Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belemmeringen verkoop huurwoningen in ROA-gebied

Datum nieuwsfeit: 18-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Weerstanden en stroperigheid belemmeren verkoop huurwoningen in ROA-gebied

Vooral door lokale oorzaken worden in Amsterdam en omliggende gemeenten (ROA- gebied) weinig huurwoningen verkocht. Bij een deel van de gemeenten, stadsdelen en verhuurders in het ROA-gebied zijn er aarzelingen of zelfs weerstanden om huurwoningen aan huurders te verkopen. Verder spelen procedurele stroperigheid en met name in Amsterdam de sociale huurtraditie een rol. Er zijn geen algemeen geldende belemmeringen die verkoop in de weg staan. Een en ander blijkt uit een onderzoek van het RIGO in opdracht van de Inspectie Volkshuisvesting in Noord-Holland en Flevoland. Staatssecretaris Remkes van VROM zal binnenkort over dit onderzoek gesprekken voeren met de regio.
Het stadsgewest ROA heeft het hoogste percentage huurwoningen (70) van alle stadsgewesten in Nederland, maar heeft de laagste verkoopcijfers. Tussen 1994 en 1998 werd slechts 2,7% van de huurvoorraad verkocht. Voor heel Nederland was dat in die periode 4,7%. Van de gemeenten in het ROA-gebied heeft Amsterdam veruit het hoogste percentage huurwoningen (83) en toch de laagste verkoopcijfers. In 1999 werd 0,4% van de huurwoningen aan huurders verkocht, terwijl in de rest van het ROA-gebied de verkoop op het gemiddelde in Nederland lag: 1%. Van de verkochte huurwoningen in het ROA- gebied was 80% van particuliere verhuurders en 20% van woningcorporaties.

Woningmarkt loopt vast
Uit het onderzoek blijkt dat er in Amsterdam vooral in vooroorlogse buurten een forse vraag is naar koopwoningen. In Amsterdam wilde in 1998 22% (ruim 65.000 huishoudens) van de huurders zijn huurwoning tegen marktwaarde kopen. In ROA- Noord (gemeenten boven het Y) is dat 29% (ruim 15.000) en in ROA- Zuid 35 % (20.000). Zowel in Amsterdam als in ROA- Zuid bestaat er een grote druk op de woningmarkt van zowel koop- als huurwoningen. Vooral in Amsterdam is de vraag naar koopwoningen en naar meer kwaliteit zo groot dat de prijzen van koopwoningen zeer fors zijn gestegen. Daardoor kunnen huishoudens hun koopwens niet meer realiseren, wat weer tot gevolg heeft dat ze in hun huurwoning blijven zitten. De doorstroming stagneert en de woningmarkt loopt langzaam vast.

Oorzaken lokaal beleid
Bijna de helft van de gemeenten in het ROA-gebied en een groot deel van de woningcorporaties heeft geen verkoopbeleid. Sommige sociale verhuurders zijn er nog niet mee bezig, bijvoorbeeld omdat zij de veranderde vraag van hun bewoners nog niet hebben onderkend, maar andere zijn ook uit traditie tegen verkoop. Deze houding komt ook voor bij stadsdeelraden en huurdersorganisaties. Een ander deel van de corporaties wacht nog op de afronding van de plannen voor herstructurering.

Oorzaken praktijk
Vooral in Amsterdam gaat er in de praktijk van de verkoop van huurwoningen veel mis. Een corporatie en een stadsdeel vechten bijvoorbeeld al drie jaar over procedures. Vaak ziet een corporatie af van verkoop als het stadsdeel tegen is. Er bestaat veel stroperigheid in de procedures: bij de verkoop van een huurwoning kunnen splitsingsvergunningen, bouwtoezicht, milieuhandhaving en erfpachtkwesties aan de orde zijn met allemaal hun eigen procedures. Ook zijn bij verkoop de contacten tussen verhuurders en huurders niet altijd even helder en open. Vaak wordt een verkoopaanbod van de verhuurder door de zittende huurders ervaren als een overval.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling van de onderzoekers is dat in gewestelijk verband een woonbeleid moet worden vastgelegd met daarbij aandacht voor de spreiding van de voorraad betaalbare huurwoningen, toewijzingsregels, nieuwbouw en verkoop van huurwoningen. Dit moet vertaald worden in concrete prestatieafspraken. Om de nieuwe ambitie van Amsterdam waar te kunnen maken om tot 2010 58.000 huurwoningen te verkopen, moet het aanbod worden vergroot naar 100.000 tot 150.000, want niet alle zittende huurders willen kopen en alleen verkoop bij leegkomst van de woning is te weinig.
De centrale stad en de stadsdelen moeten een goede en snelle uitvoeringsorganisatie opzetten voor de verkoop van huurwoningen en de daarbij behorende vergunningsverlening.
Corporaties moeten de verkoop van woningen als een nieuwe taak opvatten. Daarbij hoort een heldere presentatie van de verkoopplannen en communicatie daarover met de huurders. Dit kan met behulp van een handreiking van Aedes (koepel van woningcorporaties) en van de Vereniging Eigen Huis. Corporaties zouden ook huizen moeten durven verkopen die niet helemaal aan de kwaliteitseisen van de corporaties voldoen; bewoners willen en kunnen vaak ook zelf de woningen opknappen. Eerst renoveren kan deze woningen te duur maken om voor koopsubsidie in aanmerking te komen.

Gesprekken
Staatssecretaris Remkes gaat 2 mei de resultaten van dit onderzoek allereerst bespreken met Amsterdam omdat daar de urgentie het grootst is. Hij praat dan met wethouder Stadig en met vertegenwoordigers van de stadsdelen en de corporaties. Dit overleg is er op gericht om concrete afspraken te maken over het versnellen van het huidige verkooptempo van vooral corporatiewoningen.

De staatssecretaris zal op die dag ook de verkooppraktijk van enkele corporaties bekijken.

Het is de bedoeling in tweede instantie ook met het

2001

Schade aan rijksauto's hersteld met gebruikte onderdelen

Gemeenten gaan chemische wasserijen controleren

Nota 'Ruimte maken, Ruimte delen' naar Eerste en Tweede Kamer

Nota Grondbeleid naar Tweede Kamer

Onderzoek milieu-inspectie naar bodemsanering Diemerzeedijk Amsterdam

Ontwerp PKB Waddenzee

Minimale opslag munitie en explosieven bij Ypenburg

Nieuwe autos krijgen energielabel

Lijst klein chemisch afval aangepast

Toespraak Minister Pronk Presentatie 5e Nota

Vuurwerkbedrijven op ruime afstand geplaatst

Remkes komt met voorstel voor verruiming vergunningsvrije bouwwerken

Toespraak Minister Pronk bij presentatie 5e Nota Ruimtelijke Ordening op 31 januari

Klimaatconferentie wordt deze zomer voortgezet

Raets benoemd tot directeur Financiële en Economische zaken

Milieu-inspectie blokkeert vertrek sloopschip 'Sandrien' naar India

Pronk: Conclusies van het IPCC zijn zorgwekkend

Pronk bereikt akkoord met industrie over terugdringen stikstofoxiden

In het persbericht over vuurwerkbesluit op www.minvrom.nl zijn tevens links opgenomen naar integrale teksten.

Zwembad De Bonte Wever Slagharen gesloten wegens legionella-besmetting

Ontwerp-vuurwerkbesluit naar Tweede Kamer gestuurd

Nationale milieuprijzen 2001 ook door jeugd aangewezen

Klimaatconferentie wordt deze zomer in Bonn voortgezet

Klimaatconferentie moet tot resultaten leiden

Hoofdlijnen registratieplicht risico-situaties naar de Tweede Kamer

Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing binnenkort van start

Europees akkoord over motorfietsen

Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing binnenkort van start

Verscherpte controle bij risicobedrijven

Reactie Minister Pronk op brief President Bush

In 2002 één nieuwe afvalstoffenlijst voor EU-lidstaten

Snel maatregelen tegen milieugevaarlijke stoffen

Minister Pronk pleit voor duurzame handel

Minister Pronk wil discussie over toekomst wet milieubeheer

Nederland beschermt natuur en milieu van de Zuidpool

Inspectie Milieuhygiëne: Invoerbeperkingen kwikproducten bij branche onvoldoende bekend

Wijziging locatie inspraakbijeenkomst Vijfde nota

Uitvoering ruimtelijke regelgeving laat te wensen over

Tweede ronde Woonzorgstimuleringsregeling van start

Gemeente Venray in de fout

Oprichting onafhankelijke Ruimtelijke Planbureau

Pronk gaat veiligheidszone munitiedepots controleren

Weerstanden en stroperigheid belemmeren verkoop huurwoningen in ROA-gebied

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie