Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst van de gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 19-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 17 april 2001

B. en w. komen met voorstel voor kleine honderd woningen op Pauluswerf

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad in zijn vergadering in mei een voorstel voorleggen voor de herinrichting van het gebied Pauluswerf. Het gaat om de voormalige gemeentewerf aan de St. Paulusweg en de terreinen van het Baroniecollege en de Vokohal. De Woningbouwstichting Oosterhout wil hier woningen gaan ontwikkelen.

Onder andere door de verkoop van grond uit het gebied aan bewoners van de Middenlaan, heeft het even geduurd voordat een definitief plan kon worden aangeboden. Het plan voorziet nu in de bouw van:
* 49 sociale huurappartementen, met een maximale huurprijs bij oplevering van 874 ( 396,60);

* 20 appartementen in de goedkope vrije sector, met een maximale verkoopprijs van 235.000 ( 106.638);

* 28 dure vrije sectorwoningen met een gemiddelde verkoopprijs van 622.500 ( 282.478).

Binnen de exploitatie is overigens rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van maximaal 2,5 miljoen ( 1.134.450). Dit geld is nodig voor het slopen van de bestaande opstallen en het saneren van de grond.

Het plan voor de herinrichting van de voormalige gemeentewerf is opgezet volgens het principe van een hofje. Langs de St. Paulusweg is aan de noordzijde een woongebouw geprojecteerd van drie en vier woonlagen, met een onderdoorgang voor voetgangers naar het hofje. Dit woongebouw bevat de appartementen in de goedkope vrije sector. Achter dit gebouw zullen dertig parkeerplaatsen op maaiveldniveau worden aangelegd.

Op de voormalige werf zullen de 28 woningen in de dure vrije sector worden gerealiseerd. Onder en bij de woningen komen parkeerplaatsen. Die zullen zo gesitueerd worden, dat het hofje zelf autovrij blijft. Het hofje wordt ontsloten door een weg aan de westzijde van het plan, die ook fungeert als achterontsluiting van de percelen aan de Middellaan. Op de nieuwe erfgrens van deze percelen zal een muur worden gebouwd, waarin per perceel een garagedeur zal worden aangebracht.

Aan de zuidzijde van de Paulusweg, op de voormalige terreinen van Voko en het Baroniecollege, is een woongebouw geprojecteerd van drie tot vijf bouwlagen. Op de hoek Paulusweg-Keiweg wordt begonnen met drie bouwlagen, waarmee wordt aangesloten bij de bebouwing langs de Van Oldeneellaan. Op de hoek met de Sint-Antoniusstraat krijgt de bouw vijf lagen.

B. en w. concluderen in hun raadsvoorstel dat de stedenbouwkundige opzet van het aangepaste plan zonder meer goed is en blijft, waarbij het plan een hoog ambitieniveau heeft. Ook qua woningdifferentiatie voldoet het aan de eisen. De te realiseren woningen passen bovendien in het woningbouwprogramma tot en met 2004.

Het raadsvoorstel maakt verder duidelijk dat, voordat gebouwd kan worden, vooral de grond onder de voormalige gemeentewerf moet worden gesaneerd. De provincie heeft het plan hiervoor inmiddels goedgekeurd. De kosten hiervan bedragen 2.088.000 ( 947.493).

Oosterhout gaat beleid voor antennes mobiele telefonie ontwikkelen

De gemeente Oosterhout gaat beleid ontwikkelen hoe om te gaan met antennes voor mobiele communicatie. De regels daarvoor wil de gemeente vastleggen in een convenant met de vijf grote aanbieders van mobiele telecommunicatie (Ben, Dutchtone, KPN, Telfort en Libertel).

Die afspraken zouden dan vervolgens juridisch moeten worden vastgelegd in een zogenaamd paraplu-bestemmingsplan, waarin voor de gehele gemeente geregeld wordt waar en onder welke voorwaarden antennes geplaatst mogen worden. Het college heeft hiervoor al een concept laten opstellen. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe aanbieders zoveel mogelijk gebruik moeten maken van bestaande infrastructuur van gsm-masten en opstelpunten ("site-sharing"). Als nieuwe opstelplaatsen noodzakelijk zijn, dan is de voorkeursvolgorde: op hoge gebouwen of hoge bouwwerken, op bedrijventerreinen en langs grote infrastructuurlijnen.

In gebieden met een bepaalde meerwaarde - zoals landschappelijk waardevolle gebieden, gebieden met waardevolle bebouwing en beschermde stads- of dorpsgezichten - mogen in beginsel geen gsm-masten in het vrije veld worden opgesteld.

Het is de bedoeling dat eind mei het convenant gereed is, waarna begin juni de commissie Ruimtelijke Ordening zich een eerste keer zal uitspreken over het concept-bestemmingsplan.

B. en w. stellen agenda voor overleg met Den Hout vast

Het college van b. en w. heeft de agenda vastgesteld van de bestuurlijke ontmoeting met de bewoners van Den Hout. Die ontmoeting vindt plaats op woensdag 25 april, vanaf 20.00 uur, in dorpshuis Den Brink. De agenda omvat onder andere de volgende onderwerpen:
* situatie rond de A59, kruising Haasdijk-Weststadweg;
* status beschermd dorpsgezicht;

* Stadsvisie;

* verkeersontwikkelingen als gevolg van rekening rijden Teteringen;
* verkeerssituatie Stelvenseweg;

* bibliobus;

* nutsvoorzieningen buitengebied;

* tarieven binnen de gemeente;

* centrale antenne.

College verzoekt raad voorbereidingsbesluit Dr. Poelsstraat te nemen

B. en w. stellen de raad voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor het perceel Dr. Poelsstraat 45. Hier was tot 1999 de doe-het-zelf-garage Kaya gevestigd. Na een brand bij het bedrijf, is de onderneming verhuisd naar bedrijventerrein Everdenberg. Bij de grondverkoop heeft de gemeenteraad aangegeven het vrijkomende perceel het liefst te bestemmen voor kleinschalige bedrijfsbebouwing in combinatie met een dienstwoning.

Het bestemmingsplan laat een dergelijke ontwikkeling echter niet toe. Om het toch mogelijk te maken, zal een vrijstellingsprocedure moeten worden gevormd. De eerste stap daarin is het nemen van een voorbereidingsbesluit.

Voorbereidingskrediet rioolaanpassingen Dommelbergen gevraagd

Het college verzoekt de gemeenteraad een krediet van 200.000 ( 90.756) beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van aanpassingen van het riool in Dommelbergen. Het gaat dan om het aanleggen van een nieuw stamriool in de Statendamweg (vanaf Van Duivenvoordestraat tot Vaartweg), het aanleggen van een nieuw stamriool in de Oostpolderweg, het aanleggen van een aantal bypasses rond de gemalen in de Patrijslaan, Sterkenburg en Sterrenlaan en de ombouw van het bergbezinkbassin aan de Statendamweg.

College besluit tot uitkering subsidie zonneboilers Dorst

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het uitkeren van een subsidie van 35.200 ( 15.973) aan de Woningbouwstichting Oosterhout (WBSO) voor het plaatsen van zestien zonneboilers in woningen in het plan-Baarschot te Dorst. De subsidie is eind 1997 aan WBSO toegezegd. Nu het project is afgerond, kan de subsidie daadwerkelijk worden verstrekt.

B. en w. passen rente BNG-lening aan

Het college heeft besloten de rente aan te passen van een lening die de gemeente gesloten heeft met de Bank Nederlandse Gemeente. Het gaat om een annuïtaire geldlening tot een oorspronkelijk bedrag van 8,4 miljoen ( 3,81 miljoen), een looptijd van vijftig jaar en een rentepercentage van 8,11. Op 1 juni 2001 zal het percentage opnieuw, en hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk lager, worden vastgesteld.

De gemeente heeft de lening afgesloten ten behoeve van woningbouw, waarbij de gemeente het bedrag heeft "doorgeleend" aan de Woningbouwstichting. Ook het percentage dat de WBSO hiervoor betaalt, zal worden aangepast.

Wethouder Broere vertegenwoordigt gemeente in twee regionale zorgbesturen

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 mei wethouder Broere aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente Oosterhout in de algemene besturen van twee gemeenschappelijke regelingen op het gebied van gezondheidszorg. Het gaat dan om de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg West-Brabant en de gemeenschappelijke regeling Regionaal Indicatie Orgaan Breda. Hij volgt in beide besturen wethouder Emmen op. De bestuurswijziging is een logisch gevolg van de (kleine) wijziging in de portefeuilleverdeling waartoe het college in oktober vorig jaar besloot.

B. en w. besluiten tot herziening wegenlegger

B. en w. hebben besloten een bedrag van 40.000 ( 18.151) uit te trekken voor de herziening van de wegenlegger. In de wegenlegger wordt de status vastgelegd van alle wegen die over Oosterhouts grondgebied lopen. Herziening van de legger is onder andere nodig omdat Oosterhout er in 1997, door de gemeentelijke herindeling, een aantal wegen heeft bijgekregen.

Oosterhout, 19 april 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie