Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene bekendmakingen gemeente Swalmen

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Swalmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Swalmen


Publicaties

19 april 2001


Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend aan:
* G. Beek, Houterveld 10, voor het kappen van 1 conifeer in de voortuin bij zijn woning;

* F.J.A. Frenken, Pr. Margrietstraat 4, voor het kappen van 2 coniferen in de voortuin bij zijn woning;

* J.P. Reijners, Burg. Janssenstraat 5, voor het kappen van 1 pruimenboom, 1 spar en 1 conifeer in de voortuin bij zijn woning;
* J. Trepels, Heistraat 34, voor het kappen van 1 den in de achtertuin, en 1 den en 3 coniferen in de voortuin bij zijn woning.


Ingekomen bouwaanvragen en bouwmeldingen

Tegen het verlenen van deze kapvergunningen kan iedereen die direct in zijn belang is getroffen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Swalmen.

Burgemeester en wethouders hebben een bouwaanvraag / bouwmelding ontvangen van:

* P. Cretz of Kretz, Hertogdom Gelresingel 5, voor het vergroten van de woning;

* P. Hodzelmans, Boven Boukoul 9 voor het plaatsen van een tuinhuisje;

* M. Hodzelmans en S. Stappers, St. Sebastianusstraat 9, voor de bouw van een keuken;

* E. Cornet, Grindbank 18, voor het plaatsen van een tuinhuisje;
* A. Joppen, van Oeststraat 29, voor het vergroten van een garage.
Rectificaties

In `t Zjwaemke van vorige week zijn twee fouten geslopen.

Er werd bekend gemaakt dat een bouwaanvraag is ontvangen van N. Seevens, Pr. Marijkestraat 3, voor het plaatsen van een dakkapel. Het vermelde adres was niet juist. Dit moet zijn Pr. Marijkestraat 9.

In de bekendmaking ontwerpbeschikking Euro Indoorkarting Swalmen staat een verkeerde termijn voor het inbrengen van bedenkingen. Dit kan tot en met 8 mei a.s. en niet, zoals abusievelijk is vermeld, 8 januari.
Verleende bouwvergunningen en bouwtoestemmingen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend aan:
* R. Luyten en Y. Claessen, St. Sebastianusstraat 1, voor de bouw van een woning aan Hagelkruis 7c.

* M. Teeuwen, Markt 6, voor het plaatsen van een terrasoverkapping;
* P. Kessels, Molenweg 28b, voor het vergroten van de woning;
* Th. Heynen, Schuttekamp 44, voor het plaatsen van een tuinhuisje;
* Break Out Evenementen, Marktstraat 14, voor het plaatsen van een container aan de Oudebaan 9;

* Stichting WoonGoed 2-Duizend, Mussenstraat 12 te Echt, voor de bouw van 37 aanleunwoningen aan de Neerstraat;
* Th. Van Melick, Bergstraat 11, voor het vergroten van zijn woning.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Swalmen.

Ingekomen sloopaanvraag

Burgemeester en wethouders hebben een sloopaanvraag ontvangen van:
Rijkswaterstaat directie Limburg, Postbus 1138 te Maastricht voor het slopen van de woning Turfheide 14.

Vervaldag aanslag

afvalstoffenheffing

Op 31 maart 2001 is de betaaltermijn van de aanslag afvalstoffenheffing over het tweede halfjaar 2000 vervallen voor degene die géén gebruik maken van automatische incasso. U wordt dringend verzocht om per omgaande alsnog tot betaling over te gaan als u nog niet de hele aanslag heeft voldaan.

Als het verschuldigde bedrag niet tijdig in onze administratie is verwerkt, zijn wij genoodzaakt om aanmaningen te versturen.
De kosten van deze aanmaning bedragen minimaal f. 10.00. Ook voor deze (extra) kosten geldt een betalingsverplichting.
Laat het niet zover komen. Zorg dat u zich deze extra kosten bespaart door per omgaande te betalen.

Collectevergunning

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan de Nederlandse Hartstichting voor het houden van een collecte in de periode van 22 april tot en met 5 mei a.s.

Terrasvergunning

Burgemeester en wethouders hebben aan de heer F. Sars, Marktstraat 2 te Swalmen vergunning verleend voor het plaatsen van tafels en stoelen (terras) op de rijbaan vóór het pand Marktstraat 2. Aan deze vergunning zijn in het belang van de openbare orde en veiligheid voorwaarden verbonden. In ver- band met de voorgenomen herinrichting van de Markt en omgeving geldt deze vergunning tot 1 juni 2001. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunning bij ons college een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelende afdeling (tel. 509216).
13e wijziging van het Bestemmingsplan

Buitengebied

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 23 april 2001 gedurende twee weken voor iedereen in het gemeentehuis (Markt 3) ter inzage ligt::

het ontwerp van de 13e wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied. Dit ontwerp heeft betrekking op het vestigen van een agrarische bedrijfskavel ten name van R.A.J. Pfennings, Schoolbroek 3, 6071 LJ Swalmen, op de percelen kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie B, nummers 815 en 816, plaatselijk bekend Veestraat.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren brengen tegen de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen.

Wet Milieubeheer

(melding ingevolge artikel 8.41)

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat gelet op artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, bij hen een melding is binnengekomen van:
Aannemingsbedrijf J.H. Mintjens BV, Broekhin Zuid 7, 6042 EA Roermond ingevolge het besluit Bouw- en houtbedrijven milieubeheer voor het van toepassing worden van het besluit op een opslagruimte aan het Mortelplein (ongenummerd) te Swalmen.

In dit besluit worden regels gesteld in het belang van de bescherming van het milieu.

Ter inzage legging

De melding ligt met ingang van 18 april 2001 tot en met 16 mei 2001 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis (Markt 3) van Swalmen. De stukken liggen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, alsmede op verzoek op andere tijdstippen, ter inzage.

Medewerkers van de afdeling VROM kunnen een toelichting op de melding geven. Voor nadere informatie kunt u met hen contact opnemen (telefoon 509255).

Ingevolge de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 16 oktober 1997 is er tegen een kennisgeving op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer geen bezwaar en beroep meer mogelijk.

Intrekking meldingen

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat zij bericht hebben ontvangen dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de volgende meldingen op grond van

A.het Besluit woon- of kantoorgebouwen

de op 7 december 1993 en 14 april 1998 ingediende meldingen op grond van dit besluit alsmede de kennisgeving lozing riolering d.d. 16 augustus 1993, voor de voormalige kantoorgebouwen aan Markt 20, 21 en 22 te Swalmen;

de op 8 mei 1995 en 18 maart 1998 ingediende meldingen, op grond van dit besluit alsmede de kennisgeving lozing riolering d.d. 10 augustus 1992, voor een kantoorgebouw aan Boutestraat 6 te Swalmen.
B. het Besluit detailhandel

De op 27 juli 1999 ingediende melding op grond van dit besluit voor een schoonheidssalon aan de Kerkebroekweg 8 te Swalmen.
Ter inzage legging

De mededelingen en de meldingen liggen voor iedereen met ingang van 20 april tot 20 mei 2001 ter inzage in het gemeentehuis (Markt 3) van Swalmen. De stukken liggen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, en op verzoek op andere tijdstippen, ter inzage.

Aanvulling milieuvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende milieuvergunningen aan te vullen met een aantal lozingsvoorschriften:

de op 29 april 1993 aan Bouwbedrijf Geraedts BV verleende milieuvergunning voor het bedrijf gevestigd Kroppestraat 4;
de op 12 november 1992 aan J.J.G. Verstegen, Gouverneur van Hövellaan 37 te Beesel verleende milieuvergunning voor het bedrijf gevestigd Op de Berg 2.

Tegen de voorgenomen aanvullingen bestaan geen milieuhygiënische bezwaren.

Ter inzage legging

De van kracht zijnde vergunningen, de aan te vullen voorschriften, en de ontwerpbesluiten liggen vanaf 20 april 2001 tot en met 4 mei 2001 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis (Markt 3) te Swalmen.
De stukken liggen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, en op verzoek op andere tijdstippen, ter inzage.

Tot uiterlijk 4 mei 2001 kunnen tegen de ontwerpbesluiten schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden kenbaar gemaakt. Deze bedenkingen moeten bij ons worden ingediend.

Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht op de wijze als hiervoor omschreven en iedereen die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest en degenen die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen die in de beschikking ten aanzien van het ontwerp daarvan zijn aangebracht., kunnen later beroep instellen.

Medewerkers van de afdeling VROM kunnen een toelichting op de meldingen geven. Voor nadere informatie kunt u met hen contact opnemen (telefoon 509248).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie