Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Barendrecht Infopagina 19 april 2001

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Gemeenteraad vergadert op maandag 23 april

Op maandag 23 april vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende voorstellen:


-Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Rotterdam


-Voorstel tot aankoop van een perceel grond gelegen nabij de Kooiwalweg van de heer A. Groenenboom


-Voorstel tot aankoop van de woningen Gebroken Meeldijk 45 t/m 49

-Voorstel tot het voeren van een rechtsgeding bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam tegen Adriaan van Erk Projecten B.V.


-Voorstel tot het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van de heer en mevrouw De Reus-den Otter tegen het voorbereidingsbesluit voor Carnisselande


-Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden


-Voorstel inzake de bouw van noodlokalen voor het voortgezet onderwijs
Ter inzage

De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304. Openingstijden: zie bovenaan.

Collegespreekuur

Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van het college is op maandag 23 april.


-wethouder K.J. Orsel: 16.30 - 17.30 uur;


-wethouder C. Silvis: 16.30 - 17.30 uur;


-wethouders D. Vermaat: 16.30 - 17.30 uur;


-wethouder G.A.C. Schoehuizen: 16.30 - 17.30 uur.
Het spreekuur is NIET op afspraak. De burgemeester houdt geen spreekuur op een vaste tijd. Voor een afspraak met hem kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaresse mw. I.T. van Prehn, tel. 698 206.

Welke vraag aan wie stellen?


-burgemeester Van de Wouw: alg. bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, communicatie, econ. zaken, intern. betrekkingen, kabinet, mediabeleid, onderwijs/volwasseneneducatie;


-wethouder Orsel (VVD): railinfrastructuur, regionale zaken, sport- en recreatiebeleid, cultuur (theater, bibl., muz. school, kreatief werkhuis), personeelszaken;


-wethouder Silvis (CDA): ruimtelijke ordening, volkshuisv. en woonruimtezaken, stads- en dorpsvernieuwing, volkstuinen, monumentenzorg;


-wethouder Schoehuizen (VVD): jeugd- en jongerenwerk, ouderenbeleid, financiën en grondbedrijf, nutsbedrijven, emancipatiezaken en minderh. beleid, volksgez., gehandicaptenbeleid, subsidiebeleid algemeen;


-wethouder Vermaat (PvdA): organisatie en informatiebeleid, sociale zaken en maatsch. werk, kinderopvang, werkgelegenheid, openbare werken, verkeer en vervoer, milieubeleid, bureau activering en werkprojecten.

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Vanavond vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang openbaar deel 20.15 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen het verlenen van een bouwvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel Rietgors 108;


-tegen het afsluiten van de Carnisseweg ter hoogte van de Danzig;

-tegen het stilleggen van de bouw van een woning aan de Ziedewijdsedijk.

De secretaris van deze commissie is de heer D.N.J. van Horssen, tel. 698 241.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen in behandeling:


-1e Barendrechtseweg 180/180a (BA 2001-151), voor het vergroten van de praktijkruimte (10-4-'01);


-Beltmolen 11 (MB 2001-74), voor het vervangen van de berging (10-4-'01);


-van Beethovensingel 2 (BA 2001-148), voor het plaatsen van drie dakkapellen (9-4-'01);


-Cornelis de Mooystraat 20 (BA 2001-149), voor het plaatsen van twee dakkapellen (9-4-'01);


-van Doesburgveld 29 (MB 2001-72), voor het plaatsen van een dakkapel (9-4-'01);


-Hoefslag 6 (MB 2001-73), voor het plaatsen van een dakkapel (9-4-'01);


-Kempenaar 60 (MB 2001-75), voor het plaatsen van een blokhut (10-4-'01);


-van Riedevliet 44 (BA 2001-147), voor het vergroten van de woning (9-4-'01);


-Schouw 31 (BA 2001-150), voor het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel (10-4-'01).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en in behandeling bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-Een kantoorgebouw met bedrijfsgebouwen in Vaanpark 2 ten oosten van de Carnisserbaan. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986".


-Het oprichten van het zorgcentrum aan het Middeldijkerplein. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 20 april 2001 tot en met donderdag 17 mei 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 1/2. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 17 mei 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Ontwerp-wijzigingsplan I en ontwerp-uitwerkingsplan II van het bestemmingsplan Carnisselande-Zuid ter inzage

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat vanaf vrijdag 20 april 2001 voor een periode van 4 weken op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu (balie 022/023) ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan I en het ontwerp-uitwerkingplan II van het bestemmingsplan Carnisselande-Zuid. Deze plannen hebben betrekking op de bouw van het winkelcentrum in Carnisselande met een maximale omvang van 15.000 m2.

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode waarin de genoemde ontwerpplannen ter inzage liggen hun zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze op de ontwerpplannen naar voren te brengen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de heer mr. H. Gerritsen van de afdeling Bouwen en Milieu (0180-698340).

Inspraak bestemmingsplan Riederhoek

Burgemeester en wethouders van Barendrecht geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemminsplan "Riederhoek", voorzover het betreft gewijzigde voorschriften.

Het bestemmingsplan heeft tot doel om de ontwikkeling van dit gedeelte van de VINEX-locatie Carnisselande planologisch juridisch mogelijk te maken.

Het plangebied wordt ten westen begrensd door de Smithoekse Baan, ten noorden door de Voordijk, ten oosten door het aan te leggen Riederpark en ten zuiden door de gemeentegrens ten zuiden van de Middeldijk.

Het gebied Riederhoek vormt één van de buurten van de Dorpse Driehoek, waarin een dorps sfeerbeeld zal worden geschapen. In het plan wordt de bouw van eensgezinswoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-één kap woningen mogelijk gemaakt. Aan de zijde van de Middeldijk worden op de oost- en oosthoek de bouw van appartementscomplexen mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan is opgesteld als een globaal en flexibel plan. Voor de nieuw te ontwikkelen gebieden is gekozen voor globale, nader uit te werken bestemmingen. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders voor die gebieden nog uitwerkingsplannen moet opstellen. De gronden van de Voordijk en de Middeldijk (de weg, dijktaluds, dijkwoningen en dijksloten) en de aangrenzende percelen met de bestaande bebouwing worden gedetailleerd bestemd.

Van 17 november tot en met 14 december 2000 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Riederhoek voor een ieder ter inzage gelegen. Ter inzage legging vindt opnieuw plaats terzake enkele voorschriften, voorzover het betreft voorgenomen wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen artikel 1 van de voorschriften (begripsbepalingen) en artikel 4 lid 3, sub b t/m h (regels volgens welke B & W de bestemming Woongebied, uit te werken ex artikel 11 W.R.O., moeten uitwerken.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan, voorzover betreffende de gewijzigde voorschriften, ligt met ingang van vrijdag 20 april 2001 tot en met donderdag 17 mei 2001 voor een ieder ter inzage bij de werkeenheid ruimtelijke ordening van het gemeentehuis (begane grond, balie RO 021/022). De stukken kunnen tussen 09.00 uur en 16.30 uur worden ingezien. Tijdens de inzageperiode kunnen schriftelijke reacties door een ieder bij ons college worden ingediend.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingediend, voor zover het betreft de wijzigingen van de voorschriften. Reacties kunnen leiden tot aanpassing van de voorgestane wijzigingen. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. Behandeling van deze inspraakreacties vindt vervolgens plaats in een nader te bepalen vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend zal voor deze vergadering worden uitgenodigd. Daarna zal het plan, als ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Tegen het ontwerpplan kunnen vervolgens zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad. De raad stelt het bestemmingsplan vast. Voordat dit plan in werking treedt moet het echter door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden goedgekeurd.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor het bouwen van een woongebouw met 48 appartementen in het wijkdeel Riederhoek (Carnisselande).

Door Adriaan van Erk Projecten b.v. is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwen van een woongebouw met 48 appartementen in de wijk Riederhoek (Carnisselande) (BA2001-6).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986" alsmede het voorontwerpbestemmingsplan "Riederhoek", waarvoor inmiddels de inspraak- en overlegprocedure is gevoerd.

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van deze woningen. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

N.B: Wel zal naast deze vrijstellingsprocedure opnieuw een inspraak- en inspraakprocedure worden gevoerd in verband met wijziging van voorschriften op enkele punten van het voorontwerpbestemmingsplan "Riederhoek", waarvoor apart is gepubliceerd.

Ter inzage

De stukken liggen van vrijdag 20 april 2001 tot en met donderdag 17 mei 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 18 (Bouw-en woningtoezicht). Betreffend loket van het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Dorpsstraat t.h.v. nr. 118/124 (BA 2000-371), voor het tijdelijk plaatsen van een winkel (9-4-'01);


-van der Dussenvliet 24 (MB 2001-33), voor het plaatsen van een blokhut (9-4-'01);


-Haydnsingel 9 (MB 2001-42), voor het plaatsen van een blokhut (9-4-'01);


-Marijkesingel 30 (BA 2001-21), voor het tijdelijk plaatsen van noodlokalen (9-4-'01);


-Ziedewijdsedijk 106 (BA 2001-37), voor het vergroten van de woning (9-4-'01);


-Ziedewijdsedijk 108 (BA 2001-36), voor het vergroten van de woning (9-4-'01).

Als u vindt dat een beschikking is afgegeven in strijd met het geldende bestemmingsplan of de gemeentelijke bouwverordening of wel dat hiervan ten onrechte vrijstelling is verleend, dan kunt u gedurende zes weken, na de dag van verzending of uitreiking van de beschikking, gemotiveerde bezwaren (schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum:

Artiest(en)

Voorstelling:

Prijs:

Pashouders:

Do. 19-4

Ton Vorstenbosch, Hidde Maas,

Jan Derksen e.a.

Hendrik & Willemina

25,00

22,50

Vr. 20-4

Fernando Lameir inhas Trio

O destino

27,50

25,00

Za. 21-4

Pater Moeskroen

Diddelidee!

30,00

27,50

Do. 26-4

Mike Boddé

Hè mmm fijn

22,50

20,00

Vr. 27-4

Vera Mann

Diana

35,00

32,50

Za. 28-4

Njava

Concert

27,50

25,00

Vr. 11-5

Tineke Schouten

Showiesjoo

UITVERKOCHT

Zo. 13-5

Jeugdtheater Hofplein

Danse Jochie Danse

(familievoorst.)

15,00

12,50

(10,00 <12 jr.)

Vr. 18-5

idem

Za. 19-5

idem

Zo. 20-5

idem

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum:

Film:

Leeftijd:

Aanvang:

Wo. 25-4

What woman want

alle leeft.

20.30 uur

Kaarten kosten f 10,00 voor kinderen, CJP-pashouders en CKV-pashouders en f 12,50 voor volwassenen en zijn verkrijgbaar bij de kassa in het Kruispunt gedurende de gewone openingstijden en een uur voor aanvang van de filmvoorstelling.

Tip van de sluier, presentatie nieuwe seizoensbrochure

Op woensdag 9 mei om 20.15 uur vindt de `Tip van de Sluier' plaats. Een aantal artiesten die het komend seizoen in Het Kruispunt te zien zal zijn, presenteert zich aan het publiek en geeft een voorproefje van wat zij gaat brengen. Tevens verschijnt dan de nieuwe seizoensbrochure met het nieuwe theaterprogramma. Kaarten voor de `Tip van de Sluier' à f 12,50 (max. 2 kaarten per persoon) zijn vanaf heden verkrijgbaar aan de kassa van theater Het Kruispunt.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Ingebruikstelling verkeerslichten

In de eerste en de tweede week van april zijn de nieuwe verkeerslichten aan de Kilweg en de Dierensteinweg in werking gesteld.

De verkeerslichten zijn geplaatst naar aanleiding van diverse ongevallen die de afgelopen jaren op de wegaansluitingen hebben plaatsgevonden.

Gelet op de te verwachte toename van het verkeer levert de plaatsing van de verkeerslichten een bijdrage aan de verkeersveiligheid en de afwikkeling van het verkeer op de kruispunten.

De installaties worden door de afdeling openbare werken in samenwerking met de installateur gecontroleerd op hun werking. Op basis van de waarnemingen worden aanpassingen doorgevoerd.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Oud ijzer

Woensdag 25 april is de laatste woensdag van de maand. Op die dag kunt u uw oud ijzer 's morgens aan de stoeprand zetten. Denkt u eraan dit bijtijds te doen. Wat niet is meegenomen dient u zelf weer weg te halen.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 28/4,26/5,30/6,28/7,25/8,29/9,27/10,24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 25/4,30/5,27/6,25/7,29/8,26/9,31/10,28/11,19/12

Openingstijden afvalaanbiedstation


-ma. t/m vr.: 07.30-16.00 uur; za.: 08.30-12.30 uur.
Openingstijden kringloopwinkel


-di. t/m za.: 10.00-17.00 uur, tel: 0180-629 782
Wijziging huisvuilophaal

Op Koninginnedag, maandag 30 april, wordt geen huisvuil opgehaald. De route van maandag verschuift naar dinsdag, terwijl de dinsdagroute ook normaal wordt afgewerkt.

Collecte

Voor de periode 22 april tot en met 28 april is een collectevergunning verleend aan de Nederlandse Hartstichting.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Gemeente gesloten

Op Koninginnedag, maandag 30 april, is de gemeente de gehele dag gesloten.

Uitnodiging gedecoreerden

Koninginnedag komt in zicht. Voor veel dragers van een Koninklijke onderscheiding zal deze dag herinneren aan de gelegenheid, waarbij de onderscheiding werd ontvangen.

Om de Barendrechtse Koninginnedag voor gedecoreerden een extra feestelijk tintje te geven, wordt op maandag 30 april 's morgens na de aubade op het Binnenhof een 'Oranjekoffie'-ochtend georganiseerd. Alle in Barendrecht woonachtige dragers van een lintje zijn hiervoor uitgenodigd.

Nu kan het natuurlijk gebeuren, dat iemand pas na ontvangst van de onderscheiding in Barendrecht is komen wonen. In dat geval is er geen dossier in het archief van de gemeente Barendrecht. Uitnodigingsbrieven zijn verzonden aan alle gedecoreerden vanaf ca. 1975. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen en wel ooit een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen, is natuurlijk toch van harte welkom. Neem in elk geval contact op met mevrouw I.T. van Prehn, tel. 698 206. Dan kunt u zich alsnog opgeven voor de bijeenkomst en ontvangt u bij de volgende gelegenheden automatisch een uitnodiging.

Tijdelijk minder parkeerruimte bij sportpark `de Bongerd'

Tot en met dinsdag 1 mei maken kermisexploitanten gebruik van een gedeelte van de parkeerplaats van sportpark `de Bongerd'. Geadviseerd wordt in die periode zo min mogelijk gebruik te maken van de auto om naar het sportpark te gaan.

Vlaginstructie

Het vlaggen op Koninginnedag en op 4 en 5 mei is gebonden aan regels.

Deze regels zijn verwoord in de vlaginstructie van de Rijksvoorlichtingsdienst en luiden als volgt:


-Koninginnedag, maandag 30 april: vlag in top (met oranje wimpel) van zonsopgang tot zonsondergang;


-Dodenherdenking, vrijdag 4 mei: vlag halfstok (zonder wimpel) van 18.00 uur tot zonsondergang;


-Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei: vlag in top van zonsopgang tot zonsondergang. Het gebruik van de Vier Vrijheidwimpel naast de Nederlandse vlag is aan te bevelen. Met de Vier Vrijheidwimpel wordt de witte wimpel bedoeld met het rood/blauwe logo van de fakkel met het vrijheidsvuur en de tekst `Vier Vrijheid'.

Hijsen van de vlag

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als deze halfstok is bevestigd) nooit de grond raakt of het verkeer kan hinderen.

Halfstok vlaggen

Het halfstok hijsen van de vlag dient als volgt te gebeuren: eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna langzaam neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de vlaggemast is. Vervolgens wordt de vlaggelijn vastgebonden. (De vlag wordt niet opgebonden.) Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag, wordt deze eerst langzaam vol gehesen en daarna op dezelfde wijze neergehaald.

Inlichtingen

Mocht u vragen hebben over het vlaggen op andere gelegenheden, het hijsen van meer vlaggen bij bijzondere gelegenheden, dan kunt u bellen met Bureau Communicatie, tel. 698 245.

Culturele Stadstoer

In alle zeventien gemeenten van Havens & Heerlijkheden vindt tot en met september een Culturele Stadstoer plaats. Een maandelijkse rondrit onder leiding van een gids, per bus en te voet. De gids vertelt niet alleen over de bezienswaardigheden zelf, maar brengt de locaties tot leven met boeiende verhalen en anekdotes.

De Culturele Stadstoer vindt in Barendrecht plaats op iedere 1e woensdag van de maand, te weten: 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus en 5 september, van 10.00 uur tot 12.00 uur. Begin- en eindpunt van de toer is NS-station Barendrecht.

Telefonisch reserveren van kaarten kan via Ticket Service Nederland: (0900) 300 12 50 (99 c/m). Via internet:
www.ticketservice.nl. Beide mogelijkheden tot 14 dagen voor aanvang van de toer.

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij het postkantoor in Barendrecht, Binnenlandse Baan 7. De kaarten kosten f 12,75 (incl. f 2,75 reserveringskosten)

NIPO onderzoekt kennis voorrangsregels

Nederlanders vinden voorrangsregels moeilijk

Voorrangsregels: het zijn niet de eenvoudigste regels in het verkeer. En veel Nederlanders kennen ze ook niet zo goed. Dat blijkt uit een onderzoek dat het NIPO kortgeleden hield. Maar hoe komt het eigenlijk dat we ze niet zo goed kennen? Ze lijken op het eerste gezicht zo duidelijk: rechts heeft voorrang Maar er zijn veel uitzonderingen en dat zorgt voor verwarring. Gelukkig wordt het vanaf 1 mei 2001 gemakkelijker. Vanaf die datum moeten bestuurders op gelijkwaardige kruisingen voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen.

De meeste mensen denken dat ze de voorrangsregels op hun duimpje kennen. De deelnemers aan het NIPO-onderzoek dus ook. Maar de onderzoekers ontdekten dat veel mensen behoorlijk twijfelen over de voorrangsregels. Sommige mensen vinden de regels zelfs zo onduidelijk, dat ze maar doen wat op dat moment het beste lijkt. `Het ligt aan de situatie of ik gebruik maak van de regels', zei een van de deelnemers. Automobilisten kennen de voorrangsregels het best, jongeren zonder rijbewijs blijken het minst goed op de hoogte. Niet zo gek, want automobilisten hebben tenslotte een rijexamen gedaan. Ouderen vinden de voorrangsregels logisch en kennen ze ook behoorlijk goed. Maar ze voelen zich wel onveilig, omdat lang niet iedereen zich aan de regels houdt.

Uitzonderingen

Dat niet iedereen zich aan de regels houdt, heeft niet alleen te maken met onkunde of onwil. Soms roepen de regels onduidelijkheid op omdat er zoveel uitzonderingen bestaan. En dus lukt het veel mensen niet om de regels goed toe te passen. Want zeg nu zelf: weet u of een bestuurder van een invalidenvoertuig die van rechts komt, voorgaat? Het hangt allemaal af van de situatie en het antwoord is dus niet zo een, twee, drie te geven.

Bestuurders van rechts gaan voor

Om de voorrangsregels duidelijker te maken, zijn de regels eenvoudiger gemaakt. Vanaf 1 mei 2001 moeten bestuurders op gelijkwaardige kruisingen voorrang verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen. Dus niet alleen aan `snel verkeer', zoals automobilisten en motorrijders. Maar ook aan `langzaam verkeer', zoals fietsers, bromfietsers, ruiters en bestuurders van een invalidenvoertuig. En dat is wel zo duidelijk. Maar let op: voetgangers, skeelers, skaters en steppers zijn geen bestuurders en gaan dus niet voor.

Programma kermis

20 april normale kermisdag

21 april normale kermisdag

22 april GESLOTEN

23 april piekendag

24 april van 13.30-15.00 uur kermis voor gehandicapten mmv Het Rode Kruis

25 april van 14.00-15.00 uur gratis kermis met Kabouter Plop en Kwebbel

26 april van 19.00-21.00 uur i.s.m. Exxact FM, De Road Show

27 april piekendag

28 april van 13.00-15.00 uur Gratis Kinderen Sminken

29 april GESLOTEN

30 april Koninginnedag

19 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie