Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmakingen 18 april 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Maindal 7, woonhuis uitbreiden.
Bizetstraat 13, dakkapel aanbrengen.
Bermweg 442, woonhuis uitbreiden.
Schaardijk, twee paviljoens (werkruimten) en corridor bouwen. Dubbelspoor 90, dakkapellen aanbrengen.
.
AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING, MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Bizetstraat 13, dakkapel aanbrengen.

2. Rubenssingel 10, kelder en uitbouw bouwen.
3. Dubbelspoor 90, dakkapellen aanbrengen.
4. Stationsplein 20, noodstroomaggregaat plaatsen.
Aan de bij 1 tot en met 3 genoemde aanvragen om bouwvergunning en de bij 4 genoemde melding kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 19 april 2001 gedurende vier weken ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN, RECLAMEVERGUNNING

Verzenddatum 30 maart 2001:
s-Gravendreef 15, woonhuis uitbreiden.

Verzenddatum 5 april 2001:
Rivium Boulevard 124, lichtreclame aanbrengen. Bas de Blokrede 18, schuurtje plaatsen (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

NADERE REGELGEVING GELUIDSNORMEN KONINGINNEDAGVIERING:

Het college maakt bekend, dat zij nadere regels heeft vastgesteld ten aanzien van geluidsnormen tijdens de Koninginnedagviering. Deze nadere regels zijn van toepassing gedurende de Koninginnedagviering op maandag 30 april 2001 in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Dit besluit houdt in:

- geen normstelling voor wat betreft geluid door middel van elektronische versterking te laten gelden van s morgens 10.00 uur tot s middags 18.00 uur;

- op 1e aanzegging van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren dient in het belang van de openbare orde het geluidsniveau onmiddellijk teruggedraaid te worden;

- na 18.00 uur gelden (voor alle locaties met uitzondering van het evenemententerrein) de
geluidsnormen zoals hieronder staan aangegeven: Het equivalente geluidsniveau (Laeq), veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q.
versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en
andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 55 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 19.00 uur,50 dB(A): in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur, 45 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur, - na 18.00 uur gelden voor het evenemententerrein de normen zoals hieronder staan aangegeven:
Het equivalente geluidsniveau (Laeq), veroorzaakt door de aanwezige geluidsinstallaties c.q.
versterkers, of door verrichte activiteiten, mag voor de gevels van de omliggende woningen en
andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: 75 dB(A): in de uren gelegen tussen 18.00 uur en 23.00 uur,65 dB(A): in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Voor alle evenementen op Koninginnedag in de gemeente Capelle aan den IJssel geldt overigens dat hiervoor een vergunning vereist is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. van Driel van de unit Handhaving en Vergunningen van de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoon 010-2848 663.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS

Het college heeft op 3 april besloten, om door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor het motorvoertuig met het kentekennummer RL- 68-VP ten behoeve van J.G. Muntz (bestuurder), wonende Schermerhoek 137 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemd besluit, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekening liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

OPENBARE KENNISGEVING BESTEMMINGSPLAN STADSDEELPARK HERZIENING II

Het college maakt bekend dat op 30 maart 2001 aan de heer E.D. van Jaarsveld, s-Gravenweg 368, alhier, vrijstelling is verleend op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1, onder e. van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 voor een gewijzigd gebruik van de gebouwen op het perceel kadastraal bekend sectie A. nummer 7008 en op grond van het bepaalde in artikel 30, lid 3 van de voorschriften bestemmingsplan Stadsdeelpark Herziening II vrijstelling is verleend voor het gewijzigde gebruik van de grond ten behoeve van een uitbreiding van het tuincentrum Jaarsveld.

Belanghebbenden die menen door deze beschikking te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid
tegen deze beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van de beschikking worden ingediend. De verzenddatum van de beschikking is 18 april 2001.

OPENBARE KENNISGEVING BESTEMMINGSPLAN MIDDELWATERING

Het college maakt bekend dat van de heer A. Kartal, Ketensezoom 74, 2902 LK Capelle aan den IJssel, een aanvraag is ingekomen, om met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 20, lid 1, onder e. van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan Middelwatering, voor het vestigen van een restaurant in het pand Slotplein 128.

De aanvraag ligt met ingang van 19 april 2001 voor eenieder, gedurende vier weken ter inzage.
Inzage buiten de genoemde uren is mogelijk na telefonische afspraak (010-2848710 of 010-2848791). Gedurende de periode van de terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij de gemeente.


De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, het besluit inzake de invalidenparkeerplaats, de beschikking inzake het bestemmingsplan Stadsdeelpark Herziening II en de aanvraag inzake het bestemmingsplan
Middelwatering liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie