer:


* Transport-, opslag- en verhuisbedrijf Hartman, voor het oprichten van een opslagruimte voor inboedels (hoofdzakelijk meubels) gelegen aan de Dr. Anton Philipsstraat 40 te Hoogeveen.
* De heer J.R.A. Guichelaar, voor het wijzigen van de inrichting met de opslag van tuinmeubelen, materiaal voor bestrating en sierbestrating gelegen aan de Perebomenweg 56 te Elim.
* Rioolontstoppings- en klussenbedrijf Zomer, voor het veranderen van de inrichting voor de opslag van pvc en technisch installatiemateriaal gelegen aan de Molenhoek 14 te Pesse.
* Assco plettac, voor de opslag en distributie van stalen en aluminium steigermaterialen gelegen aan de Stephensonstraat 17b te Hoogeveen.

* Handelsonderneming D-trade B.V., voor de opslag en distributie van ingekochte inboedels van bedrijven of instellingen gelegen aan de Dr. Anton Philipsstraat 7 te Hoogeveen.

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen Milieubeheer:


* Gemeente Hoogeveen, voor het veranderen van het buurtgebouw Het Oor door het wijzigen van bestaande lokalen in andere ruimten en het uitbreiden met een nieuwe grote zaal en keukengedeelte gelegen aan de Van Goghlaan 7 te Hoogeveen.
De meldingen kunnen met ingang van 19 april 2001 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien bij de sector Milieu en Openbare Werken, toelichting op de stukken worden verkregen.

Bouwaanvragen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat in de periode van 9 tot en met 12 april 2001 de volgende bouwaanvragen en bouwmeldingen zijn ontvangen:

Bouwaanvragen:

* P.A. Dunning, bouwen van een woning met garage, Zwembadweg
* M. Elhalawany, verbouwen van een winkelpand in restaurant, Grote Kerkstraat 21

* G.R. van Bruggen, bouwen van een woning met garage, Erflanden, 2e fase

* I. Bekhuis, uitbreiden van een woning, Zuiderweg 36
* J. Kat, uitbreiden van een woning, Beukemastraat 14
* J. Zomer, plaatsen van een tijdelijke woonruimte, Stephensonstraat 102

* Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, uitbreiden van een schoolgebouw, Korhoenlaan 3

* G. Geerts, bouwen van een recreatiebungalow met berging, Haarweg 15b (kavel 8)

* J. Fieten, verbouwen van een pension, Carstensdijk 64
* H.J.R. van Mulligen, bouwen van een erker, P. de Hooghstraat 27
* G.R.H. te Velde, bouwen van een dakkapel, Roerdomplaan 130
* H.G. Koops, bouwen van een dakkapel, Klijnsmastraat 2
Bouwmeldingen:

* J. Wemmenhove, bouwen van een tuinhuisje, Dorpsstraat 76
* B. Benjamins, uitbreiden van een woning, Doorsnijding 24
* K.H. Woltinge, bouwen van een tuinhuisje, H. Reindersweg 28-80
* H. Klooster, bouwen van een tuinhuisje, Atalanta 35
* W.P.M. Martowirono-Bos, bouwen van een tuinhuisje, Regulus 58
* E. Knol, bouwen van een bijkeuken, Van Damstraat 13
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met bestemmingsplannen vrijstelling te verlenen aan:
* Kraal Kraanbedrijf en transportbedrijf V.O.F., voor het wijzigen van een bedrijfsloods aan de Stephensonstraat 24 te Hoogeveen;
* L.M. ter Haar, voor het bouwen van een erker aan de woning, het wijzigen van de gevels van de woning en het bouwen van een garage aan de Algol 30 te Hoogeveen.

De bouwplannen liggen met ingang van 19 april 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen tegen het verlenen behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen.

Bouwvergunningen en sloopvergunning

Verleende bouwvergunningen

* Maral Coatings B.V., voor het uitbreiden van de verffabriekaan de Smirnoffstraat 12 te Hoogeveen;

* H.J. Weering, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning aan de Spireastraat 26 te Hoogeveen;

* Benjamins en Derks Auto's B.V., voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Galvanistraat 10 te Hoogeveen;
* T.C.J. Cox, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning aan de Jan Slotswijk 104 te Elim;

* A.J. Bisschop, voor het bouwen van een schuur aan de Riegshoogtendijk 77 te Hollandscheveld;

* J. Engels, voor het uitbreiden van de woning aan de Juffrouw Blekkinghstraat 18 te Hollandscheveld;

* J.H. Weuring, voor het uitbreiden van de woning aan de Schoolstraat 7 te Fluitenberg;

* Autobedrijf en Staalconstructies J&L, voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw aan de Molenweg 8a te Tiendeveen;

Geweigerde bouwvergunning

* Benjamins en Derks Auto's B.V., voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Marconistraat 15 te Hoogeveen;

Sloopvergunning

* Smit, voor het slopen van de woning en een stal aan de Langewijk 172 te Elim.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen, geweigerde bouwvergunning en sloopvergunning is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen, geweigerde bouwvergunning en sloopvergunning kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie