Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Regeling toezichtgebieden Oene en Kootwijkerbroek

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging Regeling toezichtgebieden
dd. 19-03-2001 21:30 uur

19 april 2001

Toelichting

Met de onderhavige regeling worden de regelingen voor de in verband met de mond- en klauwzeer ingestelde toezichtsgebieden gewijzigd. In artikel I worden de regelingen die zien op de toezichtsgebieden Oene en Kootwijkerbroek gewijzigd. Het betreft de volgende aanpassingen:
* Met artikel 5, zesde lid, wordt een nadere verscherping beoogd van de mestaanwendingsregels. Thans wordt voorgeschreven dat de mest in één werkgang 10 centimeter onder het grondoppervlak moet worden gebracht op een dusdanige wijze dat de mest niet meer zichtbaar is. Mestaanwending is als gevolg van deze eisen uitsluitend mogelijk met een zogenaamde graslandinjecteur of bouwlandinjecteur. Zodoende wordt optimaal voorkomen dat het mond- en klauwzeer zich kan verspreiden. Opgemerkt zij dat mestaanwending op grasland nu mogelijk is.
* In artikel 5, achtste lid, wordt geregeld dat de in de kalvergierbewerkingsinstallatie bewerkte kalvergier, kan worden afgezet naar gebied Noord 2, bedoeld in bijlage I bij de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II.
* In artikel 5, negende lid, wordt toegestaan dat aangezuurde mest, waarin het mond- en klauwzeer virus immers niet gedijt, mag worden vervoerd, indien het is bestemd voor gebied Noord 3 bedoeld in bijlage I bij de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II. De mest dient voordat het aan boord van een binnenvaartschip wordt gebracht te worden aangezuurd.
* In artikel 5, tiende lid, wordt geregeld dat op grond van de Meststoffenwet genomen mestmonster mogen worden vervoerd binnen het gebied.
* In artikel 8, tweede lid, wordt geregeld dat degene in overeenstemming met de regeling mest afvoert van het bedrijf, tot het desbetreffende bedrijf toegang heeft. Voorts wordt toegestaan dat bouwers van noodhokken en degenen die daarvoor het materiaal aanleveren het bedrijf mogen betreden. Het regulier regiem voor bezoekers is van toepassing, hetgeen onder meer meebrengt dat de bezoekers, alsmede de desnoods meegebrachte werktuigen, bij het verlaten van het bedrijf een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling ondergaan.
* Artikel 10 wordt gewijzigd opdat biggen hun stal mogen verlaten om naar een tijdelijke stal op hetzelfde bedrijf te worden verplaatst. Artikel II regelt ten aanzien van de toezichtsgebieden Oene, Kootwijkerbroek en Ee dat sperma van paarden mag worden vervoerd.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315) en op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

De Regeling toezichtsgebied Oene mond- en klauwzeer 2001 en de Regeling toezichtsgebied Kootwijkerbroek mond- en klauwzeer 2001 II worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt telkens als volgt gewijzigd:

* Het zesde lid komt te luiden:

* Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het vervoer, zonder gebruikmaking van de openbare weg, van mest over de tot het bedrijf behorende percelen, voorzover deze mest vervolgens emissie-arm wordt aangewend overeenkomstig bijlage II, onderdeel 2 of onderdeel 3 onder a, punt 1, van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998, met dien verstande dat de mest daarbij ten minste 10 centimeter onder het grondoppervlak wordt gebracht op dusdanige wijze dat de mest niet meer zichtbaar is.
* Onder vernummering van het achtste lid tot elfde lid, worden na het zevende lid de volgende leden ingevoegd:
* Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het rechtstreeks vervoer van bewerkte kalvergier van de kalvergierbewerkingsinstallatie naar een in gebied Noord 2, bedoeld in bijlage I bij de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II gelegen opslag, indien:
* het voertuig voorafgaand aan het gebruik bij de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees wordt aangemeld, met gebruikmaking van een daartoe ter beschikking gesteld formulier, van welke melding een afschrift in het voertuig aanwezig is;
* het voertuig is voorzien van een door de kalvergierbewerkingsinstallatie afgegeven sticker;
* het tweede lid, onderdeel a, evenzeer in acht wordt genomen bij het betreden en verlaten van de kalvergierbewerkingsinstallatie;
* het voertuig op de kalvergierbewerkingsinstallatie door de inzittenden niet wordt verlaten en
* een door de minister goedgekeurd protocol in acht wordt genomen.
* Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het vervoer van varkensmest naar gebied Noord 3, bedoeld in bijlage I bij de Regeling compartimentering Nederland mond- en klauwzeer 2001 II indien:
* het vervoer door het gebied, bedoeld in de bijlage, rechtstreeks plaatsvindt van het varkenshouderijbedrijf naar een binnenvaartschip;
* de mest voordat het aan boord van een binnenvaartschip wordt gebracht, een pH waarde van 5 of lager heeft;
* het tweede lid, onderdeel a, evenzeer in acht wordt genomen bij het laden van het binnenvaartschip en
* een door de Minister goedgekeurd protocol in acht wordt genomen.
* Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor het vervoer van monsters als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen voorzover het vervoer geschiedt naar een laboratorium ten behoeve van analyse als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van voornoemde regeling en vervoermiddelen en andere voorwerpen na aflevering gereinigd en ontsmet worden overeenkomstig een door de Minister goedgekeurd hygiëneprotocol.
B

Artikel 8 wordt telkens als volgt gewijzigd:

* In het tweede lid wordt onderdeel l vervangen door de volgende onderdelen:
* degene die overeenkomstig artikel 5, zesde, zevende of negende lid, mest aanwendt of afvoert;
* degene die de tijdelijke huisvesting, bedoeld in artikel 10, tweede lid, bouwt of daartoe materialen aflevert,
* In het derde lid, onderdeel d, komt de zinsnede "bij het afleveren" te vervallen. C

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

* Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst.
* Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

* In afwijking van artikel 10 is het de eigenaar, houder of hoeder toegestaan om biggen, zonder gebruikmaking van de openbare weg, naar een op het bedrijf gelegen tijdelijke huisvesting te leiden.
Artikel II

Aan de Regeling toezichtsgebied Oene mond- en klauwzeer 2001, de Regeling toezichtsgebied Kootwijkerbroek mond- en klauwzeer 2001 II en de Regeling toezichtsgebied Ee mond- en klauwzeer 2001 wordt na artikel 4 telkens een artikel ingevoegd:

Artikel 4a

Het in artikel 4 bedoelde verbod is niet van toepassing op het vervoer van sperma van paarden.

Artikel III

Deze regeling wordt op 19 april 2001 om 21:30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...