Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene bekendmakingen gemeente Swalmen

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Swalmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Swalmen


Publicaties

19 april 2001


Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend aan:
* G. Beek, Houterveld 10, voor het kappen van 1 conifeer in de voortuin bij zijn woning;

* F.J.A. Frenken, Pr. Margrietstraat 4, voor het kappen van 2 coniferen in de voortuin bij zijn woning;

* J.P. Reijners, Burg. Janssenstraat 5, voor het kappen van 1 pruimenboom, 1 spar en 1 conifeer in de voortuin bij zijn woning;
* J. Trepels, Heistraat 34, voor het kappen van 1 den in de achtertuin, en 1 den en 3 coniferen in de voortuin bij zijn woning.


Ingekomen bouwaanvragen en bouwmeldingen

Tegen het verlenen van deze kapvergunningen kan iedereen die direct in zijn belang is getroffen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Swalmen.

Burgemeester en wethouders hebben een bouwaanvraag / bouwmelding ontvangen van:

* P. Cretz of Kretz, Hertogdom Gelresingel 5, voor het vergroten van de woning;

* P. Hodzelmans, Boven Boukoul 9 voor het plaatsen van een tuinhuisje;

* M. Hodzelmans en S. Stappers, St. Sebastianusstraat 9, voor de bouw van een keuken;

* E. Cornet, Grindbank 18, voor het plaatsen van een tuinhuisje;
* A. Joppen, van Oeststraat 29, voor het vergroten van een garage.
Rectificaties

In `t Zjwaemke van vorige week zijn twee fouten geslopen.

Er werd bekend gemaakt dat een bouwaanvraag is ontvangen van N. Seevens, Pr. Marijkestraat 3, voor het plaatsen van een dakkapel. Het vermelde adres was niet juist. Dit moet zijn Pr. Marijkestraat 9.

In de bekendmaking ontwerpbeschikking Euro Indoorkarting Swalmen staat een verkeerde termijn voor het inbrengen van bedenkingen. Dit kan tot en met 8 mei a.s. en niet, zoals abusievelijk is vermeld, 8 januari.
Verleende bouwvergunningen en bouwtoestemmingen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend aan:
* R. Luyten en Y. Claessen, St. Sebastianusstraat 1, voor de bouw van een woning aan Hagelkruis 7c.

* M. Teeuwen, Markt 6, voor het plaatsen van een terrasoverkapping;
* P. Kessels, Molenweg 28b, voor het vergroten van de woning;
* Th. Heynen, Schuttekamp 44, voor het plaatsen van een tuinhuisje;
* Break Out Evenementen, Marktstraat 14, voor het plaatsen van een container aan de Oudebaan 9;

* Stichting WoonGoed 2-Duizend, Mussenstraat 12 te Echt, voor de bouw van 37 aanleunwoningen aan de Neerstraat;
* Th. Van Melick, Bergstraat 11, voor het vergroten van zijn woning.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Swalmen.

Ingekomen sloopaanvraag

Burgemeester en wethouders hebben een sloopaanvraag ontvangen van:
Rijkswaterstaat directie Limburg, Postbus 1138 te Maastricht voor het slopen van de woning Turfheide 14.

Vervaldag aanslag

afvalstoffenheffing

Op 31 maart 2001 is de betaaltermijn van de aanslag afvalstoffenheffing over het tweede halfjaar 2000 vervallen voor degene die géén gebruik maken van automatische incasso. U wordt dringend verzocht om per omgaande alsnog tot betaling over te gaan als u nog niet de hele aanslag heeft voldaan.

Als het verschuldigde bedrag niet tijdig in onze administratie is verwerkt, zijn wij genoodzaakt om aanmaningen te versturen.
De kosten van deze aanmaning bedragen minimaal f. 10.00. Ook voor deze (extra) kosten geldt een betalingsverplichting.
Laat het niet zover komen. Zorg dat u zich deze extra kosten bespaart door per omgaande te betalen.

Collectevergunning

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend aan de Nederlandse Hartstichting voor het houden van een collecte in de periode van 22 april tot en met 5 mei a.s.

Terrasvergunning

Burgemeester en wethouders hebben aan de heer F. Sars, Marktstraat 2 te Swalmen vergunning verleend voor het plaatsen van tafels en stoelen (terras) op de rijbaan vóór het pand Marktstraat 2. Aan deze vergunning zijn in het belang van de openbare orde en veiligheid voorwaarden verbonden. In ver- band met de voorgenomen herinrichting van de Markt en omgeving geldt deze vergunning tot 1 juni 2001. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunning bij ons college een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelende afdeling (tel. 509216).
13e wijziging van het Bestemmingsplan

Buitengebied

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 23 april 2001 gedurende twee weken voor iedereen in het gemeentehuis (Markt 3) ter inzage ligt::

het ontwerp van de 13e wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied. Dit ontwerp heeft betrekking op het vestigen van een agrarische bedrijfskavel ten name van R.A.J. Pfennings, Schoolbroek 3, 6071 LJ Swalmen, op de percelen kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie B, nummers 815 en 816, plaatselijk bekend Veestraat.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren brengen tegen de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen.

Wet Milieubeheer

(melding ingevolge artikel 8.41)

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat gelet op artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, bij hen een melding is binnengekomen van:
Aannemingsbedrijf J.H. Mintjens BV, Broekhin Zuid 7, 6042 EA Roermond ingevolge het besluit Bouw- en houtbedrijven milieubeheer voor het van toepassing worden van het besluit op een opslagruimte aan het Mortelplein (ongenummerd) te Swalmen.

In dit besluit worden regels gesteld in het belang van de bescherming van het milieu.

Ter inzage legging

De melding ligt met ingang van 18 april 2001 tot en met 16 mei 2001 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis (Markt 3) van Swalmen. De stukken liggen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, alsmede op verzoek op andere tijdstippen, ter inzage.

Medewerkers van de afdeling VROM kunnen een toelichting op de melding geven. Voor nadere informatie kunt u met hen contact opnemen (telefoon 509255).

Ingevolge de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 16 oktober 1997 is er tegen een kennisgeving op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer geen bezwaar en beroep meer mogelijk.

Intrekking meldingen

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat zij bericht hebben ontvangen dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de volgende meldingen op grond van

A.het Besluit woon- of kantoorgebouwen

de op 7 december 1993 en 14 april 1998 ingediende meldingen op grond van dit besluit alsmede de kennisgeving lozing riolering d.d. 16 augustus 1993, voor de voormalige kantoorgebouwen aan Markt 20, 21 en 22 te Swalmen;

de op 8 mei 1995 en 18 maart 1998 ingediende meldingen, op grond van dit besluit alsmede de kennisgeving lozing riolering d.d. 10 augustus 1992, voor een kantoorgebouw aan Boutestraat 6 te Swalmen.
B. het Besluit detailhandel

De op 27 juli 1999 ingediende melding op grond van dit besluit voor een schoonheidssalon aan de Kerkebroekweg 8 te Swalmen.
Ter inzage legging

De mededelingen en de meldingen liggen voor iedereen met ingang van 20 april tot 20 mei 2001 ter inzage in het gemeentehuis (Markt 3) van Swalmen. De stukken liggen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, en op verzoek op andere tijdstippen, ter inzage.

Aanvulling milieuvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende milieuvergunningen aan te vullen met een aantal lozingsvoorschriften:

de op 29 april 1993 aan Bouwbedrijf Geraedts BV verleende milieuvergunning voor het bedrijf gevestigd Kroppestraat 4;
de op 12 november 1992 aan J.J.G. Verstegen, Gouverneur van Hövellaan 37 te Beesel verleende milieuvergunning voor het bedrijf gevestigd Op de Berg 2.

Tegen de voorgenomen aanvullingen bestaan geen milieuhygiënische bezwaren.

Ter inzage legging

De van kracht zijnde vergunningen, de aan te vullen voorschriften, en de ontwerpbesluiten liggen vanaf 20 april 2001 tot en met 4 mei 2001 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis (Markt 3) te Swalmen.
De stukken liggen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, en op verzoek op andere tijdstippen, ter inzage.

Tot uiterlijk 4 mei 2001 kunnen tegen de ontwerpbesluiten schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden kenbaar gemaakt. Deze bedenkingen moeten bij ons worden ingediend.

Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen degenen die bedenkingen hebben ingebracht op de wijze als hiervoor omschreven en iedereen die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest en degenen die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen die in de beschikking ten aanzien van het ontwerp daarvan zijn aangebracht., kunnen later beroep instellen.

Medewerkers van de afdeling VROM kunnen een toelichting op de meldingen geven. Voor nadere informatie kunt u met hen contact opnemen (telefoon 509248).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...