Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op de vragen over de investeringsquote.

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


De investeringsquote

20-04-2001

Antwoorden op de vragen van het Tweede-Kamerlid Timmermans over de investeringsquote.

1. Kunt u cijfers van de NAVO bevestigen waaruit blijkt dat in 2000 niet meer dan 14,3 procent van de defensiebegroting is besteed aan investeringen voor nieuw materieel en dat in de periode 1995-1999 een gemiddelde is gehaald van 16,4 procent per jaar.

2. Zo ja, hoe verhouden deze cijfers zich tot de percentages genoemd in de defensienota 2000, waar sprake is van een gemiddelde van 21,7 procent voor de periode 1995-1999 en wordt uitgegaan van een gemiddelde van 20,8 procent voor de periode 2000-2004.

3. Zijn de discrepanties te verklaren uit een verschil in berekeningsmethoden? Zo ja, waaruit bestaat dat verschil? Zijn eventuele verschillen niet strijdig met de afspraken of de intenties in het kader van Defence Capabilities Initiative, dat mede als doelstelling heeft het transparanter maken van de defensie-inspanningen van de NAVO bondgenoten?

6. Welke stappen gaat u ondernemen om de investeringsquote weer op een niveau te brengen dat nodig is om de doelstellingen te halen die u in de Defensienota 2000 heeft verwoord en de beloften na te komen die in de NAVO en de EU zijn gedaan?

1,2,3 en 6: Uit de Navo-cijfers blijkt dat op basis van de defensiebegroting voor 2000 19 procent wordt besteed aan investeringen, waarvan 14,3 procent aan materieel en 4,7 procent aan onroerende zaken. Ook kan uit de Navo-opgave worden berekend dat gemiddeld in de periode 1995-1999 20,3 procent is besteed aan investeringen, waarvan 16,4 procent aan materieel. In de Defensienota worden de investeringen in materieel en in onroerende zaken onder één noemer gepresenteerd als de investeringsquote.

De door de Navo voorgeschreven methodiek maakt een vergelijking van de begrotingen van de lidstaten mogelijk. De percentages berusten op de cijfers uit de Defence Planning Questionnaire (DPQ) 2000. De Navo hanteert een strikte toerekening naar categorieën. Indien uitgaven niet vallen onder de definitie die geldt voor investeringen, worden zij automatisch toegewezen aan personele, materiële of overige exploitatie. Hoewel deze indeling op onderdelen afwijkt van de wijze waarop in Nederland de investeringsquote wordt bepaald, is er geen wezenlijk verschil in resultaat.

Uit de Navo-systematiek blijkt immers dat de Nederlandse investeringsquote zich in de komende jaren op het niveau van om en nabij 20 procent zal handhaven. Dit strookt met het gemiddelde percentage van 20,8 in de Defensienota-2000. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de bedragen die in het kader van de Voorjaarsnota 2000/Kaderbrief 2001 en voor het EVDB aan het defensiebudget zijn toegevoegd. Er zijn dan ook geen extra maatregelen voorzien om de doelstellingen van de Defensienota te halen.

4. Deelt u de opvatting dat een investeringsquote ruim onder de 20 procent van de defensiebegroting, zeker indien sprake is van een structurele situatie, onaanvaardbaar laag is? Wordt hiermee de inzet van de krijgsmacht ondergraven?

4. Voor de kwaliteit en de kwantiteit van de krijgsmacht, ook op de langere termijn, zijn voldoende investeringen van belang. De kwaliteit van de krijgsmacht is echter van meer factoren afhankelijk dan alleen de investeringsquote. Er is bovendien geen absolute norm voor de investeringsquote te geven. Zo zijn er ontwikkelingen gaande waarmee op alternatieve wijze invulling wordt gegeven aan de investeringsbehoefte. Het defensiebeleid is er bijvoorbeeld op gericht om bij een goed functionerende markt ondersteunende diensten uit te besteden. Dit betekent dat Defensie daar niet meer investeert. De kosten van uitbesteding drukken op het exploitatiebudget en komen volgens de huidige normen niet in de investeringsquote terug.

5. Kan Nederland onder deze omstandigheden de toezeggingen nakomen die zijn gedaan tijdens de Capabilities Commitment Conference, ter verwezenlijking van de Headline Goal van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid? Welke knelpunten verwacht u hierbij?

5. Ik verwijs u naar de brief van de minister van 13 november vorig jaar over de Nederlandse bijdrage aan de Headline Goal van de Europese Unie. Er wordt nog onderzocht welke Nederlandse defensie-inspanningen nodig en mogelijk zijn ter verdere versterking van de Europese militaire capaciteiten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie