Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 19 april 2001
Personalia

De heer J.W. de Haas is geïnstalleerd als lid van de Gemeenteraad voor de PvdA. Hij is ook benoemd tot lid van de commissie voor Stedelijke Vernieuwing, Sociale Vernieuwing, Volkshuisvesting en Allochtonenbeleid en de commissie voor Sociale Zaken, Arbeidsmarkt, Deelgemeenten en Regionale Samenwerking en plaatsvervangend lid van de Regioraad. De heer H.P.L. Cremers (PvdA) is benoemd tot lid van de Regioraad. De heer R.A. Motta (PvdA) was al eerder benoemd tot lid van de commissie Financiën.

Erfpacht voor woningen Müllerpier

Voor de bouw van 120 woningen, een restaurant, een kinderdagverblijf, een gezondheidscentrum, een fitnessruimte en een parkeergarage op de Müllerpier heeft de Gemeenteraad grond in erfpacht uitgegeven aan de C.V. Müllerpier en/of Patrimoniums Woningstichting. De erfpacht is voor ruim fl. 5 miljoen afgekocht voor 99 jaar. Als het woningbouwplan wordt uitgebreid met twee extra bouwlagen wordt de grondprijs aangepast. Het gaat om huurappartementen; 58 z.g. `bereikbare huur', 46 goedkope en middeldure en 16 vrije sector/middeldure. Het bouwplan is onderdeel van een groter plan voor woningbouw op de Müllerpier, waar in totaal ongeveer 598 woningen komen.

Garantiesubsidie voor CHIO

De Gemeenteraad heeft een eenmalige garantiesubsidie van fl. 750.000 verleend aan het CHIO, het internationale concours hippique dat sinds 1948 jaarlijks in Rotterdam wordt gehouden. Het CHIO heeft door hoge organisatiekosten en tegenvallende inkomsten financiële problemen. Het CHIO heeft plannen om de exploitatie kostendekkend te maken, maar dit zal enige tijd kosten. Omdat het CHIO een topsportevenement is met internationale uitstraling vindt de raad het van belang dat het voor Rotterdam behouden blijft. De garantie geeft de zekerheid dat het CHIO dit jaar doorgaat. Aan de hand van de financiële afrekening van het CHIO 2001 wordt bepaald in hoeverre het bedrag werkelijk nodig is. Het voorstel werd aangenomen met elf stemmen tegen (D66, SP, Stadspartij, JOOP, SGP/ChristenUnie, één stem van PvdA en één stem van Groen Links tegen). Het amendement van D66 om in plaats van een subsidie een lening te verstrekken, werd verworpen.

Gemeenteraad doet 14 moties af

Bij de behandeling van de halfjaarlijkse rapportage over de stand van zaken van moties en initiatiefvoorstellen heeft de Gemeenteraad besloten 14 moties als afgedaan te beschouwen.

Motie-Peet over Green Award
: bij de evaluatie is afgesproken dat het Green Awardsysteem wordt verbreed naar meer havens; dit heeft voordelen boven uitbreiding naar de sector droge bulk.

Motie-Becqué over toepassing laagtemperatuursystemen : ingebracht in evaluatie Rotterdams Energieplan.

Motie-Beijnen over ontbindingsvoorwaarden overeenkomst Schiphol-Rotterdam Airport:
opgenomen in raamovereenkomst Schiphol; naar een oplossing voor uitplaatsing kleine luchtvaart wordt gezocht.

Motie-Den Oudendammer over bevorderen Rotterdamse gastvrijheid: uitgevoerd met projectbureau servicestad, stadsambassadeurs en city stewards.

Motie-Knol over ondergrondse containers ipv afvalbakken: ondergronds systeem voor zwerfvuil is niet toepasbaar; ROTEB onderzoekt grotere papierkorf, wijkservice is actief in centrum. Motie-Peet over tramlijn 10:
het voortbestaan van de historische tramlijn is veilig gesteld door investeringen van de RET en een bijdrage van het OBR.

Motie-Geluk over overzicht scholings- en educatiebudgetten: het overzicht is in de commissie Onderwijs en Jeugdbeleid besproken; er zijn werkafspraken gemaakt en er komt een jaarlijkse rapportage.

Motie-Erdal over deelname gehandicapten aan verenigingsleven: er is een budget van fl.100.000,- beschikbaar voor investeringen om deelname mogelijk te maken.

Motie-Van Duin over toezeggingenrapportage:
er komt een halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van uitvoering van toezeggingen van het college aan de raad.

Motie-Van Muijen/Geluk over Eindejaarsuitkering Wiw-werknemers: alle werknemers hebben een eindejaarsuitkering van fl. 300,- gekregen.

Motie-Hulman over stadsregiogeld voor Flexus:
de financiering van uitbreiding van het T-team is door de stadsregio geregeld.

Motie-Vlaardingerbroek over commissaris ECT:
dr. J.M. Linthorst is afgetreden als commissaris; B. en W. doen voorstel voor vervulling vacature

Motie-Kneepkens over combinatie P&R en openbaar vervoer (preadvies; aangenomen en afgedaan):
RET en Parkeerbedrijf starten op korte termijn een experiment met een gecombineerde OV/P+R kaart.

Motie-Hulman over gebruik bedrijfsparkeergarages voor horeca-bezoekers:
uit onderzoek is gebleken dat bedrijven hieraan niet willen meewerken.

Revitalisering Spaanse Polder

De Gemeenteraad heeft de beleidslijnen voor de revitalisering van het bedrijventerrein Spaanse Polder vastgesteld. In ca. 15 jaar moet de Spaanse Polder, evenals het aangrenzende terrein 's Graveland-Zuid, in samenwerking en afstemming met de gemeente Schiedam, een modern gemengd terrein worden, met de kwaliteit die daarbij hoort. Het primaat bij gebruik ligt bij `bedrijfsdoeleinden', wat inhoudt dat de meeste detailhandel, wonen, feestzalen en andere (culturele) voorzieningen worden teruggedrongen. Bedrijven moeten een investeringsperspectief krijgen, waarbij de nadruk valt op zes clusters. Het intensief en duurzaam ruimtegebruik op strategische locaties krijgt een stimulans. Ook komt er onderzoek naar (investeringen voor) bereikbaarheid. De wethouder zegde de raad toe, zo mogelijk een energie -visie voor het bedrijventerrein te ontwikkelen. Hierin worden de mogelijkheden voor duurzame energie en energiebesparing onderzocht.

Reactie Rotterdam Vijfde Nota

De Gemeenteraad heeft ingestemd met de gezamenlijke reactie van Rotterdam en de Stadsregio op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Naast grote waardering voor de ambities en hoofdlijnen van beleid zijn er enkele kanttekeningen. Rotterdam wil voldoende middelen en instrumenten voor de kwaliteitsverhoging en intensivering van het bestaande stedelijke gebied. Aanleg van de 2e Maasvlakte is daarvoor een voorwaarde. Er moet een visie komen op het mainportnetwerk (ruimer dan de Deltametropool). Verdere aandachtspunten: ruimte voor hoogwaardige nieuwe woon- en werkmilieus, een samenhangende investeringsstrategie, een integrale visie op de economische betekenis en toekomst van de glastuinbouw, geld om de landschappelijke kwaliteit op een beter niveau te brengen en het viersporig maken van alle railverbindingen tussen de knooppunten van de Deltametropool. De SP stemde tegen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie