Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake opkoop in toezichtsgebieden MKZ

Datum nieuwsfeit: 20-04-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCDL/2001/1815
datum
20-04-2001

onderwerp
Gevolgen maatregelen MKZ
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In deze brief beschrijf ik een pakket van maatregelen ter verlichting van knellende welzijnsproblemen in de varkenshouderij en de kalverhouderij. Over dit pakket bestaat overeenstemming met de sector. Daarnaast besteed ik enige aandacht aan het rapport van de FVO (Food and Veterinary Office) m.b.t. de uitvoering van de vaccinatie.

up

datum
20-04-2001

kenmerk
TRCDL/2001/1815

bijlage

Opkoop in Beschermings- en Toezichtsgebieden
Binnen de B/T-gebieden zijn ernstige welzijnsproblemen ontstaan doordat varkens en kalveren niet vervoerd mogen worden. Ook bij het uitblijven van nieuwe uitbraken zal dit gebied nog langere tijd gesloten blijven. In overleg met de Europese Commissie wordt hier een opkoopregeling voorbereid, in combinatie met een fokverbod voor varkens voor een periode van vier maanden en het aborteren bij zeugen die minder dan 40 dagen drachtig zijn. De kosten worden gedragen door de EU en het nationale diergezondheidsfonds (DGF), in een verhouding 60-40. De prijs die voor varkens betaald wordt is f. 45 per dier + f. 2 per kg. Voor kalveren wordt nog naar een systematiek gekeken, maar zal de prijs circa f. 1100 per dier bedragen. Uit veterinair oogpunt zullen de opgekochte dieren worden gedestrueerd.

Totale kosten varkens en kalveren in B/T gebied voor een periode van 8 weken (begroot in miljoenen guldens):
Totale kosten bijdrage EU (60%) Nationale uitgaven (DGF) Varkenshouderij:

- opkoop biggen 20 12 8

- opkoop vleesvarkens 86 52 34

- vergoeding fokverbod 12 8 4

- kosten uitvoering 34 34
Kalverhouderij:

- opkoop kalveren 80 48 32

- kosten uitvoering 26 26
Totaal: 258 120 138

Welzijnsmaatregelen annex 1, buiten de B/T-gebieden Buiten de B/T-gebieden, in de rest van annex 1, zijn op dit moment ook ernstige welzijnsproblemen. Er mogen weliswaar varkens en kalveren worden afgevoerd naar slachthuizen, maar dit gebeurt onvoldoende omdat er geen afzetmarkt is voor het vlees. In normale situaties wordt 2/3 van het varkensvlees en 90% van het kalfsvlees geëxporteerd. Daarnaast ontstaat er ook een biggenoverschot omdat normaliter 60.000 biggen per week levend worden geëxporteerd. Hieronder wordt een drietal maatregelen genoemd die het kabinet voorstelt om de welzijnsproblemen in de varkens- en kalverhouderij op te lossen. De kosten voor destructie komen ten laste van het DGF.

* Er komt een particuliere opslagregeling voor varkensvlees. Slachterijen kopen varkensvlees van de boeren tegen een lagere prijs dan de internationale marktwaarde. De opslagkosten zijn ¦ 1 per kg en komen voor rekening van de overheid. Dit vlees wordt in later stadium verwerkt tot vleeswaren. De kosten van een dergelijke regeling bedragen maximaal 30 mln. gulden voor een periode van 8 weken, uitgaande van de situatie dat het Zuiden en Westen van Nederland weer spoedig vrijkomen. Indien heel Nederland annex 1 blijft is dit bedrag toereikend voor 3 weken.
* Er komt een opkoopregeling voor kalveren. Gezien de onmogelijkheid om kalfsvlees te verwerken betreft dit louter een welzijnsmaatregel. Bij deze opkoop staan er, behalve verwaarding van de huid, geen opbrengsten tegenover en zal het vlees moeten worden vernietigd. De vergoedingskosten voor een kalf bedragen ¦ 650 voor blanke kalveren en ¦ 475 voor rosé kalveren. De kosten van een dergelijke regeling bedragen maximaal 60 mln. gulden voor een periode van 8 weken, uitgaande van de situatie dat het Zuiden en Westen van Nederland weer spoedig vrijkomen. Indien heel Nederland annex 1 blijft is dit bedrag toereikend voor 3 weken.
* Om het overschot aan biggen weg te werken die normaliter zouden worden geëxporteerd, wordt een opkoop van biggen in combinatie met een fokverbod en het laten aborteren van biggen bij zeugen die minder dan 40 dagen drachtig zijn, voorgesteld. De prijs per big bedraagt ¦ 55 ongeacht leeftijd of gewicht. De maatregel zal gelden voor biggen geboren voor 20 april jl. Deelname gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het fokverbod vervalt op het moment zodra de status van annex 1 van het gebied waarin de biggen zich bevinden, vervalt. De kosten van deze maatregel bedraagt, voor een periode van 8 weken, maximaal 20 mln. gulden. Deze kosten zullen worden betaald op grond van het convenant uit het DGF.

Totale kosten varkens en kalveren buiten B/T gebied voor een periode van 8 weken bij vrijkomen delen van NL en voor 3 weken bij nieuwe uitbraken: (begroot in miljoenen guldens)
Nationale
uitgaven DGF
varkenshouderij

- bijdrage opslag vlees 30

- biggenopkoop 20
kalverhouderij:

- opkoop 60
Totaal 90 20

Bijdrage sector
De vergoedingen bij de opkoop in B/T-gebieden zijn bijna twee maal zo hoog als de vergoedingen buiten de B/T-gebieden. Dit wordt veroorzaakt doordat de overheid een vervoersverbod heeft opgelegd dat naar verwachting ook langer zal duren. Overigens zijn de gehanteerde prijzen lager dan de marktwaarde voor varkens en kalveren. Ter indicatie: varkensvlees heeft een marktwaarde van ¦ 4,- per kg en een kalf brengt tenminste ¦ 1350 op, terwijl de vergoedingen respectievelijk ¦ 2,75 en ¦ 1100,-- bedragen. Buiten de B/T-gebieden zijn de prijzen nog veel lager. Dit is gedaan omdat het hier welzijnsproblemen betreft, die zijn ontstaan om economische redenen. Deelname aan de opkoop is op deze manier in geen van de gevallen financieel aantrekkelijk, maar is alleen bedoeld om de ergste welzijnsproblemen op te lossen.

EU-goedkeuring
Voor de opkoopregeling binnen de B/T-gebieden heeft reeds ambtelijk overleg plaatsgevonden met de Europese Commissie. De uiteindelijke besluitvorming vindt naar verwachting plaats op vrijdag 27 april in het Beheerscomité. Voor de welzijnsregelingen buiten de B/T-gebieden vindt op dit moment overleg met de Europese Commissie plaats. Het gaat hier om een eenmalige maatregel ter voorkoming van welzijnsproblemen. Notificatie en goedkeuring van Brussel van de maatregel is noodzakelijk. De in de brief genoemde systematiek van bedragen kan bij uitwerking van de regelingen nog aangepast worden. Het streven is wel om het totale bedrag per dier zoals genoemd in deze brief gelijk te houden.

FVO rapport
Inmiddels heb ik het concept rapport van de FVO over het door hen uitgevoerde controle bezoek van 4 tot 7 april m.b.t. de uitvoering van de vaccinatie ontvangen. De algemene toon van dit rapport is positief. Het spreekt van een snelle, efficiente en goed georganiseerde vaccinatie campagne. Men maakt zich nog wel zorgen over de emoties bij de uiteindelijke ruiming van de bedrijven. Het rapport is, zoals aangegeven, een concept rapport, er volgt nog een Nederlandse vertaling. Wanneer deze ontvangen is heeft Nederland de mogelijkheid commentaar te verstrekken. Na bespreking in het PVC zal het rapport integraal, inclusief de Nederlandse opmerkingen, via internet gepubliceerd worden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst



reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie