Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Positief jaarresultaat Den Haag door meevallers

Datum nieuwsfeit: 17-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

Persberichten >>

2001-04-17: Positief jaarresultaat Den Haag door meevallers

Burgemeester en wethouders van Den Haag hebben vandaag, de derde dinsdag in april, de jaarrekening en het jaarverslag over 2000 aangeboden aan de gemeenteraad. Hoewel het boekjaar 2000 met een voordelig resultaat van f 93,4 mln. is afgesloten, blijft de financiële positie van de gemeente kwetsbaar. Het resultaat is voornamelijk bepaald door incidentele meevallers, waaronder voordeel uit erfpacht en een meevaller bij de inkomsten uit het gemeentefonds, door extra rijksuitgaven eind 2000. De gunstige economische ontwikkelingen in het land hebben nog steeds een positief effect op de gemeentefinanciën, maar bieden geen garanties voor de toekomst.

De omvang van het weerstandsvermogen, bestaande uit de algemene reserve en de reserve grondbedrijf is voor een stad van deze omvang nog steeds laag. Bovendien moet de komende jaren rekening worden gehouden met forse gemeentelijke bijdragen in verkeersinfrastructuur (o.a. Bereikbaarheidsoffensief Randstad) en risicos bij het onderhoud van gemeentelijke panden (legionellapreventie, stijging bouwkosten door marktwerking, ARBO-normen). Het college stemt daarom voor het grootste deel van het positieve resultaat toe te voegen aan een aparte bestemmingsreserve.

Het jaar 2000 stond in het teken van verdere versterking van de economische en sociaal-educatieve structuur van de stad. De gunstige economische ontwikkelingen en de beschikbare financiële ruimte zijn aangewend om de achterstanden op het terrein van onderhoud en bedrijfsvoering verder weg te werken. Tevens zijn wederom de OZB-tarieven verlaagd. Den Haag daalde in 2000 van plaats 206 naar 309 op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten. Ook zijn de woonlasten ten opzichte van de buurgemeenten aanzienlijk verlaagd. De gemeente heeft in 2000 voor f 327 mln geïnvesteerd in de stad. Zo is de Koningstunnel in gebruik genomen en heeft de gemeenteraad ingestemd met het afbouwen van het Souterrain (tramtunnel); deze zal geschikt worden gemaakt voor de aansluiting met Randstadrail. Daarnaast is het Zuiderpark vernieuwd, waarbij tevens het Zwembad Zuiderpark in gebruik is genomen. De nieuwbouw van zes openbare basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs is gerealiseerd. Over het ontwikkelingsprogramma "De kracht van Den Haag" waarbij de nadruk ligt op een integraal beleid om de economische en sociale vitaliteit van de stad te versterken, is in 2000 met de rijksoverheid overeenstemming bereikt. Dit ontwikkelingsprogramma is de onderbouwing voor de uitvoeringsprogrammas van het Grote Stedenbeleid.

Een van de grootste knelpunten voor structurele gezondmaking van de stad is en blijft de ruimtenood. De planning van het kabinet is om de besluitvorming omtrent de herindeling nog in 2001 af te ronden. De uitkomst van deze besluitvorming is van groot belang om het hoofd te kunnen blijven bieden aan de grote stadsproblematiek waarmee Den Haag te kampen heeft. Gebiedsuitbreiding is noodzakelijk om een vitale stad te kunnen blijven, waar het voor burgers prettig wonen is en waar een goed vestigingsklimaat voor bedrijven heerst. Alle gemeentelijke diensten hebben een goedkeurende accountantsverklaring zonder beperkingen ontvangen. Daarmee is opnieuw een stap gezet in de verbetering van de financiële organisatie van de gemeente. Het jaarverslag geeft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten over 2000:

* De gemiddelde woonlasten zijn wederom gedaald t.o.v. 1999;
* In 2000 is ingestemd met het plan van aanpak "geweld op straat", dat in hoofdzaak betrekking heeft op de veiligheid in openbare ruimten.

* Een daling van de werklozen met 8% tot een aantal van 23.219. Ook het aantal bijstandsgerechtigden nam af met 658 tot een totaal aantal van 21.658.

* De reconstructie van het stationsplein HS is gerealiseerd.
* De Koningstunnel is in gebruik genomen.
* In juli 2000 is het raadsbesluit "uitbreiding kinderopvang" vastgesteld; eind 2000 waren 719 kindplaatsen gerealiseerd.
* In 2000 is de beslissing genomen over het bouwen van een nieuw stadion voor ADO Den Haag.

* Voor het nieuwe kunstenplan 2001-2004 is structureel f 4,5 mln. extra beschikbaar gekomen.

* Den Haag heeft de prijs gekregen voor het project "City Mondial".
* Het project "Digitaal Leren" is gestart, waarbij het gebruik van ICT in het onderwijs op ruime schaal mogelijk wordt gemaakt.
* De centrale bibliotheek is in 2000 gedurende 32 zondagen geopend. Dit trok in totaal 64.000 extra bezoekers.

* Het groot winkelcomplex Megastores is geopend
* De Bink Twins zijn in aanbouw genomen.

* Opening van het eerste vadercentrum van Nederland in Laak.
* Nadere planuitwerking Hoog Hage heeft plaatsgevonden (CS-kwadrant, Centrum Plus).

* Er zijn 1867 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.
* In een groot deel van de sportaccommodaties, met name in zwembaden, is het achterstallig onderhoud weggewerkt.
* Er is 3,5 mln besteed aan de uitvoering van de "nota Spelen" in de vorm van grotere variatie, betere spreiding van speelvoorzieningen en de vernieuwing en verbetering van speelwerktuigen.
* Een medisch spreekuur voor dak- en thuislozen is van start gegaan.
* Residentie.net is geïntroduceerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie