Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 18-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluit(en)

Op de afdeling V.R.O.M., locatie Weerselo, liggen vanaf 19 april 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende gedurende vier weken ter inzage de ontwerpen van de besluiten op de aanvragen van:


* R.J.B. Kuipers, Drosteweg 16 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een loon- en grondverzetbedrijf annex houtzagerij.

* B.A.M. Krabbe, Bornsestraat 16-18 te Weerselo voor een vergunning voor het veranderen van de inrichting en de werking daarvan (renovatie) met betrekking tot het tankstation.

De strekking van deze ontwerp-besluiten is dat wij van plan zijn de gevraagde vergunningen, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, te verlenen. Bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen door een ieder tot en met 17 mei 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeente bestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Intrekking vergunning
Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 19 april 2001 tot 3 mei 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerp-beschikking tot gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van:


* de maatschap Rekers, Kerkweg 15 te Tilligte.
De maatschap Rekers neemt deel aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken, zodat de vergunning voor het houden van 175 mestvarkens wordt ingetrokken. Met deze intrekking wordt het milieu niet benadeeld.
Tegen deze ontwerp-beschikking kan iedereen vóór 3 mei 2001 bij B en W gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingediend, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet voor 3 mei 2001 bij B en W worden ingediend. Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om monde-linge bedenkingen in te dienen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, locatie Denekamp, telefoon 0541-358862. Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die over de ontwerp-beschikking hebben geadviseerd;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Rectificatie intrekking vergunning Middels deze bekendmaking wordt de aankondiging in het Denekamps Weekblad d.d. 4 april jl. betreffende de terinzagelegging van onderstaande beschikkingen gerectificeerd. Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 19 april 2001 tot 31 mei 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische af-spraak ter inzage de beschikking tot (gedeeltelijke) intrekking van de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van:


* de heer G. Bosink, Jonkershoesweg 9 in Breklenkamp.
* de maatschap Haamberg, Rammelbeekweg 24 in Lattrop.
De vergunning van de maatschap Haamberg wordt ingetrokken, omdat er ammoniakrechten zijn ver-kocht. Deze intrekking wordt van kracht op het moment, dat de vergunning van de veehouders, die de rechten kopen, onherroepelijk is geworden. De heer Bosink neemt deel aan de Regeling Beëindiging Vee-houderijtakken, zodat zijn vergunning voor het houden van varkens wordt ingetrokken. Tegen deze beschikkingen kan vóór 1 juni 2001 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage beroep worden ingesteld door degenen, die kunnen aan-tonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen. Degene, die beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 1 juni 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de beschikking pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft beslist.

Terinzagelegging melding Vanaf 19 april 2001 liggen op de afdeling VROM, locatie Weerselo, ter inzage de meldingen van:


* Automobielbedrijf Leferink, Pierikspad 5 te Rossum Besluit motorvoertuigen milieubeheer (art. 8.40 Wet milieubeheer); het veranderen van de inrichting ten behoeve van de verkoop en de reparatie van motorvoertuigen.

* H. ten Voorde Buispostsystemen, Bornsestraat 52 te Saasveld Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer; het oprichten en in werking hebben van een installatie- en productiebedrijf voor buispostsystemen.

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze meldingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie