Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen onderzoek vermogensfraude in Marokko

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MINSZW: antwoorden Kamervragen Marokko

Mededeling voor de redactie:
onderstaand treft u de beantwoording aan van de Kamervragen over het uitstel van een voorgenomen reis van staatssecretaris Verstand naar Marokko.

Beantwoording van de kamervragen van de leden Koenders en Smits (beiden PvdA) aan de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Verstand-Bogaert, en aan de Minister van Buitenlandse Zaken.

Vraag 1.
Is het waar dat Staatssecretaris Verstand tegen het advies van de Minister van Buitenlandse Zaken een voorgenomen reis naar Marokko heeft afgezegd? Wat was de reden van de afzegging en de inhoud van het advies?

Antwoord 1.
Per 1 oktober 2000 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een project opsporing vermogensfraude in de ABW in het buitenland. Vanaf dat tijdstip is gestart met een onderzoek in o.m. Marokko. Het onderzoek wordt uitgevoerd door lokale medewerkers, die formeel in dienst zijn van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkzaam zijn onder auspiciën van de sociaal attaché in het betrokken land. Hun werkzaamheden betreffen het raadplegen van openbare registers, waaronder de kadasters. In de afgelopen maanden hebben de medewerkers in Marokko een aantal van dergelijke onderzoeken uitgevoerd, waarbij men fraude op het spoor is gekomen.
Op 23 februari gaven de Marokkaanse autoriteiten zonder vooroverleg te kennen bezwaren te hebben tegen deze ABW-onderzoeken. Op 1 maart heeft de ambassade hierop gereageerd. Vervolgens meldde de ambassadeur eind maart dat de lokale medewerkers ernstig belemmerd werden in de uitvoering van hun taken. Deze belemmeringen namen vervolgens de vorm aan van ernstige persoonlijke intimidaties: de betrokken medewerkers zijn telefonisch bedreigd en ook thuis bezocht, terwijl een ingehuurde bewaker na een halve dag het werk wegens bedreigingen heeft gestaakt en één projectmedewerker vanwege de bedreigingen ondergedoken is. Dit is aanleiding geweest tot een sluiting van de sociale afdeling van de ambassade gedurende een week begin april. Deze gebeurtenissen vonden plaats kort voor de geplande reis van staatssecretaris Verstand naar Marokko voor een bezoek aan mevr. Chekrouni, minister voor vrouwen-, gezins-, jeugd- en gehandicaptenbeleid. Onder dergelijke omstandigheden werd een bezoek aan Marokko problematisch geacht en is in overweging genomen de reis uit te stellen in afwachting van een oplossing die leidt tot een herstel van de mogelijkheden tot onderzoek in de openbare registers. In overleg met ambtenaren van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met de aankondiging van het eventuele uitstel gewacht tot nadat de Marokkaanse ambassadeur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken was ontboden. Dit in de hoop dat alsnog een bevredigende oplossing voor de ontstane situatie bereikt zou kunnen worden. De oplossingsmogelijkheden die de Marokkaanse ambassadeur aangaf tijdens het gesprek van 11 april boden openingen voor verder bilateraal overleg, maar naar het oordeel van SZW onvoldoende garanties voor een verbetering van de situatie. Op 12 april heeft de ambassadeur te Rabat op verzoek van SZW het ministerie van mevr. Chekrouni op de hoogte gesteld van het uitstel van het bezoek, met daarbij de uitdrukkelijke mededeling dat de staatssecretaris in het geval van verbetering van de situatie alsnog gaarne bereid zou zijn een bezoek aan Marokko te brengen.
Op vrijdagavond 13 april heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bij staatssecretaris Verstand bepleit het bezoek aan Marokko wel doorgang te laten vinden omdat hij de diplomatieke betrekkingen met Marokko niet onnodig wilde belasten en de diplomatieke contacten een opening leken te bieden op het gebied van de bijstandsfraude-controle. Op dat moment was het bezoek echter al uitgesteld.

Vraag2.
Wat is de reactie geweest van de Marokkaanse autoriteiten en hoe beoordeelt u deze reactie in het licht van de noodzakelijke Marokkaanse samenwerking bij het bijstandsbeleid?

Antwoord 2.

Uit het gesprek van de ambassadeur in Marokko met de Marokkaanse autoriteiten is gebleken dat men aldaar nog steeds prijs stelt op een bezoek van de staatssecretaris op een nader te bepalen tijdstip. De Marokkaanse reacties op dit moment zijn evenwel nog niet van dien aard dat sprake zou kunnen zijn van een onmiddellijke heropening van het in oktober vorig jaar gestarte fraudeonderzoek.

Vraag 3a.
Wat is de exacte stand van zaken met betrekking tot samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten en in het bijzonder op het terrein van de toegang tot de gemeentelijke kadasters en registers? Hoe denkt u nu precies deze samenwerking effectief te versterken en wat verwacht u van het afzeggen van het bezoek?

Antwoord 3a.
Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3b.
Kunnen gemeenten bij de huidige stand van samenwerking met de Marokkaanse autoriteiten effectief controleren op vermogend bezit van bijstandsgerechtigden met de Marokkaanse nationaliteit?

Antwoord 3b.
Neen.

Vraag 4.
Wat is de relatie tussen de portefeuille van de staatssecretaris en het bijstandsbeleid, inclusief de samenwerking met Marokko?

Antwoord 4.
Vanwege de ernst van de situatie werd het gevolg geven aan een uitnodiging om overleg te voeren over het emancipatiebeleid niet passend geacht. Het uitstel onderstreepte tevens het belang dat de bewindslieden van SZW hechten aan het wegnemen van eerdergenoemde belemmeringen die een adequaat fraudeonderzoek in de weg staan.

Beantwoording van de kamervragen van de leden Verhagen en Van der Knaap (beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Verstand, over het afzeggen van een reis naar Marokko door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vraag 1.
Is er nog sprake van enige coördinatie van het beleid ten aanzien van Marokko tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken?

Antwoord 1.
Ja, over de aanpak van het dossier bestrijding bijstandsfraude vindt tussen beide departementen regelmatig en goed overleg plaats.

Vraag 2.
Acht u het verstandig -gelet op de eenheid van het kabinetsbeleid- dat Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken elkaar publiekelijk tegenspreken over nut en noodzaak van de beoogde reis, en over de appreciatie van voortgang met betrekking tot het Marokko-dossier?

Antwoord 2
Neen; overigens hebben betrokken bewindslieden over deze kwestie geen publieke uitspraken gedaan.

Vraag 3.
Denkt u een oplossing van het Marokko-dossier dichterbij te brengen door openlijk ruzie te maken over de afzegging van de reis?

Antwoord 3.
Neen, van ruzie is geen sprake.

Vraag 4.
Waarom heeft u de beoogde reis naar Marokko niet aangegrepen om aan de Marokkaanse overheid klip en klaar duidelijk te maken dat zij hun medewerking moeten verlenen aan het onderzoek naar bijstandsfraude?

Vraag 5.
Is het waar dat medewerkers van het Ministerie van SZW in Marokko herhaalde malen bedreigd zijn tijdens een onderzoek naar bijstandsfraude?

Antwoord op vragen 4 en 5.
Voor het antwoord op deze vragen wordt verwezen naar de beantwoording van de vragen van de leden Koenders en Smits over hetzelfde onderwerp.

Vraag 6.
Zo ja, bent u bereid een formeel protest in te dienen en de Marokkaanse ambassadeur onverwijld duidelijk te maken dat dit voor Nederland onacceptabel is?

Antwoord 6.
Een indringend gesprek heeft reeds op 11 april plaatsgevonden. In dit gesprek is erop gewezen dat Nederland dergelijke bedreigingen niet kan tolereren.

Vraag 7.
Bent u bereid bij de Marokkaanse ambassadeur aan te dringen op een onderzoek naar de bedreigingen en aan te dringen op maatregelen die hier een einde aan maken?

Antwoord 7.
Zie het antwoord op vraag 6.

Vraag 8.
Bent u bereid bij gerede aanwijzing inzake bijstandsfraude te komen tot een omkering van de bewijslast opdat verdachten moeten aantonen in Marokko geen vermogen te bezitten?

Vraag 9.
Zo neen, op welke wijze zult u dan een einde maken aan het gedogen van bijstandsfraude?

Antwoord op vragen 8 en 9.
Van het gedogen van bijstandsfraude kan geen sprake zijn. Alle mogelijkheden worden onderzocht om een rechtmatige uitvoering van de Algemene Bijstandswet te (blijven) garanderen. In dat kader wordt ook de gedachte van de vragenstellers bezien.

20 apr 01 19:39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...